Denník N

Myslí program Matovičovej vlády na všetkých?

Vláda dnes predstavila návrh svojho programového vyhlásenia, ktoré má na najbližšie štyri roky zadefinovať a určiť smerovanie vývoja Slovenska. Ako sa stavia k ochrane ľudských práv? Myslí pri podpore rodín na všetky rodiny? Ako chce pristúpiť k ochrane náboženskej slobody?

Vláda dnes predstavila návrh svojho programového vyhlásenia, ktoré má na najbližšie štyri roky zadefinovať a určiť smerovanie vývoja Slovenska. Hoci vítame niektoré plánované opatrenia, ako je napríklad umožnenie občanom a občiankam Slovenska dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva Slovenska, pri otázkach ochrany ľudských práv a rovnoprávnosti všetkých ľudí žijúcich na Slovensku sa však obávame mnohých “nášlapných mín”.

Ľudské práva nie sú národný, ale univerzálny koncept

Na jednej strane sa vláda zaväzuje, že ochrana ľudských práv a základných slobôd bude kľúčovým kritériom pri presadzovaní zahraničnopolitických záujmov SR. Avšak hneď v zápätí dodáva, že bude “dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok”. Radi by sme v tejto súvislosti pripomenuli znenie článku 7 ods. Ústavy, podľa ktorého “Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.” To znamená, že v prípade ľudských práv a základných slobôd, pod ktoré napríklad patrí aj právo na rodinný život párov rovnakého pohlavia, nemôže existovať žiadne podriadenie “národným záujmom”.

Skrytý manáver na oklieštenie ľudskoprávnej agendy?

Vláda tiež plánuje zvážiť možnosť zriadenia Úradu pre národnostné menšiny, ktoré by však viedlo k zrušeniu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, pod ktorú spadá aj Výbor pre práva LGBTI ľudí. Takýmto postupom by došlo k zúženiu ľudskoprávnej agendy na práva národnostných menšín, čo je pri absencii akejkoľvek náhrady nemysliteľné. Ak by naozaj došlo k zriadeniu osobitného úradu, malo by ísť o úrad, ktorý koncepčne zastrešuje problematiku ľudských práv. Úrad, ktorý rešpektuje rôznorodosť menšín žijúcich na Slovensku a nezužuje ich na národnostné menšiny. Obdobne ako sme navrhovali v našom programe zriadenie Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR.

Podpora rodiny áno, ale vo všetkých jej formách

Vláda sa zároveň zaväzuje “podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu”. Chceli by sme veriť, že tým myslia ochranu práv všetkých detí, aj tých čo vyrastajú s jedným rodičom, aj tých čo vyrastajú v dúhových rodinách. A že pri prijímaní mnohých prorodinných opatrení, ktoré v programovom vyhlásení vlády zadefinovali, budú pamätať na všetky rodiny a na všetky deti, ktoré na Slovensku žijú. Obávame sa však, že realita bude iná.

Vláda chce vytvoriť poradný orgán vlády SR, Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá pripraví Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike. Pripomíname, že právny poriadok Slovenskej republiky predpokladá všestrannú ochranu všetkých foriem rodiny (čl. 2. zákona o rodine). Vzhľadom na širokú škálu foriem rodiny v našej spoločnosti očakávame, že zamýšľaná Rada vlády do Národnej stratégie zahrnie všetky formy rodiny a poskytne im rovnocennú ochranu a príležitosti.

Náboženská sloboda najprv doma, potom vo svete

Vláda sa tiež zaväzuje vytvoriť post vládneho splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva alebo viery pod Úradom vlády SR. V tejto veci chce naplniť nedávnu deklaráciu NR SR. Chceme pripomenúť, že uvedená deklarácia sleduje dôležitý cieľ náboženskej slobody vo svete, ktorá je jednou zo základných slobôd. Možno teda len uvítať, že Slovenská republika chce vo svete prispievať k budovaniu povedomia o základných právach a slobodách, medzi ktoré patrí aj náboženská sloboda a právo mať náboženské vyznanie, zmeniť ho alebo byť bez náboženského vyznania. V tejto súvislosti však upozorňujeme na to, že Slovenská republika má jeden z najreštriktívnejších zákonov v EÚ, ktorý neprimeraným spôsobom zvýhodňuje existujúce cirkvi a náboženské spoločnosti a prakticky znemožňuje akejkoľvek novej náboženskej komunite získať rovnoprávne postavenie. Znepokojujúcim je aj rastúci počet fyzických a slovných útokov motivovaných náboženskou a kultúrnou identitou obetí na Slovensku. Pozorne budeme sledovať, akými konkrétnymi opatreniami bude navrhovaný splnomocnenec pre náboženskú slobodu napĺňať cieľ ochrany náboženskej slobody nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Slovensko pre všetkých?

Vláda hneď v úvode programového vyhlásenia pripomína, že získala dôveru na základe prísľubu “zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Na taký štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť”. Myslíme si, že úplné opomenutie čo i len jedinej zmienky o inej ako národnostnej menšine v programovom vyhlásení vlády, ako aj tendencia zužovať ochranu ľudských práv na práva národnostných menšín, je žiaľ jasným signálom, že “všetci” nemusia zahŕňať naozaj všetkých. Znamená to, že na prehliadané skupiny obyvateľstva budeme musieť o to viac upozorňovať a pozorne sledovať akékoľvek pokusy o zhoršenie ich situácie.

Lucia Plaváková a Ondrej Prostredník

 

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.