Denník N

Podľa nových dát bude nakazených menej. Je to aj vďaka opatreniam.

Zverejňujeme tretiu verziu nášho modelu šírenia COVID-19, do ktorej sme zapracovali najnovšie poznatky o šírení tohto ochorenia na Slovensku. Ako aj v predchádzajúcich verziách modelu, jeho účelom nie je „uhádnuť“ presný počet nakazených, ale pripraviť viaceré scenáre, ktorými sa môžeme uberať – ak budeme rovnako zodpovední a rešpektovať všetky pravidlá. Aj na základe aktualizovaného modelu sa pristúpilo k opatrnému uvoľneniu opatrení a veríme, že aj ďalej dopomôžeme odbornej skupine epidemiológov, hygienikov a verejných zdravotníkov nastavovať pravidlá pre ďalšie otváranie (či zatváranie) našej ekonomiky.

Touto cestou sa chceme poďakovať Slovenskej akadémii vied, kolegom z Univerzity Komenského ako aj ostatným analytickým inštitútom a iným organizáciám, ktorí nám výrazne pomohli vylepšiť štúdiu. Ich celý zoznam nájdete tu .

Prezentované údaje sú statické scenáre. Vieme, že každý deň sa prijímajú nové opatrenia a kroky, ktoré menia celý priebeh scenárov.  Keďže hodnota R0 je  dynamická, môže v čase ďalej klesať, ale aj rásť. Štúdiu preto pre vedenie priebežne aktualizujeme. Zverejnená verzia je síce označená v3, ale medzi časom sme pripravili 5 aktualizácií, aby politické vedenie krajiny malo čo najaktuálnejšie dáta.

Na čo sme prišli

Na základe dát o výskyte COVID-19 v Slovenskej republike, medzinárodných porovnaní a najaktuálnejších modelov sme dospeli k názoru, že reprodukčný faktor vírusu sa podarilo pre väčšinu populácie Slovenska dostať pod hodnotu 1,0 (R0 predstavuje priemerný počet infikovaných jedným nakazeným). Pripisujeme to efektívnym a adresným opatreniam, ktoré sa na Slovensku zaviedli od začiatku marca.

Vírus sa však stále pomaly šíri ďalej. Dôvodom je, že R0 v niektorých oblastiach je vyššie ako 1  (skupiny ohrozené chudobou, primárne marginalizované komunity, kde sa vírus šíri rýchlejšie, okrem iného, kvôli chýbajúcej infraštruktúre ako napríklad verejný vodovod).

Priebeh infekcie je v porovnaní s okolitými krajinami odlišný. V simulácií pozorujeme mnohé mikro-regionálne ohniská (na úrovni osád a okolia), ktoré na lokálnej úrovni výrazne predlžujú trvanie epidémie. Šírenie vírusu nevykazuje prvky exponenciálneho, ale mocninového rastu.

V našom modeli popisujeme tri základné scenáre vývoja. Berieme do úvahy šírenie COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), u ktorých sa z viacerých dôvodov (napríklad horší prístup k hygiene či vyššia hustota obyvateľstva) ochorenie šíri rýchlejšie. V štúdii pracujeme aj s verziou izolácie MRK aleboseniorov Scenáre sú zoradené podľa veľkosti dopadu, za pravdepodobný považujeme scenár 2. Model pracuje s počtom nakazených, nie len potvrdených prípadov.

  • Pri R0 1,1 a vyššom riziku v MRK:V tomto scenári nastáva vrchol o necelých 7 mesiacov, kedy je nakazených 0,59 % populácie (cca 33 000 ľudí). Scenár popisuje konzervatívny odhad stavu na Slovensku, kde hodnota rýchlosti šírenia R0 bola oproti predchádzajúcej štúdii znížená, nakoľko sa potvrdili dopady vládnych opatrení a ich dodržiavanie obyvateľstvom. Tento scenár zohľadňuje pravdepodobné rýchlejšie šírenie v rámci MRK.
  • Pri R0 0,8 a vyššom riziku v MRK:V tomto prípade nastáva vrchol nákazy na úrovni 0,1 %, čo predstavuje okolo 5 600 nakazených (symptomatických aj asymptomatických). Hodnota R0 bola v tomto scenári dopočítaná po očistení tých, ktorí prídu s ochorením zo zahraničia (čiže sa nenakazili na Slovensku). Scenár ráta s optimistickou hodnotou R0 na úrovni 0,8. Nákaza sa pritom pomaly šíri ďalej (aj keď značne utlmená) a to z toho dôvodu, že v niektorých oblastiach (napr. MRK) je stále R0 vyššie ako 1.
  • Pri R0 0,8 a neutrálnom riziku v MRK: V prípade priemerného R0 na úrovni 0,8 a bez zohľadnenia rizík v MRK je na vrchole nákazy chorých len 0,05 % populácie (menej ako 2 200 nakazených) a vrchol vírusu simulácia ukazuje v priemere už do 10 dní odo dňa nula. Počet nakazených pozvoľna klesá, keďže R0 má v celej krajine hodnotu nižšiu ako 1. Na základe odhadu situácie v MRK je podľa epidemiológov ako aj údajov z posledných dní neutrálna hodnota R0 v marginalizovaných komunitách málo realistickým predpokladom. Zistiť, ako na tom dnes sme vieme len intenzívnym a hlavne cieleným testovaním a podporou marginalizovaných komunít.

Podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých scenárov a zapracovaných parametrov nájdete v našej štúdii.

Ekonomiku otvárame opatrne

Šírenie ochorenia sa nám podarilo spomaliť len vďaka včasnému zavedeniu opatrení, a preto musíme byť opatrní v ďalšom postupe. Sme radi, že sme mohli priložiť ruku k dielu a pomohli sme pri tvorbe systému uvoľňovania opatrení. Treba však stále mať na pamäti, že musíme zostať disciplinovaní a najmä mať pod kontrolou aj situáciu v ohrozených komunitách, najmä v MRK a u seniorov.

Navrhnutý indikátor pre vyhodnocovanie fáz (sedemdňový plávajúci medián nových prípadov po očistení) by sa mal sledovať na dennej báze. Pred každou fázou odporúčame zasadnutie konzília odborníkov, aby vyhodnotili situáciu z viacerých uhlov pohľadu (epidemiologická situácia v okolitých krajinách, vývoj v MRK, DSS, či stav testovacích kapacít). Veríme, že týmto sa zabezpečí to, že uvoľňovanie opatrení nebude nikdy na úkor bezpečia či zdravia nás všetkých.  Posunutie do ďalších fáz si vyžaduje viaceré procesné kroky. Okrem už zavedeného považujeme za dôležité:

  • Pripraviť pandemické plány a zaviesť inteligentnú karanténu – Je potrebné porozumieť dynamike komunitného šírenia infekcie a efektívnejšie izolovať symptomatické aj asymptomatické prípady. Potrebujeme jasne vedieť, ako infikovaní šírili nákazu, vďaka čomu budeme vedieť vytvoriť tzv. „inteligentnú karanténu“, ktorá umožní zasahovať do života ľudí len tam, kde je to potrebné. Ide najmä o využívanie samo-oznamovania kontaktov od nakazených ľudí a sledovanie ich digitálnej stopy.
  • Posilniť testovanie – Nie len zvyšovaním počtu testov, ale aj zavedením iných foriem testovania, ako napríklad náhodné populačné testovanie, vyšetrovanie odpadových vôd alebo iné formy pravidelného monitoringu – toto všetko nám môže poslúžiť ako varovný signál, že sa vírus šíri komunitne.
  • Zaviesť sledovanie kontaktov – Využívanie dát od mobilných operátorov umožní flexibilnejšie a včasnejšie identifikovanie všetkých podozrivých z nákazy. V Českej republike je snaha o vybudovanie takzvanej „chytrej karantény“. Infikovaný človek môže poskytnúť súhlas na využitie svojich lokalizačných dát, na základe čoho sa vytvorí mapa ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu.
  • Dobudovať rezervnú infraštruktúru – Epidémia COVID-19 nás zastihla nepripravených. Takáto situácia sa nesmie zopakovať. Preto musíme mať prichystaný dostatočný počet ochranných pomôcok, lôžok a ventilácií.

Ideme ďalej.

Rozumieme, že reštriktívne opatrenia vplývajú negatívne na našu hospodársku situáciu. Veríme však, že vďaka novým dátam a spolupráci s ekonomickými expertmi sa nám podarí zodpovedne pokračovať v postupnom otváraní ekonomiky bez ohrozenia zdravia občanov. Ešte raz však zdôrazňujeme, že dnes môžeme uvoľňovať reštrikcie len preto, že sme boli disciplinovaní. Prosíme vás, aby ste aj naďalej pokračovali v príkladnom nosení rúšok, dôslednom dodržiavaní hygieny a nastavených pravidiel. Je totiž v rukách nás všetkých, ako sa bude nákaza ďalej vyvíjať.

Ďakujeme všetkým za Váš záujem.

Tím IZP

te nájst na www.izp.sk/covid-19

Teraz najčítanejšie