Denník N

Mala by vláda po zverejnení účtovnej závierky za rok 2019 dôverovať Dôvere?

Ak by vedenie spoločnosti ocenilo poistný kmeň podľa cien obvyklých na trhu, vlastné imanie Dôvery k 31.12.2019 by bolo záporné. Bude napínavé sledovať, ako sa k závierke vyjadrí audítor tento rok.


Rečnícku otázku v nadpise pravdaže nemusíme zodpovedať. Skúsila som si ale predstaviť samú seba v rôznych úlohách: od nezávislého audítora, cez financujúcu inštitúciu až po poistenca. Na úvod bude užitočné zbilancovať bilanciu ZP Dôvera k 31.12.2019 zverejnenú koncom apríla aj pre laikov.

Bilancia Dôvery k 31.12.2019 v kocke

Celkový majetok poisťovne predstavuje 508 mil EUR, takmer polovicu majetku poisťovne tvorí nehmotný majetok ocenený na 241 mil EUR. Rozhodujúcou súčasťou tohto nehmotného majetku je poistný kmeň, ktorý neoceňuje žiadna iná poisťovňa na Slovensku. Zisk Dôvery bol za 2019 rok vo výške 14 mil EUR, vlastné imanie spoločnosti narástlo v účtovníctve na hodnotu 212 mil EUR. Daň z príjmov za rok 2019 klesla na 0.3 mil EUR (za rok 2018 predstavovala ešte 8.8 mil EUR).

Ak by vedenie spoločnosti ocenilo poistný kmeň podľa cien obvyklých na trhu, vlastné imanie spoločnosti by bolo záporné.

Podrobnú analýzu vývoja finančného zdravia tejto zdravotnej poisťovne od roku 2009 až do roku 2019 nájdete v tabuľke dole. Aj po 10 rokoch od transakcie účelovo iniciovanej koncom roka 2009 ako predaj veľkej Dôvery (tá bola následne zlikvidovaná) na malé Apollo (následne premenované na Dôvera), ktorá viedla v rokoch  k odliatiu takmer 400 miliónov EUR cez cyperské schránky partnerom Penty a akcionárom Prefto Holding, je dopad na finančné zdravie tejto inštitúcie naďalej zásadný.

Zjednodušene povedané, skutočná hodnota poisťovne môže byť záporná.

Nezávislý audítor

V dôsledku vyššie uvedených skutočností by som si ako audítor primárne posvietila na ocenenie poistného kmeňa. V konečnom dôsledku aj audítorská spoločnosť Deloitte vo svojich posledných audítorských správach označuje ocenenie poistného kmeňa ako “kľúčovú záležitosť auditu”. Za audit je zodpovedná od roku 2009, k samotnému znaleckému posudku a okolnostiam za ktorých bol vyhotovený sa však z účtovníctva ani audítorskej správy veľa nedozvieme. Vedenie poisťovne sa ale často krát oháňa vyjadrením, že všetko prebehlo “v súlade so zákonom”, a že audítor vydal správu bez výhrad.

Určite by som sa na okolnosti, za ktorých bola odobrená hodnota poistného kmeňa pozrela bližšie. ÚDZS definitívne schválil vyššie popísanú účelovú transakciu vrátane hodnoty poistného kmeňa na 466 mil EUR dňa 21.12.2009, na základe zmlúv a znaleckého posudku predloženého dňa 17.12.2009. Verejnému záujmu venoval úrad jeden pracovný deň (17.12 bol štvrtok a pondelok 21.12.2009 už bolo rozhodnutie zverejnené vo Vestníku). To vyvoláva veľké pochybnosti o motivácii úradu.

Ako nezávislý audítor by som si námatkovo preverila, za akú trhovú hodnotu sa v tom čase prevádzali poistenci medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami, a došla by som k záveru, že rozmedzie je od 15 do 20 EUR za poistenca a hodnota poistného kmeňa ZP Apollo (ca 500 tisíc poistencov), ktorú akcionár ZP Dôvera v roku 2009 kúpil, určite nemôže byť v stovkách miliónov. Samotná Dôvera rok pred kúpou Apolla ponúkla Európskej zdravotnej poisťovni odkúpiť poistný kmeň, pričom hodnotu za 1 poistenca určila na 20 EUR (600 SKK).

Na základe týchto zistení, ktoré indikujú, že účtovná hodnota majetku poisťovne môže byť nadhodnotená až o 100%, by som ako nezávislý audítor určite nemohla vydať výrok bez výhrad. Vyžadovala by som vypracovanie nového znaleckého posudku, od renomovaného a ozaj nezávislého znalca. Navyše by som musela zvážiť, či spoločnosť spĺňa predpoklad going concern, teda či bude schopná fungovať minimálne ďalších 12 mesiacov.

V každom prípade, ak by som nechcela čeliť súdnym sporom od tretích strán, ktoré sa na moju audítorskú správu spoliehajú (poistenci, financujúca banka alebo štátne úrady), ostali by mi zrejme len dve možnosti: vydať negatívny výrok alebo výrok s výhradou. Určite nie výrok bez výhrad, ktorý bude spoločnosť zneužívať na to, aby vyhlasovala, že účtovníctvo je v súlade so zákonom, a že to potvrdil aj renomovaný audítor.

Podľa mojich informácií sa týmto aspektom bude zaoberať po podnete Richarda Sulíka minulý týždeň aj Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ÚDVA) pod jeho novým vedením.

Pozornosti úradu zrejme neujdú ani trestné oznámenia (pre podozrenie zo spáchania nasledovných trestných činov: nepravdivý znalecký posudok, skresľovanie údajov hospodárskej evidencie, skrátenie dane, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa), ktoré v súvislosti s hospodárením Dôvery podal v januári tohto roka na Generálnu prokuratúru Miro Beblavý.

Financovanie po Korone

Akcionári poisťovne sú tak chamtiví, že okrem odliatia 400 miliónov EUR, iniciovali proti štátu ďalšie spory a vymáhajú od neho ďalšiu pol miliardu, ako náhradu škody za ušlý zisk, ktorý si už z poisťovne úžere podobným mechanizmom vytiahli. Napriek prísľubom a prehre na okresnom súde minulý rok, sa odvolali a agresívne sa sporia ďalej. S čím nerátali je, že príde Korona.

Zdravotné poistenie vláda poistencom v rámci Korona opatrení neodpúšťa. Poisťovne už podobne ako iné subjekty čelia problémom s likviditou a rokujú s vládou. Vzhľadom na to, ako sa na trhu zdravotného poistenia akcionári a vedenie Dôvery posledné roky správali, nebude prekvapujúce, ak vláda nebude ochotná veľkoryso pomôcť alebo ručiť.

Ďalšie financovanie ZP Dôvera môže preto závisieť najmä od ochoty bánk riskovať poskytnutie ďalších úverov. V prípade tejto zdravotnej poisťovne, ktorá ako jediná bankový úver má, už pristúpili pár krát k refinancovaniu. Riadne splatenie úveru, ktorý umožnil odliatie stoviek miliónov eur akcionárom a ktorého zostatok k 31.12.2019 je 72 mil EUR, bude Korona krízou ohrozené.

Dôvera navyše k dnešnému dátumu podľa registra pohľadávok dlží štátu ďalšie stovky tisíc EUR, dá sa predpokladať, že uprednostňuje splácanie úveru pred platbami štátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. To by si obozretný hospodár nedovolil, riskoval by trestné oznámenia.

Nevieme, čo je predmetom záložného práva pôvodného úveru, v prípade iných podnikateľských subjektov by financujúca banka v obdobných prípadoch vyžadovala ručenie osobným majetkom akcionárov.

Je teda možné, že likvidita Dôvery bude závisieť najmä od ochoty akcionárov riskovať svoj osobný majetok, vrátiť cez cyperskú schránku časť odliatych peňazí späť alebo sa so štátom dohodnúť na novom spôsobe fungovania.

Poistenec

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je racionálne tejto poisťovni dôverovať, napriek skvelému marketingu ZP Dôvera a krátkodobým prísľubom rôznych drobných benefitov pre poistencov ako je napríklad baby box.

Jej akcionári nerešpektujú v sektore zdravotného poistenia verejný záujem, zneužívajú svoje dominantné postavenie aj krížové vlastníctvo a čo sa týka samotného účtovníctva spoločnosti, takmer polovica jej majetku stojí na vode. Istota poistenca ZP Dôvera je z veľkej časti iluzórna.

Ja sama som kvôli strate dôvery z Dôvery po odliatí stoviek miliónov eur spolu so svojimi deťmi odišla. Bude zaujímavé sledovať, či vyššie uvedené skutočnosťi zavážia v ďalšej prepoisťovacej kampani a ako ich tento rok využije nové vedenie VšZP, ktorá v posledné roky poistencov masívne stráca.

Som zástancom trhovej súťaže, v sektore zdravotného poistenia však na Slovensku nefunguje.

LINKY hodné pozornosti použité v tomto článku:

https://progresivnespolu.sk/novinky/tlacove-spravy/koalicia-psspolu-podava-na-pentu-podnet-na-prokuraturu-a-financnu-spravu

Teraz najčítanejšie

Renata Bláhová

Zakladajúca partnerka BMB Partners. Od roku 1995 sa odborne venuje finančným analýzam hospodárenia firiem, medzinárodnému i slovenskému daňovému právu. Je daňovou poradkyňou a audítorkou. Od apríla 2020 je súčasťou poradenského tímu ministra financií. Obľúbený citát: "Nič nie je isté. Okrem smrti a daní."