Denník N

poľnohospodárstvo: ako získať 200 tisíc voľných hektárov

Stačí málo, aby sa k prístup k pôde podstatne zmenil. A bude to stačiť aj na vytvorenie ekosystémových opatrení a zmenu štruktúry hospodárenia. Netreba nové zákony, len minimalisticky zmeniť jeden existujúci, zákon č.504/2003 Z.z. Výsledok bude jednoduchý: prístup k pôde a riešenie biodiverzity a opatrení proti dôsledkom klimatických zmien.

navrhované zmeny zákona č.504/2003 Z.z.

§10

Pre nájomné zmluvy na podľa tohto zákona sa nevzťahuje §139 ods. 2 zákona č.40/1964 Z.z., občiansky zákonník. Pozemky sú v zmysle §12a deliteľné a zmysluplne využiteľné.

§12

Podľa ods. 4 sa po ukončení doby nájmu nájomná zmluva mení na nájomnú zmluvu na neurčitý čas s výpovednou lehotou 1 rok alebo sa uzavrie nová nájomná zmluva na dobu určitú.

§12a

Podľa ods. 1 môže postupovať vlastník, skupina vlastníkov alebo užívateľov a konanie sa bude týkať všetkých užívateľov a nájomcov v danom katastrálnom území

Podľa ods. 11 sa pri určení umiestnenia podnájomných pozemkov sa postupuje v zmysle §11 (primeranosť) a podľa §10 ods. 4  až 9  (všeobecné zásady funkčného usporiadania) zákona č.330/1991 Z.z.

Podľa ods. 20 môžu postupovať spoločne skupina alebo skupiny užívateľov

Ruší sa ods. 19, postup bude rovnaký aj po ukončených pozemkových úpravách

Slovenský pozemkový fond má povinnosť prenajímať pozemky štátu, neznámych a nezistených vlastníkov ako podnájomné pozemky vytvorené podľa tohto paragrafu.

Ak sa bude vykonávať v celom katastrálnom území, bude financovaný zo štátneho rozpočtu a postupovať sa bude podľa §10 a §11 zákona č.330/1991 Z.z.

§14

Okresný úrad vedie evidenciu nájomných vzťahov podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z. Každý užívateľ poľnohospodárskej pôdy je povinný poskytnúť údaje podľa prílohy č.1 v elektronickej podobe a predpísanom formáte. Register je verejný, prístupný pre vlastníkov, súčasných a budúcich nájomcov, projektantov pozemkových úprav a geodetov a ďalšie dotknuté osoby.

Register sa bude viesť na základe §10, ods.1 až 3. (register vlastníckych vzťahov) zákona č.330/1991 Z.z.

Teraz najčítanejšie