Denník N

Potrebujú podnikatelia výkonnejšie čerpadlo?

Hospodárske dôsledky príchodu pandémie sú nemilosrdné. Podnikatelia či nezamestnaní sa obzvlášť spoliehajú na prísľuby vlády poskytnúť pomocnú ruku trpiacim subjektom. K 22.06. bolo vyčerpaných 21,6 % prostriedkov na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Je to však v čase odznených reštrikcií dostačujúce?

S poslednými fázami uvoľňovania reštriktívnych opatrení sa Európa prebúdza do novej post-vírusovej reality. Ak sme dúfali, že následky epidémie budú iba krátkodobé, v súčasnosti je zrejmé, že dopady krízy budeme pociťovať ešte niekoľko rokov. Makroekonomická prognóza Ministerstva financií (MF) pre Slovensko na roky 2020 – 2023 hovorí o prepade ekonomiky o rekordných 9,8 % v tomto roku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odhaduje, že nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) bolo nútených prerušiť svoju činnosť okolo 38 600 podnikov, ktoré spolu zamestnávali vyše 189 tisíc osôb, ako aj 270 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Podľa MF v roku 2020 z trhu práce ubudne 76 tisíc pracovných miest najmä v sektore služieb, priemysle ale i stavebníctve. Alexander Karšay z Národnej Banky Slovenska tiež uvádza, že počet voľných pracovných miest na profesia.sk zaznamenal od roku 2005 historicky najväčší mesačný prepad na konci marca. Miera evidovanej nezamestnanosti v máji následne stúpla na 7,2 %, čo predstavuje medziročný nárast o takmer polovicu: v máji 2019 bola miera nezamestnanosti 4,80 %.

Výpadok v práci má okrem rozpočtových dopadov aj individuálne finančné dôsledky. Nižšie príjmy do domácnosti sa skôr alebo neskôr nevyhnutne odrazia na nižšej spotrebe. Na správaní spotrebiteľov je možné už teraz pozorovať neistotu a obavy. Štatistický úrad SR zaznamenal v apríli historicky najrýchlejší prepad sentimentu slovenských spotrebiteľov z -7,8 na -41,9 – alebo o -34,1 bodov (indikátor sa pohybuje v intervale ‑100 až +100, pričom -100 predstavuje najsilnejší pesimizmus). Pesimizmus spotrebiteľov pretrvával naďalej aj v máji, napriek uvoľnenejším podmienkam: spotrebiteľský barometer sa pohol len o 3 body nahor, na -38,1 bodov. Spotrebitelia očakávajú ďalšie zhoršenie ich finančnej situácie a tak zároveň odkladajú väčšie nákupy—v otázke plánovania veľkých nákupov bol tiež zaznamenaný prepad, až na 6-ročné dno.

Podnikatelia či nezamestnaní sa obzvlášť spoliehajú na prísľuby vlády poskytnúť pomocnú ruku trpiacim subjektom. Slovensko, tak ako ostatné európske krajiny, predstavilo tzv. Prvú pomoc, ktorú vláda schválila 31. marca. Štát vyčlenil finančné prostriedky v celkovej výške 1 352 miliónov eur, ktoré pochádzajú zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pomere 15:85. Z tejto sumy je na podporu udržania zamestnanosti určených 607 miliónov eur. Stručný prehľad opatrení, ktoré sa aktuálne vyplácajú na účty zamestnávateľov a SZČO sa nachádza v tabuľke 1.

Navyše, 23.6. oznámil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ďalší navrhovaný balík Európskej komisie na obnovu ekonomiky – Next Generation EU, vo výške 7,94 mld eur. Vyše 6 mld eur z týchto prostriedkov by malo byť vyčlenených na financovanie veľkých štrukturálnych reforiem a investícií, ktoré by mali pomôcť ekonomike zotaviť a reštartovať sa.

Tabuľka 1: Prehľad opatrení Prvej pomoci

Pomoc je určená: O akú formu pomoci sa jedná:
Opatrenie č.1 Zamestnávateľom (vrátane SZČO), ktorí museli zatvoriť prevádzky. Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.
Opatrenie č.2 SZČO, ktoré museli zatvoriť svoje prevádzky, alebo im klesli tržby najmenej o 20 %. Pomoc vo forme priamych grantov, vratných preddavkov alebo daňového zvýhodnenia. Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.
Opatrenie č.3A Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku v prípade prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 880,- eur.
Opatrenie č.3B Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.
Opatrenie č.4A SZČO, ktorá od 13. 03. 2020 nemá žiaden iný príjem. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 210 eur mesačne.
Opatrenie č.4B SZČO, ktorá je konateľom jednoosobovej s.r.o. a od 13. 03. 2020 nemá žiaden iný príjem.
Opatrenie č.5 Občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Dotácia sa poskytuje v sume 210 eur mesačne pre jedného žiadateľa. Za mesiac marec je výška dotácie 105 eur.

Zdroj: pomahameludom.sk

K 22.6.2020 celkovo evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) cez 310 miliónov eur vyplatenej pomoci, čo predstavuje 21,6 % z vyčlenených prostriedkov na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Oproti stavu spred mesiaca, kedy bolo k 20.5. celkovo vyplatených len 63 miliónov eur, ide o signifikantné zefektívnenie vo vyplácaní podpory. Aj tak, ekonomika padá a treba ju urýchlene zachytiť.

Celkovo je na boj s pandémiou vyčlenených 1,252 mld eur z operačných programov (OP) európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) plus 100 mil. usporených eur z OP Ľudské zdroje. Zdroje by mala ísť do oblastí A. podpory zdravotníckeho systému (249,2 mil. eur), B. podpory zamestnanosti (506,99 mil. eur a 100 mil. eur), C. podpory mikro, malých a stredných podnikov (330,2 mil. eur), D. podpory zložiek integrovaného záchranného systému (51 mil. eur) a v rámci E. iných opatrení na zmiernenie dopadov pandémie (114,8 mil. eur).

Inštitút sociálnej politiky v ich komentári tiež poukazuje na postupné zrýchlenie vybavenia žiadostí: žiadosti prijaté na začiatku apríla čakali na vybavenie približne 20 kalendárnych dní, kým v polovici mája išlo už len o 9 dní. ÚPSVAR naďalej prijíma žiadosti o štátnu pomoc za mesiac apríl, a zároveň je podporované obdobie predĺžené o ďalšie dva mesiace.

Takmer 130 miliónov zo spomínaných 310 miliónov eur bolo vyplatených v opatreniach 1 a 3A, do opatrenia 3B išlo ďalších vyše 130 miliónov eur. Za apríl bola v priemere podnikom odoslaná platba v rámci opatrení 1, 3A a 3B vo výške 5 546 eur, za marec 2448 eur. Paušálny príspevok na úhrady časti mzdových nákladov na jedného zamestnanca zatiaľ predstavuje okolo 312 eur, no jeden zamestnanec mohol byť podporený viackrát čo skresľuje tento údaj. Táto relatívne nízka suma na kompenzáciu mzdy zamestnanca však môže byť pripísaná aj skutočnosti, že ešte nebola vyplatená podpora za celé obdobie, za ktoré mali zamestnávatelia na ňu nárok. Navyše v mesiaci marec, ktorý je kompletne spracovaný, sa jednalo o podporu od 13.3. Ďalším faktorom je, že mnoho zamestnancov využilo inštitút OČR alebo si čerpalo nútenú dovolenku.

V rámci opatrenia 5 bolo na jednu osobu doteraz vyplatených v priemere 163,5 eur. Jedná sa o tzv. SOS pomoc alebo dotáciu na podporu humanitárnej pomoci- zoznam žiadateľov sa dá pozrieť na webovej stránke ministerstva sociálnych vecí a rodiny.

Transparency International pravidelne zverejňuje zoznam subjektov, ktoré získavajú koronapomoc od štátu. Úhrada pomoci podnikateľom začala prebiehať koncom apríla, no väčšina subjektov sa k odškodneniu za marec dostala až v máji. Je medzi nimi napr. Volswagen Slovakia, ktorému bola vyplatená marcová pomoc v rámci opatrenia 3A v sume 5 331 917 eur. Druhým najväčším odškodneným subjektom bol U.S. Steel Košice, s čiastkou 1 570 324 eur, za apríl. Za zatvorenie prevádzok v marci a apríli štát odškodnil prostredníctvom opatrenia 1 najvyššou čiastkou spoločnosť Tatry Mountain Resorts vo výške 300 949 eur za marec plus 518 559 eur za apríl, pričom v marci nastalo povinné zatvorenie prevádzok od 13.3.

Okrem vyššie sumarizovanej štátnej pomoci, ktorá sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce, majú firmy nárok na ďalšie formy pomoci, ako napr. ochrana podnikateľov proti bankrotu, odloženie platby nájmov, odloženie či odpustenie platby poistného do Sociálnej poisťovne, či možnosť čerpania bezúročných úverov (viď tabuľku 2).

 

Tabuľka 2: Prehľad doplnkových podporných opatrení

Popis pomoci Poskytovateľ
Dočasná ochrana podnikateľov Jedná sa o dočasnú ochranu podnikateľov na základe novej legislatívy upravenej v zákone č. 92/2020 Z. z. Poskytuje ochranu podnikateľom pred veriteľskými návrhmi na konkurz, umožňuje odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz, prerušuje exekúcie začaté po 12.3.2020, zakazuje ukončiť zmluvy s partnermi pre omeškanie, ako aj ďalšie formy podpory. K 25.5. súdy odsúhlasili dočasnú ochranu pre 72 firiem. Ministerstvo spravodlivosti; okresné súdy v Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove
Odloženie platby nájmov 24. 4. 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 62/2020 Z.z., ktorá ustanovuje, že prenajímateľ nie je oprávnený jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti pre omeškanie platby nájomného, ak nájomca vie preukázať súvis medzi omeškanou platbou a okolnosťami súvisiacimi s pandémiou COVID-19.
Odloženie/odpustenie platby poistného Za marec bol možný odklad platenia sociálneho poistenia do 31.12.2020 pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým klesli tržby o viac než 40 %. Týkať sa to bude aj mesiaca máj. V apríli išlo o odpustenie platenia poistného pre prevádzky, ktoré boli zatvorené aspoň 15 dní. Rovnako platí aj odklad platenia odvodov do 31.12.2020. Sociálna poisťovňa
Predĺženie podporného obdobia nezamestnaným Podľa zákona č. 66/2020 Z. z. sa automaticky predlžovalo podporné obdobie tým, ktorým by inak uplynula 6 mesačná lehota vyplácania dávky v nezamestnanosti v marci (od 12.3.2020) či apríli. Sociálna poisťovňa
Preklenovacie úvery (tzv. Antikorona záruka) Ide o zvýhodnené preklenovacie úvery realizované presunom nevyčerpaných eurofondov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v celkovej sume približne 300 mil. eur. Maximálna výška úveru je 1,2 mil. eur na 4 roky, vrátane 1-ročného odkladu splátok istiny aj úroku. Slovak Investment Holding (SIH) v spolupráci so zazmluvnenými bankami
Prevádzkový úver Podnikateľ 2020 Ide o záruku za úver a dotáciu úroku z úveru poskytnutého bankou na zníženie úrokových sadzieb. Výška úveru sa pohybuje od 10-350 tisíc eur. Za dodržania istých podmienok môže byť kombinovaný s preklenovacím úverom SIH, kde je možná bonifikácia celej 4 % úrokovej sadzby. Slovenská záručná a rozvojová banka
COVID úver Zvýhodnený úver vo výške 100-500 tisíc eur s bonifikáciou úroku, určený pre malé a stredné podniky, ktoré v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity. Bonifikácia je podmienená záväzkom udržať počet zamestnancov na úrovni priemerného stavu za 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o úver. Po jednom roku od začiatku čerpania úveru zároveň nemôže mať záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch. EXIM banka
Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám Ochraňuje slovenských exportérov poistením krátkodobých vývozných úverov so splatnosťou do 2 rokov. Určená pre malé, stredné i veľké podniky. Produkt ochraňuje vývozcu  pred rizikom platobnej neschopnosti či platobnej nevôle zahraničného odberateľa. EXIM banka

 

Napriek širokej škále uvedených opatrení, podľa prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska až 56 % živnostníkov a malých a stredných podnikateľov hodnotí ekonomický balíček pomoci štátu podnikateľom ako nedostatočný. Za najväčší problém považujú zložitosť podporných opatrení a problematickú orientáciu sa v nich, ako i často meniace sa informácie. Veľkým problémom sa ukazuje byť aj nesplnenie podmienok podpory u 40 % opýtaných podnikateľov. Podľa prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska boli respondentami najviac ocenené odpustenia platby poistného do Sociálnej poisťovne, a živnostníci by privítali ich rozšírenie aj na ďalšie mesiace.

Najväčší ekonomický šok zažívajú osoby, ktoré pred začiatkom epidémie nepoberali žiadne dávky a nedisponujú dostatočnými úsporami aby sa vedeli vysporiadať s náhlou stratou príjmu. Národná banka Slovenska varovala už na začiatku nástupu Covid-19 v Európe, že polovica slovenských domácností má dostatočné finančné rezervy len na pol roka, pričom 10 % domácností nedisponuje vôbec žiadnymi rezervami.

Zamestnávatelia sú podľa opatrení 1 či 3 kompenzovaní štátom za mzdové náklady ak ponechajú pracovné miesta, no musia prehlásiť, že naďalej vyplácajú svojim zamestnancom mzdu alebo náhradu mzdy. Pre malých či stredných podnikateľov bez dostatočných rezerv môže byť dlhá čakacia doba preplatenia mzdových nákladov signifikantnou záťažou.

Výrazne stúpajúca nezamestnanosť a hlboký prepad spotrebiteľskej dôvery nám potvrdzuje, že cesta von z tejto krízy nebude ľahká a podnikatelia aj občania potrebujú pomocnú ruku. Pozitívom je, že sortiment dostupnej štátnej podpory na Slovensku je porovnateľný mnohým štátom EÚ a v mesiaci jún došlo k urýchleniu vyplácania pomoci. Spolufinancovanie podporných balíčkov Európskym sociálnym fondom by nám tiež malo byť nápomocné pri reštarte ekonomiky. S ustupujúcou krízou verejného zdravia nastal čas plne riešiť krízu ekonomickú. Bez efektívnej a včasnej realizácie opatrení sa však k zotaveniu nedostaneme.

Teraz najčítanejšie

Inštitút pre stratégie a analýzy ÚV SR

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je analytickou jednotkou na Úrade vlády, ktorého poslaním je analytická podpora stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády.