Denník N

Občianske združenia a iné neziskovky, zabudnite na holuby, od 1. júna vám štát doručuje elektronicky!

Ak ste občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, odborová alebo zamestnávateľská organizácia, politická strana či hnutie, záujmové združenie právnických osôb alebo organizácia s medzinárodným prvkom, zbystrite pozornosť!

Od zajtra (pondelka 1. júna 2020) totiž začína ďalšia fáza elektronizácie, ktorá sa týka aj vás, teda konkrétne štatutárov vyššie spomenutých organizácií. Prostredníctvom portálu slovensko.sk totiž začínajú fungovať elektronické schránky aj organizáciám nezapísaným v obchodnom registri.

Čo to pre štatutárov vymenovaných organizácií znamená?

Ak ste doteraz neaktivovali elektronickú schránku vašej organizácie na portáli slovensko.sk dobrovoľne, od 1.6.2020 vám začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej by ste sa mali prvýkrát do schránky prihlásiť a aktivovať ju, alebo vám po uplynutí tejto lehoty bude aktivovaná automaticky a štát vám začne do nej doručovať.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty.

Odkiaľ bude štát brať údaje o štatutároch a zriaďovať schránky s prístupom k ich menu?

Z príslušných registrov, do ktorých ste boli povinní údaje o štatutároch zapísať, alebo ich štát už zapisuje automaticky. Ak ste si teda splnili svoju povinnosť a do 30.6.2019 poslali údaje o štatutároch občianskeho združenia, či inej organizácie, pre účely registra mimovládnych organizácií môžete byť pokojní a schránku stačí aktivovať.

Čo ak sme údaje o štatutároch do registra neoznámili? 

V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:

  • štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o jeho osobe nedostane z registra potrebné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),
  • elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe a adresát sa o nich nedozvie,
  • právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

Musí mať prístup k schránke iba štatutár, alebo to môže byť aj iná osoba?

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, zákon pamätá aj na túto skutočnosť. V tom prípade môže majiteľ elektronickej schránky udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia. Majiteľ elektronickej schránky môže zaslať žiadosť o udelenie oprávnenia prostredníctvom autorizovaného elektronického dokumentu, ktorý doručí správcovi modulu elektronických schránok (Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby) buď prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky, alebo dokumentom v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky.

Na záver teda: od zajtra 1. júna 2020 vám štát zriadi elektronickú schránku na portáli slovensko.sk a vašou úlohou je zistiť, či máte zapísané potrebné údaje štatutára, aby schránka mohla byť zriadená s prístupom na jeho meno. Štatutár musí mať k dispozícii občiansky preukaz s čipom, stiahnuté potrebné softvéry na komunikáciu, čítačku a prístupové kódy PIN a BOK. Ak chcete na komunikáciu s elektronickou schránkou splnomocniť inú osobu, môžete tak urobiť elektronicky alebo písomne s vaším overeným podpisom. Schránku si buď aktivujete prvým prihlásením, alebo vám bude automaticky aktivovaná po uplynutí desaťdňovej lehoty, ktorá začína 1.6.2020. Držím vám palce.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.