Denník N

poľnohospodárstvo: ako zistím užívateľa svojich pozemkov a niečo, čo pán minister asi nevie

Ako si overiť svoje vlastníctvo cez webovú stránku ZBGIS sa toho popísalo dosť a vlastníkom už spravidla nerobí problém, zistiť, kde sa jeho parcely nachádzajú, zobraziť si parcely, ich podrobnejšie umiestnenie, skontrolovať vlastníctvo a vlastníkov, zistiť vlastníkov susedných pozemkov. Ale tu jeho znalosti končia. Ak by chcel vedieť, kto užíva jeho pozemky, tak potrebuje ďalšie znalosti. Pán minister sľubuje získať informácie o užívateľoch na jedno kliknutie. Sľubovať to nemusí, už to funguje. Aj keď nie na jedno tlačítko.

Ak vlastník zistí, že jeho pozemky užíva niekto iný, s kým má uzavretú nájomnú, nemusí to byť katastrofa, lebo v nájomnej zmluve môže mať klauzulu o možnosti prenajať jeho pozemky tretej osobe, tzv. vytvorenie podnájomného vzťahu. Väčšinou je takáto možnosť v nájomných zmluvách zakázaná, ale ak platí nájomné, tak načo sa znepokojovať. Že to robí problém iným užívateľom alebo vlastníkom sa vlastník nedozvie. V každom prípade, by mal vedieť, ako sa k užívateľovi svojich pozemkov dostane. Preto najskôr pár slov o užívaní pozemkov. Ak sa hovorí o užívaní pozemkov, tak sa nehovorí o užívaní konkrétnych parciel, ktoré majú vlastníka, ale o užívaní veľkých pôdnych celkov, ktoré vieme aj ako laici identifikovať ako šíre lány pšenice alebo repky. Základným prvkom užívania sú plochy alebo parcely LPIS, ktoré vznikli ako hranice poľnohospodárskeho užívania pôdy. A to je hlavný dôvod problémov. Ako príklad použijem smutne známe katastrálne územie Vyšný Tvarožec.

Parcely LPIS a HU

Vrstva parciel LPIS v údajoch katastra nehnuteľností je jedným z dôsledkov protestov farmárov z roku 2018. Parcely LPIS predstavujú plochy poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú aj poľnohospodársky využiteľné. To je najjednoduchšia predstava. V roku 2019 ich bolo evidovaných v systéme 165 000 o priemernej výmere 11,7 hektára, pričom najväčšia má skoro 750 hektárov, pričom nad 100 hektárov je ich skoro 3000. Parcely LPIS sa však delia na menšie plochy, takzvané hranice užívania (HU). Tieto objekty vytvárajú nezávisle na sebe samotní užívatelia v hraniciach parciel LPIS. Parcely HU sú už monokultúrne, s jedným využitím, napríklad ak má vlastník 5 hektárov, tak cez aplikáciu GSAA si zakreslí dva objekty HU, jeden pre pšenicu na 3 hektároch, druhý na zemiaky o výmere 2 hektáre. Počet parciel HU bol v roku 2019 skoro 253 000 o priemernej výmere 7,37 hektára, pričom najväčší objekt má výmeru 341 hektárov, len 16000 objektov s výmerou väčšou ako 30 hektárov, pričom priemerná výmera objektov väčších ako 30 hektárov je 55 hektárov, takže došlo k relatívne veľkému deleniu pôdnych celkov na menšie časti. Tieto údaje sú tak trocha v rozpore s tvrdením, že priemerná výmera poľnohospodárskych celkov je vyše 12 hektárov (Inštitút environmentálnej politiky – IEP) a existuje celkom prosté vysvetlenie.

Parcely HU sú aj prenesením nájomných vzťahov do užívania a tu nastáva problém, ktorého výsledkom sú nesúlady a križovania. Jeden z dôvodov je aj to, že užívateľ môže vhodne využiť údaje o nájme tak, že môže užívať väčšiu výmeru, ako má nárok, ale o tom v inom článku. Tu treba uviesť ešte jedno číslo: hranice užívania zakreslené v aplikácii GSAA nepokrývajú celú plochu parciel LPIS, približne 65 tisíc hektárov je voľných a nikto nepožiadal o priame platby na tieto plochy (aj vyššie spomenuté údaje sú za rok 2019, údaje sú verejne prístupné a nachádzajú sa na stránkach data.gov.sk, presnejšie dataset Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoje vidieka).

ZBGIS

ZBGIS je webová stránka umožňujúca zobrazenie údajov katastra nehnuteľností, údajov o vlastníctve a ďalších údajov. Zobrazuje aj parcely LPIS a to je prvý údaj, ktorý budeme používať. Nájdite si svoju parcelu a kliknite si na ňu. V ZBGIS sa parcela LPIS volá kultúrny diel.

Ak máte v ZBGIS zapnutú vrstvu parciel LPIS, tak sa vám zobrazí, napríklad po kliknutí niekam na mapu, sa zobrazia údaje o všetkých objektoch, v ktorých sa vybraté miesto nachádza – môžete si vybrať parcelu C KN, parcelu E KN alebo objekt LPIS: podstatný je len údaj o názve bloku LPIS v tvare „názovlokality číslo/číslo“. Tieto údaje si zapamätajte alebo vyberte myšou a zapíšte do schránky (CTRL-C).

Platobná agentúra

Údaje o užívateľoch, presnejšie žiadateľoch sa zobrazujú v textovom tvare a ak ich je viac, tak je problém určiť toho správneho. Na stránke PPA sa údaje o žiadateľoch o priame platby zobrazia nasledovne:

GSAA

GSAA je aplikácia, na nerozoznanie od webovej stránky. Je určená hlavne pre užívateľov na podávanie žiadostí o priame platby, ale je určená aj pre verejnosť. To čo si asi nikto nevšimol, sa skrýva v detailoch.

Ak sa prihlasujete ako verejnosť, nepotrebujete žiadne prístupové kódy. Stačí si vybrať rok a vstúpiť. Ak máte ešte stále v schránke názov lokality a číslo parcely LPIS, tak si dajte do okienka vyhľadaj a stlačte tlačítko enter. A ste tam a ak kliknete na vybratý objekt, zobrazí sa vám užívateľ.

Ak sa však prihlasujete ako užívateľ systému, tak tých informácii je podstatne viac. Kým pri ceste od ZBGIS do GSAA musíte vedieť, kde sa približne parcela registra C alebo E nachádza, registrovaní užívatelia systému majú možnosť zobrazenia údajov katastra nehnuteľností. Cesta od GSAA k ZBGIS je jednoduchšia.

Tento detail je dosť podstatný. Možno si ho nikto ani nevšimol, alebo niekto musel rozhodnúť, že verejnosti sa takáto funkčnosť neposkytne. Je to len malý krok pre správcu systému, ale veľký skok pre verejnosť.

zobrazenie pre verejnosť zobrazenie pre užívateľov

V každom prípade si myslím, že pán minister nevie, že takúto funkciu zobrazenia parciel katastra nehnuteľností by mohol dať verejnosti hneď.

Teraz najčítanejšie