Denník N

poľnohospodárstvo: aby sa farmári na poliach nebili alebo prečo sa pán minister mýli

Ak chceme spraviť poriadky s prístupom k pôde, zreálniť nejednoznačný vzťah medzi vlastníctvom, nájmom a užívaním, nedá sa to riešiť tým, že niektorým užívateľom odopriete prístup k priamym platbám, že problémy vyrieši výpočtová technika. Nevyrieši. Problém treba riešiť komplexne, odborne a pre každý kataster. A dokonca s pridanou hodnotou prístupu k pôde a riešenia biodiverzity a následkov klimatickej zmeny.

K tomu, aby ste mohli požiadať o priame platby vám postačuje preukázať právny vzťah k pôde a jej reálne užívanie. V zásade to problém nie je, ale v niektorých prípadoch to problém naozaj je. A nepramení nikde inde ako v nesúlade medzi pozemkami na ktoré sa poberajú priame platby, pozemkami technicko-hospodárskeho mapovania a pozemkami, ktoré sú predmetom vlastníctva, teda katastra nehnuteľností.

Bez evidencie to nejde

Na jednej strane máme presnú evidenciu vlastníckych vzťahov, presnú evidenciu produkčných plôch LPIS, presnú evidenciu užívania (GSAA), ale na druhej strane nemáme žiadnu evidenciu nájomných vzťahov, nemáme žiadnu evidenciu vzťahu medzi užívaním, nájmom a vlastníctvom. Na vyše 400 katastrálnych územiach sa vykonali pozemkové úpravy, kde sa podstatne zmenil vzťah k pozemkom z pohľadu užívania a vytvoril sa jednoznačný vzťah medzi nájom a užívaním. Dokonca aj SPF prenajíma konkrétne parcely C KN s vlastníctvom neznámych a nezistených vlastníkov v 1/1.

Ak nemáme presnú evidenciu, nevieme posúdiť, či dvaja užívatelia majú oprávnený nárok na užívanie pôdy alebo nemajú, lebo sa dá ľahko ukázať, že také stavy skutočne existujú a ak sa nebudú riešiť komplexne, aspoň cez evidenciu, ktorú vedú okresné úrady (alebo by mali mať povinnosť viesť evidenciu nájomných vzťahov podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z., príloha č.1), tak bude v užívaní stále pretrvávať protiprávny stav. A v mnohých konkrétnych prípadoch problém bude potenciálne čakať na svoju príležitosť.

Slovenský pozemkový fond

SPF prenajíma pozemky, ak opomenieme spôsoby ako prenajíma, mali by sme sa pozrieť na to, čo prenajíma. Prenajíma predovšetkým pozemky a podiely z nich, ktoré sú roztrúsené v celom katastrálnom území. V zásade sa nedá na takýchto pozemkoch hospodáriť, a preto by SPF mal využiť zákonné postupy, aby prenajímal pozemky, ktoré sú primerane hospodársky využiteľné a mal by postupovať podľa §12a, vytvoriť podnájomné pozemky, ktoré by následne prenajímal (postup podľa §12a to umožňuje). Už by neboli žiadne pochybnosti, kde sa nachádza výmera neznámych a nezistených vlastníkov.

Užívatelia

Ak sa užívatelia nevedia dohodnúť, mal by nasledovať proces, na základe ktoré si porovnajú svoje evidencie nájomných vzťahov, pričom sa vedia dohodnúť aspoň na tom, že si nechajú spraviť audit nájomných zmlúv, tak každý z užívateľov by si ustálil svoj vzťah k pozemkom, lebo ak nevedia, kto má s kým uzavretú nájomnú zmluvu, môžu považovať svoje návrhy zmlúv, ktoré poslali vlastníkom a zmluvy, ktorí ich nepodpísali a neodmietli, považovať za platné. Keď sa vyriešia duplicity a užívatelia sa dohodnú, mali by sa dohodnúť aj na užívaní pozemkov vlastníkov, ktorých nikto neoslovil a ktorí nemajú nájomné zmluvy, prípadne začať súťažiť o nájomné zmluvy s týmito vlastníkmi.

Druhá možnosť je spoločný postup pri podávaní priamych platieb. Je neformálny, ale výsledky je možné „registrovať“ podľa §10, ods.4§12a, ods.1 a ods.8 na okresnom úrade. Pri nástupe „nájazdníkov“ na dotácie alebo križovaní sú údaje o užívaní a vytvorení podnájomných pozemkov a vzťahov evidované a použiteľné pri kontrolách platobnou agentúrou.

Okresný úrad, pozemkový  lesný odbor

Ak sa užívatelia nevedia dohodnúť, mal by si okresný úrad vyžiadať podľa §14, ods.2 od užívateľov evidenciu podľa §172/2018 Z.z., príloha č.1 a spraviť audit nájomných zmlúv. Pre užívateľov, ktorí by neposkytli údaje, by sa vyčlenili náhradné pozemky až po vyčlenení pozemkov. Mimochodom, podľa §14 zákona č.504/2003 Z.z. sú užívatelia povinný poskytnúť údaje podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z. Okresnému úradu alebo Platobnej agentúre.

Okresný úrad bude v zastúpení postupovať podľa §12a podľa ods.8 a rozhodne o vytvorení podnájomných pozemkov pre všetkých užívateľov v danom katastrálnom území. Tu je síce drobné úskalie, ale ak by sa štát rozhodol takýmto spôsobom organizovať užívanie pôdy, tak by stačila malá novela zákona, nájsť pár drobných v pomere k celkovým hodnotám a cieľom rezortu a umožniť, aby rozdeľovacie plány užívania sa stali buď súčasťou projektov pozemkových úprav alebo by ich vykonávali autorizované firmy.

Kde sú vlastníci a aká by mala byť úloha?

Na tlačovej besede k problémom v obciach Nižný a Vyšný Tvarožec neodznela žiadna informácia o tom, ako by sa mali správať vlastníci, napríklad že neetické správanie nájomcov bude dôvodom k prerušeniu nájomných zmlúv, že nájomcovia sa zodpovedajú za výkon nájmu svojim prenajímateľom.

Ako riešiť problém právneho vzťahu k užívaniu?

Je zodpovedný za tento stav ten, kto mohol konať a nekonal? Určite na tom má svoju vinu aj ministerstvo, PPA, samotní užívatelia, ale aj vlastníci. Je zbytočné hľadať vinníkov, lebo hlavnú zodpovednosť za riešenie problému nesie ministerstvo.

Projekt pozemkových úprav umožňuje aj vyriešenie problému vzťahu užívateľ, nájomca a vlastník tak, že v rámci možností sa umiestňujú pozemky tak, aby sa do produkčných blokov umiestňovali pozemky vlastníkov aj podľa nájomcov. Naivná predstava vlastníkov, že po pozemkových úpravách zaniknú nájomné vzťahy a budú sa musieť vytvoriť až po ukončení je chybná. Ak sa majú nájomné vzťahy meniť, tak by mali byť zmeny známe počas, a hlavne pred vytvorením umiestňovacieho plánu. Ukončenie nájomných zmlúv po zápise projektu a uzavretie nových zmlúv by vytvorilo ďalší chaos v užívacích vzťahoch, lebo nezaručuje kontinuitu hospodárenia na pôde. A to pre všetkých užívateľov.

Riešenie rozdrobenosti vlastníckych vzťahov cez pozemkové úpravy by spravilo poriadok vo vzťahoch k užívaniu pôdy, zjednotilo vlastníctvo, sprehľadnilo nájom a znížilo nájomcom evidenčné plochy, ktoré mohli používať na krytie výmer pri priamych platbách, takmer by vylúčilo využitie §139 (väčšinové právo),  znížilo by možnosti užívať pôdu bez právneho vzťahu k nej. A ak sa na pozemkové úpravy pozeráte z tohto uhla pohľadu, tak asi chápete, prečo sa za posledných desať rokov nedokončila žiadna súťaž na ich vykonávanie. Odpovedzte si sami, kto profituje z neusporiadaných vlastníckych vzťahov?

Teraz najčítanejšie