Denník N

Pridlhé vyšetrovanie – vysmiati zločinci, spokojná polícia

Nástenkový tender - nové trestné oznámenie Aliancie Fair-play
Nástenkový tender – nové trestné oznámenie Aliancie Fair-play

O súdnych prieťahoch sa na úradoch hovorí veľa.Hľadajú sa riešenia, aby súdy fungovali rýchlejšie.
Prieťahy vo vyšetrovaní trestnej činnosti sú tabu. Aj pri mnohoročných vyšetrovaniach je verdikt: Žiadne porušenie zákona. To, že vyšetrovania trvajú nezmyselné roky, zodpovených netrápi. Aspoň to na sebe nedajú poznať…

Pri súdoch sa možno dozvedieť napr. koľko od podania žaloby priemerne trvá, kým v obchodnom spore rozhodne prvostupňový súd. Pri vyšetrovaní trestných činov nie. Ministerstvo vnútra aj vedenie policajného zboru Alianciu Fair-play v minulosti presviedčalo, že neexistujú štatistiky, ktoré by takto vyhodnocovali nejaké fázy vyšetrovania, ani vzhľadom na jednotlivé trestné činy, ani na niektoré skupiny trestných činov.

Akoby došlo k začarovanému kruhu, keď neexistujú dáta o tom, že dochádza k prieťahom vo vyšetrovaní, preto sa zodpovední môžu tváriť, že problém neexistuje. A keď problém neexistuje, nie je dôvod robiť štatistiky, ktoré by existenciu a hĺbku problému mohli ukázať.

Aliancia Fair-play má za to, že minimálne pri vyšetrovaní trestných činov súvisiacich s korupciou, výkonom verejnej funkcie a ekonomickej trestnej činnosti napojenej na nezákonné získanie časti verejných financií, sú prieťahy vo vyšetrovaní bežnou realitou.

Podľa skúseností Aliancie k zlepšeniu stavu neprispeli ani výmeny vo vedení polície a niektorých jeh zložiek. Na prípadoch, ktoré máme možnosť sledovať, vnímame, akoby sa pozitívne zmeny diali iba v prípadoch sledovaných televíznymi kamerami.

Nie veľmi známe dôsledky

Vyšetrovanie nástenkového tendra z roku 2007 trvalo 7,5 roka, obžalovaní stáli pred súdom až po vyše 10 rokoch od „spáchania skutku“. Ukázalo, že zdĺhavé vyšetrovanie má verejnosti neznáme dôsledky:

 • vďaka pridlhej dobe vyšetrovania súd odsúdeným exministrom vymeral nižší trest,
 • dĺžka vyšetrovania patrila medzi dôvody, prečo bol odsúdenej Z. K. vymeraný trest len tri roky – teda trest vo výške, ktorá umožňuje jeho podmienečné odloženie,
 • kvôli dĺžke vyšetrovania vyplatil štát odsúdenej Z. K. dokonca finančné odškodnenie.

Je dobre zdôrazniť, že niet prečo spochybňovať postup súdu. Súd k nemu podľa medzinárodných štandardov pristúpil na základe toho, že vyšetrovanie trvalo neúmerne dlho. Neskôr prevedené vyšetrovanie (iniciované Alianciou Fair-play) dospelo k tomu, že polícia aj prokuratúra sa zhodli v tom, že pri vyšetrovaní k porušeniu zákona nedošlo.

Keď dodržiavanie pravidiel vedie k takému biednemu výsledku, je vhodné pravidlá upraviť. Fungovanie štátu, kde na jednej strane zločincom zmäkčuje tresty a vypláca odškodné, a na druhej strane sa tvári, že systém netreba meniť, však evidentne neprekáža ani novému vedeniu policajného zboru a ani novej vláde. Programové vyhlásenie vlády priamo nevyjadruje žiadnu ambíciu vyšetrovanie trestnej činnosti zrýchliť.

Ako vyzerá súčasná prax

Tú možno ilustrovať na prípade, kde Aliancia Fair-play podala trestné oznámenie koncom septembra 2019 (ČVS: KRP-329/3-VYS-BA-2019).

Ide o trestné oznámenie ohľadom obzvlášť závažného zločinu, ku ktorému sme pripojili rozsiahlu dokumentáciu. Ide o milióny eur, ktoré skončili ako lup. Smeruje k vplyvným ľuďom, ktorí by mohli dostať cez 10 rokov väzenia – každý.

Po podaní trestného oznámenia na NAKA v Bratislave sa stalo toto:

 • ubehlo 24 dní (neskôr vidno, že na naštudovanie spisu stačia aj 2 dni),
 • NAKA odstupuje spis na Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline,
 • ubehlo 22 dní,
 • Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline odstupuje spis na KR PZ v Bratislave,
 • ubehlo 13 dní,
 • Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Bratislave bol spis aj doručený,
 • ubehli 4 dni,
 • Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave spis tiež nechce a a vyvoláva „konanie v spore o príslušnosť“,
 • ubehlo 7 dní,
 • spis je pridelený konkrétnemu vyšetrovateľovi,
 • ubehli 2 dni,
 • vyšetrovateľ preštuduje spis a obracia sa na Úrad špeciálnej prokuratúry so žiadosťou o schválenie prelomenia bankového tajomstva a posiela mu spis.

Zo 72 dní od podania trestného oznámenia reálne vyšetrovateľ strávil vyšetrovaním dva dni. Zvyšok zabrali posuny spisu medzi jednotlivými útvarmi polície a prestoje.

Od odoslania spisu na ÚŠP je nám ďalší osud trestného oznámenia neznámy.
Uplynulo odvtedy už pol roka. Vieme, že spis bol na ÚŠP minimálne mesiac. Prokuratúra pred pár mesiacmi odignorovala našu otázku, kto dozoruje tento spis. Včera nám namiesto odpovedí na naše otázky Generálna prokuratúra poslala informáciu:

„V nadväznosti na Vašu žiadosť … uvádzame, že nejde „len o rozhodnutie prokurátora o žiadosti vyšetrovateľa o prekonaní bankového tajomstva“, ale o posúdenie súvisiacich otázok a skutočností, ktoré sa viažu k preskúmaniu veci a spisového materiálu z hľadiska do úvahy pripadajúcej právnej kvalifikácie a s tým spojenej vecnej príslušnosti prokurátora, a to v nadväznosti na už rozhodnutú úzko súvisiacu trestnú vec. Na základe toho je potrebné rozhodnúť o ďalšom postupe v trestnom konaní, čo vyžaduje určitý časový priestor pri vybavovaní aj ďalších trestných vecí“.

Úprimne povedané, nie je nám jasné, čo presne tento tok slov znamená. Či, keď sa stále preskúmáva s tým spojená vecná príslušnosť prokurátora, nejakému už dozor nad spisom pridelený bol a keď je na prokuratúre potrebné rozhodnúť o ďalšom postupe, či vyšetrovateľ má čakať na rozhodnutie, či nie.
Podľa informácií získaných dnes STV dozorový prokurátor bol pridelený, čo nás teší, lebo inak by ani po 244 dňoch spis nemal dozorového prokurátora. Potešivé je aj to, že prokuratúra pre STV potvrdila, že dianie na prokuratúre nebráni vyšetrovateľovi „vo vykonávaní ďalších potrebných procesných úkonov v jeho pôsobnosti“.  Znie to fajn, ale stále sme sa nedozvedeli, či (a kedy) prokurátor vyšetrovateľovi schválil „prelomenie bankového tajomstva“ – teda urobenie úkonov, ktoré považoval za potrebné urobiť medzi prvými. Ak nie, tak na elementárny úkon, ktorý by vyšetrovanie dosť posunul, čakáme 244 dní od podania trestného oznámenia.

Čo však z odpovede prokuratúry cítiť veľmi jasne, je spokojnosť. Všetko je v súlade so zákonom, trvá to síce, ale neotravujte. 244 dní.

Späť k pointe

Nikto zo zúčastnených, ani nikto zo zodpovedných neprejavil ani len náznak, že niečo nie je v poriadku, prípadne, že niečo treba zmeniť. Úrad vlády aj ministerstvo vnútra odignorovalo našu snahu získať od nich reakciu na 70 dní stratených prehadzovaním spisu zo stola na stôl.

Ľudia zabúdajú a každý deň prieťahov vedie nielen k menej hodnotným výpovediam svedkov. Plynú lehoty na premlčanie trestného činu. Plynú lehoty počas ktorých sa dokumentácia nesmie skartovať, teda miznú listinné dôkazy – zmluvy, účtovné doklady, dokumenty z obstaráví. Stráca sa viera ľudí v schopnosť štátu potrestať páchateľov. A – aj keď sa podarí páchateľov potrestať, prieťahy vedú k ich nižším trestom a dokonca aj k ich finančnému odškodneniu.

Nemyslíme, že ide o ojedinelý jav. V ostatných pár rokoch Aliancia Fair-play podala viacero trestných oznámení. Pri všetkých sa dá skonštatovať značná pasivita polície.

Vyzývame preto – predovšetkým vedenie ministerstva vnútra a vedenie generálnej prokuratúry, ale aj premiéra, ktorý opakovane deklaroval prijatie osobnej zodpovednosti za boj proti korupcii a boja za právny štát – aby urýchlene prijali kroky, ktoré by v budúcnosti obmedzili prieťahy vo vyšetrovaní trestnej činnosti. Veríme, že sú to zároveň kroky, ktoré povedú k zvýšeniu dôveryhodnosti polície v očiach verejnosti.

Návrhy pre inšpiráciu zodpovedných

Pre začiatok navrhujeme:

 1. Zabezpečiť pravidelnú tvorbu a zverejňovanie štatistík, vďaka ktorým bude možné sledovať dĺžku jednotlivých fáz vyšetrovania jednotlivých kategórii trestných činov.
 2. Urýchlene novelizovať zákony za účelom predĺženia času archivácie zmlúv, účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obstarávaním, ktoré často slúžia ako dôkazy.
 3. Naplánovať a vykonať audit procesov pri vyšetrovaní trestnej činnosti, ktorý by definoval slabé miesta, kde dochádza k najväčším prieťahom a navrhol by riešenia.
 4. Zaviesť systém evidencie vykonaných „úkonov“ pri vyšetrovaní, ktorý by poškodeným resp. oznamovateľom dával základnú predstavu o objeme aktivít pri vyšetrovaní (ako napr. vo Švajčiarsku).

Peter Kunder
riaditeľ Aliancie Fair-play

 

Pomôžte nám doťahovať kauzy do konca aj vy. Vašu podporu stále potrebujeme. Vďaka.

Finančná pomoc od individuálnych darcov je pre nás kľúčová pri požadovanom spolufinancovaní získaných grantov. Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Teraz najčítanejšie