Denník N

Buďme transparentní aj v prípade prednostu okresného úradu – ľudia si to zaslúžia!

Spôsob, akým dochádza k obsadzovaniu funkcií prednostov okresných úradov budí rozruch. Ani zjavne účelová obhajoba nedokáže legitímne zdôvodniť dôverný proces, prostredníctvom ktorého dochádza k maximálne netransparentnému a špekulatívnemu výberu nových funkcionárov štátnej správy v okresoch po Slovensku.

Moc v štáte sa prepožičiava! Pokiaľ s ňou chceme naložiť zmysluplne počas doby, ktorú ju máme v držbe, je nutné s ňou narábať nie tak, aby sme prostredníctvom  nej vytvorili komfort sebe a svojim priateľom, ale aby sme vytvorili systém, ktorý bude natoľko kvalitný a nasledovaniahodný, že verejnosť naň nepripustí siahať ani v dobe, kedy bude moc prepožičaná iným.  Nadčasový systém, s ktorým sa budeme môcť stotožniť i v dobe, keď budeme jeho adresátmi, nie tvorcami.

Aký je teda systém, voči ktorému nemôžeme vzniesť námietky? Voči ktorému len ťažko oprávnene „bojovať“? A ktorý nás tak môže prežiť?

Že by to bol ten, ktorý spočíva vo vytvorení ad hoc tribunálov obsadzovaných členmi „NAŠEJ“ strany, „NAŠIMI“ sympatizantmi a „NAŠIMI“ priateľmi, ktorí prostredníctvom  známosti a kabinetnej, zákulisnej politiky vyberú z radov „NAŠICH“ podporovateľov, „NAŠICH“ straníkov či „NAŠICH“ kamarátov do kvalifikovaných funkcií v štátnej správe, patriacej pod „NAŠU“ kuratelu? To je totiž kľúč, ktorý sa v dnešných dňoch uplatňuje na obsadenie funkcií prednostov okresných úradov v štáte.

Režim uplatňujúci systém, v ktorom bola funkcia spätá s podmienkou politicky správnej orientácie bol pred novembrom 89 u nás označovaný ako nedemokratický, totalitný. Jeho strojcovia by preto dnes mali byť tými, ktorí pred takýmito praktikami budú spoločnosť vystríhať.

Predstavím tak systém, o ktorom som presvedčený, že má šancu „prežiť“. Systém, o ktorom som presvedčený, že by mal byť tým, ktorý v modernej demokratickej krajine bude slúžiť jeho občanom bez ohľadu na politickú orientáciu držiteľov moci. Systém, akým by sa v zdravej spoločnosti mali obsadzovať pozície prednostov okresných úradov.

Mal by stáť na zásadách transparentného výberového konania. Ide o celospoločensky prospešnú verejnú funkciu, na výbere ktorej by verejnosť mala participovať ako kontrolný subjekt. Je preto nevyhnutné:

1/právnym predpisom jasne stanoviť vyžadovanú odbornú kvalifikáciu pre výkon funkcie;

2/umožniť širokej verejnosti uchádzať sa o výkon tejto funkcie;

3/zverejňovať doručené prihlášky spoločne s jej prílohami;

4/zrealizovať verejné vypočutie kandidáta pred odbornou a nepredpojatou komisiou, a umožniť tak vypočuť kandidáta cestou otázok, ktoré isto zaujímajú verejnosť v danom regióne.

Napr.:

Ako si predstavujete svoj pracovný týždeň vo funkcii?

Ako budete dbať o zabezpečovanie dostatočnej odbornosti zamestnancov úradu v čase čoraz dynamickejšej hypertrofie právnych noriem?

Akými spôsobmi budete realizovať kontrolu na úrade?

Aká je Vaša znalosť zásad dobrej verejnej správy či správneho konania?

Ako zabezpečíte ľahkú dostupnosť štátnej správy pre osoby so zdravotným postihnutím?

Ako zveľadíte majetok štátnej správy?

Akým spôsobom pritiahnete do štátnej správy morálne zdatných a kvalifikovaných ľudí?

Aké opatrenia prijmete k tomu, aby ste zabránili vzniku a šíreniu mobingu či bossingu na pracovisku?

Ako odstránite prieťahy v konaniach a zefektívnite tak výkon štátnej správy?

Akým spôsobom prispejete k odstráneniu neprimeranej byrokracie v štátnej správe a akú asistenciu ponúknete ľuďom neznalým právnych predpisov, aby pre ich neznalosť neutrpeli v konaní ujmu?

Koľko kandidátov na túto funkciu by cúvlo, ak by malo podstúpiť takéto „grilovanie“? Koľkí by vstúpili do transparentnej a kvalifikovanej súťaže? A čo je najpodstatnejšie, kto by z takejto súťaže vzišiel? Viem, cestou „NAŠICH“ to ide ľahšie … .

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie