Denník N

poľnohospodárstvo: nie sú pozemkové úpravy ako pozemkové úpravy

Tak sa zdá, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa podobá na Sibír. Tiež je zamrznuté. Niektoré snahy a slová sú ako vystrihnuté z minulosti. Pozemkové úpravy (PÚ) nie sú Hospodársko-technické úpravy pozemkov (HTÚP).

Pozemkové úpravy, 2020

Ak hovoríme o pozemkových úpravách, tak myslíme pozemkové úpravy, ktoré predstavujú celý komplex činností, praktických a poznamenávam, že reálne vykonaných činností ľuďmi, metodických návodov, zákonov a ďalších činností, ktoré spravidla končia zápisom geometrických plánov do katastra. Pozemkové úpravy predstavujú súčasne veľký informačný systém, ktorý obsahuje obrovské množstvo údajov, od geodetických až po projekčné, obrovské množstvo informácií, ktoré získavame od štátnych a aj neštátnych inštitúcií, informácií od úradov, a hlavne informácií od vlastníkov, užívateľov a iných účastníkov. Pozemkové úpravy predstavujú obrovský systém kompromisov, od kompromisov medzi ochranou prírody a jej ekonomickým využitím, kompromisov požiadaviek užívateľov pôdy a vlastníkov, kompromisov medzi individuálnymi záujmami a spoločenským záujmom, kompromisom medzi záujmami obcí a štátu, vlastne kompromisom a dohodou medzi všetkými účastníkmi. Pozemkové úpravy predstavujú systém spracovania, ktorý je merateľný, kontrolovateľný a transparentný.

Ich výsledkom je nový stav, ktorý umožňuje realizáciu cieľov, ktoré by mali pozemkové úpravy riešiť a riešia: biodiverzita, riešenie dôsledkov klimatických zmien, zmena štruktúry vlastníctva, hospodárenia na pôde, prístup nových užívateľov k pôde, zvyšovanie potravinovej bezpečnosti. Prinášajú ďalšie výhody, ako je prístup verejnosti k rozhodovacím procesom (pozemkové úpravy riešia aj problémy územného plánovania), umožňujú lepšiu verejnú kontrolu ochrany prírody a užívania pôdy, vytvárajú nové ekosystémové služby, zvyšujú zamestnanosť na vidieku, vzdelávajú účastníkov pozemkových úprav, zvyšujú ich sebavedomie.

Takto chápeme pozemkové  úpravy my, projektanti pozemkových úprav: komplexne a v súvislostiach.

Pozemkové úpravy, 1958

Pozemkové úpravy sa síce vykonávajú vyše 160 tokov, ale bolo vidieť hlavne ich socialistickú verziu. Od roku 1957 sa v Československu začala kampaň skrátene zvaná HTÚP (hospodársko-technická úprava pôdy). Vyrovnali toky potokov, scelili sa pozemky, s cieľom ešte lepšieho a presnejšieho plánovania národného hospodárstva. Nebolo všetko zlé, jedinečným počinom bola bonitácia pôdy, ktorú používame doteraz a druhým veľkým počinom bolo THM mapovanie.

Z vyjadrení ministerstva však prístupy k moderným pozemkovým úpravám nevidieť: hlavnou snahou je rozdelenie veľkých lánov na menšie, boj proti žltej pliage, budovanie remízok, stromoradí, zadržiavanie vody, vysádzať rýchlorastúce dreviny, čo sú síce ľúbivé, ale bezobsažné heslá. Objekty sa budú vykupovať alebo vyvlastňovať, lebo majú byť majetkom štátu. Bez súvislostí, bez komplexnosti, bez presahu za vlastné volebné obdobie.

Takto chápe pozemkové úpravy MPaRV v roku 2020: len aby ich bolo vidieť.

Teraz najčítanejšie