Denník N

Tománek z Čistého dňa zas pracuje so závislými. Ministerstvo je s tým v pohode

Koncom februára tohto roku Kočnerova knižnica vyplavila nové informácie týkajúce sa predstaviteľov zariadenia Čistý deň. Peter Tománek ale najmä Zuzana Tománková, ktorá je jednou z advokátok Kočnera obvineného z objednávky vraždy mali podľa týchto informácií v čase kauzy Čistý deň živo komunikovať a spolupracovať a to dokonca aj na príprave policajného výsluchu maloletej klientky. V tejto veci je rozbehnutých niekoľko trestných stíhaní a tiež sa vedie konanie zo strany Inšpekcie policajného zboru na prešetrenie činnosti vyšetrovateľov, ktorí s touto skupinkou mali spolupracovať.

Pri tom médiá uviedli, že Peter Tománek už nejaký čas pracuje v inom resocializačnom zariadení. Minister Ján Richter vo februári tvrdil, že situáciu preskúma:  „Nevylučujem, že aj štátny dozor vyšlem, aby sme tieto veci podrobnejšie preverili.“, povedal.
Bohužiaľ sme sa už nedopátrali, či minister Richter niečo preskúmaval, prípadne s akým výsledkom. Preto som sa rozhodla, že situáciu preskúmam sama.

Podmienky akreditácie

Ministerstvu sociálnych vecí a rodiny už pod novým vedením som zaslala žiadosť o sprístupnenie informácií. Žiadosť obsahovala 15 otázok, ktoré smerovali k tomu, či COR Centrum v Krupine, kde Peter Tománek pracuje, splnilo podmienky akreditácie, keď Petra Tománka prijímali do zamestnania. COR Centrum je držiteľom akreditácie, ktorá ho oprávňuje viesť resocializačné zariadenie pre deti a dospelých. Bez takejto „licencie“ od ministerstva by v tejto oblasti nemohlo pôsobiť. Aby ju získalo a udržalo si ju, musí trvalo spĺňať zákonom stanovené podmienky. Je ich niekoľko a týkajú sa aj samotných zamestnancov.

Napríklad ak akreditované zariadenie prijíma nového zamestnanca, musí o tom do 8 dní upovedomiť akreditačnú komisiu na MPSVR. Na základe zaslaných dokumentov ministerstvo potom požiada Generálnu prokuratúru o to, aby mu doručila odpis z registra trestov nového zamestnanca. Bezúhonnosť zamestnancov zariadenia je totiž dôležitou podmienkou držania akreditácie.
Ďalšou z podmienok, ktorú musí zariadenie a tým aj nový zamestnanec splniť je, že ak prichádza do kontaktu s deťmi, musí preukázať svoju psychickú spôsobilosť a to psychologickým posudkom.

Resocializačné zariadenie COR Centrum sa akreditovalo na prácu s deťmi i dospelými klientmi a je vedené ako Centrum pre deti a rodiny.  Z týchto dôvodov ma zaujímalo, od kedy a na akej pozícii Peter Tománek pracuje a či si COR Centrum, ministerstvo a akreditačná komisia preverili najmä tieto dve zákonné podmienky.

Bezúhonnosť

Z dostupných zdrojov je známe, že Peter Tománek je bývalý narkoman, čím sa ani sám netají. Drogová problematika je úzko spätá s drogovou kriminalitou. Preto myslím, že bola na mieste otázka, či Peter Tománek spĺňa podmienku bezúhonnosti pre prácu v takomto zariadení.

Ministerstvo ma informovalo, že odpoveď na otázku, či spĺňa Peter Tománek podmienku bezúhonnosti mi nesprístupní. V odôvodnení uviedlo, že táto informácia sa dotýka súkromia fyzickej osoby. Ďalej uviedlo, že  „…nie je oprávnené použiť obsah, resp. ani časť obsahu odpisu registra trestov na iný, ako zákonom stanovený účel, t.j. sprístupniť ho tretej osobe.“
Moja otázka znela:
„Zistilo MPSVR či Mgr. Peter Tománek spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 79 ods. 1, písm. d podľa odpisu registra trestov vedenom na GP SR?“

V otázke nežiadam, aby ministerstvo zverejňovalo akékoľvek informácie zo súkromia Petra Tománka a nežiadam ani to, aby zverejnilo jeho odpis z registra trestov ani jeho časť.
Na takto položenú otázku sa dá poľahky odpovedať áno alebo nie, pretože sa netýka obsahu odpisu ale toho, či splnil podmienku, ktorú ukladá zákon a ktorú preveruje ministerstvo. Splnil požiadavku bezúhonnosti? Áno alebo nie?
Odpoveď teda nepoznám. Viem len, že Peter Tománek pracuje v resocializačnom zariadení od novembra 2019 na pozícii sociálny pracovník. A keďže tam pracuje, mal by byť bezpodmienečne bezúhonný. V opačnom prípade by malo zariadenie prísť o akreditáciu.

Psychická spôsobilosť

Druhou podmienkou, ktorá ma zaujímala, je psychická spôsobilosť Petra Tománka. V roku 2017 Daniel Lipšic oznámil, že mu bola doručená zdravotná dokumentácia, z ktorej vyplýva, že Peter Tománek trpí vážnou diagnózou, ktorá ho robí nespôsobilým na jeho prácu. „Človek s týmito nálezmi nikdy nemohol legálne byť na čele zariadenia, kde sa majú liečiť drogovo závislé deti,“ povedal Lipšic a na základe zistení podal trestné oznámenie.

Preto som sa ministerstva pýtala, či sa preukázal Peter Tománek pred nástupom v COR Centre psychologickým posudkom v zmysle zákona.
Odpoveďou mi bolo, že toto Centrum pre deti a rodinu nevykonáva pobytové opatrenia pre deti, ale pre dospelých, preto nemusí od svojich zamestnancov požadovať psychologický posudok.
Podľa Centrálneho registra zmlúv malo zariadenie od roku 2012 do roku 2017 v starostlivosti maloletých klientov na základe rozhodnutia súdu. Akreditácia im starostlivosť o maloletých umožňuje. Otázkou je, či ministerstvo v mori iných povinností ustriehne prípadné zverenie dieťaťa do tohto zariadenia a následné dožiadanie psychologického posudku Petra Tománka.

Nateraz je zjavne všetko v najlepšom poriadku.

Chorý systém

V súvislosti s Čistým dňom beží niekoľko trestných stíhaní a dvaja páchatelia boli pre sexuálne zneužívanie maloletých už odsúdení. Zariadeniu bola odňatá akreditácia a len tenká hranica delila ministra Richtera od odvolania, keď mu koaliční partneri hrozili pádom celej vlády.
Dnes už zrejme nikto nepochybuje o tom, že zariadenie Čistý deň bolo exemplárnym prípadom zlyhania systému ochrany detí. Zlyhania štátu a jeho inštitúcií. Bolo demonštráciou toho, ako je tento systém masívne narušený, ako jeho jednotlivé zložky nefungujú, navzájom nespolupracujú alebo sú dokonca ochotné spolupracovať s páchateľmi trestných činov. S týmto systémom sa za ostatné roky nič zásadné neudialo. Kontrolné mechanizmy a dokonca aj ľudia, ktorí ich zabezpečujú zostali stále tí istí. To znamená, že za týchto okolností sa môže nový Čistý deň rozhorieť kedykoľvek a kdekoľvek. Ostražitosť je na mieste.

Teraz najčítanejšie

Natália Blahová

"Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok." (Ján Kollár - Slávy dcera)