Denník N

Prečo rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka nenapreduje (?)

Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka trvá od jari 2012… až dodnes. A jej reálne pokračovanie je v nedohľadne. Aspoň momentálne je situácia taká. Spomalená (?), pozastavená (?) a zaseknutá (!). Kvôli neochote, či lenivosti? Azda kvôli niečomu inému? Lebo kvôli peniazom to nie je. Pokúsim sa vysvetliť, či objasniť situáciu, sprístupniť detaily spoza zatvorených dverí. Ako to je, a prečo je tomu tak. Lebo nemám(e) na výber … iné možnosti. Lebo snáď text primäje vstúpiť si do svedomia, možno konať, azda aj pohnúť sa ďalej.

Zmluva o združení, podpísaná medzi Obcou Krásnohorské Podhradie a Slovenským národným múzeom (SNM), v máji minulého roka (2019), ukotvila skutočnosť, že hrad sa bude rekonštruovať zároveň s podhradím – areálom pod ním. Združenie vzniklo s jasným účelom – vybudovať zázemie pre hrad: inžinierske siete, technickú vybavenosť, bufety pre predaj občerstvenia a suvenírov, infocentrum s pokladňou, vodovod a kanalizáciu, a rozšíriť príjazdovú cestu k areálu i parkovisko a konečne zrekonštruovať hrad. Vtedy však, keď zmluvu navrhli, prejednávali (ani keď ju podpisovali) netušili, že brzdiť naplnenie cieľa združenia bude jeden z partnerov združenia. Nepočítalo sa s tým, že štatutárom obce – právoplatného, 50%-tného člena združenia je „zdržiavač“.

Treba vedieť, čo jej podpisu predchádzalo – zmluva, resp. jej návrh bol krásnohorskému obecnému úradu doručený už rok predtým. Prebiehali o nej nejaké zákulisné rokovania, vtedajšiemu poslaneckému zboru predložená však nebola. Až tomu „novému“, ktorý nastúpil v decembri 2018 – na ustanovujúcej schôdzi. Až vtedy sa začala pripomienkovať a začali reálne (ak chcete oficiálne) rokovania, medzi vedením SNM a zástupcami obce pod hradom. V rámci pripomienok jeden (jedna) z poslancov upozornil/a na vysporiadanie vzťahov s nájomníkmi. Nestalo sa. A zdá sa, že to je jeden z najväčších „problémov“, s ktorým sa momentálne vedenie obce nevie (alebo nechce?) vysporiadať. Vina však nie je na strane nájomníkov, bývalých „bufetárov“. Tí predložili viacero ponúk i návrhy zmlúv o budúcich zmluvách. Dokonca jeden z nich (dvoch) ponúkol obci pozemok v centre obce na výmenu za pozemok pod hradom – písomná ponuka bola odignorovaná – ani nebola predložená poslancom na prejednanie – dodnes nevedno prečo. Vytvorila sa pracovná skupina, pozostávajúca z vedenia Múzea Betliar, tímu architektov, troch poslancov a starostu obce – kvôli efektívnejšej a promptnejšej komunikácii, aj riešeniam vzniknutých situácií, takpovediac za jazdy.

V rámci tejto pracovnej skupiny sa už od augusta 2019 hovorí o tom, že bez toho, aby sa vysporiadali vzťahy s nájomníkmi pod hradom, sa nedá pohnúť vpred. Zákonom požadovaná časová postupnosť totiž bude vyzerať nasledovne:

  • územné rozhodnutie a jeho správoplatnenie
  • žiadosť/žiadosti o odstránenie stavieb pod hradom
  • ohlásenie udržiavacích prác – čistenie územia v podhradí a samotné čistiace práce – t.j. proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa na odstránenie stavieb v podhradí
  • vyňatie pozemkov z pôdneho a lesného fondu – to je možné po správoplatnení územného rozhodnutia
  • keď bude právne aj fyzicky územie pod hradom „vyčistené“, môže byť podaný projekt na stavebné povolenie pre inžinierske siete a nové stánky na stavebný úrad (v Krásnohorskom Podhradí)
  • až v momente, keď bude právoplatné stavebné povolenie projektu podhradia (požiarna voda, požiarna komunikácia, pitná voda, elektrina, splašková kanalizácia, atď.), až vtedy môže SNM požiadať stavebný úrad obce Krásnohorské Podhradie o stavebné povolenie hradu Krásna Hôrka – t.j. najprv musia byť právoplatne schválené všetky prípojky, na ktoré sa hrad Krásna Hôrka pripojí (!).

Tu prichádzame k ďalšiemu kameňu úrazu – vodovodnej prípojke a vode pre hrad. Súbežne s konaním a realizáciou vyššie uvedených procesov je potrebné riešiť vodu pre zrekonštruovaný hrad. Východoslovenská vodárenská (spoločnosť, a.s.) nemá problém s napojením prečerpávajúcej stanice na vodovodnú sieť v Krásnohorskom Podhradí, s projektom, ani investíciami. Problém má však s napojením potrubia na neskolaudovaný vodojem (!) – aj na túto skutočnosť bol starosta Krásnohorského Podhradia upozornený viackrát, v uplynulých dvoch rokoch. Sľúbil, ako vždy, vyriešenie problému. Nič sa však nedeje, ani neudialo – tak, ako v prípade dohody s nájomníkmi pod hradom. Overovali sme jeho tvrdenia o riešení a vybavovaní na úradoch – Slovenského pozemkového fondu, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti – nič. Holé nič, žiadna snaha, žiaden reálny úkon, či výkon, nebodaj žiadosť. Zavádza, či rovno klame? Lebo štatutár vraví jedno, úrady tvrdia niečo druhé. Keby sme chceli vidieť čierne na bielom, aké procesy sú v skutočnosti rozbehnuté, aké žiadosti sú podané, vtedy by sme možno narazili. Ako už mnohokrát. Lebo informovať pospolitý ľud pod hradom, ani poslancov zákonodarného zboru obce netreba. Iba sa sem tam posťažovať pred kamerami, či diktafónmi. Ako rekonštrukcia Krásnej Hôrky nenapreduje. Ako prichádza obec o peniaze. Ako robíme čo sa dá, len tí tam hore nespolupracujú.  Ako tie úrady naťahujú čas. Jeden by si na to možno aj zvykol, na tieto pracovné metódy, v prípade tohto štatutára, keby nešlo o budúcnosť obce, hradu, obyvateľov bývajúcich pod ním.

Kto sa chopí iniciatívy, aby sa záležitosti pohli vpred? Mám/e teda aj pozitívne správy. Do práce, za ktorú je starosta Podhradia platený, sa pustili poslanci obecného zastupiteľstva:

  • poslanec a zároveň predseda komisie stavebnej a verejného poriadku zvolal stretnutie s nájomníkmi a poslancami, za účelom dohody ohľadne búracích prác v podhradí a s nimi súvisiacich zmlúv o budúcich zmluvách
  • jedna z poslankýň si zobrala na starosť komunikáciu s vodárenskou spoločnosťou
  • traja poslanci objednali tzv. po-realizačné zameranie vodojemu, aby sa mohlo uskutočniť dodatočné kolaudačné konanie.

Už trochu menej pozitívne správy,  sú „zákulisného charakteru“ – dvaja z poslancov majú záujem podnikať v areáli pod hradom – takým smerom sa bude uberať (a už sa aj uberá) zrejme aj rozhodovanie o jeho budúcnosti: jeden bude s určitosťou hlasovať proti súčasnému návrhu riešenia jedného z nájomníkov, dvaja sú nerozhodní a nerozhodnutí, a šiesti ( aj z už vymenovaných) z celkového počtu deviatich sa pred rozhodovaním a rokovaním zastupiteľstva pravidelne schádzajú so starostom obce aby sa dohodli, ako budú hlasovať.

Natíska sa viacero otázok, súvisiacich s rekonštrukciou hradu a podhradia, jedna je však zásadná: „Dokedy?“ Pridajte si k tomu čo chcete: …to potrvá? … to budeme tolerovať?  …. bude rekonštrukcia hradu za týchto okolností stagnovať?

Poznámka: Autorka textu je poslankyňou obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí, členom pracovnej skupiny „Obnovy hradu a podhradia“.

Teraz najčítanejšie

Katarína Prékopová

Píšem, lebo ma to baví. Lebo si tak ventilujem pocity. Aj preto, aby som poukázala na súvislosti, ktoré sa iným zdajú nepodstatné, aj keď takými nie sú. Pretože považujem za dôležité ukázať ostatným, že sa netreba báť vyjadriť názor.