Denník N

Aká je navrhovaná úprava dlhodobej starostlivosti?

Demografia Slovenska sa mení, obyvateľstvo u nás starne a s touto zmenou sú spojené aj nové požiadavky na zdravotný systém. Kvalitná dlhodobá starostlivosť bude stále väčšou nevyhnutnosťou a je potrebné riešiť ju čím skôr. Sme radi, že záväzky v tejto oblasti sa dostali do Programového vyhlásenia vlády. Oceňujeme záväzok vlády zabezpečiť väčšiu integráciu seniorov do spoločnosti, zvýšenie dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a kvality života staršej generácie. Na druhej strane sme toho názoru, že je nevyhnutná dôsledná zmena a inovácia systému poskytovania dlhodobej starostlivosti, vrátane zmeny jej financovania, posudkovej činnosti a aj rozdelenia kompetencií v tejto oblasti.

Obyvateľstvo na Slovensku starne a v budúcnosti bude tento trend ešte citeľnejší. Budeme mať stále menší podiel mladých ľudí a výrazne vyšší podiel seniorov a senioriek. S tým je spojená aj výrazná zmena v požiadavkách na slovenský systém poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Oveľa väčší dôraz bude potrebné klásť na dlhodobú starostlivosť a na špecifické zdravotné a sociálne požiadavky seniorov a senioriek, ako aj chronicky chorých ľudí. Súčasný systém poskytovania dlhodobej starostlivosti má niekoľko nedostatkov, na ktoré sme už upozorňovali. Je nevyhnutné zmeniť legislatívny rámec poskytovania dlhodobej starostlivosti a navýšiť jej financovanie. Dlhodobo máme nedostatok zdravotníckeho personálu, pričom aj zdravotnícky personál u nás starne (máme veľa starších zamestnancov v zdravotníctve a málo mladých). Chýbajú nám aj ľudia vyškolení na prácu so seniormi a seniorkami. Roky bola dlhodobá starostlivosť na Slovensku zanedbávaná, a preto treba súčasný stav dlhodobej starostlivosti urgentne riešiť.

Z týchto dôvodov je pozitívne a dôležité, že vláda SR zahrnula dlhodobú starostlivosť do svojho Programového vyhlásenia (ďalej aj PVV) a venovala jej hneď niekoľko odsekov (v rámci kapitoly Zlepšenie starostlivosti o zdravie obyvateľstva). Vláda v nich adresuje niektoré najvypuklejšie problémy dlhodobej starostlivosti na Slovensku.

Dlhodobá starostlivosť spadá pod pôsobnosť dvoch ministerstiev – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň majú v tejto oblasti určité kompetencie aj vyššie územné celky a obce, čo sťažuje tvorbu jednotnej stratégie ako tvorbu a implementáciu aj jednotlivých postupov a opatrení v rámci dlhodobej starostlivosti. Vláda plánuje tento nedostatok vyriešiť zriadením nadrezortnej platformy pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov ako spoločného projektu týchto dvoch ministerstiev, čo považujeme za absolútny základ pre efektívne nastavenie a riadenie domácej starostlivosti. Zároveň sme toho názoru, že by bolo najlepšie, ak by oblasť dlhodobej starostlivosti zastrešovalo len jedno z ministerstiev, čím by sa predišlo kompetenčných konfliktom a nedorozumeniam.

Oceňujeme aj záväzok pripraviť novú legislatívu upravujúcu dlhodobú starostlivosť, ako aj podporu starostlivosti v domácom prostredí. Aj my považujeme za zásadné posilniť domácu starostlivosť tak, aby mohol senior/seniorka čo najdlhšie zostať v domácom, a teda známom prostredí. Na to je potrebné vytvoriť finančné a legislatívne podmienky a budovať povedomie o spolupatričnosti so starými ľuďmi. Sme toho názoru, že poskytovanie dlhodobej starostlivosti by zlepšilo aj otvorenie systému čo najväčšiemu počtu poskytovateľov za prítomnosti vyššej formy kontroly zo strany verejnej správy. Čiastočne sa otvoreniu systému venuje aj PVV, v ktorom je uvedený záväzok podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a posilní sieť domovov ošetrovateľských služieb s kvalifikovanými sestrami a pracovníkmi v sociálnych službách.

Za nevyhnutné pokladáme aj zjednotenie a zjednodušenie posudkovej činnosti a sprehľadnenie financovania dlhodobej starostlivosti. V súčasnosti posudky vydáva niekoľko rôznych inštitúcií. Ideálne by bolo zredukovať posudkovú činnosť na jeden posudok a pod jeden subjekt. Posudkovej činnosti sa venuje aj PVV, vláda plánuje zjednotiť posudkovú činnosť za účelom nastavenia nárokov, ktoré plynú z odkázanosti.

Nevyhnutné sú aj zmeny financovania dlhodobej starostlivosti. K tomu PVV uvádza, že štát dávku (príspevok) v odkázanosti naviaže na osobu, nie na zariadenie. S tým súhlasíme, avšak radi by sme túto stručnú formuláciu rozšírili. Navrhujeme naviazanie príspevkov na stupeň odkázanosti a ponechanie voľnosti ľuďom. Stupeň postihnutia seniora/seniorky by mal byť indikátorom výšky finančného príspevku na jeho/jej starostlivosť. Klient/klientka dlhodobej starostlivosti by mal/a byť nositeľom finančných prostriedkov v rámci systému, aby si určoval/a, ktorá forma poskytovanej pomoci mu/jej je najprospešnejšia, bez ohľadu na zriaďovateľa. Financie majú sledovať klienta/klientku, nie zariadenie (tak ako sa uvádza aj v PVV) a tieto financie by mali byť viaczdrojové, pričom majú byť, tak ako sme už uviedli, naviazané na stupeň odkázanosti. Dôležitá je aj flexibilita v poskytovaní dlhodobej starostlivosti tak, aby pokrývala rôznorodosť ľudí potrebujúcich túto pomoc.

Dlhodobá starostlivosť by podľa nášho názoru mala byť financovaná zvýšením financovania systému hlavne navýšením prostriedkov štátu a zavedenímodkázanostného dôchodku v druhom a treťom pilieri na dofinancovanie dlhodobej starostlivosti.

Pozitívne vnímame, že sa dlhodobá starostlivosť dostala do Programového vyhlásenia vlády. Už teraz je významnou súčasťou zdravotno-sociálnej starostlivosti a jej význam bude v budúcnosti ešte rásť. V tomto blogu sme uviedli naše pripomienky k PVV v tejto oblasti, avšak s navrhovanými opatreniami viac či menej súhlasíme a veríme, že budú v čo najväčšej miere aj implementované do praxe. Opakujeme, že situácia bude stále vážnejšia, naozaj starneme, bude pribúdať klientov a ubúdať zamestnancov, preto riešenie dlhodobej starostlivosti musí byť pre našu spoločnosť prvoradé.

logo projektu

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.