Denník N

Ako vláda pomáha rodinám. Teda zatiaľ iba jednej.

Vláda bude vykonávať adresné sociálne opatrenia zamerané najmä na ľudí, ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú.

„Štát bude najmä uplatňovať princíp solidarity s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne odkázaní.“ * Preto vláda zriadiúrad splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc.

„Vláda bude vykonávať adresné sociálne opatrenia zamerané najmä na ľudí, ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú.“ * Preto vláda vymenuje poslankyňu Krištúfkovú za splnomocnenkyňu vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc.

„A keďže vláda vníma nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory ako piliere boja proti spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť spoločnosti a môže viesť k jej destabilizácii“ *, bude splnomocnenkyňa na služobné cesty mimo Bratislavy môcť využívať dispozičné vozidlo s vodičom ministerstva práce.

Vláda bude dôsledne sledovať efektívnosť a uplatňovať spravodlivosť pri všetkých formách sociálnej pomoci a podpory, aby neumožňovala ich zneužívanie na úkor ostatných“ *, preto bude mať splnomocnenkyňa Krištúfková k dispozícii dve kancelárie v budove ministerstva práce a dvoch spolupracovníkov.

Okrem toho bude splnomocnenkyňa Krištúfková

  • „koordinovať plnenia úloh v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci, ktoré pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládne neziskové organizácie, ako aj iné subjekty vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí vlády.
  • v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy na základe svojich poznatkov a podnetov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, občianskych združení a iných subjektov bude zabezpečovať pre vládu vypracúvanie návrhov a koncepčných materiálov v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci, posudzovať a pripomienkovať materiály týkajúce sa tejto oblasti,
  • posudzovať a navrhovať ďalší postup k materiálom týkajúcim sa podpory rodiny a sociálnej pomoci.“ 

*programové vyhlásenie vlády a dôvodová správa

Čo sme zabudli? Aha, odbornosť.Fotka Michal Šimečka • Progresívne Slovensko.

Teraz najčítanejšie

Lucia Štasselová

Od roku 2014 pôsobím v komunálnej politike, som poslankyňa v Ružinove aj v hlavnom meste za Ružinov. V roku 2018 som bola druhýkrát zvolená do mestského zastupiteľstva Bratislavy, stala som sa viceprimátorkou hlavného mesta Bratislava, pre oblasť sociálnych vecí a rozvoj dostupného nájomného bývania. Som tiež členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu.  Spoluiniciovala som založenie Kolégia pamäti národa pri občianskom združení Post Bellum. Spoluzakladala som Nadáciu pre deti Slovenska, projekt Hodina deťom. Som vydatá, manžel je riaditeľom Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave,  máme spolu 5 detí a jedenásť vnúčat.