Denník N

Zákon OĽANO o interrupciách je neodborný a poškodzuje ženy

Poslankyne a poslanci z OĽANO na čele s Annou Záborskou predstavili novú úpravu zákona o interrupciách. Opatrenia prezentovali ako pomoc ženám, no ich návrh je v zásadnom rozpore s odbornými štandardmi WHO a negatívne zasahuje aj práva žien.

V Ženských kruhoch dlhodobo upozorňujeme na to, že pôrodná zdravotná starostlivosť má byť v súlade s vedeckým poznaním, nemá byť podfarbená ideologicky alebo založená na neoverených postupoch. Rovnakú požiadavku vznášame aj pri interrupciách.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje bezpečné interrupcie pod medicínskym dohľadom medzi základnú zdravotnú starostlivosť. Dostupnosť bezpečných interrupcií celosvetovo výraznou mierou prispieva k znižovaniu materskej úmrtnosti. Vytváranie bariér alebo zákazov neodstraňuje dôvody, pre ktoré sa ženy pre interrupcie rozhodujú. Vedie však k tomu, že hľadajú riešenia mimo oficiálneho systému.

WHO odhaduje, že podiel neodborne vykonaných interrupcií na materskej úmrtnosti sa celosvetovo pohybuje medzi 4.7% – 13.2%. To je dôvod, prečo je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s interrupciami zároveň otázkou práva žien na zdravie a na život.

Povinnosťou štátu je dohliadať, aby bola základná starostlivosť dostupná a spĺňala minimálne odborné štandardy. V tomto blogu sa budeme venovať niektorým minimálnym štandardom podľa WHO a porovnáme ich s navrhovanou úpravou zákona z dielne OĽANO.

Informácie o dostupných formách antikoncepcie

Súčasťou poučenia žien o povahe zákroku má byť poučenie o dostupných formách antikoncepcie a spôsoboch ako predchádzať neželanému tehotenstvu. Tieto informácie majú slúžiť ako prevencia neplánovaného tehotenstva do budúcnosti. Súčasne WHO upozorňuje, že antikoncepcia by mala byť dostupná a hradená z verejného zdravotného poistenia. Tým sa odstránia finančné bariéry pre ženy, ktoré by si inak nemohli takúto formu prevencie dovoliť.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X odstraňuje povinnosť poskytovateľa informovať ženy, ktoré idú na interrupciu o možnostiach a dostupnosti antikoncepčných metód.

X návrh sa nezaoberá odstránením finančných bariér v dostupnosti antikoncepcie.

Zachovanie súkromia

Súkromie žien, ktoré sa rozhodnú pre interrupciu, musí byť zachované. Súčasťou lekárskej etiky je aj záväzok neposkytnúť tretím stranám citlivé osobné informácie, ktoré by mohli byť v budúcnosti použité proti žene.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X zavádza povinnosť žien uvádzať osobné a intímne informácie o ich súkromnom živote, spôsobe súlože (napríklad či sa jednalo o chránený styk, prerušovanú súlož a pod.) a tieto informácie núti poskytovateľov ďalej posunúť príslušným inštitúciám.

X Tieto informácie plánuje tiež zbierať od žien, ktoré vyhľadajú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s prirodzeným potratom.

Špeciálne potreby žien, ktoré otehotnejú dôsledkom znásilnenia

V prípade, že zdravotné služby v súvislosti s interrupciou vyhľadá žena po znásilnení, musí jej byť poskytnutá citlivá a rešpektujúca starostlivosť. V takejto náročnej situácii sa považuje za neetické podmieňovať vykonanie interrupcie nadbytočnou administratívou alebo vyšetrovaním. Každá ďalšia prekážka kladená takýmto ženám, predstavuje psychickú záťaž hraničiacu až s týraním.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X predlžuje povinnú čakaciu lehotu zo 48 na 96 hodín.

X podrobuje ženy po znásilnení necitlivému prístupu keď núti poskytovateľov zbierať informácie o dôvodoch, navyše ich vystavuje pocitu ohrozenia súkromia, keď ukladá povinnosť tieto informácie posunúť tretím stranám.

Poskytnutie služieb reprodukčného zdravia bez zbytočného odďaľovania

Zavádzanie povinných časových lehôt WHO označuje za jeden zo spôsobov, ako sťažiť ženám dostupnosť bezpečnej interrupcie. Okrem iného takéto lehoty podceňujú a spochybňujú schopnosť žien robiť autonómne rozhodnutia. Vytvárajú ďalšiu prekážku a zbytočnú psychickú záťaž napríklad pre týrané ženy alebo ženy, ktorých tehotenstvo vzniklo v dôsledku násilia.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X predlžuje čakaciu lehotu zo 48 na 96 hodín

X zavádza ďalšie bariéry v podobe povinného „druhého odborného názoru“ v prípade zdravotných dôvodov na strane ženy či podozrenia na závažné vývojové chyby. Druhý odborný názor však nemôže pochádzať od lekára alebo lekárky, ktorí pôsobia v rovnakom zdravotníckom zariadení, v ktorom bola žena už vyšetrená. Znamená to, že sa bude musieť objednať a čakať na ďalší termín v inom zariadení, často v inom meste.

Pripomeňme, že nárok na druhý odborný názor má v týchto prípadoch žena už teraz. No podmienky, za akých má byť podľa návrhu odborný názor získaný, a povinnosť absolvovať vyšetrenie, môžu predstavovať reálnu prekážku získania druhého odborného názoru včas.

Dostupnosť služieb reprodukčného zdravia

WHO odporúča odstrániť finančné alebo iné bariéry, ktoré by sťažovali dostupnosť služieb reprodukčného zdravia pre ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre ženy so špeciálnymi potrebami.

Interrupcie by tak spolu s antikoncepciou mali byť hradené z verejného zdravotného poistenia a dostupné všetkým ženám, nielen tým, ktoré majú na ne finančné prostriedky. Informácie o metódach, podmienkach ako aj poskytovateľoch služieb reprodukčného zdravia by mali byť verejne prístupné.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X zavádza tzv. „zákaz reklamy“, ktorý je iným pomenovaním pre zákaz šírenia informácií o dostupnosti a podmienkach vykonania interrupcie v zdravotníckych zariadeniach. Relevantné informácie zakazuje šíriť aj organizáciám a občianskym združeniam. V kombinácii s výhradou vo svedomí (ktorá je tiež jednou z prekážok v dostupnosti bezpečných interrupcií) môže reálne znížiť alebo ohroziť dostupnosť informácií, na základe ktorých sa môžu ženy slobodne rozhodovať.

X nerieši finančnú dostupnosť interrupcie, ktorá by mala byť hradená z verejného zdravotného poistenia.

Informované a slobodné rozhodnutie

Ženy, ktoré sa ocitnú v situácii neplánovaného tehotenstva, majú právo na rešpektujúce zaobchádzanie. Majú byť informované zrozumiteľnou formou, bez pocitu nátlaku, posudzovania alebo diskriminácie, s prihliadnutím na ich individuálnu situáciu a potreby.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X chce zaviesť poučenie, ktorého podoba bude vopred stanovená vyhláškou. Odstráni tým individualizovaný prístup, ktorý je podstatou informovaného súhlasu. Je dôvodné podozrenie, že toto poučenie bude obsahovať manipulatívne až nepravdivé informácie s cieľom zvrátiť rozhodnutie ženy.

X odoberá žene slobodné informované rozhodnutie v prípade, ak je ohrozený zdravý vývoj plodu.* Ponecháva túto možnosť iba pre prípad, že sa závažné poškodenie alebo genetické chyby preukážu vyšetrením.

Takáto úprava odoberie možnosť rozhodnúť sa najmä ženám, ktoré počas tehotenstva prekonajú infekčné ochorenie, o ktorom je známe, že závažným spôsobom ohrozuje zdravý vývoj plodu. V takomto prípade budú môcť ženy po dvanástom týždni tehotenstva požiadať o interrupciu iba v prípade, že sa závažné poškodenie preukáže testami alebo ultrazvukovým vyšetrením. Tieto pritom nevedia zachytiť všetky poškodenia, ktoré sú častým následkom niektorých infekčných ochorení.

X zákon na jednej strane zakazuje šírenie informácií o službách spojených s interrupciami. Zároveň ukladá povinnosť gynekologickým ambulanciám a poskytovateľom sprostredkovať ženám kontakt na združenia a cirkvi s cieľom zvrátiť ich rozhodnutie podstúpiť interrupciu. Ženy, ktoré neplánovane otehotnejú, by mali mať prístup k širokému spektru informácií. No tieto informácie musia byť komplexné, nemali by mať nátlakovú formu, jednostranne ovplyvňovať alebo stigmatizovať akékoľvek rozhodnutie žien alebo iným spôsobom zasahovať do ich autonómie.

Výber z viacerých metód bezpečnej interrupcie

Ženy by mali mať na výber medzi ukončením tehotenstva chirurgickým zákrokom alebo tabletkovou formou. Svetová zdravotnícka organizácia považuje za neetické ak je ženám nútený výhradne chirurgický spôsob ukončenia tehotenstva napriek tomu, že lieková forma je dostupná.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X návrh definuje spôsob vykonávania interrupcie na Slovensku výhradne chirurgickou formou

Štát má povinnosť zabezpečiť komplexné služby reprodukčného zdravia. Tieto sú súčasťou základných práv žien

Informácie o možnostiach plánovania rodičovstva, dostupnej antikoncepcii a bezpečných interrupciách majú byť verejné a ich prístupnosť nemá byť sťažená.

Štát má tiež zabezpečiť sexuálnu výchovu na školách, robiť politiky smerom k odstráneniu diskriminácie žien a prevencii násilia páchaného na ženách. Má povinnosť vytvárať bezpečné domy a poskytnúť pomoc ženám, ktoré žijú v násilných vzťahoch alebo sa ocitli v neľahkej životnej situácii. A to aj vtedy, ak nie sú tehotné. V prípade neplánovaného tehotenstva má rešpektovať autonómne rozhodnutia žien a zabezpečiť všetky potrebné podmienky k naplneniu ich rozhodnutí.

Návrh zákona OĽANO nič z týchto vecí nerieši. Z rétoriky, ktorú používajú poslankyne a poslanci z Kresťanskej únie (ktorá je súčasťou OĽANO), je zrejmé, že v skutočnosti im ide o postupné obmedzovanie práv žien.

Jednorazovými finančnými príspevkami chcú zalepiť ústa ženám, ktoré sa ocitnú v náročnej životnej situácii. Tak, ako ich tieto ženy nezaujímali pred otehotnením, nebudú ich zaujímať ani po pôrode. Rovnako ako množstvo detí, ktoré sa už narodili a žijú v chudobe a nedôstojných podmienkach, ktoré sťažujú ich zdravý rozvoj a napĺňanie ich ľudského potenciálu.

V situácii, keď sa hovorí na Slovensku o ďalšej ekonomickej kríze, môžeme očakávať, že takýchto rodín, žien a detí bude pribúdať. Namiesto starostlivosti o narodené deti, chcú zaviesť do zákona nový pojem „počaté nenarodené dieťa“. Ten môže v budúcnosti viesť k snahám o pripísanie právnej subjektivity od počatia, so všetkými negatívnymi dôsledkami na práva tehotných, rodiacich žien a žien v reprodukčnom veku. O niektorých sme písali už v predchádzajúcich blogoch. Pred takýmito krokmi vystríhal v minulosti aj Ústavný súd SR, keď upozornil na to, že predstavujú ohrozenie právneho štátu a porušenie medzinárodných záväzkov SR.

Slovami pani poslankyne Záborskej: Toto je začiatok.

Autorka: Miroslava Rašmanová

Predchádzajúce blogy k tejto téme:

Interrupcie nie sú kultúrna otázka. Je to otázka základných práv a rovnosti žien
Boj proti interrupciám ako nástroj deštrukcie právneho štátu


* Nový návrh odstraňuje z §5 súčasného zákona spojenie „alebo zdravý vývoj plodu“: „Žene možno umelo prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o genetický chybný vývoj plodu.“

 

Teraz najčítanejšie

Ženské kruhy

Ženské kruhy sú mimovládna organizácia prinášajúca komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo. Kladie si za cieľ zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí tak, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien boli samozrejmosťou. Šíri informácie o ľudských právach žien a dobrej praxi pri pôrode. Vykonáva komunitné, advokačné a výskumné aktivity. Web: www.zenskekruhy.sk