Denník N

Pokračovanie: „Vytvárame príležitosti pre študentov, ktorí chcú študovať.“ Rozhovor s Executive Manager OpenLab

V prvej časti rozhovoru s Barborou Rusiňákovou, výkonnou manažérkou OpenLabu sme sa rozprávali o tom, kto a čo OpenLab tvorí, ako ho zasiahlo či nezasiahlo krízové obdobie spôsobené vírusom COVID-19. V tomto nadväzujúcom rozhovore sa dozvieme o plánovaných zmenách a novinkách a tiež o pripravovaných spoluprácach.

Lenka Košáňová: Sú nejaké novinky, ktoré aj napriek danej situácii OpenLab rozbieha alebo plánuje rozbehnúť?

Áno! Naše plány rozširovať OpenLaby sme na najbližší školský rok odložili. No začali sme sa aktívne zamýšľať, čo by sme z danej situácie mohli využiť. Čo z labov by sme dokázali šíriť smerom k učiteľom, a tak nepriamo mali pozitívny dopad na študentov. Dopracovali sme sa k trom veciam.

Učebné materiály
(1) V každom labe okrem toho, že odborníci z praxe reálne vyučujú a trávia so študentmi päť hodín do týždňa, vytvárajú aj učebné materiály. Učebné materiály pre takýto vývoj aplikácií alebo hier je na Slovensku unikátom. Stredným školám dnes chýbajú učebné podklady pre vzdelávanie najmä v týchto odborných predmetoch, nehovoriac o aktuálnosti vzdelávacieho obsahu. V OpenLabe si myslíme, že učitelia by s našou podporou dokázali zvýšiť kvalitu svojich vzdelávacích obsahov tak, aby študentom odovzdávali vedomosti a rozvíjali u nich zručnosti v najnovších technológiách, ktoré sú reálne žiadané a využívané v technologických firmách. Najbližšie obdobie budeme zameriavať pozornosť na sprostredkovanie učebných materiálov z OpenLabu zrozumiteľným spôsobom učiteľom a vytvorením spôsobu, ako im ponúknuť potrebnú podporu k tomu, aby dokázali tieto materiály implementovať do svojich osnov.

Drilleo
(2) Ďalšou novinkou je náš nástroj na online testovanie vedomostí študentov, ktorý voláme Drilleo ( webová aplikácia, v ktorej si učiteľ vytvorí test a zašle ho študentom, tí ho vyplnia, pričom učiteľ ho vie sledovať naživo, je to taká digitálna písomka). Ako nám ukázal Covid-19, školstvo a vzdelávanie nevyužíva výhody a príležitosti, ktoré ponúkajú technológie a digitalizácia. Jednou z oblastí, ktorá by mohla byť výrazne posunutá vpred je práve testovanie a overovanie vedomostí študentov, ktoré sa až doposiaľ robilo takmer výhradne osobne a papierovo. V spolupráci s vývojármi nášho partnera WEZEO sme vytvorili online nástroj, ktorý dokáže tento off-line proces nahradiť. Povzbudení veľmi pozitívnou spätnou väzbou od profesorsky z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorej sme nástroj poskytli na testovanie, sme sa rozhodli pokračovať vo vývoji s cieľom poskytnúť ho voľne všetkým učiteľom. Aj keď budeme späť v laviciach, online testovanie by mohlo zostať súčasťou vzdelávania v prípadoch, keď je študent neprítomný na vyučovaní, napríklad zo zdravotných a iných dôvodov. Tešíme sa podpore Nadácie Orange, v spolupráci s ktorou Drilleo pripravujeme na zverejnenie začiatkom nového školského roka.

OpenAcademy
(3)  Spomeniem ešte jednu pripravovanú novinku. Na podobnom princípe ako Drilleo vznikla aj iniciatíva rozvíjať našu platformu na zdieľanie a tvorbu učebných materiálov OpenAcademy (Ide o platformu. kde sa materiály dajú kombinovať a interaktívne si vie učiteľ vyskladať z blokov učivo, ktoré chce študentom poskytnúť, je to veľmi flexibilné, interaktívne a digitálne, a obsahovými časťami si dokážu prechádzať aj sami študenti.) 
Vytvorili sme ju pre naše potreby v OpenLabe, ale vidíme príležitosť poskytnúť tento nástroj všetkým učiteľom, ktorí by si takto mohli zdieľať učebné materiály medzi sebou, vytvárať ich z interaktívnych prvkov ako videá, krátke texty či prezentácie a tie si vyskladať podľa vlastnej potreby. Takto by sa mohla zvýšiť dostupnosť kvalitných učebných materiálov a komunita učiteľov by mohla aktívnejšie a efektívnejšie spolupracovať. V konečnom dôsledku by to malo dopad na zvýšenie kvality vzdelávania – presne to, o čo sa v OpenLabe usilujeme. Pri realizácii tohto zámeru nás ako hlavný partner podporila Férová nadácia O2, z čoho máme veľkú radosť.

Tieto tri novinky by sme radi priniesli učiteľom do konca kalendárneho roka. Pripravujeme tiež školenia a webináre, cez ktoré im chceme vytvoriť podporný systém a komunitu odborníkov, na ktorých sa budú môcť dlhodobo obracať. Prepájanie odborníkov z praxe a lídrov – učiteľov a riaditeľov na školách vnímam ako kľúčové k tomu, aby sme školstvo posunuli smerom k vzdelávaniu v najnovších technologických smeroch. To považujem za nevyhnutné pre dlhodobý rozvoj slovenskej ekonomiky a našej krajiny ako takej. 

A čo ďalšie spolupráce s inými vzdelávacími inštitúciami?

Nad tým premýšľame v podstate neustále. Hľadanie synergií a spájanie sa tam, kde to dáva zmysel vnímam ako veľmi dôležité. Najmä na našom malom Slovensku, kde zdroje sú obmedzené a potreby prinášať systémové riešenia pre zvyšovanie kvality formálneho aj neformálneho vzdelávania vysoké. V OpenLab máme najbližšiu spoluprácu s organizáciou Hemisféra, ktorá ponúka kurzy vývoja hier pre žiakov základných škôl a mladých ľudí v rámci neformálneho vzdelávania. Minulý rok sme sa tiež stali súčasťou platformy Rada mládeže Slovenska, ktorá združuje vzdelávacie organizácie a advokuje v ich mene smerom k verejným orgánom, prepája ich a umožňuje zdieľanie informácií a kontaktov.

Momentálne sa usilujeme o nadviazanie komunikácie a prípadnej spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Nový minister Branislav Gröhling pôsobil ako poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pre vzdelávanie. Aj vďaka jeho podpore sa nám podarilo vytvoriť pre OpenLab podmienky a pozitívne zázemie na SPŠE Hálova 16 v Bratislave. V OpenLabe máme vypracovanú predstavu vízie rozvoja technologického vzdelávania na Slovensku, ktorú voláme OpenHub. Tá vychádza z našich doterajších skúseností a aktivít v troch regiónoch, kde pôsobíme. Veľmi radi by sme túto víziu s pánom ministrom prediskutovali a pozreli sa na možnosti spolupráce. Na základe volebného programu strany SaS pre vzdelávanie, ktorej kandidátom je pán Gröhling, vidíme mnoho prienikov a spoločné zámery.

Komunikujeme so školami, do ktorých by sme v budúcnosti radi priniesli OpenLab. Ide najmä o stredné priemyselné a odborné školy zamerané na informačné technológie v Prešove, Košiciach a Banskej Bystrici. Akurát v máji sme sa zapojili do iniciatívy EduCamp od Nadácie Pontis, ktorá v rámci svojho programu Generácia 3.0 podporuje vzdelávacie iniciatívy. Veľmi sa tešíme, že nás posunuli do ich akceleračného programu, ktorý nám isto pomôže po finančnej stránke a aj odbornými kapacitami. 

Autorka článku: Lenka Košáňová
Autorka je expertná dobrovoľníčka vzdelávacej organizácie OpenLab

Teraz najčítanejšie

OpenLab

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku. OpenLab partneri: SPŠE Hálova 16, Bratislava, SPŠ IT, K.N. Mesto, WEZEO, PowerPlay Studio, Siemens Healthineers, ASIT