Denník N

„Zlý Nesrovnal“ sa vo veci výstavby L2 v Dúbravke zachoval principiálne. Na rozdiel od dúbravskej radnice.

Tento článok má 3 časti.  Budem vychádzať zo stanoviska Hl. m. SR Bratislava, podpísaného vtedajším primátorom Ivom Nesrovnalom, ktoré vedenie dúbravskej radnice nepostavilo za základ (ak nechcem použiť výraz „odignorovalo“) v otázke vydania/nevydania stavebného povolenia týkajúceho sa polyfunkčného objektu L2,

ako aj z rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (OÚ BA), ktorý zrušil pôvodné rozhodnutie MČ Bratislava – Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad (SÚ) ktorá, výstavbe L2 súhlas pôvodne nedala.

  1. Najprv to najdôležitejšie zo záväzného stanoviska Hl. mesta SR zo dňa 10.1.2017:

Územný plán Hl. m. SR Bratislava pre dané územie stanovuje funkčné využitie daného územia ako občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.

Bytový dom Laskonka a polyfunkčný objekt L2 sú prvou výstavbou v rozsiahlom rozvojovom území lokality Brižite. (Spracovateľom dokumentácie je Ing. arch. Peter Vavrica, investorom je ARCH-INVEST, s.r.o., Zámocká 36, BA, sídliaca na tej istej adrese ako spoločnosť VAVRICA ARCHITEKTI s.r.o.).

Celá dotknutá funkčná plocha má v danom území výmeru 38.320 m²  Na funkciu bývania je tu teda vyčlenených 16.094 m² (30 %). Bytový dom Laskonka vyčerpal z tejto funkcie 5.130 m² a polyfunkčný objekt L2 čerpá ďalších 6.060 m², čo spolu predstavuje 70 % všetkých disponibilných plôch pre podiel funkcie bývania v rámci celej funkčnej plochy lokality Brižite.

Navrhované umiestnenie ďalšieho bytového domu (L2) v predmetnej lokalite, kde sa už nachádza bytový dom Laskonka (L1), hodnotíme ako riešenie s maximálnym vyťažením pozemkov pre funkciu bývania, ktorá je však v rámci danej funkčnej plochy (funkcie 201) prípustná len v obmedzenom rozsahu. Uvažovaný zámer nie je v súlade  Územným plánom mesta.

V nesúhlasnom stanovisku sa tiež uvádza, že využitie funkcie bývania bolo situované v okrajovej polohe danej lokality bez overenia vhodnosti takéhoto riešenia v širších súvislostiach a v kontexte celého bloku, resp. funkčnej plochy, na podklade územného plánu zóny, resp. urbanistickej štúdie, s vyjadrením prípadnej etapizácie zástavby, predstavuje nerovnomerné a nevhodné rozloženie podielu funkcie bývania a občianskej vybavenosti s negatívnym dopadom o.i. aj na majetkovo-právne vzťahy v danom území. (Veď ako k tomu prídu ostatní vlastníci pozemkov v danej lokalite, keď jeden vlastník chce, na úkor ostatných vlastníkov, sám pre seba, doslova vyžrať, z hľadiska finančného zisku, jednoznačne najlukratívnejšiu funkciu (funkciu bývania) pripadajúcu na celú lokalitu? Ako by sa asi pán Vavrica zachoval, ak by nejaký iný silný hráč v danej lokalite spravil, alebo chcel spraviť to isté ako on a v jeho zámere by ho predbehol? Obhajoval by ho? Bránil by ho argumentmi ktorými sa bránil na zasadnutí komisie územného rozvoja MÚ, keď jej predstavoval svoj zámer vypracovať pre lokalitu Brižite urbanistickú štúdiu, teda pre tú lokalitu, kde už vyžral na svojom menšinovom pozemku celé 2/3 z funkcie bývania celej lokality? To sotva!!! Nehovoriac o tom, že chcel vyžrať 100 % !!! Jeho drzosť zdá sa nemí medzí.          

  1. Nasleduje to najdôležitejšie z rozhodnutia OÚ BA z 23.5.2017, resp. dôvody, na základe ktorých OÚ BA zrušil pôvodné rozhodnutie MČ Bratislava – Dúbravka v danej veci:

str. 9a

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad, prerušila konanie na vydanie územného rozhodnutia (ÚR) a súčasne poučila navrhovateľa o následkoch nedoplnenia jeho návrhu v stanovenej lehote.

Navrhovateľ postupne svoj podaný návrh na vydanie ÚR dopĺňal o stavebným úradom požadované doklady avšak odmietol materiál doplniť o stanovisko hl. mesta, a zdôvodnil to tým, že mu to neprikazuje žiaden predpis a že hl. mesto nie je dotknutým orgánom.

SÚ napriek tomu si toto stanovisko vyžiadal.

Navrhovateľ ho označil za nezákonné v celom rozsahu a to jak z hľadiska právneho, aj vecného.

OÚ BA konštatuje, že stavebný úrad po podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia, postupoval správne, ak vyzval navrhovateľa o doplnenie návrhu o presne špecifikované doklady. Nezákonnosť stavebného úradu však OÚ BA vidí v tom, že po doplnení návrhu (na vydanie územného rozhodnutia o požadované doklady) zo strany navrhovateľa, stavebný úrad pred vydaním rozhodnutia neoznámil začatie územného konania na predmetnú stavbu, čím negatívne zasiahol do práv a oprávnení účastníkov konania, keď im pred vydaním rozhodnutia nedal možnosť vyjadriť sa v danej veci, teda nezabezpečil procesné práva jak navrhovateľa, tak aj ostatných účastníkov konania, ktorí s umiestnením stavby súhlasili.

9b

Ďalším pochybením SÚ  bolo to, že vydal rozhodnutie (rozhodnutie odvolaním napadnuté) a to pred tým, ako po uplatnení námietok zo strany navrhovateľa (smerujúcich voči obsahu stanoviska hl. mesta) neaplikoval ustanovenie § 140b, ods. 2) stavebného zákona, pričom práve toto ustanovenie jednoznačne stanovuje postup, ako má príslušný správny orgán postupovať v prípade, ak účastník konania vznesie námietky voči obsahu stanoviska príslušného dotknutého orgánu. Stavebný úrad postupoval procesne nesprávne  a táto skutočnosť má za následok, že odvolaním napadnuté rozhodnutie je

10

nezákonne a nepreskúmateľné v celom rozsahu.

OÚ BA tak, odvolaním napadnuté, rozhodnutie SÚ ruší a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.  

  1. Zhrnutie, zhodnotenie:

Zo stanoviska OÚ BA jasne vyplýva, že vec dúbravskému stavebnému úradu vrátil z formálnych dôvodov. Veď dôvody zamietavého stanoviska Hl. m. SR Bratislava nijako nespochybnil. V svojom novom rozhodnutí sa dúbravský SÚ teda opäť mohol oprieť o stanoviska Hl. m. SR a stavbu nepovoliť. Ale ju povolil a starosta toto povolenie svojim podpisom odobril. Nemusel. Tu neobstojí tvrdenie jeho a jeho poslancov, že stavebné povolenie vydané stavebným úradom musel podpísať… a ak by ho nepodpísal, bol by trestne stíhaný… za zneužitie právomoci verejného činiteľa… a pod. Toto tvrdenie nemá oporu v žiadnom právnom ustanovení. Žiadne ustanovenie starostom neprikazuje, že povolenia vydané stavebným úradom musia odobrovať, podpisovať a to aj v prípadoch, ak záväzné odborné stanovisko k veci, v danom prípade zo strany bratislavského magistrátu, je negatívne.

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.