Denník N

pozemkové úpravy: prívalové dažde a povodne

V dvoch katastrálnych územiach, kde sme vykonávali pozemkové úpravy došlo k udalostiam, ktoré sa nemali stať: dediny vytopilo. Nebolo to také katastrofické, aby sa to dostalo do televíznych správ, ale mrzí ma to o to viac, že sme navrhli opatrenia, aby sa tieto veci nestávali. V oboch prípadoch mali problémy spoločného menovateľa: nesprávne hospodárenie na pôde.

V procese pozemkových úprav, v etape Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia sa riešia všetky organizačné aj technické opatrenia v súvislosti s užívaním pôdy, ochrany prírody. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia predstavujú realizáciu územného plánu až do určenia vlastníctva niektorých opatrení, napr. vlastníctvo komunikácií, protieróznych opatrení a podobne. Výhodou pozemkových úprav je aj to, že v jednom čase riešia všetky problémy a súčasne ich nerieši samozrejme viacero špecialistov z rôznych odborov – pozemkové úpravy zjednocujú ich znalosti a skúsenosti.

Keď som skoro pred štyridsiatimi rokmi ako pomocná vedecká sila programoval a počítal množstvo štrku, ktoré sa dostane do vodnej nádrže Krpeľany a kedy ju zaplní, netušil som, že neskôr sa s podobným problémom budem stretávať aj niekde inde. V poľnohospodárstve. Problém je rovnaký, mení sa len miesto a forma.

Pozemkové úpravy

V našom prípade mali oba prípady spoločného menovateľa. Kukuricu. Vo Všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia, kde účastníkom bol aj užívateľ, sme navrhli aj spôsob hospodárenia na pôde, v konkrétnej lokalita ako „orná pôda s protieróznymi opatreniami“. Myslím, že toto je dosť jasná formulácia, nehľadiac na to, že vyplývala z geomorfologickej štruktúry (svahovitosť) a vlastností pôdy (bonitné oblasti). Pre laika sa to môže zdať, že v takom „malom briežku“ nemôžu nastať problémy. Môžu.

Zákon rieši podľa §12 aj návrh spoločných zariadení a opatrení, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav a jeho obsahom sú aj vodohospodárske opatrenia napríklad protierózne opatrenie slúžiace na ochranu pôdy pred veternou a vodnou eróziou (zatrávnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, prielohy) ale aj vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu. Vzhľadom na to, že do realizácie návrhov spoločných zariadení a opatrení sme sa v pozemkových úpravách nedostali, drvivá väčšina týchto opatrení existuje len na papieri. Na to skoro nikdy neboli peniaze. A realizovať sa môžu vlastne len organizačné alebo sukcesívne opatrenia.

STN 75 4501
Slovenská technická norma, Hydromeliorácie, Protierózna ochrana poľnohospodárskej pôdy, Základné ustanovenia.

Je normou, ktorú by mali poznať všetci, ktorí hospodária na pôde. Ale ako je to v našom kraji zvykom, normy sú normy a ekonomika je ekonomika. Norma vychádza hlavne z empirických modelov, možností techniky a samozrejme matematických modelov. V zásade sú najdôležitejšími pojmami dĺžka a sklon svahu, bonita (ako súbor popisu vlastností pôdy), pokrývka (rastliny) a niektoré objekty v teréne, napr. cesty, remízky, priekopy a podobne. Norme je dosť všeobecná, ale aj tak stanovuje pravidlá, ako hospodáriť na pôde, akú majú mať veľkosť hony, aké odporúčané protierózne osevné postupy používať pri vodnej alebo veternej erózii.

Vláda SR vytvorí podmienky pre väčšiu diverzifikáciu poľnohospodárskych plodín, pričom výmera honov bude limitovaná (programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024).

Na splnenie tohto cieľa vláda nepotrebuje žiadne nové pravidlá. Aj keď táto norma nie je práve najmladšia, je použiteľná a aplikovateľná, aj vzhľadom na zmeny a možnosti poľnohospodárskej techniky.

Tabuľka I.1 – odporúčané rozmery a veľkosť honov na ornej pôde z hľadiska protieróznej ochrany
Kategória svahovitosti

Dĺžka honu

m

Šírka honu

m

Plocha honu

ha

Kategória erózie
0° – 3° 750 400 30 bez erózie
3°-7° 550 250 10-20 stredná erózia
7° – 12° 400 250 5-10 silná erózia
nad 12° delimitácia do trvalých trávnych porastov ľubovoľná extrémna erózia
Zdroj: STN 75 4501

 

Tabuľka I.2 – Odporúčané návrhové parametre honov na ornej pôde z hľadiska protieróznej ochrany pôdy
Veľkosť honov pre nížiny a roviny od 30 ha do 50 ha
Veľkosť honov pre svahovité podmienky od 5 do 10 ha
Minimálna ekonomická plocha honov 2 ha
Optimálna pracovná dĺžka od 400 m do 500 m
Minimálna pracovná dĺžka 200 m
Minimálna šírka honov 50 m
Zdroj: STN 75 4501

 Úbytok pôdy

Aj keď prívalové dažde nespôsobujú len viditeľné dôsledky, nesprávna protierózna ochrana spôsobuje pravdepodobne vyšší odnos pôdy ako sú možnosti jej regenerácie. Výpočet odnosu pôdy samozrejme závisí aj od plodín, ktoré sa na pôde pestujú, ale zachovanie a ochrana pôdy by mala mať prednosť pred ekonomickými výhodami.

Vláda SR sa zameria na vymáhateľnosť práva v životnom prostredí. Bude vykonaný audit fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť výkonnosť rozhodovania a kontroly. Vláda SR zavedie dôsledné opatrenia pre elimináciu poškodzovania zložiek životného prostredia prostredníctvom „ENVIROpolície“.

Problém odnosu pôdy je takmer neviditeľný, ale objaví sa. A ak nebudeme robiť opatrenia, tak sa môže stať viditeľným.

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce v zásade nemajú žiadne nástroje na vymáhanie škôd spôsobených nesprávnou poľnohospodárskou praxou. Neexistuje žiadna právna norma, ktorá by presadila odporúčané osevné postupy ak boli stanovené v územných plánoch alebo Všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia. Aj keď ich užívatelia akceptujú v priebehu projektu, nemusia ich aplikovať v praxi.

Ak však spojíte Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia a Všeobecne záväzné nariadenie, dostanete právny rámec, na základe ktorého dostane obec do rúk nástroj, ktorým bude vymáhať „správnu poľnohospodársku prax“ od jednotlivých užívateľov, koordinovať ich hospodárenie na pôde v rozsahu protieróznych opatrení, mať kontrolu nad aplikáciou hnojív, ktoré by mohli ohrozovať ekológiu, včelstvá a mať možnosti sankcionovania užívateľov za nedodržiavanie týchto pravidiel. Sankcie pochopiteľne nemôžu byť priam, lebo obec nemá také právomoci, ale môže to robiť nepriamo cez výšku miestnych daní. Spôsobil si vyplavenie obce na základe toho, že si v erózne ohrozených svahoch vysadil kukuricu, resp. nedodržal protierózny osevný plán: budúci rok bude miestna daň za predmetné pozemky 2x vyššia.

cesta je po vrstevnici
najjednoduchšia otázka: po vrstevnici alebo po spádnici?

Okrem iného by stanovili aj pravidlá na aplikovanie hnojív, močovky alebo postrekov. Napríklad sa močovka bude môcť aplikovať na polia len v pondelok, v mesiacoch marec-apríl, so stanovením maximálneho objemu a za prítomnosti zástupcu obecného úradu.

Od organizačných opatrení po technické opatrenia

Vyššie spomínané opatrenia sa cenovo pohybujú okolo 0 €, ale nie sú ani v rozsahu, ktorý by limitoval efektivitu poľnohospodárskej výroby. Sú to organizačné opatrenia, ktoré však nie sú stopercentne účinné. Ale ak dokážu zabrániť drobným a občasným malým katastrofám, tak to bude postačovať. Na druhej strane však periodicita takýchto drobných katastrov môže byť predzvesťou podstatne väčších problémov.

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, návrh opatrení a spôsobu hospodárenia, O1p - orná pôda s protieróznymi opatreniami, vytvorené menšie plochy rozdelené cestami a aj vlastníckymi hranicami Pri tvorbe Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia nehľadí len na konkrétne katastrálne územie, ale na celý systém povodia alebo celého mikroregiónu, lebo vyriešenie problému v jednom katastri môže znamenať len prenesenie problému na nižšie ležiace katastrálne územie.

Zákon na ochranu prírody stanovuje povinnosti pre užívateľov pôdy. Myslím, že občas na ne zabúdajú a preto im ich treba pripomenúť. A ak chceme, aby sa do ochrany prírody zapojila aj verejnosť, tak Všeobecne záväzné nariadenie obce je tou dobrou cestou a súčinnosť viacerých obcí ešte lepšou.

Z druhej strany, ak sa ukáže, že organizačnými opatreniami sa nedajú vyriešiť všetky problémy, sú návrhy preventívnych protipovodňových opatrení podľa opatrení Plánu manažmentu povodňového rizika sú považované za dôvod na nariadenie pozemkových úprav.

Náhodné odkazy:

http://fzki.uniag.sk/sk.knv/projekt/09-katalog/katalog_protierozne_zariadenia_opatrenia.pdf
https://docplayer.gr/74324397-Odborna-priprava-na-opakovanu-skusku-drzitelov-osvedcenia-o-ziskani-opravnenia-na-projektovanie-pozemkovych-uprav-ucebne-texty.html
http://www.zzvh.sk/data/files/624_labat_marija_mihaela.pdf
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/SOCO/FactSheets/SK%20Fact%20Sheet.pdf
http://www.slpk.sk/eldo/2017/zborniky/9788055208589/juricekova_studvova.pdf
http://www.vuvh.sk/Zbornik2015/Docs/A21.pdf

Teraz najčítanejšie