Denník N

Kandidáti na predsedu Rozpočtovej rady a ich vízie

zdroj: picpedia.org
zdroj: picpedia.org

Výber predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) je v plnom prúde. V pondelok 6.7. od 10.00 prebehne verejné vypočutie kandidátov v NR SR, MF SR avizovalo aj priamy prenos na svojom youtube kanáli. Na webe MF sú zverejnené životopisy a vízie kandidátov. Chýbal mi ich prehľad, tak som sa rozhodla ho napísať. Aj so štipkou vlastných komentárov.

Čo je pre RRZ dôležité podľa mňa
Nedodržiavanie rozpočtových pravidiel bolo posledný rok iba reputačným problémom, aj to nie priveľkým. Zmeniť to je dnes najväčšou výzvou. RRZ nedokáže vynútiť dodržiavanie zákona. Má však v rukách vlastnú komunikáciu, ktorou môže vyvolať záujem verejnosti a zodpovednosť tvorcov politík. Kľúčové bude prezentovať jej posolstvá zrozumiteľne a primerane publiku.

Čo som zaradila do prehľadu
1. Zoznam krokov, ktoré kandidát mieni vo funkcii realizovať a sú v kompetenciách RRZ. OECD tento rok vydala správu o našej RRZ, aj s odporúčaniami. Kandidátom tak celkom stačí prebrať tieto odporúčania, netreba vymýšľať koleso. Zaujímavé zostáva akú prioritu im kandidáti dali, vynechanie, prípadne doplnenie vlastných.
2. Moje hodnotenie so smajlíkmi. Čím kratšie, tým vízia menej vynikala (pozitívne či negatívne).
3. Ďalšie témy spomenuté vo vízii, ktoré nie sú v priamej kompetencii RRZ. Najmä očakávané legislatívne zmeny, kde RRZ bude dôležitým partnerom v diskusii.
Jazyk predloženej vízie som sa snažila zachovať (aj ak bol prázdny), niekedy som vybrala citáty.

Martin Barto
– konzultant projektov z finančného sektora a zdravotníctva, v minulosti bol aj členom predstavenstva Sberbank a viceguvernérom NBS (2005-2010)
Návrhy pre vnútorné fungovanie RRZ:
– viac analytikov, formalizovať financovanie a dostupnosť údajov
– pozitívne hodnotí komunikáciu RRZ s vládou a parlamentom, navrhuje zlepšiť komunikáciu s verejnosťou „tlmočenie do hovorového jazyka“ pros. nového komunikačného zamestnanca
– navrhuje vydávanie správy o zásadných fiškálnych rizikách raz za niekoľko rokov
:( neprehľadnosť
– uhlíková neutralita a súkromné dôchodkové účty ako témy, ktorými sa RRZ bude musieť zaoberať
– dôraz na udržanie dôveryhodnosti, odbornosti a nestrannosti RRZ
– výdavkové stropy sú dobrým nástrojom udržateľnosti
– transparentnosť rozpočtového procesu je nízka
– želá si sprísnenie zákona o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej ako „zákon“)

Jarko Fidrmuc
– profesor ekonómie na Zeppelin Uníversity Friedrichshafen, top10 slovenských ekonómov
Nutné podmienky na zlepšenie fungovania RRZ:
– čerpá z OECD správy, zoraďuje podľa vlastných priorít:
– najvyššie: vyťaženosť pracovníkov a nedoriešenosť získavania dát a financovania RRZ
– nižšie: komunikácia s verejnosťou, slabá účasť nezávislých poradcov
– využitie big data v analytickej práci
– ako časť komunikácie s verejnosťou navrhuje vyššiu integráciu RRZ do akademického života na Slovensku
:( slabá prehľadnosť, ako u akademického článku
– spoluúčasť RRZ na revitalizačnej fiškálnej politike EÚ – nevytvárať fiškálnu úniu a hájiť záujmy menej bohatých krajín
– dlhší popis východiskového stavu, výziev pandémie atď.
– výpočet vlastných akademických prác z oblasti fiškálnej politiky a jej vzťahu k makroekonomickému vývoju krajiny
– racionalizácia dôchodkov, revízie výdavkov a prijímanie zmien s vyčíslením ich dopadov na verejné financie

Libor Gula
– finančný manažér, Siemens, oblasť zdravotníctva a IT, v minulosti aj IBM a MF SR
Návrhy na zlepšenie:
– formalizácia poskytovania dát, silnejšie slovo v makro- a daňovom výbore (presun pod RRZ)
– posilniť komunikáciu so širokou verejnosťou i poslancami
– mierne posilnenie personálnych kapacít
– vypracovanie transparentnej metodiky kvantifikácií dopadov
– viac „odborníkov z praxe“ v paneli expertov a častejšie zasadnutia
– originálne: rozšírenie spolupráce RRZ s územnou samosprávou
:) prehľadnosť
– úprava zákona – hovorí o posilnení, s doplnením výdavkových stropov

Libor Melioris
– ekonomický analytik, Kancelária prezidenta SR
Kto Libora pozná, vie, že sa má na čo tešiť, keď si bude potrebovať oddýchnuť od formalizmu ostatných textov alebo uspokojiť bulvárne chúťky svojho ja. On má dar vyvolať v ľuďoch úsmev nad svojou recesiou. V ostatných môže kypieť pohár rozhorčenia nad drzosťou. Problematiky neznalým (napr. novým poslancom, alebo začínajúcim ekonomickým novinárom), avšak so záujmom o RRZ, môže jeho vízia pomôcť rýchlo sa zorientovať v problémoch a možnostiach RRZ. Je to kvalita okorenená balastom, a je to jednoducho a pútavo napísané. Dovoľujem si výnimočne vynechať obsah jeho vízie. Ak vám chýba, tak sa aspoň zabavíte pri jej čítaní, to by som do prehľadu nedostala.
:) prehľadnosť
:) zrozumiteľnosť

Martin Mlýnek
– od tohto roku zástupca prednostu mestskej časti Bratislava – Staré mesto, zároveň aj konateľ Trademill s.r.o., v minulosti vedúci oddelenia riadenia rizík, Allianz DSS
Vízia rozvoja RRZ:
– hoci je vierohodný odhad makroekonomického vývoja náročný, RRZ by mala robiť svoj, ekonometrickými aj inými modelmi
– zmapovanie rizík dlhodobej udržateľnosti (dynamické vonkajšie prostredie: napr. „len za uplynulých 120 rokov bolo územie Slovenska celkovo súčasťou viac ako piatich krajín“, „ochota predstaviteľov štátu riešiť riziká“)
– posúdenie solventnosti SR obdobnými a prísnejšími pravidlami ako majú komerčné poisťovne v rámci Solvency II
– posun hodnotenia dlhodobej udržateľnosti od súčasného aktuárskeho modelu so základným a ďalšími scenármi k „stochasticky-dominantnému výsledku“ (cca simulácia viac scenárov, s jasnou pravdepodobnosťou ich nastania)
– „rozvoj odborností a odborných kapacít zamestnancov a pracovníkov RRZ“
– požaduje, aby „MFSR navrhlo novelizáciu zákona a sprísnilo parametre merania dlhodobej udržateľnosti“
:( gramatické chyby
:( zmes triviálnych a vysoko odborných vyjadrení
:) originálne návrhy k posudzovaniu solventnosti a modelovaniu rizík

Viliam Páleník
– prezident Inštitútu zamestnanosti a vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV
Výzvy a zámery:
– získavanie dát, rozšíriť panel poradcov o domácich
– upraviť postavenie RRZ v makro- a daňovom výbore
– zaviesť komunikačného manažéra – dôraz na lepšiu zrozumiteľnosť pre netechnické publikum a proaktívnu komunikáciu s rôznymi tvorcami politík
– viac analytikov: „Rada neustále využíva svoje kapacity v plnom rozsahu, čo predstavuje riziko z hľadiska kontinuity činnosti a vyhorenia zamestnancov.“
– prehodnotenie veľkého množstva modelov vzhľadom na ich modulovateľnosť, kapacitu analytikov a potrebu ich vzájomnej zastupiteľnosti, „holandská rada má porovnateľný počet a zložitosť modelov ako naša rada, no 10x viac pracovníkov“ (pokiaľ viem, má aj kompetencie Rady pre konkurencieschopnosť)
:) prehľadnosť

Juraj Sipko
– riaditeľ, Ekonomický ústav SAV, v minulosti aj prodekan Fakulty ekonomiky a podnikania na Paneurópskej VŠ, poradca guvernéra NBS
Vízia:
– viac pracovníkov
– spolupráca s MF a ŠÚ SR
– diskusia v prípravných fázach rozpočtu, s politickými subjektmi
– rozlišovať hrubý a čistý dlh, stanoviť výdavkové stropy
:( dlhé a nekonkrétne vety, niekedy ich súvislosť s RRZ treba hľadať veľmi ďaleko
– vízia „má rámcový charakter“, od historického kontextu po dlhý výpočet nepredvídateľných budúcich rizík
– popis európskej staršej aj plánovanej fiškálnej legislatívy, možnosti spolupráce (napr. na úrovni EÚ – potreba doladenia daňových rajov, „je vítaná vopred avizovaná diskusia na dosiahnutie zásadnej zhody o najbližšom vývoji“)

Martin Smorada
– odborný asistent, Fakulta podnikového manažmentu, EÚ BA
Vízia pre rozvoj RRZ:
– podporovať neustále vzdelávanie zamestnancov
– šírenie osvety v laických kruhoch – „verejné financie sú obmedzeným zdrojom, ktorý treba nielen míňať, ale najmä získavať“
– intenzívnejšia spolupráca so sieťou nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ, najmä z okolitých krajín, „čo však nemožno generalizovať“
– „zo spolupráce s akademickou sférou budú vznikať synergické efekty, prínosné pre obe strany“
:) prehľadnosť
:) všeobecné vyjadrenia, strnulé vetné konštrukcie z ospalej prednáškovej sály
– dlhý popis činnosti RRZ

Vladimír Solanič
– analytik verejných financií, Európska komisia, Brusel
– starostlivosť o blahobyt zamestnancov RRZ, dostatočné kapacity, home office, kratšie úväzky
– vytvorenie komunikačnej stratégie – s verejnosťou a poslancami
– racionalizácia nástrojov – prehodnotiť veľký počet modelov
– zvýšený záujem o kvantifikáciu výdavkov politík treba uspokojiť transparentne – stanoviť kritériá výberu, ktorými sa bude zaoberať (inšpirácia podľa európskych príkladov)
– postupné posilnenie až presun makro- a daňového výboru pod RRZ (+ výborné zdôvodnenie a popis minulej ne-/úspešnosti prognóz)
– nastavenie štandardných vzťahov medzi inštitúciami (dáta a financovanie)
– prehlbovanie spolupráce s európskymi nezávislými fiškálnymi inštitúciami, aj pre plánované prehodnotenie európskej legislatívy (tzv. „six pack“ a „two pack“)
:) výborná zrozumiteľnosť problémov aj riešení (okrem tých dvoch „pack-ov“)
:) prehľadnosť

Martin Šuster
– riaditeľ odboru výskumu NBS
Návrhy pre činnosť rady:
– posilnenie panelu poradcov o domácich expertov, posilniť výskum
– intenzívnejšia komunikácia s odbornou i širokou verejnosťou, zverejnenie rokovacieho poriadku
– dať analytikom možnosť osobne vyniknúť (označiť menami autorstvo publikácií, prezentácia na webe RRZ a pod.)
:| prehľadnosť
– za kľúčové považuje posilnenie inštitucionálneho rámca, ktorý by dal RRZ nové kompetencie – RRZ má aktívne spolupracovať na príprave novej legislatívy – popisuje logiku výdavkových stropov, manažmentu dlhu (prikláňa sa k čistému dlhu, aj keď „nemá úplne jasnú definíciu a chýbala by pri ňom nezávislá kontrola“) a čistého bohatstva (užitočné čítanie pre niekoho, kto sa aspoň čiastočne orientuje vo verejných financiách, a chce rozumieť lepšie)
– navrhuje pravidelné „sčítanie verejného majetku“ – RRZ by mala byť tvorcom metodiky
– navrhuje možnosť pozastaviť legislatívny proces, kým k nemu RRZ nevypracuje stanovisko o dlhodobej udržateľnosti
– spomína Národná radu pre produktivitu/konkurencieschopnosť

Ján Tóth
– člen ekonomického krízového štábu, vedúci pracovnej skupiny k príprave novely o zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v minulosti viceguvernér NBS a riaditeľ IFP
Vízia pre posilnenie RRZ:
– stanovisko RRZ k rozpočtu by malo byť dostupné pred jeho schválením, akcent na semafor dlhodobej udržateľnosti na najbližšie 3 roky
– intenzívnejšia komunikácia s parlamentom, proaktívne kvantifikácie legislatívnych zmien s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť
– dohoda o poskytovaní dát, viac analytikov a komunikačný expert
– posilniť úlohu RRZ v makro- a daňovom výbore
– nepresiahnuť valorizovaný limit nákladov stanovený v r. 2012
– originálne: hlbšia analýza zdravotníctva a samospráv, pre opakované fiškálne riziká
:| prehľadnosť
– podrobne sa venuje minulosti a súčasnosti, kritika nekomunikácie RRZ o zhoršení zdravia verejných financií za posledný rok
– legislatívne zaviesť výdavkové stropy a spravovať ich na RRZ, cieľovanie na čistý dlh a potrebu proti-cyklického správania
– ako jediný použil RRZ grafiku a formu prezentácie (nie dokumentu)

Roman Vlček
– zástupca generálneho riaditeľa, Asset Management Slovenskej sporiteľne
Ďalší rozvoj RRZ – podľa odporúčaní OECD, napr.:
– upraviť poskytovanie dát, formalizácia financovania
– viac analytikov, zefektívnenie modelov
– vypracovať kritériá pri výbere kvantifikácií nákladov politík
– účasť na makrovýbore, ex post hodnotenie daňových prognóz, predsedanie daňovému výboru
– formalizácia strategického plánu a politiky ľudských zdrojov
– vytvoriť pozíciu experta na komunikáciu, zvýšiť spoluprácu s parlamentom
Vlastné návrhy:
– budovať autoritu RRZ vo vzťahu k vláde
– nájsť jazyk zrozumiteľný šírším vrstvám verejnosti
– priblížiť oblasť fiškálnej politiky verejnosti spoluprácou so SŠ a VŠ
:) prehľadnosť
– doladenie parametrov dôchodkového systému, vedenie ľudí k zodpovednosti za svoje dôchodky
– riešiť mechanizmus dlhovej brzdy a implementáciu výdavkových stropov
– popis činnosti RRZ, pochvala komunikácie a „informáciami doslova nabitej web stránky“

Teraz najčítanejšie