Denník N

Povinnosti obce verzus pravidlá o hospodárskej súťaži – prípad obce Šurany

Obec Šurany nepovolila vstup lekárne Dr. Max, čím vytvorila bariéru vstupu. Rozhodnutie obce sa zakladá na niekoľkých ekonomických argumentoch. Môže byť logika týchto argumentov správna a predsa odporujúca pravidlám o hospodárskej súťaži?

Obec Šurany rozhodnutím nepovoliť vstup lekárne Dr. Max vytvorila bariéru vstupu a podľa Protimonopolného úradu tak obmedzila hospodársku súťaž. Stalo sa tak  po vydaní záväzného stanoviska obce, ktoré je súčasťou žiadosti novej lekárne pre vydavateľa licencií – vyšší územný celok. Povinnosť vydať záväzné stanovisko obci ukladá zákon, v tomto prípade ten o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Hneď na úvod treba uviesť, že mesto Šurany je od roku 2016 majoritným vlastníkom jednej z existujúcich lekárni v obci. Obmedzenie vstupu potenciálneho konkurenta z ich strany má preto aj jednoznačný rozmer konfliktu záujmov. Rovnako tak je sporné, aké kompetencie má v konečnom dôsledku pri podobných stanoviskách obec a aké rôzne kritéria pri rozhodnutí má brať v úvahu. Oba tieto problémy sú však dostatočne diskutované v samotnom rozhodnutí PMÚ.

Rozhodnutie obce Šurany obmedziť vstup sa opiera o niekoľko ekonomických dôvodov. V prvom rade obec argumentuje geografickou koncentráciou lekární. V okruhu 150 metrov by sa nachádzali celkovo tri z piatich lekárni a to vrátane novej lekárne Dr. Max. Napriek tomu, že sa obec odvoláva na pravidlá platné pre lekárnický sektor do roku 2002, kedy bol vstup na trh skutočne geograficky regulovaný, dnes podobné kritéria neplatia. V tomto smere teda len ťažko nájsť podporu pre argument obce. Je logické, že lekárne sa budú sústreďovať v blízkosti iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Druhý, zaujímavejší, argument je postavený na rentabilite lekární na malom trhu. V rokoch 2016-2018 sa v obci nachádzalo päť lekárni, čo viedlo k odchodu jednej z nich z dôvodu nízkej ziskovosti. Priestory tejto lekárne sa rozhodol obsadiť Dr. Max.  Ironicky, bola to práve obecná lekáreň, ktorá ako  posledná vstúpila na trh v roku 2016. PMÚ v rozhodnutí správne poukazuje, že argumenty, ktoré používa obec pri vstupe Dr. Max, nepoužívala pri vstupe vlastnej mestskej lekárne pred štyrmi rokmi.

Napriek tomu má stále zmysel diskutovať ekonomickú stránku rozhodnutia obce. Je nepopierateľné, že medzi počtom firiem na trhu a úrovňou konkurencie je pozitívny vzťah. Viac hráčov na trhu spôsobuje tlak na nižšie ceny, lepší sortiment či vyššiu kvalitu služieb pre spotrebiteľa.  Prírastok pozitívneho dopadu na zákazníka je však s každým ďalším hráčom – s každou ďalšou lekárňou – nižší. Aký počet lekární je potrebný k efektívnej hospodárskej súťaži? Odpoveď je možno prekvapujúca, no už dve prevádzky môžu byť za určitých okolností postačujúce na to, aby sa lekárnicky trh priblížil  podmienkam charakteristickým pre dokonalú konkurenciu. V takomto prípade pozitívny efekt tretieho hráča už nie je štatisticky garantovaný. Každý ďalší hráč v  obciach a menších mestách už efektívnosť súťaže pravdepodobne nezvyšuje. Na druhú stranu sú však s každou novou lekárňou spojené určité nenulové náklady vstupu – na vybavenie prevádzky, zamestnanie lekárnikov, zásobenie liekmi, či so samotným administratívnym procesom vstupu. Kým teda na strane spotrebiteľa vstupom tretieho a každého ďalšieho hráča k pozitívnemu efektu nedochádza, na strane podnikateľa stále menší a menší zisk musí pokrývať prinajmenšom rovnaké náklady vstupu. Vstup ďalšieho hráča preto môže, za istých okolností, nakoniec spôsobiť pokles celkového blahobytu.

Pre empirický základ takéhoto konštatovania využívame takzvané modely vstupu (napríklad Schaumans and Verboven 2008). V praxi len veľmi ťažko pozorujeme skutočnú ziskovosť firiem. Nemôžme preto využiť informácie o ziskoch pre zodpovedanie otázky o úrovni konkurencie na skúmanom trhu. To čo však jednoznačne pozorujeme, je počet firiem. Rôzne trhy (v našom prípade o veľkosti obce) sa od seba okrem iných ukazovateľov odlišujú rôznou veľkosťou – povedzme počtom obyvateľov. Kým napríklad pre jednu lekáreň je postačujúca obec s 2000 obyvateľmi, vstup druhej lekárne by si vyžadoval dodatočných 3000 obyvateľov. Prečo tento neproporčný vývoj? Rastúca cenová konkurencia spôsobuje pokles zisku na jednu firmu. Tie potom potrebujú relatívne väčší trh (viac zákazníkov – viac obyvateľov) aby pokryli vlastné náklady vstupu.

A práve tu sa dostávame k trhom podobným obci Šurany. Vďaka informáciám o počte lekární v obciach a demografickým ukazovateľom môžeme povedať, že požadovaná veľkosť takýchto trhov sa od tretej lekárne vyvíja približne proporčne. Tretia a každá ďalšia lekáreň pre svoj vstup potrebuje približne rovnaký nárast trhu. Aj keď stále nemôžme zodpovedať otázku či súťaž pri piatich lekárňach je efektívna, môžeme však minimálne povedať, že nie je výrazne efektívnejšia v porovnaní s trhom s dvomi či tromi lekárňami.

Je teda rozhodnutie Protimonopolného úradu pokutovať Šurany nesprávne? Nie. Ako úrad v rozhodnutí vysvetľuje, obmedzenie vstupu prostredníctvom bariéry je samo o sebe zakázané a to bez potreby ďalej poukázať na skutočné obmedzenie hospodárskej súťaže. Je výška pokuty udelená úradom spravodlivá? Ťažko povedať. Pokuta by mala plniť represívnu a preventívnu funkciu. V zmysle výsledkov spomínaného modelu je problém v tomto prípade obhájiť represívnu funkciu, keďže ku skutočnému narušeniu hospodárskej súťaže nedošlo a s určitou pravdepodobnosťou by k narušeniu efektívnej súťaže nedošlo ani v prípade úspešného zamedzenia vstupu pre lekáreň Dr. Max. Pokuta tak plní najmä preventívnu funkciu, kde je len veľmi ťažko identifikovateľné, akú výšku by mala pokuta mať, tak aby zabezpečila prevenciu. A nakoniec, je argumentácia obce Šurany ekonomicky zmysluplná? Skôr áno. Obec empiricky pozorovala dlhodobo rovnovážny stav štyroch lekární (2005-2015 a následne odchodom piatej lekárne v začiatku roku 2018) a pravdepodobne správne vyhodnotila oklieštené možnosti ďalšej lekárne. Je však viac ako otázne, či by k rovnakému záveru prišla aj v prípade, ak by sama nesledovala podnikateľské záujmy na lekárnickom trhu v obci. Ak by vstup skutočne nastal (akože po rozhodnutí úradu aj nastane) nie je vylúčené, že sa trh po čase vráti k štyrom lekárňam a to i na úkor tej obecnej.

Vytvorenie nelegálnej bariéry vstupu a hoci aj ekonomicky správna úvaha obce o minimálnom vplyve piatej lekárne na efektívnu hospodársku súťaž sa tak nakoniec vôbec nevylučuje.


Vďaka za komentáre k textu patrí Petrovi Silaničovi a Matejovi Lorkovi. 

Teraz najčítanejšie