Denník N

Ako systém trestá násilie medzi blízkymi

Podľa súdnych štatistík za rok 2019 je 90 % obžalovaných z páchania násilia na svojich blízkych súdom uznaných vinnými z tohto skutku. Menej ako polovica z nich však skončí vo väzení. Analytička Koordinačno-metodologického centra pre prevenciu násilia na ženách, Zuzana Očenášová, analyzuje policajné a súdne štatistiky trestných činov násilia voči blízkym osobám.

 

V roku 2019 polícia stíhala 1639 páchateľov násilia v blízkych vzťahoch. Pred súdom sa objavilo 1919 takýchto prípadov.

Pozrime sa bližšie, čo nám o nich povedia policajné a justičné štatistiky. Sledovalo sa 19 trestných činov Trestného zákona podľa štatistickej definície domáceho násilia, v ktorých boli zaznačené blízke vzťahy medzi páchateľom a poškodenou osobou. Tieto skutky zahŕňali rôzne formy násilia – fyzické (napríklad vraždy, zabitia, ublíženie na zdraví), psychické (nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné prenasledovanie, porušovanie domovej slobody a pod.), sexualizované (znásilnenie, sexuálne násilie a zneužívanie), ekonomické (krádeže, sprenevera, podvod a iné). Išlo teda o širšiu paletu trestných činov, než len samotný skutok týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ktorý sa považuje za hlavný trestný čin násilia v blízkych vzťahoch.

Páchatelia a poškodené

V štatistikách môžeme rozlišovať dva typy násilia v blízkych vzťahoch. Jedným z nich je partnerské násilie, teda násilie medzi súčasným alebo bývalým partnerom a partnerkou, manželom či manželkou (bez ohľadu na to, ktorý z partnerov je páchateľom a ktorý obeťou), a domáce násilie, ktorým sa rozumie násilie medzi inými rodinnými príslušníkmi (napríklad násilie páchané na deťoch, na rodičoch, a podobne).

V oboch databázach bol pomer výskytu týchto dvoch typov násilia približne jedna k jednej. V policajných štatistikách tvorilo domáce násilie 49 %, partnerské násilie na ženách 44 % a partnerské násilie na mužoch 7 %. V súdnych štatistikách bolo 45 % prípadov domáceho násilia, 53 % prípadov partnerského násilia na ženách a 2 % násilia páchaného partnerkami na mužoch. Je zjavné, že v partnerských vzťahoch páchali násilie výrazne častejšie muži. Aj v prípade domáceho násilia bolo až 94 % odsúdených mužov.

Naopak, medzi poškodenými osobami prevládali ženy, a to nielen v prípade partnerského násilia, ale aj pri domácom násilí – 53 % poškodených osôb tvorili ženy, 36 % muži a 11 % deti. Takmer polovica domáceho násilia sa odohrávala voči rodičom, štvrtina voči deťom (aj dospelým) a pätina v súrodeneckých vzťahoch.

Formy násilia

Najčastejšou formou postihovaného násilia bolo psychické násilie, najmä trestný čin nebezpečného vyhrážania (teda vyhrážanie sa smrťou či ťažkou ujmou na zdraví), ktorý tvoril 44 % policajných záznamov násilia v blízkych vzťahoch a až polovicu všetkých záznamov v justičných štatistikách. V prípade partnerského násilia (na ženách aj na mužoch) bolo druhým najčastejším trestným činom týranie blízkej osoby a zverenej osoby. V prípade domáceho násilia sa vyskytoval zriedkavejšie. Pri partnerskom aj domácom násilí sa často objavovali aj skutky fyzického násilia (napr. ublíženie na zdraví). Sexualizované násilie bolo zaznamenané len pri partnerskom násilí na ženách a domácom násilí. Ekonomické násilie patrilo medzi časté formy domáceho násilia, avšak v prípade partnerov bolo skôr zriedkavé.

Odsúdenie a tresty

90 % páchateľov, ktorí stáli pred súdom za skutky násilia voči blízkym, bolo súdom uznaných za vinných zo spáchania tohto skutku. Veľkej väčšine (96 %) súd udelil trest odňatia slobody. V prípadoch partnerského násilia (na ženách aj na mužoch) bol v 60 % výkon trestu páchateľom podmienečne odložený a 40 % odsúdeným bol uložený nepodmienečný trest.

V číslach to znamená, že z 909 odsúdených páchateľov násilia voči partnerke len 351 skončilo vo väzení. Pri páchateľoch domáceho násilia to bolo o niečo viac – 47,5 %, čo je 370 páchateľov vo väzení z 804 odsúdených. Môžeme teda povedať, že prokuratúra predkladá súdom najmä tie prípady, kde si je istá, že má dostatočné dôkazy na uznanie viny. Súdy však často nevyhodnotia závažnosť spáchaného skutku ako dostatočnú na to, aby uložili nepodmienečný trest odňatia slobody. Najvyšší pomer ukladania nepodmienečných trestov bol pri závažných trestných činoch ako vražda, zabitie, lúpež, vážne ublíženie na zdraví alebo sexuálne násilie. Je však zarážajúce, že pri znásilnení partnerky boli nepodmienečné tresty uložené len v 55 % a pri sexuálnom zneužívaní detí len v 57 %.

Podrobnejšie dáta a publikáciu Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky nájdete tu.

 

Autorka textu: Mgr. Zuzana Očenášová, PhD., analytička pre výskum a monitoring Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách

Fotografia: Pixabay

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

Zastavme násilie je blog Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR). Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí v prevencii násilia.