Denník N

Prečo by o návrhu na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie nemal rozhodovať len parlament? Odpoveď na blog poslanca Alojza Baránika.

Foto: VIA IURIS
Foto: VIA IURIS

Pán poslanec Alojz Baránik napísal polemiku s našimi návrhmi týkajúcimi sa aktuálne prejednávanej novely týkajúcej sa výberu a odvolania generálneho prokurátora. Obraz, ktorý predostrel, je pohľadom z jednej strany, preto ho chceme doplniť naším videním.

Na úvod chceme zdôrazniť, že nám rovnako ako pánovi poslancovi Baránikovi ide o to, aby prokuratúra bola skutočne pevnou oporou a ochrancom zákonnosti, aby sme sa už nestretávali s neuveriteľnými príbehmi o zlyhaniach radových, ale aj vedúcich predstaviteľov prokuratúry, aby sme nemuseli pozorovať absurdné situácie, keď sa generálny prokurátor nechá úkolovať a zosmiešňovať pochybným podnikateľom. Takúto prokuratúru nechceme. Naopak, potrebujeme funkčnú a efektívnu organizáciu obsadenú kvalitnými odborníkmi s vysokým morálnym štandardom. V prípade pochybení musia vinníci čeliť spravodlivému vyvodzovaniu zodpovednosti s represívnymi, sankčnými aj prevenčnými účinkami. Domnievame sa, že potiaľto sa s pánom poslancom zhodneme v predstavách.

Odlišnosti však vidno v prostriedkoch, akými tento obraz prokuratúry možno dosiahnuť.

V súvislosti s aktuálne prejednávanou novelou vo VIA IURIS navrhujeme, aby boli sprecizované a skonkretizované odborné kritériá pre výkon funkcie generálneho prokurátora (GP). Neskúmame pri tom pohnútky navrhovateľov novely, ale vedie nás k tomu náš úprimný záujem prispieť k tomu, aby odborné ako aj osobnostné kritériá na výkon funkcie GP boli nastavené čo najlepšie tak, aby bol zvolený ten najvhodnejší kandidát.

TIP:
Všetko, čo potrebujete vedieť o výbere generálneho prokurátora nájdete na www.zadobruvolbu.sk

Zatiaľ čo poslanecký návrh počíta s tým, že stačí, ak kandidát na GP bude mať 15 rokov akejkoľvek právnickej praxe, podľa nášho názoru majú byť tieto predpoklady prísnejšie a viac skonkretizované, pretože ide o funkciu, kde kandidát od prvého dňa v úrade vykonáva špeciálne riadiace ako aj rozhodovacie právomoci. Aj Benátska komisia uvádza, že pri nastavovaní odborných predpokladov pri tak významnej funkcii je osobitne dôležité byť veľmi precízny a podľa nej použitie skôr všeobecného výrazu než konkrétneho zoznamu kvalifikovaných skúseností alebo pozícií môže viesť k sporom.

Súhlasíme preto s podmienkou, aby kandidát bol najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, ale pridávame špecifikáciu, aby z toho najmenej 10 rokov ako prokurátor, sudca alebo vedecká autorita z oblasti trestného práva. Post GP si totiž od prvého dňa v úrade vyžaduje absolútnu rozhľadenosť v právomociach a procesoch prokuratúry, a to podľa nášho názoru kandidát s takýmito skúsenosťami bude môcť splniť.

Generálny prokurátor kritériáZobraziť celú infografiku

Samozrejme, iba samotná špecifikácia kritérií nezabezpečí kvalitného generálneho prokurátora. Ale k tomu má predsa slúžiť výberový proces v národnej rade, spojený s verejným vypočutím kandidátov s možnosťou klásť im otázky. Predošlé profesionálne skúsenosti nehovoria nič o morálnom kredite ich nositeľa, môžu však napovedať čo-to o jeho/jej odbornosti, ktorá pri tejto funkcii je rovnako významná.

Navrhujeme tiež, aby sa z prejednávanej novely vypustila možnosť národnej rady navrhnúť odvolanie generálneho prokurátora, ak svoju funkciu prestane vykonávať riadne, čestne, nestranne a nezávisle a zároveň, aby sa sfunkčnilo disciplinárne konanie voči GP.

Dôvody sú prosté: už v súčasnosti je možné postihnúť v disciplinárnom konaní zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností prokurátora (vrátane generálneho), správanie prokurátora, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti pri rozhodovaní, či správanie prokurátora na verejnosti, ktoré znižuje vážnosť prokuratúry.

K základným povinnostiam každého prokurátora (vrátane generálneho) patrí napríklad plnenie povinností, ktoré prokurátorovi vyplývajú z ústavy a ostatných právnych predpisov, vykonávať svoje služobné povinnosti svedomite, nestranne a bez prieťahov, nedať sa ovplyvniť individuálnymi alebo čiastkovými záujmami či záujmami politických strán, nezvýhodňovať a nepoškodzovať strany alebo účastníkov konania pre ich postavenie, či dodržiavať pri výkone svojej funkcie pravidlá prokurátorskej etiky. Navyše prokurátori sú viazaní aj Etickým kódexom, ktorý obsahuje úpravu týkajúcu sa legality a nezávislosti, nestrannosti, odbornosti a profesionality, dôveryhodnosti, zdvorilosti a slušnosti prokurátorov.

Z uvedeného je teda zrejmé, že už v súčasnosti možno postihnúť konanie GP, ktoré nie je vykonávané riadne, čestne, nestranne a nezávisle, a to dokonca cez zduplikované ustanovenia (keď sú povinnosti prokurátorov definované v zákone aj v Etickom kódexe).

Vyvodzovanie zodpovednosti sa deje prostredníctvom disciplinárneho konania, ktoré v prípade generálneho prokurátora vykonáva nezávislý orgán – ústavný súd.

Pána poslanca sme podľa jeho slov sklamali, že zastávame stanovisko, že „Slovensko má byť naďalej jedinou krajinou demokratického sveta, kde je funkcionár, ktorý má faktickú neobmedzenú moc nad zastavením trestného konania (alebo nestíhaním vôbec), je fakticky neodvolateľný, pretože dôvody jeho neodvolateľnosti sú stanovené v úplne teoretickej rovine“. A k tomu dodáva, že žiadny generálny prokurátor „odvolaný nebol, a dokonca sa ani nikto o to nepokúsil.“

Nie je pravdou, že chceme faktickú neodvolateľnosť GP, nevyplýva to z nášho návrhu ani zo žiadneho iného nášho vyjadrenia, skôr naopak.

Disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi môže podľa súčasnej platnej právnej úpravy iniciovať prezident alebo tri pätiny poslancov, nikto iný. Prečo doposiaľ žiadny z možných navrhovateľov disciplinárneho postihu generálneho prokurátora nevyužil svoju právomoc, nevieme. Nevieme ani o tom, že by doteraz bol čo i len pokus na strane poslancov či prezidenta navrhnúť disciplinárne postihnutie generálneho prokurátora.

Predstaviteľné sú dva dôvody:

  • Nebola politická vôľa či chuť na strane poslancov alebo prezidenta
  • Mechanizmus je naozaj nefunkčný

Nefunkčnosť mechanizmu v prípade prezidenta nie je potrebné riešiť, prezident koná sám za seba a ak sa rozhodne k nejakému kroku, môže ho vykonať.

O nefunkčnosti mechanizmu na strane poslancov sme sa zatiaľ nedozvedeli, pretože platí prvý bod – doposiaľ ani len nebola politická vôľa ho vyskúšať a preveriť, či funguje.

V prípade poslancov však môže byť situácia predsa len zložitejšia. Na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi (rovnako je to aj v prípade predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu) sú potrebné aspoň tri pätiny poslancov, ktorí by mali dať taký návrh. Teda ústavná väčšina. Toto môže byť skutočne problematický počet.

Preto v našom návrhu navrhujeme, aby sa tento počet znížil len na jednu pätinu (teda 30 poslancov), tak, ako to je v prípade iných podaní, s ktorými sa poslanci obracajú na ústavný súd (napr. návrh na začatie konania o neústavnosti právneho predpisu). Tridsať poslancov je počet, ktorým bežne disponujú aj opoziční poslanci, a teda existuje záruka, že aj v prípade, ak by politická väčšina kryla nehodného generálneho prokurátora, stále sa môže zmobilizovať opozícia a iniciovať disciplinárne konanie proti nemu, ktoré vykoná nezávislý a nestranný ústavný súd.

Ak ústavný súd rozhodne, že GP spáchal čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, národná rada navrhne prezidentovi, aby ho odvolal z funkcie.

Znížením potrebného počtu poslancov na iniciovanie disciplinárneho konania voči GP je možné zabezpečiť, že generálny prokurátor zostane pod dohľadom národnej rady a jej poslancov, nebude však bábkou v rukách politickej väčšiny, ktorá by mala chuť zneužiť svoju mocenskú presilu a priamo navrhnúť odvolanie GP takpovediac na počkanie.

Odvolávanie generálneho prokurátoraZobraziť celú infografiku k odvolávaniu generálneho prokurátora

Na záver: nespochybňujeme zodpovednosť generálneho prokurátora voči národnej rade, naopak, chceme ju posilniť zjednodušením začatia disciplinárneho konania. To je však úplne iné ako možnosť politikov ovládať a manipulovať generálnym prokurátorom a následne celou prokuratúrou. Pánovi poslancovi Baránikovi je to dôverne známe, ale verejnosti pripomíname, že pohľad koaličného a opozičného poslanca sa líši nielen v detailoch, ale aj vo svojej podstate a vieme, že parlament môže ovládať politická sila, z ktorej by bolo ľuďom úzko. Je preto podľa nás dôležité, aby o previneniach GP rozhodoval nezávislý ústavný súd, samozrejme v konaní, ktoré je efektívne a dostupné.

Kristína Babiaková, Eva Kováčechová
Advokátky spolupracujúce s VIA IURIS

VIA IURIS Staráme sa

Teraz najčítanejšie

VIA IURIS

Snažíme sa zo Slovenska urobiť krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní. Pomáhame ľuďom, vylepšujeme zákony, usilujeme sa o to, aby súdy, polícia a prokuratúra fungovali bez politických vplyvov.


Po 27 rokoch práce však už vieme, že nespravodlivosť je nadčasová. Preto tu chceme byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.


Ak sa vám páči čo robíme, podporiť nás môžete cez náš web.