Denník N

Územné plánovanie po dúbravsky. Alebo Vavricovsky? & Spojnica medzi ulicami M. Granca a Saratovskou

Zatiaľ je to len plán, hlavne pána developera Vavricu, ale keď sa proti tomuto plánu nepostaví širšia verejnosť z okolia, a hlavne, alebo v 1. rade zvolení zástupcovia miestnej samosprávy, dosť pravdepodobne sa stane realitou a v takom prípade sa pochová ďalší kus zelene, aj keď to nie je potrebné.

Ak by sa o územnom plánovaní na úrovni našej samosprávy rozmýšľaľo, resp. chcelo by rozmýšľať, a hlavne včas a s výhľadom do budúcnosti,

tak potom cesta, ktorá by mala spájať novú zástavbu na severozápade Dúbravky, konkrétne zástavbu na novovzniknutej ulici Martina Granca s ulicou Saratovskou,

by viedla priamo, alebo najkratším možným spôsobom. V danom prípade by to znamenalo, že by išlo o prirodzené predĺženie ul. Martina Granca až na ulicu Saratovskú, a ak by sme sa chceli napojiť najkratšou možnou trasou priamo na križovatku Saratovská – Hrubá lúka, stačilo by ťahať spojovaciu cestu od ul. M Granca tak ako to ukazuje červená šípka na obrázku nižšie.  (Vyčiarkovaná cesta je tá, ktorú ako spojnicu navrhuje pán Vavrica).

Žiaľ, tejto prirodzenej, najkratšej spojnici sa postavili do cesty 2 projekty (v pláne bol, alebo je, aj tretí) pána architekta Ing. Petra Vavricu (viď obrázok nižšie, pohľad z ul. M. Granca), a to konkrétne Pekná vyhliadka 1 a sporná Laskonka (L2) (Pekná vyhliadka 2), (Viac k tejto spornej stavbe viď  2 linky na konci článku).

A tak ju pán Vavrica chce viesť cez lúku a zeleň, viď nasledujúce 2 fotografie nižšie (tá búda napravo a oplotenie sú len dočasné a údajne patria staviteľovi Pekných výhliadok)

A pohľad z opačnej strany:

Pán Vavrica na nedávnom stretnutí so starostom Dúbravky a poslancami miestneho zastupiteľstva, dňa 30.6.2020, predstavil svoju urbanistickú štúdiu pre celé územie Dúbravka severozápad https://archikod.sk/projekty/urbanizmus-a-pamiatkova-obnova/urbanisticka-studia-dubravka-sever-dubravcice-stred/

teda lokalitu medzi ulicou Kristy Bendovej a Klubom Penati. Pritom prezradil, alebo sa „pochválil“, že o jej vypracovanie (vraj) bol magistrátom požiadaný už v r. 2011…

Čo z toho vyplýva? Nuž to, že pán developer mal možnosť a dosť času naplánovať vec tak, aby bola v súlade s verejným záujmom. A verejný záujem hovorí, že ak je potrebné spojiť cestou dve lokality, dve cesty a pod., tak ju treba viesť nie kľučkami, ale čo  najkratším možným spôsobom, aby cesta pod sebou pochovala čo najmenej zelene, alebo hoci „len“ pôdy. To sa však v našom prípade nestalo. Prečo? Žeby preto, že by to mohlo byť, alebo bolo, v príkrom rozpore s so zámerom developera???

Predpokladám, že pán Vavrica už vtedy, teda minimálne v r. 2011 (keď bol oslovený magistrátom o spracovanie urbanistickej štúdie) plánoval presne na danom mieste, keďže išlo o jeho pozemky, postaviť minimálne 2 veľké projekty – Pekná vyhliadka 1 a Pekná vyhliadka 2 (L2). Ten tretí, L3, resp. Pekná vyhliadka 3, na ten nedostal súhlasné stanovisko magistrátu; ale to ani na L2, ktorý je už aj tak pred dokončením.

Keby spravil urbanistickú štúdiu na dané územie už vtedy, keď na nej ešte nič nestálo a jeho projekty boli len v štádiu plánu, tak by logicky musel viesť danú spojovaciu cestu cez svoje pozemky. A preto tú urbanistickú štúdiu podľa mňa vtedy nemohol, alebo len sotva mohol spracovať. Musel by sa totiž, v záujme najkratšej spojovacej cesty, vzdať jedného z dvoch, resp. troch svojich projektov (obytných domov); alebo vyjednávať s neistým výsledkom s ostatnými vlastníkmi pozemkov v danej lokalite.

No a teraz, logicky, vo svojej nedávno predstavenej urbanistickej štúdii, navrhuje danú spojovaciu cestu viesť pekne krásne po pozemkoch mestských južne od svojich „Pekných vyhliadok“. Takže asi takúto vyhliadku mohol mať, alebo mal v tomto smere od začiatku.

Samozrejme, ak mal taký zámer, na spomínanom stretnutí so starostom a miestnymi poslancami to priznať nemohol. Zahral na ňom divadielko, takmer na city,

– že jemu by mohla byť daná spojovacia cesta ukradnutá…,

– že on ju predsa nechce robiť pre seba…, ale pre ľudí, že je to pre neho  robota a náklady navyše, ak ju bude, alebo ak by ju mal stavať…,

– že on by bol najradšej keby urbanistickú štúdiu spracoval niekto iný…, aby nemusel počúvať reči, že pri jej spracovávaní vychádzal zo svojich záujmov,

– že kolegovia sa mu čudovali, lebo tým, že spracuje urbanistickú štúdiu na dané územie, pomáha ostatným, ktorí na ňom tiež vlastnia pozemky…

Keď som na danom stretnutí vystúpil, a pripomenul mu stretnutie členov petičného výboru Za park Pri kríži (do ktorého patrím) v sídle jeho firmy na ul. Zámockej v januári 2017 a e-mail Ing. Podobu, ktorý firmu vo veci zámeru vybudovania Parku Pri kríži zastupoval, pričom v oboch prípadoch došlo k akceptovaniu našej požiadavky – neviesť spojovaciu cestu dookola, teda cez lúku pred Domovom seniorom, ale buď severne od nej, alebo vôbec, tak ma pán Vavrica verejne označil za klamára. (Ak pánovi Vavricovi dochádzajú argumenty, tak ja nie som prvý prípad, kedy on siahol po takomto „argumente“, alebo siaha po argumentoch, že diletant…, nerozumiete tomu… A keď som na to uviedol, že aj ja jeho by som mohol označiť za klamára (neoznačil som ho tak, lebo som sa nechcel znížiť na jeho úroveň), tak sa oboril, že pokiaľ ja budem v diskusii vystupovať aj naďalej, tak on zo stretnutia odchádza a pod. Musel som mu pripomenúť, že on toto stretnutie nemoderuje, teda nebude mi nič, ani len nepriamo, niečo prikazovať, alebo zakazovať mi hovoriť, že na toto stretnutie som bol ako poslanec pozvaný, takže musí strpieť aj moje diskusné príspevky, aj keď sú mu nepohodlné. A tak diskusia pokračovala ďalej aj s mojimi príspevkami, ktoré poburovali aj pána poslanca J. P. a srandu si z nich robil, minimálne dodatočne, poslanec T.H. Nech sa vám páni páči. Na strane druhej sa ma zastal neposlanec – člen Komisie územného rozvoja Martin Marek).    

Ďalej som na stretnutí uviedol, že ak by dúbravskej samospráve išlo o reguláciu rozvojových území našej mestskej časti, a teda by pre danú lokalitu bol včas spracovaný územný plán zóny, tak spojovacia cesta, ak by bola v danej lokalite navrhnutá, tak s veľkou pravdepodobnosťou by neviedla cikicaky a pochovala by len nevyhnutné množstvo zelene a pôdy.

ARGUMENTY PÁNA DEVELOPERA v prospech spojovacej cesty vedenej cez lúku ležiacou pred Domovom seniorov, a nie len pred ním, tak ako mne osobne vyplynuli z vyššie uvedeného stretnutia (môže ma opraviť, ak sa v niečom mýlim, ale neuvádzam správne, alebo kompletne):

  1. To nie developer, ale terénne podmienky si vyžadujú spojovaciu cestu nie severným, ale južným ťahom, teda cez lúku. Ak by totiž spojovacia cesta mala viesť severne od domov Pekná vyhliadka 1 a L2, v takom prípade by išlo (po odbočke z ul. M. Granca doľava dolu, smerom na sever) o veľký sklon cesty…

Protiargumenty:

a) V Bratislave sú aj oveľa väčšie sklony ulíc.

b) Keď ste plochu, cez ktorú mohla viesť daná spojovacia cesta, zastavali dvoma obytnými domami, tak áno, je iste náročnejšie a aj finančne nákladnejšie viesť spojovaciu cestu mimo lúky, ale tento problém ste vyrobili Vy a tí, čo vám dali povolenia.

c) Tá spojovacie cesta mohla viesť presne tak, alebo približne tak, ako vedie prístupová cesta k Peknej vyhliadke 2 (L2) viď obrázok nižšie, ako je ten múrik s tým zábradlím, vedľa ktorého vedie daná prístupová súkromná cesta. Ale to by naša samospráva musela mať záujem o včasné regulovanie rozvojových území územnými plánmi zón a nie po funuse, alebo funusoch.

2. To nie developer, ale obyvatelia ul. M. Granca chcú spojovaciu cestu…

Protiargumenty:

a) Ale to neznamená, že chcú, aby viedla cez lúku.

b) A aj keby väčšina obyvateľov tejto ulice chcela, aby táto cesta bola vedená cez lúku, tak treba opäť raz pripomenúť, že táto lúka a priľahlá zeleň slúži a slúžila ako prírodný park obyvateľom z priľahlých ulíc už dávno pred existenciou ulice Martina Granca a ešte dávnejšie pred vašimi Peknými vyhliadkami. Aj títo obyvatelia majú do toho čo povedať a v petícii Za Park Pri kríži sa aj vyjadrili.

Je tu silný verejný záujem – požiadavky petície Za park pri kríži boli v máji 2017 schválené 3/5 väčšinou mestského zastupiteľstva. Medzi nimi bola požiadavka vytvoriť na lúke pred Domovom seniorov a priľahlej zelene, ktorá už roky slúži obyvateľom z okolia ako prírodný park, ozajstný park – nie parčíček, navrhovaný pánom developerom (viď  červený rámček nižšie).

Ľudia tu chcú ozajstný park, ktorý nebude ustupovať doprave, či už spojovacej ceste, alebo stále sa rozširujúcim parkovacím miestam. Miesta je tu, aspoň zatiaľ, dosť. Navyše ide hlavne o pozemky mestské, teda nás – obyvateĺov mesta, nie úradníkov na magistráte. 

c) Ak by funkcia bývania, pre celú rozvojovú lokalitu, nebola zo 70 % sústredená na relatívne malom kúsočku pozemkov v tesnej blízkosti domov na ul. M. Granca do dvoch veľkokapacitných obytných domov developera Vavricu, ale rozložená na celé územie až ku Klubu Penati, hustota premávky popod Domov seniorov by bola o dosť nižšia a rovnako nižšia by bola aj potreba spojovacej cesty medzi ul. M. Granca a Saratovskou.      

  1. To nie developer, ale magistrát chce danú spojovaciu cestu…

Protiargumenty:

a) Magistrát nie je občanom nadriadený. Má občanom slúžiť. V tejto veci sa zástupcovia magistrátu s občanmi ani len nestretli. Primátor Vallo pred tým, než bol za primátora zvolený, vyhlasoval, že pred každým developerským zámerom, sa k veci budú vyjadrovať občania.

b) Ak danú spojovaciu cestu chce magistrát naozaj ťahať cez lúku, platí to, čo je uvedené pod písmenom b) pri argumente č. 1), ďalej to čo je uvedené pod písmenom b) a c) pri argumente č. 2) a v neposlednom rade to čo je uvedené pod písmenom b) pri argumente č. 4)

  1. To nie developer, ale občania, ktorí bývajú na dolnom konci ul. M. Granca, nechcú aby spojovacia cesta viedla severným ťahom, teda okolo ich domov.

Protiargumenty:

a) Tak potom je tu ešte jedna možnosť – nestavať spojovaciu cestu medzi ul. M. Granca s priľahlými dvoma Peknými vyhliadkami (tá druhá sa volá L2), vôbec.

b) Zvlášť keď o pár desiatok metrov južnejšie je už ulica Pri kríži, ktorou sa dá na ul. Saratovskú dostať pomerne pohodlne. A pre koho to pohodlné autom nie je, môže predsa využívať MHD. ZELEŇ PREDSA NEMôŽE DOPRAVE USTUPOVAŤ DONEKONEČNA.

c) A nie je to náhodou tak, že by táto varianta vadila aj, alebo hlavne obyvateľom vašej Peknej vyhliadky 2 (L2), lebo by išla pod ich oknami a Vy ste pri propagácii bývania v L2 sľúbili potenciálnym záujemcom pokojné bývanie? Neviem, len sa pýtam.

d) A nie je to náhodou tak, že viesť spojovaciu cestu severne od Pekných vyhliadok 1 a 2 nie je možné, lebo tam, kde by mohla viesť, ešte plánujete pridať Peknú vyhliadku 3?  

e) Plus platí to, čo je uvedené pod písmenom b) pri argumente č. 2)

f) Podľa mňa, by žiadna nová spojovacia cesta vôbec nemusela byť. V porovnaní s inými lokalitami, aj Dúbravky, nehovoriac o Bratislave, súčasná komunikácia, súčasné napojenie na ul. Saratovskú, cez bočnú a potom hlavnú ulicu Pri kríži, a autmobilová doprava po nej, sú relatívne pohodové. O čosi sa tá doprava prehustí po kolaudácii L2 (ak k nej dôjde, lebo proti výstavbe L2 bol protest prokurátora). A ak k nej aj dôjde, tak čo sa týka dopravy, v porovnaní s inými lokalitami to nebude nič dramatické.

  1. To nie developer, ale okrem obyvateľov ul. M. Granca, aj obyvatelia obytného domu, ktorý je medzi ul. M. Granca a Domovom seniorov, prípadne aj obyvatelia na ul. Homolovej, chcú spojovaciu cestu.

Protiargumenty:

a) Ak je to naozaj tak, tak platí čo je uvedené pod písmenami a), b) a c) pri argumente č. 2)

b) Ak pán Vavrica skutočne mal stretnutie s obyvateľmi na ktorých sa odvoláva, o čom ale silne pochybujem, pochybujem,  že im aspoň čiastočne priblížil tie skutočnosti o ktorých píšem v tomto článku.

c) Daní obyvatelia, minimálne do výstavby ul. Martina Granca, problém s dopravným napojením žiadny nemali. A ak ho teraz majú, stále je tu možnosť ťahať spojovaciu cestu severne od Pekných vyhliadok.

  1. To nie developer, ale dopravní policajti, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, chcú, aby spojovacia cesta viedla nie severným ťahom, ale južným. To oní chcú, požadujú kruhový objazd pri Domove seniorov, na mieste tej maličkej križovatky, odkiaľ som naplánoval spojovaciu cestu cez tú lúku…

Protiargumenty:

a) Dnes už ideálne riešenie spojovacej cesty medzi ul. M. Granca a križovatkou Saratovská – Hrubá lúka, neexistuje. A to zásluhou absencie riadneho územného plánovania, absencie územného plánu zóny nie len pre toto rozvojové územie Dúbravky, ale pre všetky. Teda zásluhou dlhoročného nekonania viacerých garnitúr vedenia dúbravskej samosprávy vrátane tej dnešnej, ktorá je pri moci už 6. rok.

b) A túto situáciu spôsobil aj sám developer a súčasne tvorca danej urbanistickej štúdie, ktorú spolu s tou svoju skvelou víziou spojovacej cesty cez lúku, predstavil poslancom až po tom, čo spravil to čo spraviť bolo potrebné predovšetkým a to – postaviť si svoje 2 veľkokapacitné obytné domy na svojich pozemôčkoch, a vyťažiť tak funkciu bývania danú pre celé územie čo to dá, teda až na 70 – 100 % (ak by sa mu podaril aj zámer s výstavbou Peknej vyhliadky 3, resp. L3)

c) Preto nech si oba subjekty (developer a predstavitelia samosprávy) hľadajú sami iné riešenie, ale nie také, že z lúky odkroja nie malú časť a pod betón dajú zbytočne aj ďalšiu zeleň alebo pôdu, ktorá by tam skončiť nemusela, ak by spojovacia cesta viedla najkratším možným spôsobom, čo už ale kvôli záujmom developera a nezodpovednosti, nekonaniu samosprávy, a alibizmu stavebného úradu pri vydávaní územného rozhodnutia, či stavebného povolenia na výstavbu L2, dnes už nie je možné.

NA ZÁVER:

Stálo to nemálo energie petičného výboru Za Park Pri kríži, a nie len petičného výboru, zachrániť pred výstavbou náhradných bytov ucelenú zelenú plochu s lúkou pred Domovom seniorov a domom na obrázku nižšie, ktorá má potenciál stať sa parkom,

a to skutočným parkom (nie parčíčkom na zalepenie očí občanov), parkom, ktorý v severnej, a navyše rozvojovej časti Dúbravky chýba. Považujem preto za neseriózne, až drzé zo strany pána developera prísť už po niekoľký krát s pokusom viesť danú spojovaciu cestu cez danú lúku. Veď prečo nie, ak ide o pozemky mestské, že? A pozemky, cez ktoré by trasovanie tejto cesty bolo logickejšie, ekonomickejšie a ekologickejšie, bolo potrebné uchrániť, lebo inak by bol problém na nich postaviť všetky tri Pekné vyhliadky. A keby sa aj nepodarilo postaviť všetky tri, ale len dve, načo si poškvrňovať pozemky nejakou zbytočnou spojovacou cestou…, alebo viesť ich pod okná jednej z Pekných vyhliadok, že?

A danú zelenú plochu, s potenciálom mestského parku, chce, aspoň podľa urbanistickej štúdie, znehodnotiť aj ďalšou spojovacou cestou a to predĺžením uličky Pri kríži, ktorá odbočuje z hlavnej ul. Pri kríži (viď 2 obrázky nižšie).

Takže druhá spojovacia cesta má pre zmenu preťať túto zeleň

Veď to potom rovno spravme luxusné spojovacie cesty aj na mnohých iných miestach Dúbravky, aby sme čo najviac ulahodili čo najpohodovejšj doprave. Prečo nie??? Pretneme spojovacími cestami aj Park Pod záhradami, alebo Park Družby? Isteže nie. Nikoho také niečo ani len nenapadne. Ale zdá sa, že čo sa týka budúceho možné mestského parku, Parku Pri kríži, možné to je. Lebo pán Vavrica.

Vo svojej urbanistickej štúdii architekt Vavrica navrhuje v mieste parku dokonca aj jeden nový dom – označený ako práca. Ale ním pán Vavrica s veľkou pravdepodobnosťou len skúša, kde sú hranice ústupkov miestnej samosprávy. To je známa taktika niektorých developerov – žiadajú oveľa viac ako je normálne, aby to nakoniec vyzeralo ako rozumný kompromis, ak zo svojich prehnaných návrhov, alebo požiadaviek, nakoniec „veľkoryso“ ustúpia.   

Navrhol tam pochovať spojovacími cestami kopu zelene, a aby mu to prešlo, tak tam navrhol aj dom, a možno si myslí, že ak od neho napokon veľkoryso… upustí v prospech samosprávy, tak táto bude celá happy, a nakoniec mu s úklonom schváli tú  minimálne jednu spojovaciu cestu, ktorej do cesty postavil svoje Pekne vyhliadky a preto ju chce viesť cikicaki cez zeleň, dokolečka jeho Pekných vyhliadok, pekne krásne po pozemkoch viacmenej mestských, teda aj našich.   

V novembri 2018 vedenie MČ občanom sľúbilo v danej rozvojovej lokalite, od ul. Kristy Bendovej až po Klub Penati, stavebnú uzáveru. Výsledok? Stavebná uzávera kto vie, či niekedy bude. Nedá sa preto vylúčiť, že v danej lokalite sa naďalej bude stavať podľa nôt pána Vavricu; aj keď v septembri má v pláne svoju urbanistickú štúdiu predstaviť aj občanom a následne by o nej malo rozhodovať miestne zastupiteľstvo, či ju vezme, alebo nevezme na vedomie. Ak áno, táto môže slúžiť ako podklad na hlasovanie mestského zastupiteľstva o zmene územného plánu mesta, či jeho doplnkov pre danú lokalitu, teda, ak sa nemýlim, môže dôjsť aj k navýšeniu funkcie bývania v nej, a urbanistická štúdia môže slúžiť aj ako „náhrada“ za územný plán zóny, čo by ušetrilo v rozpočte MČ niekoľko desiatok tisíc eur. To sú dosť lákavé veci. Ak by bola schválená, išlo by podľa mňa o konflikt záujmov – jej spracovateľ by bol zároveň hlavným developerom v území. A že urbanistická štúdia nemá záväzný charakter na rozdiel od územného plánu zóny, trápi to niekoho?

Uvidíme ako sa s tým vysporiada náš pán starosta a miestne zastupiteľstvo.

Súvisiace články:

https://dennikn.sk/blog/1463483/schvalovanie-vystavby-polyfunkcneho-objektu-laskonka-2-v-dubravke-sa-udialo-za-chrbtom-obcanov/

https://dennikn.sk/blog/1569959/zly-nesrovnal-bratislavsky-exprimator-sa-vo-veci-vystavby-l2-v-dubravke-zachoval-principialne-na-rozdiel-od-dubravskej-radnice/

https://burkert.blog.sme.sk/c/345385/co-zostane-z-peknej-zelenej-lokality-pri-krizi-v-bratislavskej-dubravke.html

https://burkert.blog.sme.sk/c/445808/dubravka-nie-je-predmestim-viedne-ale-ani-pchjongjangu-park-pri-krizi-z-kindervajicka.html

https://dennikn.sk/blog/1671115/je-po-volbach-takze-na-zregulovanie-rozvojovych-uzemi-bratislavy-dubravky-uz-mame-zabudnut/

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.