Denník N

Nekompetentný návrh novely upravujúcej prerušenie tehotenstva v druhom čítaní

Slovenská republika sa podľa prvého článku Ústavy neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. V skutočnosti to od marca v praxi vyzerá zľahka inak. Zavial nám tu poriadny humnový uragán. Dôkazom je návrh zákona obmedzujúci prerušenie tehotenstva. Taký právny a medicínsky paškvil vznikne, keď ideológia prebije zdravý rozum.

Včera Národná Rada 81 hlasmi posunula s podporou neofašistov do druhého čítania návrh zákona z pera pani poslankyne MUDr. Anny Záborskej et al.  Pre istotu pripomínam, že na Slovensku sa umelé prerušenie tehotenstva ešte stále vykonáva operačne, hoci v neďalekom Hainburgu ženám predpíšu tabletky. Nedalo mi preto, aby som sa návrhu zákona trochu nepozrel na zúbky (text).  Stojí to za to.  Návrh sa tvári ako pomoc ženám, ale ide skôr o vyvlastnenie materníc. Názor nech si každý spraví sám.

 1. Ideologická „legislatívno-technická“ zmena

Skvostným termínom „legislatívno-technická“ zmena autori označujú zmenu termínu „umelé prerušenie tehotenstva“ na „umelé ukončenie tehotenstva“. Táto zmena nemá žiadny, len ideologický význam.  S veľkou dávkou škodoradosti musím konštatovať, že dôvodovú správu si autori po sebe ani len neprečítali:

Fakt, že zákon č. 73/1984 Zb. sa stále bude nazývať zákonom o umelom prerušení tehotenstva, autorov návrhu zákona nijako nevyrušuje.  Pre nás ostatných je to aspoň dôvod na škodoradostný smiech cez slzy.

 1. Zlomyseľné predĺženie lehoty na realizáciu prerušenia tehotenstva

Návrh mení súčasnú lehotu , po uplynutí ktorej možno tehotenstvo prerušiť. Tá sa počíta zatiaľ od odoslania hlásenia Národnému centru zdravotníckych informácií.  Predlžuje ju na 96 hodín od momentu, kedy lekár zistil splnenie všetkých podmienok na  vykonanie prerušenia tehotenstva podľa zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o umelom prerušení tehotenstva a odoslal hlásenie o poskytnutí informácií. V praxi ide nielen o predĺženie lehoty, ale aj sprísnenie úpravy, nakoľko lekár musí zistiť aj splnenie všetkých podmienok na vykonanie prerušenia tehotenstva.  Teraz si predstavte, že žena otehotnela v dôsledku znásilnenia.  A toto je predstava autorov novely:

Cieľom návrhu je jednoznačne skrátiť lehotu v ktorej možno vykonať prerušenie tehotenstva.  Fakticky umelé prerušenie tehotenstva nebude možné vykonať , ak sa administratíva nezvládne najneskôr v druhý deň 11. týždňa. Zákernosť návrhu spočíva aj v tom, že táto lehota sa vzťahuje na úplne všetky interrupcie – aj pri poškodenom plode. Jedine pri ohrození života ženy sa od nej upúšťa.

 1. Lekár ako kolportér cirkevných tlačovín

Už súčasné znenie zákona ukladá lekárovi povinnosť poskytnúť žene pred umelým prerušením tehotenstva písomné poučenie a získať písomný informovaný súhlas. Informácie, ktoré musí lekár poskytnúť žene upravuje vyhláška č. 417/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia. Organizáciou, ktorá podľa vyhlášky prijíma a vyhodnocuje hlásenie je Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Novela toto ustanovenie celkom zbytočne prepisuje do zákona.  Novela však lekárovi umožňuje, aby zákonom vyžadované informácie  splnil aj „aj odovzdaním informácie v listinnej podobe vyhotovenej občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.

 1. Zábudlivý lekár skončí pred súdom, bonzne ho ministerstvo zdravotníctva

Trestný zákon viaže spáchanie trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva na podmienky v osobitnom predpise. Tým je zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon umelom prerušení tehotenstva. Takže autori návrhu zvyšujú pravdepodobnosť, že nejakého gynekológa odsúdia za nedovolené prerušenie tehotenstva na 3 až 8 rokov. To preto, že to spraví ako lekár a poruší pritom povinnosť uloženú zákonom, čo je závažnejší spôsob konania.

Podľa návrhu kontrolu dodržiavania povinností súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva, aj lehôt vykonáva ministerstvo zdravotníctva. Keď  ministerstvo zistí, že nejaká povinnosť bola porušená, dozvie sa tak, že došlo ku spáchaniu trestného činu. A to bude musieť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

 1. Každá zmena vedie k zhoršeniu situácie (situačná legislatívna tragikomika)

Už podľa súčasného zákona Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojej internetovej stránke zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Zoznam ministerstvo aktualizuje najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Podrobnosti uvádza vyhláška č. 418/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve.

Katolibanskí insitní legislátori však vo svojom idelogickom rozlete zrušili v novele  splnomocnenie na vydanie vyhlášky č. 418/2009 Z.z. V prípade, že táto tupota prejde, vyhlášku autori z nevedomosti  anihilovali ako Hviezda smrti planétu Alderaan.

Taktiež nechtiac zrušili štvrťročnú aktualizáciu zoznamu ministerstvom a spravili z toho jednorázové zverejnenie na webe.  Ďalšia ťažká rana liberálnym kaviarenským múdrosráčom, alebo len taký maličký „collateral damage.“

 1. Informácie o potratovosti a školenia

Novela ministerstvu zdravotníctva ukladá každoročne zverejniť do 1. júla súhrnnú správu o potratovosti na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane potratovosti v dôsledku umelých ukončení tehotenstva. Za týmto účelom sa má zbierať celý rad údajov.  Celkom úprimne, nechápem na čo je toto dobré, keď identickú informáciu každoročne zverejňuje Národné centrum zdravotníckych informácií.  Za rok 2019 nájdete správu tu.  Celkom úprimne, na kieho paroma toto musí byť v zákone vážení predkladatelia?

Novinkou je aj to, že ministerstvo zdravotníctva ponúkne lekárom, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva a iným osobám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní informácií a poučenia žene účasť na odborných školeniach, ktoré sa týkajú poskytovania týchto informácií a poučenia. Predpokladám, že tieto školenia sa budú uskutočňovať v komornom prostredí uvažovanej ministerskej kaplnky. O nej si protiministerské živly štebocú pri druhom litri dobrého suchého bieleho vína už od marca.

 1. Žena sa dozvie kadečo, len nie to, kde vykonávajú umelé prerušenie tehotenstva

Novela chce zakázať  reklamu „na výkon umelého ukončenia tehotenstva, služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva a na zariadenia, organizácie alebo osoby, ktoré vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva.“ Viem si predstaviť, že súčasná vládna koalícia (teda presnejšie niektoré jej zložky) budú presadzovať absurdný výklad v dôsledku ktorého sa žena ani len nedozvie, kde jej môžu vykonať umelé prerušenie tehotenstva. Inak povedané, ženu zavalia informácie o všeličom možnom, len sa nejako nedozvie, ktorá nemocnica vykonáva umelé prerušenie tehotenstva. Ďalší vynikajúci nápad autorov v prospech žien, ktorý treba oceniť. Napríklad posielaním infožiadostí o tom, ktoré štátne nemocnice prerušenie tehotenstva vykonávajú.

 1. Ochrana ženy nie je podstatná

Aktuálne znenie zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v § 1 výslovne hovorí, že upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie. Po novele bude zákon ustanovovať  podmienky umelého prerušenia tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu. Krásne deklaratórne a ľúbivo ideologické. V preklade zbytočné.

 1. Reálne sťaženie prístupu k prerušeniu tehotenstva z dôvodov poškodenia plodu

V súčasnosti možno žene prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o genetický chybný vývoj plodu. Po novele pristúpi podmienky tým, že „tieto dôvody musia byť preukázané dvomi nezávislými lekárskymi správami lekárov z odlišných zdravotníckych zariadení“, od ktorej sa upúšťa len pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti – teda pri bezprostrednom ohrození života.

Zadubenecké ignorantstvo autorov, z ktorých niektorí sú aj lekári je do neba volajúce.  Na prerušenie mimomaternicového tehotenstva bude treba dva papiere? Jediné šťastie je, že keď žena začne krvácať a rozvinie sa u nej hemoragický šok, tak jej môžeme otvoriť brucho a prerušiť mimomaternicové tehotenstvo. Možno jej tým aj zachránime život. Hoci bez tejto povinnosti by to šlo omnoho skôr.  A teda aj bezpečnejšie.

Autori sú dokonca tak veľkorysí, že tieto dve správy zaplatí zdravotná poisťovňa. Dôvodová správa vysvetľuje potrebu dvoch správ takto:

Nie zákon negarantuje jednu správu od gynekológa. Nič také v novele nie je.  A predstavme si praktický efekt –  v niektorých nemocniciach sa prerušenie tehotenstva nevykonáva, nakoľko si lekári uplatňujú výhradu vo svedomí. Od zdravotníckeho pracovníka nemožno podľa platnej legislatívy vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb.  Zákon o zdravotnej starostlivosti totiž oprávňuje odmietnuť návrh na  uzatvorenie dohody o zdravotnej starostlivosti, ak tomu bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka. Jedným z prípadov je práve umelé prerušenie tehotenstva.

To znamená, že v niektorých prípadoch žena bude musieť precestovať Slovensko krížom krážom, kým zoženie príslušné papiere. Tie zo sociálne slabších pomerov budú takto priamo diskriminované. Nádherná súčasť sociálnej politiky. Good luck Orava a Kysuce.

 1. Antikoncepcia? Zbytočnosť

Napodiv, novela  niektoré veci zo zákona o umelom prerušení tehotenstva vypúšťa.  Konkrétne ide o povinnosť lekára poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Dôvodová správa to vybavila slovami, že ide o legislatívno-technickú zmenu v súvislosti s novým §6a.

Takže  ak je účelom zákona predchádzať umelému prerušenie tehotenstva, toto tak trochu nedáva logiku. Jedine že by tu zas hrala rolu nejaká tá ideologická vložka.

 1. Najpodstatnejšia zmena v príspevku pri narodení dieťaťa

Novela mení zákon č. č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.  Príspevok iba rozdeľuje na dve časti – prvá sa vyplatí po 12 týždni tehotenstva a druhá pri narodení. Toto opatrenie zbytočne zdvojnásobuje administratívnu náročnosť spracovania a vyplatenia príspevku.

Návrh obsahuje pozoruhodnú perličku. Ak sa narodí dieťa s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 3 170,14 eur.  V preklade, matke, ktorú necháme donosiť  plod neschopný života, za to zaplatíme.

Ideologicky najpodstatnejšou zmenou je ale vloženie nového § 10a.

To nepotrebuje komentár. Len si treba naliať suché červené. Veľa suchého červeného.

 

Obávam sa však, že to najhoršie nás čaká v rámci druhého čítania zákona.

 

Návrh zákona nájdete na https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=479948.

 

Dôvodová správa je na https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=479949

Niečo o staršom a našťastie neúspešnom pokuse o reguláciu umelého prerušenia tehotenstva nájdete  na https://dennikn.sk/blog/321314/7-absurdit-navrhu-zakona-o-nenarodenych-detoch/.

 

Teraz najčítanejšie