Denník N

Férový prístup podľa ministra Krajčího: Viac diskriminácie!

Keby chcel minister zdravotníctva odstraňovať diskrimináciu žien, zrušil by poplatky za interrupciu pre všetky ženy. Robí však presný opak. Žiada, aby platili aj tie, ktoré doposiaľ platiť nemuseli.

Minister chce vyhláškou zrušiť preplácanie interrupcií zo zdravotného poistenia, ak o ňu požiadajú ženy nad 40 rokov a zároveň nemajú iné zdravotné indikácie. V reportáži TV Markíza to zdôvodnil nasledovne:

„My touto zmenou len tvrdíme, že pokiaľ sa žena rozhodne ukončiť svoje tehotenstvo, po 40. roku života len z titulu jej veku, nie je to podľa nás fér, že to má uhradené z verejného zdravotného poistenia, pretože keby mala o rok menej, tak by si to musela hradiť, takže my týmto opatrením iba rušíme diskrimináciu žien, ktoré sú mladšie.“

Minister sa nemýli v tom, že povinnosťou vlády je odstraňovanie diskriminácie

SR podpísala Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Z neho vyplýva povinnosť „prijať všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie v oblasti starostlivosti žien o zdravie, s cieľom zabezpečiť na základe rovnoprávnosti mužov a žien, prístup k zdravotníckym službám, včítane tých, ktoré sa vzťahujú na plánovanie rodiny.“ (čl.12 dohovoru).

Bariér, ktoré sťažujú alebo znemožňujú dostupnosť žien k zdravotnej starostlivosti, je viacero, pričom finančná nedostupnosť starostlivosti je len jednou z nich.

Dotýka sa najmä žien zo sociálne vylúčeného prostredia, žien, ktoré žijú v chudobe alebo v násilných vzťahoch, ktorých súčasťou je veľa krát aj ekonomické násilie zo strany partnera alebo rodiny.

Rovnako by bolo diskrimináciou žien napríklad to, ak by bola spoplatnená pôrodná zdravotná starostlivosť alebo starostlivosť v tehotenstve. Za finančnú bariéru je možné považovať aj vyberanie poplatkov za tíšenie bolesti alebo za prítomnosť sprevádzajúcej osoby. To všetko sú formy diskriminácie, ktorým môžu čeliť ženy podľa medzinárodného ale aj vnútroštátneho práva a ktoré sa zaraďujú medzi diskrimináciu na základe pohlavia práve preto, že sa dotýkajú žien a ženských tiel.

Súčasný stav je naozaj diskriminačný

Diskriminačné je to, že zdravotná starostlivosť, ktorú využívajú a potrebujú výhradne ženy, bola doposiaľ pre ženy do 40 rokov veku spoplatnená. Je to diskriminácia z dôvodu pohlavia a tiež diskriminácia žien, pre ktoré je interrupcia finančne nedostupná.

Opatrenie, ktoré navrhuje minister Krajči samé o sebe iba ohrozuje finančnú dostupnosť bezpečnej interrupcie pre mnohé ženy nad 40 rokov. Nijako nerieši už existujúcu diskrimináciu iných vekových kategórií. Navyše je retrogresívneho charakteru – teda oberá ženy už o existujúci prístup k naplneniu ich práva. Takýto postup je v rozpore s medzinárodným právom v oblasti práv dotýkajúcich sa zdravia.

Diskriminácia sa odstraňuje odbúraním bariér, nie ich vytváraním

Preplácanie interrupcie iba v prípade, že žena dosiahla 40 rokov, je naozaj diskriminačné pre ženy, ktoré majú menej ako 40 rokov. No riešením nie je VIAC finančnej diskriminácie, ale jej úplné odstránenie. Jediné riešenie, ktoré by bolo v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a princípom nediskriminácie, je odstránenie finančných bariér pre všetky ženy, nie ich opätovné zavedenie pre ženy nad 40 rokov.

Minister zdravotníctva Marek Krajči nepoužíva pojem diskriminácia správne. Navyše sa ním zaštiťuje pri robení rozhodnutí, ktoré sú namierené proti ženám a prehlbujú už existujúcu diskrimináciu žien na základe pohlavia. Nediskriminácia je o odstraňovaní bariér – finančných, zákonných, ideologických – nie o ich zavádzaní tam, kde doteraz neboli.

Skrývanie sa za pojem diskriminácie a jeho napĺňanie iným obsahom, aby mohol slúžiť ideologickým zámerom a vlastnému presvedčeniu osoby, ktorá zastáva verejnú funkciu ministra a budiť tak dojem legitimity, považujeme za neodborné, zavádzajúce ale aj nebezpečné.

Povedzme si to otvorene: navrhovaná zmena vo vyhláške je súčasťou stratégie, ako obmedziť dostupnosť bezpečných interrupcií a teda zvýšiť mieru diskriminácie žien na Slovensku. Zdravotná starostlivosť v spojení s interrupciami by mala byť dostupná všetkým ženám, pretože iba tak môže plniť jednu zo základných úloh, ktorú má. A tou je ochrana života a zdravia všetkých žien, nielen tých, ktoré si ju môžu finančne dovoliť. Aby to tak mohlo skutočne byť, je potrebné odstrániť aj finančné bariéry, ktoré mnohým ženám prístup k interrupcii sťažujú alebo až znemožňujú.

Autorka: Miroslava Rašmanová

Použítá fotografia: Wikipédia

Teraz najčítanejšie

Ženské kruhy

Ženské kruhy sú mimovládna organizácia prinášajúca komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo. Kladie si za cieľ zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí tak, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien boli samozrejmosťou. Šíri informácie o ľudských právach žien a dobrej praxi pri pôrode. Vykonáva komunitné, advokačné a výskumné aktivity. Web: www.zenskekruhy.sk