Denník N

Dokument o postupe pri zmene pohlavia bol zamietnutý

Dokument získal podporu Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktorá na Slovensku združuje odborníkov z oblasti psychiatrie. Posledné stretnutie na Ministerstve zdravotníctva za účasti zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva vnútra SR prebehlo 14.1.2020 s prísľubom ukončenia procesu pripomienkovania a uverejnenia Odborného usmernenia vo Vestníku MZ.

Transrodoví ľudia majú možnosť sami zmeniť svoje správanie, obliekanie, vystupovanie a rodovú spoločenskú rolu, ale aj možnosť medicínou sprostredkovaných zmien niektorých svojich primárnych a sekundárnych pohlavných znakov na to, aby sa telesne čo najviac priblížili k prežívanému rodu a celkovo sa s ním zosúladili. Tento proces je veľmi komplexný, zvyčajne postupný, zložitý, a zahŕňa v podstate všetky aspekty života trans človeka. Nazýva sa tranzícia a podľa úrovní, ktoré sa v mnohom prekrývajú, ju zvykneme deliť na sociálnu tranzíciu, v ktorej trans človek vyjadruje a konzistentne komunikuje svoju rodovú identitu okoliu, medicínsku tranzíciu, v ktorej podstupuje rôzne zákroky na zosúladenie svojich telesných a rodových charakteristík, čo zahŕňa hormonálnu terapiu a rôzne chirurgické intervencie, a napokon právnu tranzíciu, v ktorej sa mu umožní zmena identifikačných a právnych dokumentov, teda prepis rodového markera M/F na občianskom preukaze a zmena rodného čísla.

Ministerstvo vykonáva zmenu rodného čísla na požiadanie osoby, a to na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Tento posudok vydáva psychiater-sexuológ, respektíve v našich podmienkach aj psychiater, ktorý sa prakticky venuje diagnostike a liečbe rodového nesúladu (gender incongruence, v starej klasifikácii známy pod všeobecným označením porucha rodovej identity, respektíve transsexualizmus), hoci znenie a charakter posudku nie sú presne definované, čiže nie je vôbec jasné, čo všetko má obsahovať. Navyše, pod zmenou pohlavia sa často myslí ukončenie reprodukčnej schopnosti človeka, čo znamená odstránenie maternice a vaječníkov (hysterectomia totalis cum adnexectomia) u trans mužov a odstránenie oboch semenníkov (orchiectomia bilateralis) u trans žien. Nejde pritom o sterilizáciu (sterilisatio), ktorá spadá pod definíciu ukončenia reprodukčnej schopnosti človeka, ale o kastráciu (castratio), ktorá predstavuje odstránenie pohlavných žliaz a orgánov a sterilizáciu má ako svoj dôsledok.

Treba povedať, že:

a) nie všetky trans osoby tieto operácie chcú podstúpiť, hoci mnohé z nich áno – pre niektoré sú totiž pre zmenu ich rodu podstatné, pre iné sú však úplne nepodstatné alebo zaťažujúce,
b) sa jedná o nútené chirurgické zákroky, ktoré sa zvyknú priamo viazať na právnu zmenu pohlavia,
c) z ľudsko-právneho pohľadu na vec ide vzhľadom na nútenosť zákrokov o neakceptovateľnú prax a z psychiatricko-sexuologického pohľadu na vec nie nevyhnutnú – transrodovosť a transsexualizmus v užšom zmysle totiž možno diagnostikovať a liečiť u osoby s akýmikoľvek pohlavnými orgánmi a o jej príslušnosti k rodu genitálie ani ukončená plodnosť nerozhodujú.

Množstvo odborných (napríklad samotná WHO) a ľudsko-právnych organizácií je proti nútenému ukončeniu reprodukčnej schopnosti ako podmienke pre rodovo afirmatívnu liečbu a právnu zmenu rodových markerov.

Pri zmene mena alebo zmene priezviska, čo sú pre trans ľudí kľúčové zmeny, ktorými môžu v spoločnosti plnohodnotne žiť ako príslušníci nimi preferovaného rodu, je potrebné predložiť lekársky posudok. Tento lekársky posudok nie je presne špecifikovaný, ako som sa o tom zmienil vyššie. Samotný proces tranzície, čiže podmienky, za ktorých môže zdravotnícke zariadenie vydať takýto lekárky posudok, nie sú v legislatíve Slovenskej republiky vôbec riešené. Tu by som chcel zdôrazniť, že nie že nie sú vyriešené, ale zákony SR ich vôbec neriešia. Jediný dokument, na ktorý sa možno v tejto veci odvolať, je oznámenie MZ so znením Liečebné zákroky u intersexuálov, transsexuálov, sexuálnych deviantov a postup pri vydávaní posudku pre zápis v matrike u transsexuálnych osôb z roku 1981, ktorý zaberá jednu stránku. Len pre dokreslenie, toto oznámenie, navzdory aktuálnosti riešenej témy, pochádza z dôb Československej socialistickej republiky, keď bol prezidentom Gustáv Husák. V celom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám je tak množstvo nejasností a nejednoznačností (ak nechcem priamo použiť slovo chaos), môže dochádzať k porušovaniu ľudských práv a pre odborníkov v oblasti psychiatrie, sexuológie, psychológie a endokrinológie ide o veľmi nepríjemný a dlhodobo prítomný stav.

Práve preto a na základe iniciatívy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a odborníkov z viacerých medicínskych oblastí bola zriadená pracovná skupina, ktorá pracovala na dokumente s názvom Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia. Aktívnym členom pracovnej skupiny som bol aj ja, pričom koordinátorkou skupiny bola MUDr. Barbora Vašečková, PhD. Jadro dokumentu pre Ministerstvo bolo vypracované lekárkami a lekármi z viacerých medicínskych odborov, ako aj psychológmi a nemedicínskymi odborníkmi v danej oblasti, pričom vzniklo dňa 14.6.2019, kedy sa konala Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS na Psychiatrickej klinike SZU v Bratislave. Dokument následne získal podporu Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktorá na Slovensku združuje odborníkov z oblasti psychiatrie.

Posledné stretnutie na Ministerstve zdravotníctva za účasti zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva vnútra SR prebehlo 14.1.2020 s prísľubom ukončenia procesu pripomienkovania a uverejnenia Odborného usmernenia vo Vestníku MZ.

Bolo to ešte za minulej vlády. Tento rok sa po voľbách vláda vymenila a nielen jej nastúpenie, ale aj koronakríza sťažila vôbec to, aby sa ním niekto z Ministerstva zaoberal.

MUDr. Peter Šomšák, ktorý je riaditeľom Sekcie duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva a ktorý so svojím tímom začal aktívne pracovať na reforme psychiatrickej starostlivosti na Slovensku, však 7.9.2020 dokument odmietol prijať.

Z pohľadu našej odbornej skupiny je to veľká škoda. Cítime istým spôsobom márnu námahu a snahu, vnímame narušenie kontinuity ohľadne odborného usmernenia zo strany samotného Ministerstva zdravotníctva a s obavami sa pozeráme na najbližšiu budúcnosť medicínskej starostlivosti o transrodové osoby u nás.

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.