Denník N

„Počet interrupcií klesá“ nie je argument

Vždy, keď sa objaví nový návrh na sťaženie prístupu žien k bezpečným interrupciám, v diskusiách zaznieva veta: „Počet interrupcií neustále klesá.“ Je používaná ako argument proti sprísňovaniu platnej legislatívnej úpravy.

Nie je to náhoda. Konzervatívne kruhy tvrdia, že interrupcie sú zlo a zhodne sa na tom podľa nich celá spoločnosť. Logickým pokračovaním tohto (ako ukážeme mylného) tvrdenia je, že zlo treba eliminovať.

Argument o klesajúcich interrupciách je potom používaný v dobrej viere, že propagátorov okliešťovania práv žien odzbrojí. Tí a tie, ktorí sa pri obhajobe práv žien odvolávajú na klesajúce trendy, ako keby zabúdali na tú najdôležitejšiu vec: Napĺňanie reprodukčných práv nie je matematická úloha. V prvom rade je otázkou ochrany zdravia, práv a postavenia žien v spoločnosti.

Reprodukčné práva sa netýkajú iba interrupcií a netýkajú sa výhradne žien, no na ich životy majú disproporčne najväčší dopad. Preto sa v medzinárodnom práve spája napĺňanie a ochrana týchto práv s odstraňovaním diskriminácie žien.

Reprodukčné práva zahŕňajú vzdelávanie o sexualite a reprodukcii, bezplatný prístup k účinným metódam antikoncepcie, právo na rešpektujúcu a nenásilnú zdravotnú starostlivosť súvisiacu s reprodukčným zdravím, tehotenstvom a pôrodom a podobne. Súčasťou toho všetkého je aj prístup k bezpečným interrupciám pod medicínskym dohľadom.

Interrupcie teda nestoja ako izolovaný úkon, ale sú prvkom širšieho konceptu reprodukčných práv, o ktorých riadnom napĺňaní môžeme hovoriť iba v prípade, že sa deje ako celok.

Cieľom napĺňania týchto práv je umožniť ženám slobodne sa rozhodnúť o počte a čase narodenia detí, a to tak, aby pri tom nebolo zbytočne ohrozované ich zdravie alebo životy.

Znižovanie počtu interrupcií nie je samo osebe legitímny cieľ

Ženy sa rozhodnú pre ukončenie tehotenstva z rôznych dôvodov. Zákaz alebo obmedzenie prístupu k interrupciám tieto dôvody nijako neriešia. Klesajúci alebo stúpajúci trend v oficiálnych štatistikách je prejavom viacerých faktorov. Od dostupnosti interrupcie v regióne, cez prístup k bezplatnej antikoncepcii, kvality sexuálnej výchovy, miery chudoby či miery násilia voči ženám v spoločnosti.

V krajine, kde oficiálny systém ženám zabezpečuje medicínsky dohľad iba v prípade chirurgickej interrupcie, môžu byť štatistiky navyše ovplyvnené práve aj absenciou tabletkovej formy, ktorá je dostupná v zahraničí. Tak, ako sa menia tieto faktory, môže sa v budúcnosti meniť aj miera interrupcií.

Napríklad v prípade schválenia tabletkovej formy, môže miera interrupcií zachytených v oficiálnych štatistikách vzrásť, no v skutočnosti pôjde o pozitívny jav. Bude to znamenať, že ženy, ktoré predtým vyhľadávali tabletkovú formu mimo oficiálneho systému, a to aj za cenu zníženej bezpečnosti, nevystavujú viac svoje zdravie zbytočným rizikám.

Alebo môže vzrásť počet žien, ktoré otehotneli v dôsledku znásilnenia, pretože počas pandémie boli častejšie vystavené násiliu zo strany ich partnera alebo sa výrazne zhoršila ich sociálna situácia. V takom prípade je potrebné, aby štát vyvinul úsilie a vytvoril adresné verejné politiky na zlepšenie životných podmienok žien a ich rodín.

Menej neznamená vždy lepšie

To, že znižovanie interrupcií samo osebe nie je legitímny ani dobre zvolený cieľ, ilustrujeme na inom príklade z oblasti reprodukčného zdravia: cisárske rezy. Vieme, že cisársky rez je život zachraňujúca operácia.

V mnohých krajinách (vrátane Slovenska) je miera sekcií alarmujúco vysoká. Nadbytočné cisárske rezy predstavujú pre ženy a deti zbytočné zdravotné riziká. Jedným z faktorov, ktoré mieru cisárskych rezov výrazne ovplyvňujú, je aj (ne)podpora fyziologického pôrodu.

Ak sa nemocnica zameria iba na znižovanie miery cisárskeho rezu bez vytvorenia podmienok pre fyziologický pôrod, nevedie to k zlepšeniu zdravia žien a detí. Výsledkom sú neraz ťažké vaginálne pôrody, závažné komplikácie, poškodené zdravie žien a detí.

Legitímnym cieľom je v tomto prípade vytvorenie takých podmienok na pôrod, ktoré ženám umožňujú uvoľniť sa a porodiť vaginálne. To je omnoho náročnejšia úloha, pretože vyžaduje zmeny v organizácii pôrodnej starostlivosti. Vedie však k lepším výsledkom. Viac žien porodí bez zásahov, menej z nich zažije komplikácie, rýchlejšie sa zotavia po pôrode a je podporené aj zdravie detí. A samozrejme – logicky došlo aj k poklesu cisárskych rezov.

Podobne pri interrupciách, klesajúci alebo stúpajúci trend v oficiálnych štatistikách je potrebné interpretovať v širších spoločenských kontextoch a nie izolovane.

Interrupcie nie sú zlo

Slovenská republika, ktorá sa hlási k demokratickým hodnotám, priznáva v Ústave rovnaké práva všetkým ľuďom. Štát má tiež povinnosť zabezpečiť ženám a dievčatám reálnu možnosť rozhodovať sa o svojej reprodukcii, ktorá vyplýva z medzinárodných zmlúv a dohovorov[1] [2].  Z toho plynie záväzok realizovať politiky zamerané predovšetkým na prevenciu neplánovaných tehotenstiev.

Interrupcie s medicínskou podporou sú dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti a ochrany reprodukčného zdravia. Aby boli pre ženy bezpečné, musia spĺňať odborné štandardy[3].

Dostupnosť bezpečných interrupcií je v demokratickej krajine nevyhnutná pre naplnenie základných práv žien a dievčat, akými sú právo na život, zdravie či súkromie.

Zákazy nie sú jediná ani najlepšia možnosť

Rámcovanie interrupcií ako výlučne negatívneho spoločenského javu vedie k tomu, že pozornosť sa zameria na znižovanie ich miery, a to aj za cenu porušovania práv žien. Vynecháva tiež z celej debaty odborné a vecné argumenty, stigmatizuje ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nijako nerieši, či súčasné verejné politiky adresne reagujú na potreby žien. Logický záver takéhoto postoja navyše je, že jediný, spoločensky akceptovateľný počet interrupcií je nula.

Všetci ľudia majú právo na život v dôstojnosti a na napĺňanie svojho potenciálu. S týmto cieľom je potrebné odstraňovať chudobu, zabezpečovať prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a znižovať mieru násilia v spoločnosti. To sa týka žien, mužov, ale aj zvlášť zraniteľných skupín, akými sú deti, starí ľudia alebo ľudia s postihnutím.

Napĺňanie týchto legitímnych cieľov tiež vyžaduje obrovské úsilie, celospoločenské štrukturálne a systémové zmeny a veľké finančné zdroje. Zákazom interrupcií alebo zvýšením byrokratickej záťaže pre ženy v zložitej životnej situácii ešte nikto nikdy ich podmienky na život nezlepšil.

Adresovaním oblastí, akými sú sexuálna výchova, dostupná a bezplatná antikoncepcia, prevencia násilia môže spoločnosť výrazným spôsobom ovplyvňovať mieru neželaných tehotenstiev. Spolu s tým sa aj výrazne zníži počet žien, ktoré sa rozhodnú pre interrupciu. Stále však budú existovať ženy, ktoré budú potrebovať zdravotnú starostlivosť v súvislosti s ukončením tehotenstva.

Nevytláčajme interrupcie mimo zdravotného systému, nevytvárajme byrokratické prekážky, aby sme cítili spokojnosť pri pohľade na oficiálne štatistiky. Nenúťme pokračovať v tehotenstve ženy, ktoré si neželajú stať sa matkami. Nehanbime sa povedať, že interrupcie predstavujú základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá má byť dostupná, bezpečná, poskytovaná odborne a bez odsudzovania.

Autorky: Miroslava Rašmanová, Zuzana Krišková

[1]Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

[2]Dohovor o právach dieťaťa

[3]WHO: Preventing unsafe abortion 

Teraz najčítanejšie

Ženské kruhy

Ženské kruhy sú mimovládna organizácia prinášajúca komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo. Kladie si za cieľ zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí tak, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien boli samozrejmosťou. Šíri informácie o ľudských právach žien a dobrej praxi pri pôrode. Vykonáva komunitné, advokačné a výskumné aktivity. Web: www.zenskekruhy.sk