Denník N

Ako primátor Žiliny narazil so svojou zmluvou s právnickou kanceláriou Karkó na milión eur

Odpoveď ÚVO

Obrovskú zámenu majetkov medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho, ktorú predložil na mimoriadnom zastupiteľstve počas Vianoc minulého roku primátor Peter Fiabáne, mala pripraviť právnická firma Karkó. Vybral si ju primátor bez diskusie v zastupiteľstve a relevantných referencií.

Kvôli netransparentnosti celého procesu a podozreniu na porušenie zákona o verejnom obstarávaní sme dvaja poslanci podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Ten pred krátkym časom potvrdil, že vedenie Mesta Žilina nekonalo v súlade s týmto zákonom – neadekvátne použilo výnimku zo zákona, na ktorú sa neustále odvolávalo. Úrad odporučil mestu nepokračovať v tejto Zmluve s právnickou kanceláriou.

Uzatvorenie Zmluvy: Napriek silnému nesúhlasu veľkej časti poslancov Peter Fiabáne podpísal v júli 2019 Zmluvu, ktorá určovala tejto právnickej firme podielovú odmenu 17% z hodnoty veci, ktoré mesto malo získať z Dohody o výmene majetkov medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho. V tomto momente nebolo celkom jasné, o akú sumu sa presne jedná a neboli zverejnené ani konkrétne majetky, ktoré sa mali vymieňať a ani mechanizmy týchto zápočtov. Tie boli zverejnené až dva týždne pred mimoriadnym vianočným zastupiteľstvom. Peniaze mali byť kancelárii vyplatené v prípade, že mestské zastupiteľstvo túto Dohodu o výmene majetkov schváli. V advokácii je pritom takýto spôsob podielového určenia odmeny neštandardný. Pri kauzách, u ktorých ide o veľký majetok klienta, je transparentným štandardom sadzba za hodinu práce, ktorá vychádza pre klienta priaznivejšie.

30 000 eur za ústnu analýzu: Na základe tejto zmluvy sa však mala už v lete 2019 právnickej kancelárii Karkó vyplatiť suma 30 000 eur za ústne komplexné právne posúdenie veci. Tento proces prebehol taktiež bez diskusie a odsúhlasenia mestským zastupiteľstvom. Donedávna nebol obsah ústnej analýzy zverejnený s odôvodnením, že by sa prezradili citlivé informácie.
Na základe zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám mi ju nakoniec vedenie mesta pred časom sprístupnilo v písomnej verzii. Po jej preštudovaní som presvedčený, že v zásadných bodoch neobsahovala dôležité skutočnosti, ktoré stavajú pri rokovaní s Trabelssiem Žilinu do oveľa výhodnejšej pozície.

Zmluva na právne služby za milión eur a jednoďnová zľava: Dňa 11.12. 2019, teda deväť dní pred vianočným zastupiteľstvom Peter Fiabáne podpísal Dodatok k Zmluve, ktorý vyjasnil výšku odmeny pre túto právnu kanceláriu. Zmluva mala získať platnosť v prípade, ak mestské zastupiteľstvo schváli jednu z dvoch variant primátorom predloženej Dohody o výmene majetkov s G. Trabelssiem. Podľa Zmluvy, ktorú podpísal primátor bola v Dodatku vypočítaná odmena pre kanceláriu za prvý variant výmeny majetkov cca 1 073 835 eur a v druhom variante cca 852 736 eur.
Dlhodobý tlak nás niekoľkých poslancov nakoniec pravdepodobne spôsobil vianočnú zľavu vo výške 360 000 eur, ktorú určoval Dodatok. Aj túto sumu však považujem za maximálne neprimeranú a navyše jeho výška závisí len od vôle advokátskej firmy.

Dodatok však tiež obsahoval dôležitú vetu, v ktorej sa píše, že v prípade neschválenia Dohody o výmene majetkov na vianočnom zastupiteľstve 2019 ostáva výška odmeny nezmenená, teda okolo milióna eur. Jednodňovú zľavu môžeme vnímať aj ako tlak na poslancov na prijatie nevýhodnej výmeny majetkov so spoločnosťami G. Trabelssieho.
Samotný mechanizmus toho, z čoho vlastne mala byť vyplatená odmena kancelárii považujem za veľmi nevýhodný . Dodatok obsahuje informáciu, že danú Dohodu o výmene majetkov v dvoch variantoch vyrokovala právnická kancelária Karkó. Podľa viacerých odborných posúdení a detailných analýz ohľadom jednotlivých položiek výmeny majetkov medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho (na ktorú je naviazaná odmena právnickej kancelárii), je však táto výmena pre mesto extrémne nevýhodná.

Na Žilinskom protikorupčnom festivale sa uskutočnilo veľké stretnutie ekonomických a právnych expertov, kde sa jednoznačne potvrdili tieto obavy. Hovoríme tu v konečnom dôsledku o sumách niekoľko miliónoch eur v neprospech mesta.

Nerozumiem teda, ako je možné dostať sa k odmene milión eur z pozitívnej bilancie výmeny pre mesto.

Rovnaký názor o extrémnej nevýhodnosti v decembri 2019 prezentovala aj Nadácia Zastavme korupciu – https://dennikn.sk/blog/1690230/mesto-zilina-ide-robit-obchody-so-slotovym-znamym-vyhodne-su-najma-pre-neho/

O výmene podrobne písali aj Aktuality https://www.aktuality.sk/clanok/749618/zilina-chysta-velku-vymenu-majetku-s-podnikatelom-trabelssiem-ide-o-miliony-eur/

Ja sám som ohľadom jedného bodu v Dohode o výmene majetku podal trestné oznámenie – https://dennikn.sk/blog/1957962/preco-podavam-trestne-oznamenie-v-zilinskej-kauze-karpatska/

Predmetnú Dohodu o výmene majetkov sme v zastupiteľstve v decembri 2019 neschválili a finančné plnenie zo strany mesta spoločnosti Karkó teda k tomuto dátumu neprebehlo. Zmluva s advokátskou kanceláriou je však naďalej platná a podľa Zmluvy s Dodatkom už neplatí vianočná zľava, ale pôvodný výpočet na cca 1 073 835 eur a cca 852 736 eur. Aktivuje sa pri ďalšej Dohode o výmene majetkov.

Nerešpektovanie zákona o verejnom obstarávaní pri uzatvorení Zmluvy: Samotná Zmluva a Dodatok s advokátskou kanceláriou a Dohoda o výmena majetkov, na ktorú boli naviazané, však boli nielen finančne nevýhodné pre mesto, ale podľa viacerých odborných názorov bola Zmluva dokonca uzatvorená v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní. Podľa tohto zákona sa musia právne služby nad 260 000 eur bez DPH obstarávať verejnou súťažou a nie zadávať na priamo.

Vedenie mesta niekoľkokrát argumentovalo tým, že Zmluvu uzatváralo na základe výnimky, ktorá v prípad hroziaceho alebo prebiehajúceho súdneho sporu umožňuje uzatvoriť takúto veľkú zákazku bez verejnej súťaže.

Podľa viacerých právnych názorov bola táto výnimka zo strany vedenia mesta zneužitá za účelom uzatvorenia Zmluvy, ktorej predmetom je štandardné právne poradenstvo. Mesto teda o svoj majetok nebojuje v reálnych súdnych sporoch akoby podľa mňa malo, ale ich virtuálnu možnosť využíva na uzavretie Zmluvy bez verejnej súťaže.

Hlasovanie o zrušení Zmluvy s právnikmi Karkó: Dňa 17.02.2020 sme na mestskom zastupiteľstve hlasovali o návrhu kolegyne Miriam Šutekovej na vypovedanie tejto Zmluvy. Napriek tomu, že zastupiteľstvo nemôže prakticky zrušiť zmluvy, ktoré podpísal iba primátor, mal to byť jasný signál smerom k vedeniu mesta. Bolo to logickým vyústením toho, aké vedomosti sme niektorí poslanci postupne získali. Napokon sa nepodarilo tento bod schváliť o jeden jediný hlas.

Podnet a rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie: Vo februári som vo veci porušenia zákona o verejnom obstarávaní podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. V auguste prišla odpoveď a podobná odpoveď prišla aj vedenie mesta. Úrad odporúčal nepokračovať v plnení Zmluvy a Dodatku medzi mestom a spoločnosťou Karkó, keďže zmluva nad 260 000 eur s DPH sa musí verejne súťažiť.

Konštatuje, že podľa zákona použitiu výnimky z verejného obstarávania pri zákazke v tejto finančnej hodnote by mal predchádzať bezprostredne hroziaci spor a pod túto časť výnimky by nemali spadať prípady právnych analýz.

Úrad tiež píše, že právne vzťahy medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho nie sú predmetom aktuálne prebiehajúceho súdneho sporu a nemožno priamo konštatovať, že v tomto prípade ide o právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní.

Vyjadrenie ÚVO
Vyjadrenie ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie teda jednoznačne aj keď právnym jazykom potvrdil výhrady, ktoré sme od leta 2019 adresovali primátorovi a potvrdil, že táto Zmluva nespĺňala zákonom určené požiadavky a nemožno na ňu uplatniť výnimku, o ktorej nás vedenie spolu s mestským právnikom presviedčali. Úrad  neodporúča pokračovať v akomkoľvek ďalšom plnení Zmluvy a Dodatku:

Vyjadrenie ÚVO

Tým, že ešte nedošlo k úhrade podstatnejšej sumy zo Zmluvy s advokátmi, Úrad pristúpil namiesto pokuty k preventívnemu opatreniu, upozornil vedenie mesta na nesprávnu aplikáciu zákonnej výnimky a dôrazne dal najavo, že v prípade ďalšej úhrady právnych služieb nad zákonný finančný limit bude konať.

Trvám na zrušení Zmluvy s právnickou kanceláriou Karkó: Na základe týchto skutočností budem trvať už opakovane na tom, aby bola Zmluva zrušená a advokátskej kancelárii Karkó nebolo vyplatených 1 073 835 eur, 852 736 eur ani 360 000 eur s vianočnou zľavou.

Ako uviedol Úrad pre verejné obstarávanie, advokátska kancelária Karkó žiadne súdne spory s G. Trabelssiem za mesto nepripravuje a ani nevedie. Nevidím dôvod, prečo by mala dostať milión eur ani 360 000 za nachystanie pre mesto maximálne nevýhodného „kšeftu“.
Na základe právnych a odborných skúmaní navrhovanej výmeny majetkov medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho, ktorá sa mala opierať o právnu analýzu spoločnosti Karkó, budem žiadať, aby mesto nepokračovalo v spolupráci s touto kanceláriou. Ako som už spomínal v konečnom dôsledku totiž považujem túto navrhovanú výmenu maximálne výhodnú pre protistranu mesta.

Je neuveriteľné, že právna kancelária, ktorá mala garantovať spoľahlivosť pri právnom posúdení možnosti výmeny majetkov v hodnotách desiatok miliónov eur, nedokázala garantovať ani zákonnosť vlastnej zmluvy s mestom Žilina. Takéto spôsoby jednoducho musia v Žiline skončiť, 30 rokov úplne stačilo.

Peter Cibulka, poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline

Teraz najčítanejšie

Peter Cibulka

Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline, učiteľ