Denník N

Nenechajme si ujsť jedinečnú možnosť rozbehnúť regióny a vrátiť ľudom zamestnanie

Pomoc regiónom a investícia do regionálneho rozvoja je viac ako nevyhnutná najmä počas pandémie, kedy ľudia prichádzajú o prácu a najväčší nával nezamestnaných možno ešte len očakávať vo väčšej miere. Môžu ale čakať regióny na eurofondy? Nové programové obdobie by malo začať v roku 2021. Predchdzajúce programové obdobie končí, dobieha zazmluvňovanie, prípadne sa „narýchlo“ čerpá, aby sme o peniaze neprišli. Poučenia z chýb minulosti nám ukázali, že je nevyhnutné zmeniť systém verejného obstarávania a systém prideľovania prostriedkov.

Na reforme verejného obstarávania sa pracuje už niekoľko rokov a je tak potrebná, že už včera bolo neskoro na jej schválenie, nie to prípravu.

Systém prideľovania príspevkov v regiónoch je nutné zmeniť. Skončiť by mali dopytovo orientované výzvy a projekty by sa mali prideľovať len na základe dlhodobého plánu –  stratégie kraja. Niečo podobné sme tu už raz mali (pozn.: v rokoch 2014 – 2020 fungoval tzv. IROP – Integrovaný regionálny operačný program) a dopadlo to tak, že to skoro nedopadlo nijak. Ako je už na Slovensku zaužívané, hádzanie viny na druhého je najľahšie. V tomto prípade z regiónov na ministerstvo a naopak. Členovia a zamestnanci občianských združení si museli požičiavať na fungovanie Miestnych akčných skupín (MAS). Všetko bolo rozdrobené, neexistovala ucelená koncepcia a systém. Každý hral za seba a vlastne nič nefungovalo. Na Slovensku máme niekoľko typov organizácii zaoberajúcich sa regionálnym rozvojom, ktoré je potrebné sceliť a nenechať ich odborný potenciál zaniknúť: MAS, Centrá podpory regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch, Informačné poradenské centrá (IPC), nefinancované Regionálne rozvojové agentúry (RRA). Možno najlepším riešením by bolo vytvorenie jednej organizácie, ktorá by mala v regiónoch svoje satelity s jasnou hierarchiou a cieľmi, ktoré je dobre nastaviť najmä v tomto období. Myšlienka, že všetká zodpovednosť prejde pod kraje je síce pekná, ale nie je to len politické zbavenie sa zodpovednosti? Načo je nám potom novovytvorené ministerstvo, ktoré má vo svojom názve samotnú agendu regionálneho rozvoja? Úlohou tohto ministerstva by malo byť zastrešenie celej tejto agendy,  avšak dajme prosím pozor na to, aby to neskončilo tak ako v minulosti pri Akčných plánoch pre najmenej rozvinuté okresy. Najmenej rozvinuté okresy si tiež napísali svoje strategické plány, pri ktorých bolo použiteľných tak 10% z uvedených priorít. Dôležité je momentálne vybrať hlavne tie priority, ktoré sú kvalitné, sú pre ľudí a najmä uskutočniteľné. Kraje potrebujú také projekty, kde majú akú takú garanciu, že žiadateľ od projektu neodstúpi v polovici schvaľovacieho procesu. Potrebujú prijímateľov, ktorí majú vysporiadané všetky majetkové náležitosti a splnené všetky záväzky voči štátu a to je potrebné overiť ešte pred začiatkom prvého schvaľovacieho procesu. Najmä pre oblasť východného Slovenska by to mali byť projekty, ktoré budú mať čo najviac spoločné s trhom práce, vytváraním nových pracovných miest a poskytovaním nových možností pre obyvateľov tejto časti Slovenska. Malé projekty, ktoré sú síce pracnejšie dokážu niekedy priniesť viac pre regióny ako tie, na ktoré sa vynakladajú milióny €.

Regionálny rozvoj sa teraz nezaobíde bez pomoci štátu a to najmä v okresoch s vysoko stúpajúcou nezamestnanosťou. Potreba regionálnych príspevkov, ktoré boli vyčlenené výlučne na  rýchlu a efektívnu podporu projektov  v najmenej rozvinutých okresoch by sa teraz hodila takmer pre celé Slovensko. Dobrou správou je, že priority pri výstavbe diaľnic sa budú opierať aj o nezamestnanosť v regiónoch. Od rezortu dopravy by sa však mohlo inšpirovať viacero rezortov. Oblasť zdravotníctva v niektorých najmenej rozvinutých okresoch v porovnaní s okresmi na západe je markantná. Rezort životného prostredia by mal takto prioritizovať  projekty pre obce, ktoré nemajú prístup nie to ku kanalizácii, ale ani k pitnej vode. Ministerstvo práce by malo pokračovať v programoch akými boli „Cesta na trh práce“,  prípadne „Repas“, tak aby sme čím skôr vedeli znížiť negatívne dopady na život ľudí v regiónoch a aby sa zvýšila atraktivita práce v týchto regiónoch. Je potrebné zastaviť vyľudňovanie regiónov a to má teraz v rukách najmä rezort práce.

Je tu jedinečná možnosť pomôcť regiónom s novým programovým obdobím a jedinečná možnosť nastaviť systém tak, aby fungoval minimálne niekoľko rokov a v ideálnom prípade desaťročia. Nečakajme však len na eurofondy, lebo zastavíme regionálny rozvoj aj na 3 roky, ale hľadajme také riešenia, ktorými vieme kontinuálne pomáhať a nastaviť funkčný systém do budúcna. A hlavne „Nepokazme si to“.

Teraz najčítanejšie

Matej Puzder

Počas štúdia som sa venoval baníctvu, ktorej sa venujem dodnes aj ako vedúci lomu a banský projektant. Niekoľko rokov sa venujem tiež otázkam regionálneho rozvoja a trhu práce. Pôsobil som ako riaditeľ v jednom z centier pre regionálny rozvoj na východnom Slovensku, teda v oblasti najviac postihnutej odlivom pracovnej sily. Neskôr som svoje skúsenosti priamo z regiónov zúročil aj ako generálny riaditeľ Sekcie regionálneho rozvoja.