Denník N

Poslucháčom lekárskych fakúlt nezmyselne zakázali vstup do nemocníc

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 sú miestami tragikomické. Pred časom zákonom vyhlásili medikov v čase núdzového stavu za zdravotníckych pracovníkov. V čase karantén mnohých lekárov, sestier či záchranárov to je rozumné, nahradíme tých čo chýbajú . Menej rozumne už vyzerá, keď medikom následne zákazom vychádzania zakážu chodiť do nemocnice.

Po prijatí 72. druhej novely zákona o zdravotníckych pracovníkov sa od 9. septembra 2020 do 31. decembra 2020 stali zdravotníckymi pracovníkmi počas krízovej situácie aj niektorí študenti. Sú nimi študenti:

  1. doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov,
  2. študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo
  3. študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,

za predpokladu, že majú pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah ku poskytovateľovi. Títo študenti môžu odberať biologický materiál na zistenie respiračného vírusového ochorenia pod dozorom lekára, záchranára, zdravotnej sestry a dokonca aj len praktickej sestry. Toto opatrenie je rozumné, nechápem však prečo, zákon nespravil takýchto zdravotníckych pracovníkov aj z poslucháčov v študijnom odbore zubné lekárstvo.

Študent medicíny, ktorý má za sebou najmenej desať semestrov (v preklade študent posledného ročníka) môže pod dozorom lekára poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou.  Inak povedané, môže robiť takmer úplne všetko, lebo celú teoretickú výuku už absolvoval. Je to totiž takmer hotový lekár – musí len absolvovať praktickú výuku v nemocnici a zložiť 4 štátne skúšky. Týchto takmer hotových lekárov je pár stoviek. Jediný problém je, že len niekoľko z nich má pracovný pomer alebo dohodu s nemocnicami. To znamená, že sa hoci sú takmer hotoví lekári, nie sú zdravotnícki pracovníci.

Dňa 22. októbra vláda  uznesením  č. 678 zverejneným v Zbierke zákonov  pod č. 290/2020 Z.z. rozšírila núdzový stav. Súčasne vyhlásila zákaz vychádzania, pričom jednu z výnimiek dala na cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti.  To znamená, že tí medici, ktorý nemajú pracovnú zmluvu alebo dohodu s nemocnicou musia zostať sedieť na zadku. Hoci by mohli v nemocniciach absolvovať praktickú výuku, poskytovať zdravotnú starostlivosť a nahradzovať chýbajúci personál. Lekárska fakulta Univerzity Komenského sa na takúto situáciu pripravila – otestovala antigénovými testami 320 študentov. To sú presne tie isté testy, ktoré sa používajú na celoplošné testovania (odborné výhrady ktoré k nim mám ponechám bokom).  Tragikomické na zákaze vychádzania je, že v nemocniciach zakazuje pracovať aj doktorandom, ktorí s nimi nemajú pracovnú zmluvu. Pritom doktorandi sú  hotoví lekári. Hotoví lekári, ktorí sa rozhodli  pre vedeckú kariéru. Niektorí popri vede ešte zadarmo pracujú aj v nemocnici.

Ministerstvo zdravotníctva 23. októbra, teda v rovnaký deň, ako začalo platiť rozšírenie núdzového stavu napísalo lekárskym fakultám toto:

 

Ministerstvo vedelo, že je núdzový stav so zákazom vychádzania. Napriek tomu poslalo lekárskym fakultám informáciu, že praktická výuka skoro hotových lekárov je „business as usual“.  Rozumný človek by tak nejako očakával, že ústredný orgán štátnej správy nebude vypúšťať dezinformácie, najmä ak polícia cez média odkazuje, že bude kontrolovať aj zákaz vychádzania a udeľovať  mastné pokuty – do 1000 eur v blokovom konaní a v správnom konaní do 1659 eur.

Na základe listu od Ministerstva zdravotníctva   Lekárska fakulta v Bratislave preto ešte v ten istý deň oznámila, že pre posledný ročník praktická výuka bude pokračovať:

Dobromyseľné lekárske fakulty a nič netušiacich medikov našťastie pred hrozbou pokút zachránil rektor Univerzity Komenského Marek  Števček, ktorý je zhodou okolností aj profesorom práva.  Už 24. októbra napísal list hlavnému hygienikovi, ktorý zaslal aj predsedovi vlády a ministrom školstva zdravotníctva. V liste žiada o vyriešenie situácie so zákazom praktickej výuky medikov a farmaceutov.  Na základe rektorovho listu  sa  praktická výuka zrušila a pred pár hodinami sa na webe Lekárskej fakulty v Bratislave objavil oznam:

Rektor Univerzity Komenského v liste adresovanom predsedovi vlády SR, ministrovi zdravotníctva SR, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavnému hygienik SR upozorňuje, že určitá časť vzdelávacích činností sa musí realizovať aj prezenčným, kontaktným spôsobom. Medzi takéto činnosti patrí odborná prax medikov čo je v súčasnej dobe nevyhnutné nielen pre poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania, ale aj pre pomoc našich študentov v zdravotníckych zariadeniach, v prvej línii. Rektor UK požaduje vo vyššie spomínanom liste, aby pokiaľ možno bezodkladne, bola pri zákaze vychádzania doplnená výnimka pre realizáciu odbornej praxe študentov vysokých škôl.

Pre túto neurčitú situáciu sa dekan Lekárskej fakulty UK rozhodol, že študenti 6. ročníka všeobecného lekárstva aj zubného lekárstva, ako aj denní doktorandi bez pracovnej zmluvy so zdravotníckym zariadením budú mať až do odvolania dištančnú metódu výučby – t.j. odborná prax v nemocniciach sa nebude realizovať.

V čase, keď  nám hrozí nedostatok zdravotníckych pracovníkov je veľmi hlúpe vyhnať z nemocníc stovky takmer hotových a desiatky hotových lekárov. Vláda by mala čo najskôr prijať nové uznesenie, ktorým by umožnila praktickú výuku končiacich lekárov a lekárnikov a tiež v podstate dobrovoľnícku činnosť doktorandov.  Tým skôr, že už členovia vlády opakovane hovorili alebo odmietali hovoriť o pláne B. Tým plánom B totiž pri nedostatku zdravotníkov nemôže byť nič iné, ako nariadenia pracovnej povinnosti všetkým zdravotníkom, čo vedia ešte udržať moč, stolicu a fonendoskop.

P.S.: Z neoficiálnych kanálov som počul, že pre ministerstvo praktická výuka medikov nie je priorita. Ak je to pravda, potom už dávnejšie nastal čas nahradiť krížový manažment fungujúcim a akčným krízovým manažmentom.

P.P.S: Na dnešnej tlačovke (26.10.2020) padla otázka na tému medikov. Odpoveď ministra (čas od 37:30) , že sa dá  „Ponúknuť študentom, aby im bola uložená pracovná povinnosť….“  môže mať zaujímavé realizačné vytriezvenie.

Autor priznáva, že je v konflikte záujmov, nakoľko mu záleží na praktickej výuke medikov.  Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a dlhý čas na nej učil.

 

Teraz najčítanejšie