Denník N

Dáta o vizuálnom smogu v Trnave: Ktoré ulice a mestské časti sú na tom najhoršie? 

Téma vizuálneho smogu je momentálne veľmi aktuálna, keďže Ministerstvo životného prostredia chce riešiť tento problém zmenou v súčasnosti platnej legislatívy.  K téme však stále existuje veľmi málo dát. OZ Alvaria preto využilo otvorené dáta mesta Trnava a vytvorilo vizualizáciu, ktorá pomáha lepšie pochopiť vizuálny smog v meste.

Vizuálny smog je druh smogu, ktorý chápeme ako presycovanie verejných priestorov reklamou. Touto témou sa zaoberá viacero aktivistov a mimovládnych organizácií, ale v poslednej dobe tiež samosprávy samé.  K téme však stále existuje veľmi málo dát. Pokiaľ chcú samosprávy riadiť mesto strategicky, je potrebné zhromažďovať a zverejňovať dáta. Na základe zverejnených dát  má verejnosť šancu pomôcť s analýzou dát, prípadne sa zapojiť do diskusie o riešení problémov.

Bratislava sa ako jedno z prvých miest snažila vniesť do témy dáta pomocou mapy a blogu.  V ostatných slovenských samosprávach však takáto práca zatiaľ absentuje – zber dát  je skôr voľnočasová aktivita jednotlivcov ako komplexné dáta o vonkajšej reklame. V tomto by však mohlo pomôcť ak by mestá a obce zverejnili údaje, ktoré o reklamných zariadeniach majú.

Otvorené dáta (strojovo spracovateľné a pod otvorenou licenciou) o reklamných zariadeniach zverejnili doposiaľ zo slovenských miest a obcí len dve – Žilina a Trnava. Rozhodli sme sa využiť údaje z Trnavy, ktoré obsahujú u mnohých reklamných zariadení údaj o ich ploche a vytvoriť vizualizáciu, aby si obyvatelia mesta a potenciálni voliči vedeli lepšie pozrieť kde je v meste najviac vizuálneho smogu, a komu reklamné zariadenia patria. Táto vizualizácia by mala verejnosti pomôcť, aby sa stala citlivejšia na túto tému.

Podobné prehľadné vizualizácie by mohli vzniknúť aj v ďalších slovenských mestách – stačí len aby otvorili svoje dáta a zverejnili datasety.

Vizuálny smog v Trnave

Rozloha smogu v Trnave sú podľa zverejneného datasetu takmer 2 futbalové ihriská, viac ako 12 544 m2. Keby sme túto plochu prepočítali na bilboardy, ide o tisíc bibloardov so štandardnými rozmermi. Oficiálne je na území mesta (podľa datasetu ulice) 330 ulíc, to znamená ekvivalent toho, ako keby sme na každú ulicu umiestnili viac ako 3 bilboardy. Celkovo 127 ulíc obsahuje reklamné plochy, ide o viac ako tretinu všetkých ulíc (38%).

Najviac reklamnej plochy sa nachádza na plachtách (44%), ďalej na jednostranných bilboardoch (takmer 24%), iná reklamná plocha (viac ako 12%) a označenie prevádzky (takmer 10%). Podľa týchto údajov je v meste Trnava plocha bilboardov ekvivalentná približne 285 bilboardom štandardných rozmerov (16% reklamných plôch v meste).

Rozloha reklamných plôch v Trnave podľa typu

Spomedzi top 10 ulíc, ktoré majú najviac reklamnej plochy sa nachádzajú v MČ Trnava – stred 3 ulice, v MČ Trnava – juh a Trnava – východ taktiež po 3 ulice, v MČ Trnava – sever len 1 ulica. Všetky ulice sú hlavnými ťahmi mesta, takže sa dá očakávať vysoká koncentrácia reklamných plôch.

25 ulíc s najväčšou rozlohou reklamných plôch

Čo sa týka mestských častí, východ, stred a juh majú najviac reklamných plôch (každá viac ako 3000 m2), nasledujú sever, západ a Modranka. Najviac m2 reklamných plôch na rozlohu má mestská časť Trnava – stred, až viac ako 1 500 m2 na 1 km2. Nasledujú MČ východ, juh, západ, sever a Modranka. Rozdiel medzi stredom a ostatnými MČ je pritom výrazný, MČ stred má až štvornásobok reklamných plôch oproti druhej MČ Trnava – východ. Je to však dané hlavne rozlohou MČ, kedy MČ stred sústreďuje husto zastavané územia, ostatné MČ majú vo svojej rozlohe započítané aj nezastavané územia napr. polia.

Trh s reklamnými zariadeniami je pomerne rozdrobený. Najväčší žiadateľ, Akzent BigBoard a.s. disponuje len 5,5% plochy reklamných zariadení v meste. Žiadateľov je spolu až 648, pričom priemerný počet reklamných zariadení na žiadateľa je 3,3 a mediánová plocha na 1 žiadateľa je 2,1 m2.

Rozloha reklamných plôch v Trnave podľa žiadateľa o povolenie

Suma príjmov mesta zo zmlúv 

Pokúsili sme sa spárovať dataset zmluvy mesta so zoznamom reklamných zariadení aby sme zistili, aké príjmy plynú mestu z prenájmu pozemkov a plôch na ktorých je reklama umiestnená. Keďže spárovanie nie je možné urobiť plne automaticky kvôli limitom datasetu zmluvy, manuálne sme spárovali 20 najväčších vlastníkov reklamnej plochy v meste (približne polovica reklamnej plochy). Príjmy mesta z týchto zmlúv sa pohybovali okolo hranice 35-40 000 EUR ročne, pričom mali v rokoch 2018 a 2019 tendenciu mierne klesať. To môže byť spojené s redukovaním reklamnej plochy v meste, čo však nevieme na základe datasetu plne potvrdiť.

Ako vizualizácia funguje 

Vizualizácia ponúka používateľom 4 pohľady:

  • Zobrazenie polohy a výmery reklamných zariadení na mape,
  • Porovnanie ulíc a mestských častí,
  • Rebríček žiadateľov o povolenie podľa výmery reklamných zariadení,
  • Suma príjmov mesta zo zmlúv za prenájom reklamnej plochy s 20 najväčšími vlastníkmi.

Odkaz na vizualizáciu: https://datastudio.google.com/reporting/79223a7b-faf1-41ec-8808-cf325b13d7eb  

Viac informácií o vizualizácii a o tom z akých dát sme vychádzali nájdete v rozšírenom článku.

Ako sa dá vytvoriť podobná vizualizácia

Aplikáciu alebo vizualizáciu nad ľubovoľným datasetom si môžete vytvoriť jednoducho a zadarmo pomocou voľne šíriteľných nástrojov. V tomto príklade sme použili Google Data Studio.  Použiť môžete však aj Tableau, Power BI alebo iné dostupné nástroje. Ako na to sa čoskoro dozviete na našich stránkach Alvaria.sk.

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.