Denník N

Príbeh jednej skládky na konci sveta II.

Čierna skládka ako tisíce iných, ktoré ležia zabúdané, opomínané a pravidelne zásobované nami, ľuďmi, či už úmyselne alebo ako efektívne riešenie neriešeného problému v mieste, kde zastal čas. V nasledovnej sérii blogov venovaných tejto téme budem prinášať príbeh jednej skládky na konci sveta. Od podania trestného oznámenia za prečin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia na neznámeho páchateľa z pozície člena stráže prírody až?

Otváranie akejkoľvek Pandorinej skrinky1 neveští nič dobré nielen pre toho, kto sa rozhodne ju otvoriť, ale aj pre všetkých naokolo. Rozhodol som sa začať vymetať pomyselný Augiášovský chliev2 a s dôsledkami človek akosi počíta. Pripraviť sa na to ale nedá. Ľudsky takéto správanie človeka zamrzí, keď na povrch vyplávajú staré krivdy, polopravdy, emócie a absencia akejkoľvek vecnej a dôstojnej konfrontácie. Častokrát o dôstojnom dialógu založenom na rešpektovaní toho druhého, argumentácii podloženej faktami a postojmi, ktoré vznikajú odrazom vlastného kritického myslenia, nemôže byť ani reč.

Trestné oznámenie som odovzdal na príslušnom oddelení policajného zboru dňa 29. septembra 2020. Teraz čakám na vyzvanie vyšetrovateľa, ktorý má 30 dňovú lehotu na prevzatie spisu od dátumu jeho podania. Následne som o tejto skutočnosti stručne, bez detailov z podania, informoval príslušné odbory starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu a kraja, Našu obec a príslušné oddelenie štátnej ochrany prírody spravujúcej chránenú krajinnú oblasť, do ktorého územie Našej obce spadá. Aký to má vôbec zmysel a prečo to vlastne robím? Z väčšinou zmienených inštitúcii mám dlhodobé korektné a profesionálne vzťahy, kedy v spoločnej komunikácii sme hľadali nejedno efektívne riešenie problémov, s ktorými som sa na nich obracal.

Pripomínam, že ide o moje prvé trestné oznámenie za obdobie piatich rokov, čo som členom stráže prírody. Po dlhodobej snahe som vyčerpal mne dostupné a známe možnosti systematického riešenia čiernych skládok v doline. Pravidelne chodievam do terénu, či už sám alebo so skupinami dobrovoľníkov čistiť prírodu od hordy odpadkov.

Nie sme len pomyselnou obcou na konci sveta. Mohli by sme byť aj jej pomyselným začiatkom. Minimálne to znie pozitívnejšie ako slovo koniec. Nadejám sa, že konštruktívne dokážeme vyriešiť tento problém, ktorý sa nám tu doslova hromadil desiatky rokov. Nie je mojim zámerom realizovať hon na čarodejnice a snažiť sa o čo najvyššiu sadzbu trestu a pokuty, ktoré by pre Našu obec mohli byť doslova likvidačnými.

Zmyslom je, aby sme ako komunita prevzali zodpovednosť za toto dedičstvo našich predkov, vysporiadali sa s ním a vrátili túto časť Našej obce do pôvodného stavu. Jediným rozumným riešením je, aby nad obcou visel Damoklov meč3, ktorý bude akousi poistkou, aby sa veci dotiahli do zdarného konca.

Medzitým Naša obec zavesila na obecnú nástenku vytlačený text emailu, v ktorom informujem dotknuté strany o tomto podaní so žiadosťou o súčinnosť. Moje poďakovanie patrí pánovi starostovi, že sa tak stalo promptne, pričom zvýrazňovacou fixkou vyzdvihol podstatné informácie. Nasledovalo zasadnutie obecného zastupiteľstva (11/10/2020), súčasťou ktorého bola obhliadka miesta činu. Na 17/10/2020 bola vyhlásená celo-obecná občianska brigáda s dodatkom, že súčasťou budú aj práce na odstraňovaní tejto skládky. Nanešťastie sa neuskutočnila pre terajší stav ohľadne COVID-19.

V prípade záujmu Našej obce o dialóg som pripravený uzavrieť gentlemanskú dohodu, kde na jednej strane bude písomný časovo ohraničený záväzok postupného zlikvidovania čiernej skládky a návratu do pôvodného stavu výmenou, v zákonom stanovených hraniciach, aby k vyšetrovaniu nedošlo, prípadne na jeho záveroch neboli obci dané znášať také veľké náklady, či už vo forme pokút, správnych poplatkov, či časovej tiesne na odstránenie skládky, ktoré by mohli byť likvidačnými pre Našu obec.

Čo je ale potom na tom všetko také smutné a hodné verejnej pozornosti, keď vidno na prvý pohľad záujem obce o riešenie problému? Jednoznačne komunikácia. Z prvotne zozbieraných informácii to bohužiaľ vyzerá inak. Časť verejnosti to vníma ako osobný útok na starostu, vytváranie nátlaku na jeho osobu hraničiacu s vydieraním a pomstou, čo už začína byť za čiarou. V deň podania na políciu som sa ešte zastavil na obecnom úrade, kde som opätovne zdôraznil, že vyššie zmienené klebety nie sú postavené na pevnom pravdivom základe. Jedinou mojou výhradou je miera kompetentnosti na výkon verejnej funkcie v konkrétnych prípadoch.

V máji tohto roka som informoval širokú verejnosť otvoreným listom starostovi Našej obce, kde som poukazoval na to, že sa nám začína vymykať slušnosť, úcta a vecná argumentácia z verejného života, ktoré majú za následok polarizáciu verejnosti z radov našich občanov, chatárov, chalupárov, či nezainteresovaných návštevníkov obce. V liste som zdôraznil, že doterajšie moje aktivity konám za účelom prinavrátenia stratenej úcty človeka k sebe, prírode a predkom v duchu hľadania trvalo-udržateľného spôsobu života v bebravskej doline. V minulosti sa to síce mohlo javiť tak, že by som sa rád uchádzal o najvyššiu verejnú funkciu v obci. Nečinil som a ani tak nečiním účelovo. Táto skutočnosť by však prichádzala do úvahy jedine v prípade, že by na to existovala požiadavka verejnosti potvrdená svojimi podpismi v zmysle platných pravidiel hry pre občiansku kandidatúru.

Nanešťastie sa takto nedeje a na pravidelnej báze som svedkom niečoho, čo vôbec nepatrí do verejného, nieto komunitného priestoru. Za mňa je takéto správanie a konanie neakceptovateľné a ťažko ospravedlniteľné. Do detailov by som nerád zachádzal z úcty k ich autorom, keďže ich konanie je odrazom strachu a možno aj čiastočnej životnej frustrácie. Za určitých okolností mám pre to pochopenie.

1 Pandorina skrinka – prameň všetkého zla a biedy, podľa starogréckej báje o skrinke, ktorú dostala Pandora od bohov a z ktorej vypustila na svet utrpenie a biedu.

2 Augiášov chliev – význam sa prenesene používa na označenie upratovania veľkého neporiadku, dôkladnej očisty, napravovania nedbalosti.

3 Damoklov meč – symbol hrozby a neistého osudu.

Teraz najčítanejšie

Pavol Ďuriš

Občiansky aktivista, predseda OZ K prameňom Bebravy, vyštudovaný politológ, analytik v bezpečnostných otázkach štátu, partner pre pivo v oblasti remeselného pivovarníctva a hrdý študent Politickej akadémie ročníka 2019/2020 z dielne IPEV-U. Hrdý ISFJ (introvert-sensitive-feeling-judgement a HSP (highly sensitive person) :-) "Dnes nejhlubší city a největší obětavost nepotřebuje barikád. Počínáme chápat, že sebeobětování není nejúčinnější, stává-li se v tichosti a neznámosti v dílně, pracovně, kdekoli. Počíname pochopovat, že největší idealism je pevné předsevzetí, ne umírat, ale žít, neboť žít je mnohem těžší úkol než umřít. Položit život v rozčilení a fantastickém rozechvění je mnohem snadnější, než život ten udržovat v rozmyslném úsilí, potírajícím všecko to, co život ten ohrožuje." T.G.M. SOUKUP, František. T. G. Masaryk jako politický prukopník, sociální reformátor a president státu. Ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1930, s. 202 - Naše nynejší krise.