Denník N

Kováčiková chráni Kováčika?

Len ťažko je možné si predstaviť, že dnešné ďalšie zatýkanie bratislavských sudcov by bolo možné bez zatknutia a zbavenia vplyvu šéfa prokurátorskej mafie, známeho pod prezývkou JUDr. Dušan K.

V uvedenej súvislosti je však zarážajúce vyjadrenie zastupujúcej šéfky prokuratúry Viery Kováčikovej v denníku SME:

„V predmetnej veci sa vedie trestné stíhanie, preto disciplinárne konanie neprichádza do úvahy,“ vysvetľuje prvá námestníčka Generálnej prokuratúry Viera Kováčiková, ktorá dočasne šéfuje prokuratúre.

Naozaj? Naozaj sa nikde v správaní a konaní Dušana Kováčika nenájde nič, čo by malo viesť k disciplinárnemu stíhaniu?

Pozrime sa, čo o tom, čo je disciplinárne previnenie, hovorí zákon o prokurátoroch:

§ 188 

(1) Disciplinárnym previnením je

a) zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností prokurátora,

b) správanie prokurátora, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti pri rozhodovaní,

c) správanie prokurátora na verejnosti, ktoré znižuje vážnosť prokuratúry.

(2) Disciplinárne previnenie je závažným disciplinárnym previnením, ak vzhľadom na povahu nesplnenej alebo porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie, správanie prokurátora alebo iné priťažujúce okolnosti je jeho škodlivosť zvýšená.

Ak teda zákon hovorí o zavinenom nesplnení alebo porušení povinností ako podmienke disciplinárneho stíhania prokurátora, pozrime sa bližšie na niektoré z povinností stanovených zákonom, a to za účelom preskúmania pravdivosti tvrdenia pani Kováčikovej, teda či ich porušenia alebo nedodržiavania sú zhodné činmi, za ktoré je menovaný JUDr. Dušan K. stíhaný (alebo stíhateľný) trestne.

Tak napríklad, prokurátor je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Je však všeobecne známe, že JUDr. Dušan K. už v minulosti spáchal správny priestupok tým, že prevzal a na svoj účet v banke vložil hotovosť presahujúcu 200 tisíc eur, a to v rozpore so všeobecne právnym predpisom, ktorý toto dovoľoval len do výšky 5 tisíc eur.

A čo viac, zo zjavných dôkazov a i priznania podozrivého („chcel som kúpiť nejakú lúku“) plynie, že sa jedná o opakovanie takéhoto priestupku, keď mal pri sebe v hotovosti 10 tisíc eur.

Čo iné ako porušovanie predpisov na zamedzenie legalizácie výnosov z trestnej činnosti (obmedzenie hotovostných platieb), čo je oblasť, za ktorú špeciálny prokurátor zodpovedá, by mohlo byť viac priliehavé na opis skutkovej podstaty disciplinárneho priestupku, ako je toto? Nič.

Alebo iná zákonná povinnosť: Prokurátor je povinný postupovať iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov, a to, v zmysle ustanovení zákona o prokuratúre: „trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov“. Teraz, keď už je jasné, že oných 61:0 (alebo, ak chcete, 63:1) nie je nič iné ako porušenie uvedenej povinnosti. V minulosti sa to nesmelo povedať, ale dnes je už asi len zastupujúca šéfka prokuratúry Viera Kováčiková presvedčená o tom, že je to všetko v poriadku a v súlade s povinnosťami prokurátora.

Alebo ešte iná povinnosť, ktorej dodržiavanie podozrivým JUDr. Dušanom K. by mala byť preskúmaná: Prokurátor je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami prokurátora, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora na vlastný prospech alebo na prospech iného. Z toho, čo už vieme, je však jasné, že JUDr. Dušan K. informácie získané z trestných spisov zneužíval.

A na záver je tiež namieste aj podrobiť kritike samotné stanovisko Viery Kováčikovej o nemožnosti disciplinárneho stíhanie tam, kde prebieha trestné konanie. Toto je podobne exotické a ďaleko od normálneho názoru prokurátora (a blízko k názorom obhajcov) ako to bolo v prípade, kedy sa postavila na stranu obhajoby väzobne stíhanej mafiánky M. Jankovskej.

Jasne o tom hovoria napr. aj kľúčové pasáže článku prof. J. Čentéša a A. Beleša, z ktoré si pani zastupujúca šéfka generálnej prokuratúry zjavne nechce osvojiť:

[R]ozhodnutie v disciplinárnom konaní vo vzťahu k sudcovi alebo prokurátorovi nie je prekážkou na vedenie trestného konania pre ten istý skutok.

Vyvodzovanie disciplinárnej a trestnej zodpovednosti znamená nevyhnutný prvok okamžitej reakcie na porušovanie zákonných povinností konkrétnej osoby. Ak k takej reakcii neprichádza, protiprávne konajúcej osobe tak môže byť umožnené opakovanie porušovania povinností, resp. páchania protiprávnej činnosti.

K tomu pristupuje aspekt absencie generálnej prevencie, keď verejnosti je de facto demonštrované, že následkom protiprávneho konania nie je okamžitá reakcia subjektu oprávneného viesť disciplinárne stíhanie, ale výlučne relatívne zdĺhavé trestné konanie.

Súbeh vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti na jednej strane a trestnoprávneho sankcionovania na strane druhej má tak svoj praktický zmysel.

 

Teraz najčítanejšie