Denník N

Prečo zubári nemôžu na testovaní robiť stery a ako by mohli

Dva dni pred spustením celoplošného testovania stále chýba 2 až 3 tisíc zdravotníckych pracovníkov, ktorí by mohli robiť stery. Na jeden aj druhý deň testovania. Problémom je aj to, že platný právny stav neumožňuje, aby stery robili napríklad zubári. A zmeniť zákon môže iba parlament, ktorý tento týždeň nezasadá a najbližšie bude rokovať až v utorok, teda až po celoplošnom testovaní. Čo s tým?

Riešenie existuje. Umožniť zubárom robiť stery možno nielen zmenou zákona, ale aj zmenou vyhlášky, čo môže urobiť ministerstvo zdravotníctva aj bez parlamentu. Prakticky zo dňa na deň.

Čo hovorí zákon?

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej len „zákon“) neobsahuje explicitné ustanovenie, ktoré by bránilo zubárom vykonávať odbery biologického materiálu.

§ 27 ods. 46 zákon rieši možnosť vykonávania odberov študentmi medicíny a ošetrovateľstva pod dohľadom, pričom „dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra“. Zubný lekár teda nemôže dohliadať na študentov, ale z toho nevyplýva, že nemôže vykonávať odbery.

Ale teda, samozrejme, naopak – z toho, že zákon neobsahuje prekážku pre vykonávanie výterov zubármi, nevyplýva, že ich na ne oprávňuje.

Prechodné ustanovenie v § 102al zákona ustanovuje, že „Vláda Slovenskej republiky môže počas krízovej situácie rozhodnúť, že odbery biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 môže vykonávať aj profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 ods. 3.“

Vo vzťahu k zubárom zákon niečo podobné nestanovuje. Vykonávať odbery alebo stery však môže umožniť nielen zákon, ale aj vyhláška.

Zákon totiž v § 28 ods. 2 uvádza, že „Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.“ (odsek 1 obsahuje podobné splnomocnenie vo vzťahu k stanoveniu rozsahu praxe sestier – pozn. OD)

Čo hovorí vyhláška?

Na základe § 28 ods. 2 zákona vydaná Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach (ďalej len „vyhláška“) rieši rozsah praxe niektorých zdravotníckych povolaniach.

Rozsah praxe zubných lekárov nerieši vyhláška vo všeobecnosti, len vo vzťahu ku krízovej situácii z dôvodu COVID-19, a to v § 1 ods. 2 písm. c) (v odseku 2 spolu s technikom pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutom, logopédom, psychológom, liečebným pedagógom, fyzikom a laboratórnym diagnostikom).

Vo vzťahu k zdravotníckym povolaniam podľa § 1 ods. 2 (vrátane zubných lekárov) aj niektorým ďalším zdravotníckym povolaniam uvedeným v § 1 ods. 1 (také, ktorých rozsah praxe je vyhláškou upravený aj vo všeobecnosti) sa v § 4cn vyhlášky uvádza:

㤠4cn

Rozsah praxe zdravotníckych pracovníkov v niektorých zdravotníckych povolaniach počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní podľa § 1 ods. 1 písm. d), f), h) až p), r) a s) a odseku 2 môže počas krízovej situácie samostatne vykonávať činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s pacientom.“

Podľa súčasného znenia § 4cn vyhlášky teda zubní lekári nemôžu vykonávať také činnosti súvisiace s vykonaní diagnostického testu, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu s pacientom, teda ani odbery (výtery).

Možno to zmeniť?

Možno. Riešení existuje niekoľko a stačí na to zmena vyhlášky.

Zo znenia § 4cn vyhlášky možno napríklad vypustiť slová „pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s pacientom“. Tým pádom by všetky v § 4cn uvedené zdravotnícke profesie mohli vykonávať činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu aj v priamom kontakte s pacientom, teda aj stery.

Ak existuje nejaký dôvod, aby sa vykonávanie sterov neumožnilo všetkým zdravotníckym profesiám uvedeným v § 4cn vyhlášky, ale napríklad iba zubárom (alebo zubárom a niektorým ďalším profesiám, teda nie všetkým), možno to tiež urobiť veľmi jednoducho. Doterajšie znenie § 4cn sa zmení na odsek 1, vyjmú sa z neho zubári (a prípadne aj niektoré ďalšie zdravotnícke profesie) a v odseku 2 sa urobí pre zubárov (resp. aj ďalšie zdravotnícke profesie) úprava, ktorá nevylúči priamy kontakt s pacientom, teda ani stery.

Poznámka na záver

Nie som expertom na zdravotnícke právo. Nevylučujem, že existuje nejaké iné ustanovenie tohto alebo iného zákona, ktoré takúto zmenu komplikujú alebo dokonca znemožňujú, ale dosiaľ som nič také neobjavil. Rovnako je možné, že by takáto zmena bola spojená s nejakými praktickými problémami, ktoré nie sú identifikovateľné len analýzou dvoch relevantných právnych predpisov.

Ale v zásade platí, že ak by priebeh celoplošného testovania mohol byť ohrozený nedostatkom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a súčasne existuje právna prekážka pre to, aby stery vykonávali aj zubári a prípadne aj ďalší kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, ktorým to v súčasnosti právne predpisy neumožňujú, takúto právnu prekážku je s najväčšou pravdepodobnosťou možné odstrániť aj bez zmeny zákona.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).