Denník N

Svet sa príchodom mladej generácie mení, meníme sa s ňou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Každý jeden z nás má príležitosť prispievať k prerodu našej spoločnosti, ktorý je síce bolestivý, zdĺhavý a chvíľami sa nám môže zdať, že je až nedosiahnuteľný. Záleží len na nás samotných, ako pristupujeme k životu a človeku. Ako veľmi nám záleží na tom, aby sme na tejto ceste uspeli a vytvorili krajší svet pre naše ďalšie generácie.

Takto pred 31 rokmi som stála ako jedna z mnohých na námestí v Trnave a štrngala kľúčikom. Neuvedomovala som si, ako dôležitý historický moment som prežívala spolu s tisíckami ľudí okolo seba.

Dnes viem, že cesta za slobodou sa nezačína politikou, alebo človekom.

Každý jeden z nás má príležitosť prispievať k prerodu našej spoločnosti, ktorý je síce bolestivý, zdĺhavý a chvíľami sa nám môže zdať, že je až nedosiahnuteľný. Záleží len na nás samotných, ako pristupujeme k životu a človeku.

V tomto článku by som vám rada priblížila to, akým spôsobom sa hlásime dnes k odkazu 17.novembra 1989. Vychádza z krátkej úvahy o dôvodoch potreby premeny systémov a prístupov vo vzdelávaní u nás na Slovensku ako aj potrebách (nielen jazykových) škôl, ktoré majú príležitosť vďaka podpore programu Erasmus+ využívať prostriedky EU a rozvíjať tak seba, svojich lektorov, manažérov či študentov a žiakov.

Dnes je svet iný. Počujeme to z každej strany a  zaujíma vás tak ako mňa, ako to vnímame? Čo to znamená, „svet je iný“? Kto alebo čo je vlastne „ten svet“? Nehovorí to náhodou každá generácia, že ten náš svet bol krajší, lepší a ten, ktorý prišiel po nás, je prinajmenšom iný, častokrát však horší alebo dokonca zlý?

Čo to s nami robí? Ako sa pri tom cítime? Vieme, ako sa cítia a čo potrebujú naše deti, mladá generácia miléniánov ?

Bolesť je prirodzená súčasť života. Tak isto ako radosť, či nadšenie. Sme ľudia a máme schopnosť cítiť. Paleta pocitov je u každého z nás pestrá a je prirodzené, že máme dni, v ktorých cítime viac radosti, pokoja či nadšenia a naopak, sú dní, kedy nám je do plaču, cítime bolesť či sme nahnevaní.

Keď sa tešíme, máme tendenciu sa o tieto zážitky deliť s ostatnými. Sme radi v spoločnosti druhých a prirodzene sa začleňujeme medzi nich. Ako je to však s prežívaním bolesti? Ako reagujeme, keď nás niečo bolí, cítime sa zranení a sklamaní? Niekto sa hnevá, niekto kričí, niekto je so svojou bolesťou sám. Iba niektorí z nás sú ochotní a schopní priznať si, čo cítia a hľadať príčinu toho, prečo sa tak cítia. Ako je potrebné zmeniť naše školské a pracovné prostredie tak, aby sme boli bližšie k ľuďom a najmä mladej generácii?

V rámci našej žiadosti o akreditáciu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sme identifikovali nasledovné potreby premeny prostredia (jazykovej) školy:

 1. Potreba rozvoja podnikateľského a strategického myslenia v organizáciách
 • zavádzanie modelu učiacej sa organizácie si vyžaduje premenu myslenia celého vedenia ako aj postupne všetkých jej členov tímu
 • je potrebné s ľuďmi v školách a firmách komunikovať o tom, ako, prečo a čo vlastne robia, čo je ich cieľom a akým spôsobom treba pristupovať k prekážkam na ceste k ich dosahovaniu
 1. Potreba rozvoja systémov celoživotného vzdelávania naprieč celou organizáciou
 • pre účely udržania sa na trhu práce je absolútne nevyhnutné poskytovať také podmienky práce, ktoré umožňujú a navádzajú jednotlivcov na cestu celoživotného vzdelávania sa, ktoré je zárukou toho, že tak jednotlivec ako aj organizácia uspejú a prežijú toto náročné obdobie transformácie
 1. Potreba zvyšovania kompetencií na všetkých pracovných pozíciách v organizáciách
 • kompetenčne riadené vzdelávanie je transparentné, motivujúce má potenciál zastrešiť celý proces vzdelávania
 • je nevyhnutné vylaďovať staré alebo budovať nové pracovné pozície na školách a firmách, ktoré odrážajú aktuálne potreby našej meniacej sa spoločnosti
 1. Potreba zvýšenia kvality služieb a atraktivity organizácie
 • konkurencie schopné školy majú jedinečnú možnosť odlíšiť sa od iných svojou kvalitou procesov naprieč celou organizáciou, nie len procesu vyučovania
 • škola je živý organizmus, kde všetko so všetkým súvisí, nemožno sledovať „iba“ kvalitu vyučovania a zabúdať na celý proces riadenia organizácie, ktoré prispieva k tomu a ovplyvňuje to podstatné, čo sa v konečnom dôsledky v triedach odohráva a s čím odchádzajú domov samotní žiaci či študenti
 1. Potreba rozvoja vzťahov so zákazníkmi
 • v komunikácii so zákazníkmi/prijímateľmi vzdelávania je nevyhnutné aktualizovať programovú ponuku škôl a v dialógu s nimi dotvárať a vytvárať také programy, ktoré napomôžu zákazníkom v dosahovaní ich vytýčených cieľov
 • jasná definícia a analýza potrieb zákazníkom tvorí základ úspechu súčasnej školy, je dôležité si vyprofilovať svoju cieľovú skupinu
 1. Potreba sieťovania a medzinárodnej spolupráce
 • jazykové vzdelávanie je dnes atraktívne a umožňuje možnosť cestovať a dorozumievať sa s druhými ľuďmi na celom svete, poznatky z iných krajín, ich kultúrne ako aj historické bohatstvo prispievajú k tvorbe nových originálnych obsahov vzdelávania, posilňujú medzinárodnú spoluprácu a kultúrne povedomie o krajinách v našom EU spoločenstve
 • národné sieťovanie má za cieľ prepájať organizácie, ktoré medzi sebou vytvárajú platformy spolupráce pre svojich zákazníkov, čím vytvárajú databázy expertov a včleňujú ich do spoločných projektov
 1. Potreba zvyšovania povedomia o mentálnej odolnosti a zdraví učiteľov a lektorov a iných pracovníkov vo vzdelávaní
 • obrovské tlaky na mentálne zdravie učiteľov, lektorov ako aj ďalších pracovníkov v (nielen jazykových) školách majú často krát za následok ich vyhorenie, je potrebné venovať preto pozornosť ich práci a vzdelávaniu, analyzovať ich potreby a zvyšovať povedomie o narastajúcej pridanej hodnote skutočných expertov-profesionálov vo vzdelávaní, čo je nevyhnutné komunikovať v cenovej ponuke služieb pre zákazníkov
 • je nevyhnutné myslieť na oddych, relax a pomer práca-učenie-oddych pri každom pracujúcom lektorovi- učiteľovi-manažérovi-admin pracovníkovi
 1. Potreba ekonomickej udržateľnosti na trhu práce
 • tlak na ceny služieb v (jazykovom) vzdelávaní vytvára veľmi vysoko konkurenčné prostredie, a preto je nevyhnutné komunikovať originálnu produktovú ponuku, ktorá je svojim obsahom jedinečná
 • originálne obsahy spolu s expertami vo vzdelávaní a vyladenom procese monitoringu kvality práce je cesta k zabezpečeniu trvalo udržateľného miesta na trhu

Veríme, že budeme mať možnosť i naďalej rozvíjať ľudí a ich organizácie tak, aby sme prispievali svojou časťou k celku. Po rokoch dôsledného pozorovania a vývoja originálneho systému riadenia kvality vzdelávania Learn & Lead dnes posilňujeme našu komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou a sme otvorení spolupráci s každým, kto sa s týmito potrebami identifikuje.

V týchto dňoch spúšťame kampaň s názvom EVERY CHILD MATTERS/Záleží na každom dieťati, prostredníctvom ktorej spúšťame sériu webinárov pre rodičov, učiteľov a dospelých, ktorým záleží na budovaní lepšieho pracovného či rodinného prostredia pre zdravší život nás všetkých.

Keď príde ten správny čas, vykročíte vpred. Vykročíte na vlastnú cestu rozvoja a postupne podnikáte kroky, ktoré vás na tejto ceste neodvratne čakajú. Stretáte ľudí, komunikujete, podnikáte, potĺkate sa s dôsledkami svojej ne/zodpovednosti, tešíte sa z výsledkov vašej práce, počúvate a sledujete okolie a jeho reakcie na vaše vlastné rozhodnutia, ktoré nie vždy prinášajú úsmev na tvári vášho okolia. Vy ale viete, že idete svojou cestou. Cestou, ktorá dáva zmysel vášmu osobnému životu. Akýsi vnútorný kompas vo vás, ten vnútorný hlas, ktorý sa často snažíme umlčať, vám komunikuje to, kam sa vaša cesta má ďalej uberať a s kým. Na to, aby ste ho počúvali, potrebujete mať vôľu, čas a odvahu. Odvahu počúvať hlas vo vás, ktorý vám odhaľuje podstatu vašej vlastnej existencie. Tá je totižto ukrytá v každom z nás, sídli v „hlbinách nášho vnútorného sveta“, ktorý je krásny, dokonalý a hodnotný. Spojenie tohto vnútorného hlasu s rozumom, ktorý je logický, štruktúrovaný a racionálny vám prináša pocit neopakovateľnej istoty z vlastných rozhodnutí.

Tu na tomto mieste zároveň ďakujem za podnetné debaty, rozhovory, stretnutia, školenia, knihy ako aj všetky ústrania, ktorými som musela prejsť, aby som objavila svoj vnútorný svet a našla odvahu sa oň deliť s ostatnými. Je to svet pokoja, porozumenia, harmónie a radosti z jednoduchosti života, ktorá pramení z prežívania každého jedného dňa naplno, s vďakou, pokorou a odvahou žiť si svoj vlastný život i naďalej. Každý z nás má právo byť originálny, jedinečný, a tým neodvratne iný. Takí sme sa narodili a takí máme šancu byť.

A odkaz pre všetkých, ktorí sa práve teraz rozhodli presadiť túto myšlienku vo vlastných firmách, školách či organizáciách? Pustite sa do toho práve dnes, stojí to za to!

 

Teraz najčítanejšie

Jana Chynoradská

Srdcom som učiteľka, telom som manažérka a mysľou podnikateľka, ktorá dlhodobo buduje a vytvára podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj osobnosti učiteľa v synergickom napojení na rozvoj školy. Záleží mi na prinavrátení dôstojnosti a atraktivity povolania učiteľa, a preto ponúkam riešenia, ktoré vychádzajú z dlhoročnej aktívnej medzinárodnej projektovej činnosti ako aj aktívneho pedagogického pôsobenia na rôznych pozíciách v sektore vzdelávania. Mojim cieľom je posilňovať integritu jednotlivcov ako aj organizácií, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu života tak na školách ako aj vo firmách. Som presvedčená o tom, že ten, kto sa prestane vzdelávať, je na začiatku svojho pádu.