Denník N

Začnime sa konečne zaoberať odpadom. Lebo skončíme na smetisku.

Triedenie na krásnohorský spôsob.
Triedenie na krásnohorský spôsob.

Čo sa stalo? Obec dostala dve pokuty a bolo vyplatených niekoľko tisíc eur zbytočne a protiprávne.
Čo som už dávno žiadala? Zefektívniť zber odpadu, aby sme platili zaň menej. Navýšiť počet nádob na triedený zber, aby sme platili menej.
Čo som zistila? Smeti vôbec netriedime. Okrem nelegálnej skládky za dedinou máme aj nelegálny zberný dvor. Dostali sme dve pokuty, zatiaľ.
Aké budú dôsledky? Budeme platiť oveľa viac, ako doteraz, za odpad. Nedostaneme žiadne prostriedky ani úľavy, kvôli porušovaniu zákona a finančným machináciám.
Kto to zaplatí? Nie ten, kto to celé spôsobil ale my všetci. Možno … ak sa trestné stíhanie dovedie do úspešného konca, možno … sa časť peňazí do obecnej pokladne vráti.
(Suplovať prácu vedenia obce nie je až také ťažké. Zaberá to iba čas. Avšak je to môj voľný čas, voľný čas poslanca a ja ho rada obetujem. Bola by som však radšej, keby sa občania o prácu poslancov i celého vedenia obce začali trochu zaujímať. A obetovali na to len trochu svojho voľného času.)

Nechcem písať o tom zlom, čo sa tu porobilo alebo o tom, čo sa nevykonalo, aj keď malo, ani o tom, koľkokrát, len v oblasti odpadovej politiky, bol porušený zákon, ale fakty vám ozrejmiť musím. Lebo majú vplyv na budúcnosť – nás všetkých – je jedno, koho ste volili, koho ste priaznivcami, a či ste na niekoho nahnevaní alebo ho nemáte radi. Spoločná budúcnosť je nás všetkých, bez rozdielu politickej príslušnosti, farby pleti, národnosti, etnika. A táto budúcnosť je ohrozená.

Začalo to tým, že sa starosta obce, Peter Bollo, rozhodol, koncom roka 2019, že poplatky za zber komunálneho odpadu musíme navýšiť a hneď navrhol konkrétnu sumu – o 50%, z 12,- tich eur na 18,-. Zdôvodnil to tým, že doplácame na odpady horibilné sumy a ešte máme aj neplatičov. Šesť koaličných poslancov to aj odhlasovalo. Vtedy som zistila, že zmluva so zberovou spoločnosťou nie je zverejnená na internete, že ju starosta uzavrel v roku 2011, na obdobie 10 rokov, bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Takisto k tejto zmluve prijímal – podpisoval – každoročne dodatky, obsahujúce navýšenie cien za jednotlivé položky (zber, prenájom nádob, atď.), tiež bez súhlasu či vedomia poslancov.

Žiadala som predloženie zmlúv a tiež prijatie opatrení, pred navýšením poplatku, pred schválením, alebo aspoň zároveň s navýšením a tiež úľavy – pre dôchodcov, pre disciplinovaných platcov. Zmluvy mi boli poskytnuté až na základe žiadosti o informáciu. (Moja) námietka k navýšeniu poplatkov, písomná, bola doslova „zmietnutá zo stola“, nebola vyhodnotená podľa zákona, ani nebol uvedený dôvod jej odmietnutia. Podľa Bolla to, čo som navrhovala a namietala, sú a boli ZBYTOČNOSTI.

V priebehu tohto roka som viackrát iniciovala jednania so zástupcami zberovej spoločnosti Brantner Gemer i spoločnosti ENVI PAK (organizácia zodpovednosti výrobcov), prezrela zmluvu, dodatky a faktúry za obdobie posledného roka.

K čomu som dospela a čo je pre vás/nás všetkých dôležité:

  • v zmluve so zberovou spoločnosťou som našla nezrovnalosti, taktiež v dodatkoch k nej, týkajúce sa fakturovania prenájmu za 240litrové nádoby, ktoré máme v domácnostiach aj tých 1100litrových, rozmiestnených po obci. Keď som kolegom poslancom vyčíslila, o akú sumu sa ročne jedná – vysmiali ma – vraj tých „pár tisíc“ ročne obec z biedy nevytrhne. Keď som navrhla kontrolu zmlúv, dodatkov, i reálneho stavu, kontrolórka sa ohradila, že ona nemá právne vzdelanie, ani nádoby počítať nebude – dokonca povedala, že podľa nej sú už tie nádoby na odpad niekde na smetisku. Poslanci – 6ti z 9tich – boli proti kontrole. Zaujímavé je, že keď som svoj návrh predniesla riaditeľovi firmy Brantner Gemer, nemal s kontrolou absolútny problém, dokonca ju uvítal, s tým, že by aj naša zmluvná zberová spoločnosť rada mala „veci na poriadku“.
  • keď som po konzultáciách so zástupcami ENVI PAK-u – oblastnými i tými, majúcimi na starosť našu obec – dospela k záveru , že nie je žiaden problém navýšiť počet zberných nádob na triedený odpad, začiatkom roka, alebo aj v priebehu, navrhla som to starostovi obce. Do rómskej osady je podľa neho zbytočné umiestňovať nádoby na triedenie odpadu – lebo „aj tak triediť nebudú“. Ani ľudia v obci, vraj. Po naliehaní, aby tieto nádoby objednal, sa mi vysmial a oznámil, že mi „udelí Nobelovu cenu, ak naučím Rómov triediť“. Pre spoločnosť ENVI PAK nie je problém, nádoby obci dodať. Aby ste pochopili – SÚ ZADARMO! Čím viac budeme triediť, tým menej budeme platiť. U nás je miera triedenia úbohá – pohybuje sa medzi 5 a 10 %. Pritom množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý vyprodukujeme, je alarmujúce. Okrem toho, triedenie nie je len taký nejaký nový trend, je to nevyhnutnosť! Výhovorky, výhovorky a osočovanie vlastných občanov – z toho sa nenajeme, nič neušetríme a ešte budeme ďalej przniť životné prostredie – to, v ktorom žijeme. Prosila som iba o zaslanie písomnej objednávky na kontajnery. Zbytočne. Pritom celú námahu mohol vyriešiť jeden stručný email!
  • od začiatku tohto roka sa snažím konzultovať s odborníkmi i zástupcami vyššie menovaných spoločností, ako vyriešime odtriedenie gastro a biodpadu od ostatného, zmesového, od 1. januára budúceho roka. Obce musia totiž, od 1.1.2021 „naostro“ nabehnúť na triedenie , ak nechcú porušiť zákon. Vyvstať môžu ale praktické problémy – ak sa v našich (vašich) „kuka-nádobách“ ocitne tzv. zelený odpad (konáre, lístie, odpad zo záhrad) alebo kuchynský odpad, zaplatíme mnohonásobne viac, ako doteraz za komunálny odpad, ALEBO, čo bude ešte horšie – takýto nevytriedený odpad sa vôbec neodvezie.

Čo sa doteraz stalo a ako to obci ublížilo:

  • machinácie s nenávratným finančným príspevkom pre zberný dvor kontroloval OLAF (Európsky úrad boja proti podvodom),aj slovenské ministerstvo financií, jeho odbor pre vládny audit A to dospelo k záveru – Krásnohorské Podhradie zaplatí pokutu 40.000,- eur. Okrem toho sme už vrátili z NFP 6.273,- a 738,- eur
  • aby sme sa vyhli pokute, za odvolanie voči pôvodnému rozhodnutiu, zaplatil Peter Bollo advokátovi zálohu 1437,- eur a následne doplatil odmenu 1.300,- eur – obe sumy bez súhlasu zastupiteľstva,
  • úrad pre vládny audit (MF SR) zistil, že došlo k predraženiu výdavkov na zberný dvor o vyše 250 %. Skúste si to porovnať: nefungujúci zberný dvor, na ktorom sa netriedi, nefunguje mu váha, nemá povolenie na prevádzku ani súhlas so zberom jednotlivých komodít za 650.000,- eur u nás a – fungujúci zberný dvor s kompostoviskom za 43.000,- eur v Čečejovciach (pritom Čečejovčania dali 30.000,- z tejto sumy na nákup pozemku!),
  • vedľa zberného dvora sa na nelegálnej skládke okrem bioodpadu (zo záhrad) nahromadil aj iný odpad, vrátane plastov a nebezpečného odpadu. Tento bol zrovnaný so zemou (nie prvýkrát), za túto službu starosta, opäť bez súhlasu poslancov, zaplatil 1.286,40 eur – táto služba bola nazvaná ako „planírovanie smetiska“. Tu nejde len o neoprávnene vyplatené financie z obecnej pokladne ale o dôsledky tohto protiprávneho konania – nebezpečný odpad v pôde, na brehu potoka i v ňom,
  • Okresný úrad v Rožňave, jeho odbor starostlivosti o životné prostredie, vykonal v tomto roku dve kontroly. Jednu, v júni 2020, sa podarilo starostovi „uhrať do stratena“. Pár dní pred príchodom kontrolujúcich totižto zrovnal celý, nelegálne nahromadený odpad so zemou. A nehovorím teraz o konároch a nejakom lístí, ktoré ste (vy, obyvatelia obce) doteraz vedľa zberného dvora mohli nosiť. Hovorím o stavebnom odpade (aj nebezpečnom) od kamošov štatutára, teda osôb nebývajúcich v Podhradí, a o podnikateľoch, ktorí si nedokážu objednať kontajner a zaplatiť ho. Teda možno dokážu, ale načo, keď „Peter dovolil doniesť smeti za dedinu. Komu to tam vadí?“
  • druhá kontrola už neprebehla tak ľahko – uskutočnila sa v septembri a starosta tentokrát nevedel vopred, že k nej dôjde. Zistilo sa to, čo časť poslancov už tušila. A aj oficiálne potvrdilo: obec vykonávala zber odpadov bez súhlasu príslušného orgánu, obecný zberný dvor nie je skolaudovaný, na zbernom dvore sa netriedi – nie sú označené kontajnery a nie je vedená evidencia o množstve a druhoch vytriedeného odpadu. Za toto sme dostali ďalšiu pokutu – 5.000,- eur. V tomto prípade by sme sa mali (aj trochu) tešiť – pri tak závažnom porušení zákona sa pokuta pohybuje v dolnej hranici sadzby.

Čo teraz?

Podľa zákona o odpadoch, s platnosťou od 1. januára 2021 je povinnosťou obcí zaviesť triedenie bio a gastroodpadu z domácností. Aj napriek mojim upozorneniam, i písomným výzvam, sme sa v zastupiteľstve tejto téme nevenovali. Je polovica novembra, čo myslíte, kedy sa bude o tejto pálčivej, zákonom nariadenej problematike rokovať? Okrem toho, začiatkom roka i v októbri, bola možnosť požiadať o príspevok na domáce kompostárne. Vedenie obce vôbec na takéto výzvy nereagovalo. Ani raz. Snažila som sa priamo u zdroja zistiť podrobnejšie informácie a podmienky. Viete, akej odpovede sa mi dostalo (?): „Obec Krásnohorské Podhradie môže požiadať o príspevok, reagovať na výzvy, snažiť sa zapojiť do projektov. Bohužiaľ, pre predchádzajúce machinácie, zneužitie prostriedkov z fondov EÚ, nebudete v rámci výziev v oblasti odpadového hospodárstva úspešní.“ (!) Takže nestačí priama finančná škoda, rozkradnuté peniaze, pokuty, ešte máme zahatanú cestu k budúcim príspevkom pre obec. V neposlednom rade, neviem si predstaviť ani to, ako na nelegálnom zbernom dvore umiestnime „obecnú kompostáreň“. I keď, nelegálne tam už kompost umiestnený je.

Chvalabohu, ako na štátnej úrovni, tak aj na komunálnej, začali orgány činné v trestnom konaní, konať. Vyšetrovať. Vzhľadom na to, že zhromaždili dostatok dôkazov, a že sme niektoré dôkazy ešte doplnili (priznávam, bez mučenia), máme šancu, že časť z vyššie vymenovaných súm dostaneme naspäť – od osoby, ktorá toto všetko spôsobila. Ktorá sa už niekoľko rokov, vedome, obohacuje na úkor vás všetkých. A ktorá vám všetkým bohapusto klame.

Suma sumárum, naša obec prišla o niekoľko desiatok (nepriamo o niekoľko stoviek) tisíc eur. Z peňazí vás všetkých. Zbytočne. Kvôli jednému jedinému človeku. Tomu, ktorého si ešte stále minimálne polovica občanov našej dedinky pod hradom pochvaľuje. Len preto, lebo si myslia, že ich tento človek podporuje. Lebo si myslia, že peniaze z obecnej pokladne plynúce k jednotlivcom sú priamo od starostu. Že on o nich rozhoduje a on ich rozdáva.

Uvedomte si prosím jednu zásadnú vec: starosta (aj poslanci) kandidovali preto, aby hájili záujmy vás všetkých, bez rozdielu, nie záujmy svojich kamošov, rodinných príslušníkov a iných spriaznených duší. Ak sa nezačnete zaujímať o to, kto a ako rozhoduje o vašich financiách, o smerovaní a budúcnosti tejto obce, skôr, či neskôr na to doplatíme. Všetci.

Poznámka: Autor blogu je poslancom obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí.

Foto: autor blogu.

Teraz najčítanejšie

Katarína Prékopová

Píšem, lebo ma to baví. Lebo si tak ventilujem pocity. Aj preto, aby som poukázala na súvislosti, ktoré sa iným zdajú nepodstatné, aj keď takými nie sú. Pretože považujem za dôležité ukázať ostatným, že sa netreba báť vyjadriť názor.