Denník N

Katolícka cirkev na Slovensku propaguje „konverznú terapiu“ (Pestré správy #21)

Love vector created by freepik (www.freepik.com)
Love vector created by freepik (www.freepik.com)

Pestré správy ponúkajú prehľad zaujímavých informácií a udalostí zo sveta aj zo Slovenska so zameraním na témy ľudských práv, inklúzie, medzináboženského dialógu a demokratickej a tolerantnej spoločnosti.

Deportácia geja do krajiny kde mu hrozí zlé zaobchádzanie je porušením Dohovoru

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade B a C proti Švajčiarsku, ktorý sa týkal muža v rovnakopohlavnom zväzku, ktorý sa bránil voči jeho deportácii zo Švajčiarska. Prvýkrát v histórii Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že navrátenie sťažovateľa do krajiny mimo Európu, v ktorej mu hrozí zlé zaobchádzanie z dôvodu jeho sexuálnej orientácie je porušením článku 3 Dohovoru, ktorý zakotvuje zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Sťažovateľ mal byť vyhostený do Gambie, kde vzťahy medzi dvomi mužmi alebo dvomi ženami sú nelegálne a postihnuteľné trestom odňatia slobody na 5 až 14 rokov. Za určitých okolností dokonca hrozí aj trest odňatia slobody na doživotie.

Kľúčovou otázkou bolo pre súd posúdenie, či budú orgány v Gambii schopné a ochotné poskytnúť sťažovateľovi nevyhnutnú ochranu pred zlým zaobchádzaním z dôvodu jeho sexuálnej orientácie, a to aj zo strany neštátnych subjektov. Súd rozhodol, že švajčiarske súdy neposúdili dostatočne riziká, ktoré v Gambii sťažovateľovi hrozia, a preto by jeho deportácia do Gambie porušila zákaz mučenia podľa článku 3 Dohovoru.

Toto rozhodnutie je významným zlomom v doterajšej rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva, keďže doposiaľ súd nikdy nevyhovel žiadosti osoby žiadajúcej azyl v prípade hrozby deportácie do krajiny mimo Európy, kde dotknutej osobe hrozilo zlé zaobchádzanie z dôvodu sexuálnej orientácie. Aj po tomto rozhodnutí však zostávajú otázniky nad argumentáciu súdu, a to najmä vo vzťahu k požiadavke skúmania miery skutočného rizika, ktoré dotknutej osobe v domovskej krajine hrozí a či nie je dostatočným rizikom existencia trestnoprávneho postihu osôb s inou sexuálnou orientáciou.

Katolícka cirkev na Slovensku propaguje konverznú terapiu

Kým inde vo svete konverznú terapiu štáty postupne stavajú mimo zákon, na Slovensku nachádza živnú pôdu. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska pozýva ľudí na online konferenciu s názvom „Slobody, práva a sebaurčenie. Poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu.“ S príhovorom v úvode konferencie vystúpi poslankyňa OĽANO Anna Záborská.

Konferenciu organizuje „Medzinárodná federácia pre slobodu voľby terapie a sprevádzania.“ Ako naznačuje názov tejto organizácie, jej cieľom je „terapia“ a ponúka ju osobám, ktoré „prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti“. Zo spôsobu, ako táto organizácia hovorí o sexuálnej orientácii a možnosti jej zmeny terapiou je zrejmé, že jej protagonisti neuznávajú všeobecnú vedeckú zhodu na tom, že sexuálnu orientáciu si človek nevyberá a nie je možné zmeniť ju akoukoľvek terapiou.

Podľa organizácie OutRight Action International, ktorá obhajuje práva LGBTIQ ľudí, sa síce v posledných desaťročiach odborníci rozišli so škodlivými konverznými terapiami. Ich postupné ukončenie v mnohých krajinách však viedlo k vzniku a rozmachu náboženských organizácií ponúkajúcich konverznú terapiu. V krajinách, kde je konverzná terapia zakázaná, ponúkajú tieto organizácie rôzne rafinovaným spôsobom skryté konverzné terapie. Medzi takéto organizácie zaraďuje aj Medzinárodnú federáciu pre slobodu voľby terapie a sprevádzania (IFTCC), ktorej najnovšiu aktivitu na Slovensku propaguje Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom svojej tlačovej kancelárie.

Európska komisia vo svojej minulý týždeň zverejnenej Stratégii pre LGBTIQ rovnosť okrem iného konštatuje, že postupy zamerané na zmenu sexuálnej orientácie majú vážne dôsledky na telesné a duševné zdravie ľudí s homosexuálnou orientáciou. Preto bude v období medzi rokmi 2020-2025 podporovať výmenu skúseností, ktoré majú členské štáty pri odstraňovaní takýchto škodlivých postupov.

Ktovie, čím prispeje Slovensko do tejto výmeny skúseností. Slovenský právny poriadok konverznú terapiu ani jej skryté formy nezakazuje a zdá sa, akoby na podobný zákon ani nebola spoločenská objednávka. Veď v posledných desaťročiach uplatňovanie týchto metód vymizlo spolu s postupujúcim vedeckým poznaním o ľudskej sexuálnej orientácii.

Najnovšia aktivita katolíckej cirkvi na Slovensku však ukazuje, že náboženskými predstavami motivované škodlivé zasahovanie do osobnej integrity LGBTI ľudí je témou, ktorá tu nachádza živnú pôdu. A žiaľ nie niekde v temných kútoch extrémnych náboženských zoskupení, ale priamo v najrozšírenejšej, štátom uznanej a podporovanej cirkvi.

Uzavrieť manželstvo v ČR možno kedykoľvek, registrované partnerstvo len v prípade, ak partner/ka zomiera

Česká republika prijala nové epidemiologické opatrenia, ktoré sú priamo diskriminačné voči párom rovnakého pohlavia. Pri prijímaní opatrení totižto Česká republika pristúpila odlišne pre prípad uzatvárania manželstva a pre prípad uzatvárania registrovaného partnerstva. Svadby sa môžu naďalej konať pri obmedzenom počte 10 ľudí, avšak registrované partnerstvo je možné uzatvoriť iba v prípade neodkladnosti. Za neodkladnú záležitosť pritom uznávajú napríklad zlý zdravotný stav jednej z osôb, ktorá vstupuje do partnerstva, keď je obava, že by sa odloženého vstupu do registrovaného partnerstva nemusela dožiť. Takýto krok zo strany českej vlády je naozaj nepochopiteľný. Prakticky znamená, že v uzavretí manželstva heterosexuálnemu páru nič nebráni, ale pár rovnakého pohlavia môže registrované partnerstvo uzavrieť len vtedy, ak jeden z partnerov alebo jedna z partneriek umiera. Nielenže ide o priamu diskrimináciu, ale je to skutočne cynický krok. A toto nie je prvý diskriminačný krok českej vlády od začiatku pandémie. Na jar vláda zabudla na registrovaných partnerov a partnerky, keď určovala podmienky na hraniciach a výnimku zo zákazu vstupu na územie ČR stanovila iba pre manželov a nie aj pre registrovaných partnerov či partnerky.

Spoločne s iniciatívou Jsme fér devätnásť organizácii napísalo otvorený list predsedovi vlády Andrejovi Babišovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi, ktorým žiadajú o urýchlené prijatie manželstva pre všetkých, ktorý navždy zabezpečí, aby sa podobné situácie diskriminácie neopakovali. “Uvedomujeme si, že aktuálna situácia je krízová a vyžaduje obmedzenia naprieč mnohými oblasťami súkromného aj verejného života. Nie je ale správne ani dôstojné zabúdať pri ich riešení na zraniteľnejších z nás, ktorých vzťahy a rodiny sú v dôsledku existujúceho rozdelenia manželstva a registrovaného partnerstva zákonom považované za menej dôležité a druhoradé. Veríme, že práve v tejto dobe, v ktorej je možnosť oprieť sa o našich najbližších tak podstatná pre prekonanie mnohých osobných kríz, si každý vzťah a každá rodina zaslúži rovnakú pozornosť a starostlivosť. Prosím nezabúdajte na nás”, napísali vo svojom otvorenom liste.

Na podradné obmedzenia pri uzatváraní registrovaného partnerstva zareagovali aj 31 členov a členiek Intergroup pre LGBTI práva Európskeho parlamentu, ktorý českému premiérovi a ministrovi vnútra rovnako adresovali otvorený list, v ktorom upozornili na diskriminačné zaobchádzanie českej vlády.

Znalecký posudok konštatuje zodpovednosť biskupov za sexuálne zneužívanie

Podľa posudku, ktorý si objednala a minulý týždeň zverejnila nemecká katolícka diecéza Aachen došlo pri riešení prípadov sexuálneho násilia na deťoch k viacerým vážnym pochybeniam zo strany predstaviteľov diecézy. Mníchovská advokátska kancelária Westpfahl Spilker Wastl, ktorá znalecký posudok vypracovala, tvrdí, že vedenie diecézy v minulých desaťročiach postupovalo voči páchateľom veľmi mierne a nebralo do úvahy utrpenie obetí. Jedným zo zodpovedných je aj Heinrich Mussinghoff, ktorý stál na čele biskupského úradu do roku 2015. Situácia sa zmenila až po výmene vedenia, ktoré začalo prípady sexuálneho násilia dôsledne vyšetrovať. Znalecký posudok sa vyjadruje len k zdokumentovaným prípadom a jeho autori poznamenávajú, že skutočný rozsah sexuálneho zneužívania kňazmi môže byť oveľa väčší. Medzi rokmi 1965 až 2019 pôsobilo v diecéze 81 páchateľov sexuálneho násilia a ich obete boli vo veku od 8 do 14 rokov. Len 6 z nich diecéza zbavila kňazského stavu. Vedenie diecézy prípady zamlčiavalo a štátnym orgánom oznámilo len tie, ktoré už nebolo možné udržať v tajnosti. Posudok tiež konštatuje, že riešenie prípadov sexuálneho násilia bolo dlhé desaťročia poznačené snahou nepoškodiť imidž cirkvi v očiach verejnosti. Ako sa ukazuje v posledných rokoch, táto stratégia teraz spôsobuje cirkvi o to väčšie škody. Napriek tomu treba oceniť, že viaceré diecézy vo svete začínajú tému riešiť otvorene a razantne. Pri pohľade na Slovensko však stále panuje zvláštne ticho a navonok to vyzerá, ako keby slovenská katolícka cirkev bola v tejto veci viac-menej čistá. Alebo v nej ešte stále funguje desaťročiami overený prístup zamlčiavania a snahy nepoškodiť imidž cirkvi.

Argentína sa blíži k legalizácii interrupcií

Argentínsky prezident Alberto Fernández oznámil, že predloží Kongresu nový zákon o legalizácii interrupcií. Je to naplnenie jeho sľubu z predvolebnej kampane, ktorý je oneskorený z dôvodov prepuknutia koronavírusu. Argentínsky prezident tvrdí, že opatrenie pomôže zachrániť životy, pretože každý rok je v nemocnici, po zbabraných nezákonných interrupciách, ošetrených takmer 40 000 žien. Interrupcie v Argentíne sú v súčasnosti povolené iba v prípade znásilnenia alebo v prípade ohrozenia zdravia ženy.

Interrupcie sú celkovo v Latinskej Amerike do značnej miery zakázané, s výnimkou obmedzených prípadov. Kuba, Uruguaj a Guyana sú v súčasnosti jedinými latinskoamerickými krajinami, ktoré umožňujú interrupcie v prvých týždňoch tehotenstva. Zatiaľ čo niektoré ďalšie krajiny umožňujú interrupcie v prípade znásilnenia alebo ohrozenia života ženy, v Salvádore, Hondurase, Nikarague a na Haiti sú úplne zakázané.

Ak bude návrh zákona prijatý, Argentína, štát silne rímskokatolíckeho vyznania, sa stane najväčšou krajinou v regióne, ktorá legalizuje interrupcie. Prezident Fernández už v minulosti označil legalizáciu interrupcií za „otázku verejného zdravia“.

V roku 2018 Senát zamietol legalizáciu interrupcií do 14 týždňov tehotenstva. Vláda vtedy návrh nepodporila a katolícka cirkev bola rozhodne proti. Mnoho Argentínčanov a Argentínčaniek, ktorí demonštrujú za reformu, dúfa, že prezidentova podpora bude tentoraz rozhodujúca.

Združenie United4Rescue zaplatí ďalšiu loď na záchranu utečencov

Združenie United4Rescue, ktoré vzniklo z iniciatívy viacerých európskych cirkví, rozhodlo o financovaní ďalšej lode na záchranu utečencov v Stredozemnom mori. Ide o zásobovaciu loď z roku 1972, ktorá je momentálne nevyužitá a kotví v nemeckom prístave v Rostocku. Po odkúpení a prestavbe lode bude niesť meno „Sea-Eye 4“ a svojimi misiami nahradí akcie plavidla „Sea-Watch 4“, ktoré tiež financuje toto združenie a ktoré je momentálne zablokované v Taliansku. Ako uviedol predseda Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku Heinrich Bedford-Strohm, nasadenie civilných zoskupení na záchranu utečencov nám pomáha prekonať pocit bezmocnosti, ktorý nás premáha, keď vidíme zábery ľudí zomierajúcich vo vodách Stredozemného mora. Aktivity združenia od roku 2016 pomohli zachrániť život viac než 15.000 utečencom.

Jediným plavidlom, ktoré v súčasnosti vykonáva civilné záchranné operácie v Stredozemnom mori, je španielska loď Open Arms. Keďže tieto občianske a charitatívne iniciatívy si môžu dovoliť len staršie plavidlá, mnohé z nich čakajú v prístavoch na odstránenie technických nedostatkov. Napriek tomu je to pre utečencov často jediný spôsob záchrany, keďže členské štáty EÚ  ignorujú svoju povinnosť poskytovať záchranu na mori. Združenie „United4Rescue“ zorganizovalo aj podmorské rekviem, pri ktorom dánske umelecké zoskupenie Between Music hralo na špeciálnych hudobných nástrojoch európsku hymnu na dne mora. Video tohto zaujímavého rekviem zverejnili 15. novembra. Predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen vyzvali, aby sa začala zasadzovať za spustenie záchranných akcií zabezpečovaných vládami členských štátov.

Medzinárodný deň pamiatky obetí transfóbie

20. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí transfóbie. Deň, kedy si pripomíname tých a tie, ktoré zomreli v dôsledku transfóbie a zločinu z nenávisti. V tento deň boli tiež zverejnené aktuálne dáta z Monitoringu vrážd transrodových ľudí, Trans Murder Monitoring. V období od 1. Októbra 2019 do 30. Septembra 2020 sa stalo obeťami vraždy 350 transrodových ľudí po celom svete. Za týmto číslom sú osudy konkrétnych ľudí, ktorí sa stali obeťami zločinov z nenávisti. Aj tieto smutné štatistiky ukazujú, že svet stále nie je bezpečným miestom pre transrodových ľudí. A my všetci by sme sa mali snažiť to zmeniť.

Úloha žien v medzináboženskom dialógu je stále dôležitejšia

Úloha žien v medzináboženskom dialógu je stále dôležitejšia. Aj to je jeden z odkazov medzinárodnej mierovej online konferencie, ktorá sa konala minulý týždeň. Ako na záver uviedla generálna tajomníčka organizácie Religions for Peace – náboženstvá za mier, Azza Karam, náboženská viera umožňuje aj hľadanie vecí, ktoré máme ako ľudia spoločné. Ženy by podľa nej mali zreteľnejšie pozdvihnúť svoj hlas a postaviť sa rozhodne proti prejavom, ktoré vyvolávajú nenávisť v mene náboženstva a diskriminujú ľudí. Hlas žien v medzináboženskom dialógu a v diplomacii je podľa nej naliehavo potrebný práve teraz, keď je svet konfrontovaný s novými prejavmi terorizmu a náboženskej nenávisti po útokoch vo Francúzsku či vo Viedni. Na konferencii diskutovali zástupkyne a zástupcovia hinduizmu, budhizmu, judaizmu, kresťanstva, islamu a ďalších náboženstiev o možnostiach, ktoré predstavuje angažovanosť žien v náboženstve pri prekonávaní násilia. Konferenciu so 600 účastníčkami a účastníkmi z viac ako 60 krajín zorganizovala nemecká nadácia Dialóg mieru medzi náboženstvami a podporilo ju nemecké ministerstvo zahraničných veci.

Prvá LGBT free zóna v Maďarsku

Maďarské mesto Nagykáta prijalo rezolúciu zakazujúcu šírenie a podporu LGBTQ propagandy. Toto rozhodnutie nadväzuje na rozruch, ktorý v Maďarsku vyvolala distribúcia inkluzívnej rozprávkovej knihy, ktorá zahŕňa queer postavy. Situácia v Maďarsku sa v posledných mesiacoch pre LGBTI ľudí výrazne zhoršuje, keď najprv vláda znemožnila transrodovým ľuďom zosúladenie ich rodovej identity s úradnými záznamami. A aktuálne vláda predložila návrh ústavnej novely, ktorá útočí na rodičovstvo LGBTI ľudí a obmedzuje adopcie prakticky iba pre manželské páry. Čoraz akútnejšou sa tak stáva otázka, či je v Európskej únii možné tolerovať konanie tých štátov, ktoré aktívne útočia na jednu skupinu obyvateľstva. Obzvlášť keď k vzniku Európskej únie viedla práve snaha krajín zamedziť tomu, aby sa opakovali hrôzy 2. svetovej vojny, ktorá sa vyznačovala práve masívnymi a systematickými snahami o likvidáciu určitej skupiny obyvateľstva.

Pestrý podcast. O všetkých farbách života s Luciou Plavákovou a Ondrejom Prostredníkom

Prinášame rozhovory so zaujímavými hosťami a hosťkami o každodenných starostiach a radostiach menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Diskutujme spolu o ľudských právach, rodovej rovnosti, ale aj o iných témach pestrých životov ľudí okolo nás.

Každý pondelok ráno tiež prinášame Pestré správy, ktoré ponúkajú prehľad zaujímavých informácií a udalostí zo sveta aj zo Slovenska so zameraním na témy ľudských práv, inklúzie, medzináboženského dialógu a demokratickej a tolerantnej spoločnosti.

Na nepravidelnej báze tiež nahrávame Pestrý špeciál, v ktorom prinášame reakcie celého spektra osobností k aktuálnym témam spoločnosti. Doposiaľ sme vydali štyri, a to k téme Dúhového Pride, hodnoteniu 100 dní vlády Matoviča, k odmietnutiu správy verejnej ochrankyne práv parlamentom a k 70. výročiu Dohovoru.

Pestrý podcast nájdete na SoundCloude, Spotify, Apple Podcasts alebo na stránke www.pestrypodcast.sk

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.