Denník N

Šesť desaťročí výborných služieb

• V centre Šariša sú prospešní všetkým. •

 Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove vyše šesť desaťročí poskytuje svoje služby akademickej obci i verejnosti. Ich súčasťou je aj organizovanie rôznych kultúrnych aj umeleckých podujatí, ktoré knižnica zabezpečuje viac ako dvadsať rokov.  •
•  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove je akademickou knižnicou, ako taká má množstvo úloh a povinností, vyplývajúcich z jej poslania, z jej štatútu i zo zákona o knižniciach. Univerzitná umelecká obec, a nielen ona, v nej našla aj patričné zázemie a podporu realizácií svojich umeleckých projektov. „Poslanie knižníc by sa nemalo končiť pri tom, čo musia, ale keďže ide o poslanie, mali by knižnice robiť aj to, čo chcú ony – a, najmä, čo chce čitateľská obec. K základným úlohám kultúrnych inštitúcií, ku ktorým sa knižnice radia, by mala patriť aj podpora pôvodnej tvorby – či už literárnej, hudobnej alebo výtvarnej. Preto som rád, že naša univerzitná knižnica sa vďaka svojim aktivitám právom stala kultúrnoym aj umeleckým centrom univerzity,“ podrobnejšie popisuje Peter Haľko – riaditeľ Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove; jej riadieľom je vyše dvadsať rokov. Dodáva, že ku kultúrnym a umeleckým činnostiam nemôže byť akademická knižnica ľahostajná, pretože sú nezanedbateľnou časťou univerzitného života.  
•  Z činnosti prešovskej univerzitnej knižnice, rok 2013 (2:08 minúty).  •

 Knižnica v súčasnosti organizuje približne päťdesiat podujatí ročne: prezentácie a výstavy publikácií, vernisáže a výstavy umeleckých diel, koncerty komornej hudby, akcie informačnej výchovy a podobne a väčšina z nich je práve z kultúrnej aj umeleckej oblasti. „Nebolo tomu vždy tak. V čase rozdelenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vzniku Prešovskej univerzity v Prešove v roku 1997 knižnica organizovala asi päť až sedem podujatí ročne, pričom to spravidla boli len výstavy publikácií a akcie informačnej výchovy,“ približuje riaditeľ knižnice Peter Haľko.  •
 Začiatkom milénia preto univerzitná knižnica začala vyvíjať aktivity na to, aby sa knižnica stala miestom kultúrnych a umeleckých prezentácií, nielen domácich ale aj mimouniverzitných umelcov a umelkýň, ktoré by boli zaujímaví pre jej čitateľky a čitateľov. „Pri postupných rekonštrukciách priestorov  univerzitnej knižnice sme začali zohľadňovať aj možnosti na usporiadavanie umeleckých podujatí. Univerzita vtedy nemala – a dodnes nemá – vybudované adekvátne zázemie na prezentáciu svojej rozmanitej umeleckej činnosti. Tá sa preto musela realizovať najmä v spoločných univerzitných priestoroch, vo foyer či na väčších chodbových priestoroch, zákutiach alebo v posluchárňach,“ poznamenáva Peter Haľko. Podľa neho nebolo veľmi ťažké presvedčiť umeleckú obec a dohodnúť sa na realizácii umeleckých podujatí v univerzitnej knižnici. „Ich rozbeh sa začínal veľmi voľne, pomaly. V prvom rade boli oslovení výtvarníci a výtvarníčky, v tom čase vedení docentom, akademickým maliarom Dušanom Srvátkom. Prvým umeleckým podujatím v knižnici bola výstava prác študentov i študentiek výtvarnej výchovy; bola realizovaná od 13. novembra do 17. novembra 2000 pod vedením akademického maliara Petra Kocáka, pričom práce boli vystavené len na knižných stojanoch, umiestnených na stoloch v centrálnej študovni,“ spomína riaditeľ knižnice.  •

• Plagát na prvú výstavku v univerzitnej knižnici v Prešove. • (zdroj: www.unipo.sk)

•  Prvou samostatnou výstavou profesionálnych umeleckých diel, ktorá sa konala v knižnici, bola výstava grafík akademického maliara Petra Kocáka s názvom All My Women? Jej vernisáž bola 20. februára 2001 a Peter Haľko o nej vraví: „Mala veľmi pozitívny ohlas nielen medzi umelcami, ale aj vo vtedajšom vedení univerzity a najmä u čitateľskej verejnosti, ktorá ocenila najmä skultúrnenie a oživenie prostredia knižnice. Bol to správny impulz, ktorý rozbehol lavínu ďalších umeleckých podujatí našej knižnice.“  

• Plagát na prvú výstavu profesionálnych diel v univerzitnej knižnici v Prešove. • (zdroj: www.unipo.sk)

 Odvtedy Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove realizovala takmer dvesto individuálnych alebo skupinových výstav výtvarných diel: malieb, kresieb, grafík, trojrozmerných objektov, plagátov, fotografií… Zo skupinových výstav išlo najmä o výstavy študentov, študentiek aj pedagógov a pedagogičiek Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty univerzity. „Individuálne výstavy slúžili hlavne na predstavovanie súčasných i bývalých zamestnancov a študentov univerzity, pričom viacerí, viaceré z nich s knižnicou spolupracovali či spolupracujú pravidelne: Peter Kocák, Ján Bartko, Prokip Kolisnyk, Jaro Ondo, Táňa Bachurová, Michal Tokár atď.,“ vymenúva Peter Haľko. Okrem výstav tvorcov a tvorkýň, pôsobiacich na Prešovskej univerzite v Prešove, knižnica realizovala aj viacej výstav mimouniverzitných autorov a autoriek nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, z Poľska, z Ruska, z Bieloruska, z Bulharska, z Japonska, z Grécka, z Kuby, z Ukrajiny aj z iných krajín.  

• Koláž z plagátov i pozvaní na podujatia v prešovskej univerzitnej knižnici. • (www.unipo.sk)

 „Podobne tomu bolo aj pri organizovaní hudobných podujatí pod gesciou hudobníkov z našej Filozofickej fakulty univerzity. Ich realizáciu zabezpečovali predovšetkým Karol a Irena Medňanskí. Literárne podujatia zastrešovali slovenčinári z Filozofickej fakulty univerzity, kde úžasnú organizačnú, ale aj moderátorskú prácu už dlhé roky odvádza predovšetkým Marta Součková. Samozrejme, uznanie patrí aj ďalším pedagógom – umelcom, pedagogičkám – umelkyniam, vďaka ktorým sa za dve desaťročia Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove podarilo zorganizovať už takmer päťsto umeleckých podujatí,“ oceňuje riaditeľ prešovskej univerzitnej knižnice Peter Haľko.  •
 Organizačná kvalita podujatí výrazne vzrástla najmä od roku 2008, kedy bola do prevádzky odovzdaná zrekonštruovaná a rozšírená Centrálna študovňa univerzity, pričom už pri jej projektovaní boli zohľadnené aj skúsenosti z podujatí, organizovaných v predošlých rokoch, o čom Peter Haľko vraví: „Dnes je u nás možné realizovať všetky druhy umeleckých podujatí, nielen výtvarné. Centrálna študovňa tak nahrádza univerzite galériu, koncertnú sálu aj literárnu aulu, čím sa knižnica stala nielen jedným z kultúrnych centier univerzity, ale aj metropoly Šariša a celého regiónu.“  •
 Univerzitná knižnica v Prešove svoju činnosť v kultúrnej aj v umeleckej oblasti nezastavila ani počas pandémie Covid-19, kedy nie je možné realizovať podujatia v knižnici tak, ako zvyčajne – a nie je možné navštíviť ich kvôli protiepidemiologickým opatreniam. Knižnica preto presunula výstavy aj do virtuálneho priestoru a pripravila päť e-výstav, ktoré sú prístupné na webovej stránke knižnice  *  – rovnako ako aj foto- a videoreportáže z podujatí.  
   ~  ~  ~
*   Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove  — link. 
•  Prešovská univerzita v Prešove  —  link.  •
   •  zdroj článku:  •
•  Textové a obrazové podklady z Prešovskej univerzity v Prešove  —  link.  •
   •  ilustračný obrázok:  •
   •  Detail z grafiky:
akademický maliar Peter Kocák:  All My women?  

Teraz najčítanejšie

Martin Droppa

Som novinár, reportér, editor, bloger, reportážny a dokumentárny fotograf. Prvý článok som mal zverejnený v novinách v roku 1977. Písal som pre okresné noviny Liptov, pre SME na..., SME, Hospodárske noviny, Formát, .týždeň, na web SME blog. Spolupracoval som s režisérom Martinom Hanzlíčkom a s Fedorom Gálom na tvorbe niekoľkých filmových dokumentov. Organizujem Literárnu súťaž KongenScript. Zaujímam sa o umenie - výtvarné, kinematografiu, fotografiu, hudbu, literatúru, o dejiny II. svetovej vojny. Mojou najobľúbenejšou hudobnou skupinou života je Pink Floyd a tvorba jej sólistov. Milujem Psíkov, Psov, Francúzsko, Poľsko a Sever. Autor mojej profilovej fotografie: © Andrej Bán. Môj e-mail: droppa.martin (at) gmail.com