Denník N

Žilina v roku 2020: Odpočet práce primátora

Bolo to včera, presne pred dvomi rokmi, kedy som zložil svoj primátorský sľub a oficiálne nastúpil do funkcie. Tak ako po prvom roku v úrade, dovoľte mi aj dnes zhrnúť to najpodstatnejšie čo sa v Žiline za posledných 12 mesiacov udialo a podarilo dosiahnuť.

Sme v polčase tohto volebného obdobia a to je dobrá príležitosť obzrieť sa a ukázať, čo sme dokázali a na čom pracujeme. Aj na základe rozhovorov so primátormi, ktorí služia viac ako jedno funkčné obdobie viem, že štandardný cyklus nového primátora, vyzerá zhruba nasledovne: V prvom roku sa človek „rozkukáva“, v ľahkej panike skladá funkčný tím, hasí najvážnejšie problémy, obsadzuje kľúčové pozície v mestskej správe, nadväzuje na to dobré, čo zostalo po jeho predchodcovi a učí sa, veľa sa učí. V druhom roku začne rozbiehať vlastné iniciatívy a projekty. V treťom roku sa začnú prvé z týchto projektov realizovať a v tom poslednom, štvrtom, sa snaží dotiahnuť do zdárneho konca čo najväčšie množstvo z nich, kým ho nepohltí volebná kampaň (za predpokladu, že tie 4 roky stresu a únavy človeku nestačili. :)

Moja doterajšia skúsenosť tomuto popisu vcelku zodpovedá. Aj preto sa teším, že na konci druhého roku vidím konkrétne ovocie našej práce a pohľad do budúcna, na všetky rozbehnuté projekty ma napĺňa optimizmom. Cítim, že Žilina, mesto v ktorom som prežil celý život, ktoré mám úprimné rád a ktoré som dočasne získal možnosť viesť, vykročila správnym smerom a to aj naprek pandemickej kríze, ktorá nemá v našej novodobej histoórii obdoby. Verím, že tento prehľad toho najdôležitejšieho čo sa udialo v r. 2020 a dva roky, ktoré nás ešte čakajú, o tom presvedčia aj väčšinu Žilinčanov.

Dovoľte mi na tomto mieste zároveň poďakovať celému tímu na mestkom úrade, od vedúcich odborov, až po radových zamestancov. Všetky informácie v tomto texte sú výsledkom ich práce a nasadenia, ktoré má so zažitým stereotypom úradníka štátnej správy pramálo spoločné. Veľká vďaka im, aj všetkým ostatným Žilinčanom, ktorí sa na mnohých frontoch aktívne zapájajú do diania a pomáhajú nám robiť Žilinu krajšou a lepšou.

Kompletný odpočet práce za dva roky v funkcii zverejním začiatkom januára 2021. Jeho súčasťou bude aj odpočet plnenia Plánu ZA, volebného programu, ku ktorému sa aktívne aj dnes hlásim. Preto aj informácie v tomto článku sú usporiadané podľa kapitol tohto Plánu. V prípade, že by ste mali záujem pozrieť si môj opočet práce po prvom roku v úrade, nájdete ho na tomto odkaze.

 

MODERNÉ A OTVORENÉ MESTO

Manažment mesta, úradu/Komunikácia

Ocenenie Zlaté vedro 219 (za aplikáciu Odkaz pre starostu): V rámci hodnotenia samospráv využívajúcich web a aplikáciu Odkaz pre starostu za rok 2019, Žilina medzi mestami nad 20 000 obyvateľov získala 14. júla najcennejšiu trofej v oboch kategóriách – 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii s občanmi. Žilina využíva aplikáciu od 6. februára 2019. V minulom roku vďaka nej prijala od občanov 2 155 podnetov. Väčšina z nich bola vyriešená do niekoľkých dní.

Ocenená Kronika mesta Žilina 2019: Mestský úrad v Žiline získal 21 októbra mimoriadne ocenenie za kvalitné a nápadité spracovanie kroniky mesta za rok 2019 v celoštátnej súťaži Slovenská kronika. Do jej 11. ročníka sa prihlásilo 61 súťažných prác, z toho 21 kroník a 40 monografií. Tvorba kroniky mesta Žilina je pracovnou agendou odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mestského úradu. Práve v minulom roku sa žilinská radnica rozhodla pre komplexnú premenu vydávania kroniky po grafickej i štylistickej stránke.

Nové komunikačné platformy: Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu, mesto vyskúšalo aj komunikáciu novými platformami. Fungovala a dodnes aplikácia Žilina na distribúciu správ priamo do mobilných telefónov. Dôležité informácie o koronavíruse mesto sústredilo na špeciálnej internetovej stránke koronavirus.zilina.sk. Pre sluchovo postihnutých občanov fungoval počas mimoriadnej situácie online chat. Mesto okrem Krízového centra spustilo aj Centrum dobrovoľníckej psychologickej podpory, kde vyše 20 psychológov na telefonickej linke poskytovalo pomoc ľuďom v kríze.

 

Transparentnosť

Úspora pri verejných obstarávaniach: Aj v tomto roku sme  pokračovali v trende 100-percentnej úrovne procesov verejného obstarávania, ktoré znižujú výslednú zazmluvnenú hodnotu zákaziek a vytvárajú priestor na šetrenie finančných prostriedkov. Vyše 1,2 milióna eur ušetrilo v roku 2019 mesto Žilina vďaka celkovej elektronizácii procesov verejného obstarávania. V minulom roku mesto uskutočnilo celkom 249 verejných obstarávaní, pri ktorých bola predpokladaná hodnota zákaziek vyčíslená na vyše 7,2 mil. eur. Elektronickými procesmi sa podarilo uvedenú sumu znížiť na 6 mil. eur a ušetriť približne 1,2 mil. eur. Najčastejšie sa obstarávali služby (54 %), tovary (25 %) a stavebné práce (21 %).

500-tisíc úspora pri nákupe elektrickej energie: Tento rok máme za sebou vôbec prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Počas priebehu certifikovanej aukcie prišlo k celkovo 29 zníženiam cien a výsledná suma je nakoniec o 540 282 eur nižšia oproti pôvodne najlacnejšej ponuke spomedzi všetkých uchádzačov. Celkovým víťazom sa stala spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. s ponukou 3 109 508,74 eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023. Transparentnosť prináša do procesu verejného obstarávania pre mesto Žilina nemalé úspory. V prípade nákupu elektrickej energie išlo o historicky prvú elektronickú aukciu, ktorú sme realizovali a ukazuje sa, že tento prístup je správny a hospodárny. Výslednú sumu považujeme v porovnaní s pôvodnou najlacnejšou ponukou za veľký úspech.

Nedostatočná legislatíva. Ušetrili sme, no dostali sme za to pokutu:  Mestu Žilina sa vďaka včasnému rozhodnutiu podarilo ušetriť 52 100 eur. V septembri minulého roka samospráva obstarávala výrobu, montáž, opravu, údržbu, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia na podujatie Vianočné trhy 2019 – 2022. Do vyhlásenej zákazky sa prihlásili traja uchádzači, z ktorých dvaja nesplnili podmienky a teda by museli byť zo súťaže vylúčení. Keď reálne hrozilo, že víťazom sa stane uchádzač s ponukou v celkovej hodnote 164 400 eur s DPH, ktorá bola o tretinu vyššia ako zvyšné dve, prijalo mesto manažérske rozhodnutie a verejné obstarávanie zrušilo.  V následnom postupe formou zákazky s nízkou hodnotou, kde sa do verejného obstarávania zapojili opäť traja uchádzači, získala samospráva najnižšiu ponuku v hodnote  112 300 eur s DPH.  Vďaka tomu mesto počas plnenia zmluvy ušetrilo viac ako 52-tisíc eur. Napriek tomu, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil za uvedené konanie mestu Žilina pokutu vo výške 2 807,50 eur, na základe podnetu uchádzača s najvyššou ponukou 164 400 eur. Úrad pre verejné obstarávanie v súčasnosti nemá legislatívnu možnosť prihliadnuť na skutočnosť, že verejný obstarávateľ aj pri možnom skrátenom konaní vlastne chráni svoje prostriedky. Nemôže mu teda ani odpustiť pokutu a to aj napriek tomu, že mesto dokázateľne šetrilo verejné zdroje.

Evidencia nedôveryhodných subjektov: V záujme kvalitného plnenia zmlúv a dodávateľsko-odberateľských vzťahov pripravil mestský úrad zoznamy súkromných subjektov, s ktorými má dlhodobé negatívne skúsenosti. Prvým dokumentom je register osôb so zákazom účasti vo verejných obstarávaniach na základe právomoci Úradu pre verejné obstarávanie zverejnený aj na internetovej stránke mesta. Druhým interným dokumentom mesta je zoznam uchádzačov o zákazky, ktorí v minulosti poskytli nekvalitné služby. Oba zoznamy bude samospráva aktualizovať vždy k poslednému dňu štvrťroka. K vytvoreniu oboch dokumentov nás viedli dôvody, aby sme ochránili využitie verejných prostriedkov a postarali sa o kvalitné plnenie prác a služieb vysúťažených vo verejnom obstarávaní. Nie je férové, keď sa o zákazky mesta uchádzajú subjekty, ktoré dlhodobo zneužívajú dôveru samosprávy a porušujú zmluvné vzťahy.

Databáza podnikateľov na účely obstarávania: Pred rokom sme úspešne spustili systém informovania podnikateľských subjektov o vyhlásení jednotlivých zákazok s nízkou hodnotou, ktoré je povinné mesto realizovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. K dnešnému dňu sa do databázy mestského úradu prihlásilo 95 záujemcov. Najviac z nich 38 tvoria stavebné spoločnosti, 17 záujemcov v projektových a inžinierskych  činnostiach, zhodne 3 záujemcovia z oblasti geodetických prác a stavebného dozoru. O vyhlásené zákazky v oblasti reklamných služieb sa zaujímajú 4 subjekty a o ostatné služby 30 spoločností.

Transparentné vynakladania verejných zdrojov – kompenzácia výdavkov od štátu:  Mesto Žilina dostalo od štátu kompenzáciu výdavkov, ktoré investovalo počas trvania mimoriadnej situácie na estakádnej kruhovej križovatke (Rondli). Sumu vyše 161-tisíc eur poukázalo na účet mesta Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výšku výdavkov na záchranné práce počas mimoriadnej situácie od 19. mája do 2. júna minulého roka overil Okresný úrad v Žiline, no záverečné rozhodnutie bolo v rukách ministerstva. Zvýšené výdavky mesta súviseli najmä s montážou a demontážou podpernej konštrukcie mostného objektu, jeho očistením, diagnostikou, ako aj s projektovou dokumentáciou na zabezpečenie dočasného dopravného značenia, jeho osadením, prenájmom a demontážou.

 

Strategické riadenie, komunita, participácia občanov

Nová Regionálna rada partnerstva Horné Považie: Priestor na tvorbu priorít strategického a integrovaného územného rozvoja a platformu pre spoluprácu v oblasti hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja vytvorí nová Regionálna rada partnerstva Horné Považie, ktorá v septembri vznikla v Žiline. Dobrovoľné zoskupenie budem viesť ako predseda s dvomi podpredsedami rady, primátorom Bytče Miroslavom Minarčíkom a primátorom Rajca Milanom Lipkom.  Úlohou rady bude tvorba a pripomienkovanie strategického rozvoja v rámci územia Horného Považia. Primárne budeme prerokúvať územnú stratégiu, investície, strategické, integrované alebo tematické projektové balíčky, projekty a projektové zámery s dopadom  na región. Vznik uvedeného združenia je jednou z podmienok zapojenia sa do čerpania financií z europrojektov v budúcom programovom období v rokoch 2021 – 2027.

 Mesto pomohlo podnikateľom: Mesto Žilina pomohlo súkromným spoločnostiam. Z dôvodu negatívnych ekonomických následkov, s ktorými sa kvôli prijatým preventívnym opatreniam v súvislosti s koronavírusom musia vyrovnávať mnohé žilinské reštaurácie, bary, pohostinstvá a kaviarne upravila žilinská samospráva nájomné za pozemky pod letné terasy. Po zvyšok sezóny v tomto roku by malo byť stanovené na symbolické 1 euro. Citlivo vnímame potreby podnikateľov, ktorí v dôsledku zatvorených prevádzok prišli v minulom období o tržby, náklady im naopak neklesli. Chceme im pomôcť, zároveň ale musíme rešpektovať platný právny stav. Podľa súčasnej platnej legislatívy mesta Žilina nie je možné odpustiť nájomné, ani upustiť od jeho vymáhania. Za terasy v Žiline sa neplatí poplatok, ale nájomné za pozemky pod letné terasy v zmysle nájomnej zmluvy, ktorého výška je určená uznesením mestského zastupiteľstva. Nejde teda o systém riešenia cez záber verejného priestranstva, čo je rozdiel oproti viacerým mestám na Slovensku. Mestskí poslanci na októbrovom rokovaní zároveň predĺžili fungovanie letných terás až do konca marca nasledujúceho roka. Ide tiež o opatrenie, ktoré má pomôcť gastroprevádzkam, ktorí v zmysle platných preventívnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR nemôžu podávať pokrmy a nápoje v interiéroch, čím prichádzajú o príjmy.

 

MOBILNÉ A ZELENÉ MESTO

Verejný priestor a urbanizmus

Hlavný architekt mesta: Hlavným architektom a riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina je od februára tohto roku Ing. arch. Rudolf Chodelka. Do funkcie ho na svojom rokovaní vymenovalo Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Vymenovanie hlavného architekta je dôležitá udalosť pre Žilinu. Mesto potrebovalo úrad alebo inštitúciu, ktorá bude zabezpečovať a garantovať rozvoj územia a dlhodobý rozvoj mesta. Schválenie pozície hlavného architekta a jeho útvaru je signálom pre verejnosť, že mestu na problematike územného plánovania a architektúre záleží.

 Žilina bude revitalizovať Bulvár: Nájsť vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru Bulváru v Žiline je cieľom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo v septembri mesto Žilina. Od súťažných návrhov samospráva očakáva kreatívny urbanistický a architektonický návrh riešenia nového Bulváru. Predpokladaná hodnota zákazky pozostávajúca zo sumy za nadväzujúcu zákazku a z cien a odmien je 198 100 eur bez DPH. Víťaz architektonickej súťaže by mal byť známy vo februári 2021, kedy sa aj očakáva uzavretie zmluvy. Súťaž by mala priniesť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Očakávaný je komplexný návrh, ktorý celý vymedzený priestor navrhne atraktívnejším aj príjemnejším pre pobyt a pohyb na ulici a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu.

Potreba zriadenia technických služieb: Mesto pripravuje vlastné technické služby ako samostatnú organizáciu mesta. Zámer odobrili aj mestskí poslanci. Dôvodom návrhu na zriadenie technických služieb je fakt, že v súčasnosti je verejný priestor v meste Žilina spravovaný viacerými externými spoločnosťami s rôznymi zmluvnými podmienkami, ktoré nereflektujú na súčasné požiadavky. Správa verejného priestoru zahŕňa čistenie ciest, chodníkov, cyklotrás, verejných priestranstiev mesta, úpravu trávnatých plôch, ošetrovanie drevín, porastov v meste a tiež správu objektov mesta ako sú detské ihriská, mobiliár a zástavky MHD. V súčasnosti tieto činnosti pre mesto zabezpečuje šesť zmluvných spoločností a ročné náklady sú vyše 3,1 mil. eur.

Reklamný smog: V minulých dňoch (26. a 27. 11.) mesto odstránilo ďalších 9 reklamných stavieb – bilboardov, ktoré stáli na pozemkoch mesta (ulice Vysokoškolákov, Nešporova, Tajovského, Hlinská, Matice Slovenskej, Kvačalova, Priemyselná) bez platnej nájomnej zmluvy. Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 14. decembra smeruje návrh na vyradenie majetku – 5 reklamných veží z Hlinkovho námestia a priestoru pri bývalom OD Tesco. Ak mestskí poslanci návrh schvália, veže, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a chátrajú, odstránime a zlikvidujeme. V minulom roku sme systematicky odstraňovali reklamné zariadenia v pešej zóne, pokračovali sme zrušením veľkoplošnej obrazovky na Hlinkovom námestí. Zámerom je tiež odstrániť predajné stánky, ktoré nemajú platné nájomné zmluvy na prenájom pozemku pod stánkom. V tejto veci vedieme súdne spory, keďže majitelia na výzvy nereagovali.

Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina: V júni 2020 sme zároveň verejnosti predstavili Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, ktorý stanovuje základné regulatívy, princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám. Má pomôcť  vlastníkom, správcom či nájomcom objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina  pri realizácii budúcej reklamy. Okrem iného ponúka inšpirácie, poukazuje na vhodné i nevhodné príklady z praxe a zároveň približuje celý proces povoľovania zo strany dotknutých inštitúcií.

Opatrenia nad rámec zákona: Opustená budova bývalého baru a pizzerie na sídlisku Vlčince spôsobuje Žilinčanom roky starosti. V nevyužitom objekte sa začali schádzať ľudia bez domova, ktorí mnohokrát znečisťovali okolie a vzbudzovali verejné pohoršenie a sťažnosti. Samospráva problém riešila niekoľkokrát a vždy v rámci kompetencií, ktoré jej vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu nehnuteľnosti dovoľuje legislatíva. Z osobnej iniciatívy mojej a zamestnancov mesta ako súkromných osôb a obyvateľov Žiliny bol objekt v apríli zadebnený a zabezpečený proti vstupu. Dôvodom na rázne riešenie Žilinčanov je fakt, že v budove sa naďalej hromadne stretávali ľudia bez domova, čím potenciálne hrozilo nebezpečenstvo šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV2.

Projektová dokumentácia revitalizácie parku na Hlinách VI zadarmo: Dar vo forme projektovej dokumentácie pre revitalizáciu okrskového parku na Hlinách VI je výsledkom úspešnej spolupráce mesta Žilina a spoločnosti Istrofinal, ktorá je investorom multifunkčného projektu Rudiny II. Po dohode so samosprávou uhradila v máji vyše 10-tisíc eur na vypracovanie projektu, čím mestu ušetrila nemalé finančné prostriedky. Vďaka tomu môže začať proces revitalizácie parku, ktorý sa nachádza v spádovej oblasti sídlisk Hliny a Solinky. Pri akýchkoľvek stavebných činnostiach sa mesto usiluje v maximálnej možnej miere spolupracovať s developermi na zmiernení následkov ich stavebnej činnosti na verejný priestor. Prístup vzájomnej spolupráce so súkromnými subjektami prináša výsledky, ktoré neskôr pocítia najmä obyvatelia mesta.

Urbanistická štúdia sídliska Hliny I a II: Navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr je cieľom urbanistickej štúdie revitalizácie sídliska Hliny I a II v Žiline. Štúdiu vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Peter Nezval spolu s odborným tímom svojich kolegov. Dielo verejnosti predstavilo vedenie mesta spolu s architektmi na začiatku marca, zverejnené je aj na internetovej stránke mesta. Architektonická štúdia bude slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy vymedzených priestorov. Mesto zatiaľ nemá určený termín začiatku revitalizácie tohto územia. Ide o niekoľkomiliónovú investíciu, pre ktorú by radnica chcela peniaze čerpať aj z externých zdrojov.  Dokumenty vznikli na základe dôkladnej analýzy problémov v území. V tejto úlohe zohrali kľúčovú úlohu podnety od občanov, ktorí v spomínanej lokalite žijú. Mesto zorganizovalo dve verejné stretnutia, kde mali ľudia možnosť diskutovať o svojich postrehoch a návrhoch na pretvorenie verejných priestorov priamo s vedením mesta a architektmi, ktorí pracovali na vyhotovení štúdie.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Fatranská: Revitalizácia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene je plánovaná v projekte, ktorým sa zmení vnútroblok na ul. Fatranská v rámci najväčšieho mestského sídliska Vlčince. Uvedené miesto súčasnosti neposkytuje vhodné možnosti pre oddychovú a športovú aktivitu obyvateľom. Za vyše 423-tisíc eur sa od apríla budúceho roka vykonajú úpravy spevnených plôch, pribudnú smetné nádoby, lavičky, lehátka, stoly, stojany na bicykle, knižná búdka, workout, kruhové pieskovisko, drobný mobiliár pre deti a rodičov, zelené parkovacie zábrany a herný kopec. V rámci vegetačných úprav pôjde o výsadbu stromov, krov, trvaliek, cibuľovín, založenie trávnatých plôch a popínavých stien.

Splašková kanalizácia v Považskom Chlmci: Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1 mil. eur. Stavbu na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje združenie VS-C Považský Chlmec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. – vedúci člen. Stavebné práce, ktoré by mali trvať 10 mesiacov, začali v septembri 2020. Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8 kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť vybudovanú v I. etape stavby. Cez čerpaciu stanicu „ČS1“ vybudovanú v I. etape budú splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca až na Spoločnú čistiareň odpadových vôd Žilina. Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci je dlhoročnou potrebou obyvateľov tejto mestskej časti. Súčasťou sú aj súvisiace práce na preložkách vodovodu a plynovodu, uvedenie všetkých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke.

 

Doprava a parkovanie

Autovraky: Problémy s autovrakmi sú v Žiline dlhodobé, spôsobuje ich aj nepružná legislatíva. Za rok 2019 zaevidovali príslušníci mestskej polície 108 dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel na území mesta, ktoré oznámili správcovi komunikácie. Po výzve na odstránenie vozidla tak učinilo 22 majiteľov, ďalších 43 vrakov museli odtiahnuť. Celkom sa tak podarilo uvoľniť 65 parkovacích miest.

Daň za dlhodobo stojace autá:  Vyriešiť problém s dlhodobo odstavenými motorovými vozidlami v Žiline má návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 2. novembra schválili mestskí poslanci Žiline. Nové nariadenie zdaní dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré tvoria bariéru vo verejnom priestore v meste. Majitelia si v takýchto prípadoch mesačne priplatia 432 eur za vozidlo. Uvedená sadzba predstavuje rozmer priemerného parkovacieho miesta v m2 (12 m2) vynásobený sadzbou dane za m2 (1,20 eur), za každý jeden deň je to 14,40 eur. Chceme takto motivovať najmä majiteľov dlhodobo stojacich vozidiel k ich odstráneniu z verejných priestranstiev. Hľadali sme najvhodnejší spôsob v rámci legislatívnych možností, ktorý by nám pomohol problém s dlhodobo odstavenými vozidlami riešiť.

Nabíjačka pre elektromobily: Vďaka spolupráci mesta Žilina a spoločnosti Stredoslovenská energetika bola v pondelok 1. júna pri Mestskom úrade v Žiline sprístupnená motoristom nová nabíjacia stanica pre elektromobily. Elektromobilita je silnou súčasťou dopravy v budúcnosti. Príklady zo zahraničia ukazujú, že elektromobily vďaka nulovej produkcii lokálnych emisií a zníženiu ekologickej záťaže do miest rozhodne patria.

Obnova dopravného značenia parkovacích miest:  Na približne 2 000 parkovacích miestach na žilinských sídliskách Vlčince, Hájik, Hliny a Solinky obnovilo mesto do konca novembra vodorovné dopravné značenie. Rekonštrukciu realizovala akciová spoločnosť SATES z Považskej Bystrice za vyše 21-tisíc eur.

Obnova zastávok MHD: Pokračujeme v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. Od apríla budúceho roku v rámci druhej etapy prác obnovíme päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zástavka pribudne na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote takmer 385-tisíc eur zafinancuje mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška povinnej spoluúčasti mesta na financovaní bude viac ako 19-tisíc eur. Počas stavebných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení. Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.

Počas prvej etapy prác, ktorá začala na jeseň 2018 a skončila v minulom roku, mesto obnovilo dovedna 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy. Celkové náklady na investíciu v prvej etape boli vyše 1,5 mil. eur, projekt finančne podporil IROP. Tretia fáza projektu rekonštrukcie podlieha aktuálne schvaľovaciemu procesu v rámci grantovej výzvy IROP. Samospráva v nej počíta s opravou ďalších 16 zastávok MHD, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov bezproblémové. Celkové oprávnené výdavky projektu sú dnes odhadované na približne 1,5 mil. eur, mesto by sa malo spolupodieľať sumou zhruba 76-tisíc eur. V poslednej, štvrtej fáze, projekt ktorej je v súčasnosti taktiež v procese schvaľovania v rámci výzvy IROP, sa obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170-tisíc eur. Dovedna by sa tak v Žiline malo obnoviť až 50 zastávok mestskej hromadnej dopravy

Mesto je na zimu pripravené, zimná údržba je k dispozícii aj na webe: Mesto na zimnú údržbu vyčlenilo tento rok približne 720-tisíc eur. Okrem 255 kilometrov cestných komunikácií udržuje žilinská samospráva v zime aj približne 160 kilometrov chodníkov. Zimnú údržbu pre mesto zabezpečuje zmluvný partner Žilinské komunikácie, a.s. a pri starostlivosti o cesty i chodníky budú k dispozícii aj ďalší externí dodávatelia či aktivační pracovníci mesta. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 22 kusov techniky, šesť veľkých a šesť malých sypačov s radlicami, štyri traktory, UNC nakladače a v prípade potreby aj ďalšie mechanizmy. Nápomocné im budú ďalšie traktory na údržbu priľahlých mestských častí. Pri dočisťovaní pomôžu aj aktivační pracovníci mesta. Na žilinské cesty a chodníky je pripravených 700 ton chemického posypového materiálu a 600 ton inertného materiálu, ktoré sa budú v prípade potreby dopĺňať. Zimná údržba je v zmysle operačného plánu zabezpečená v období od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021, no konkrétny dátum začiatku a trvania zimnej údržby určia poveternostné podmienky. Jednotlivé výkony zimnej údržby budú môcť, podobne ako v minulom roku, sledovať občania na internetovej stránke mesta.

Zdieľané bicykle: Žilinčania a návštevníci krajského mesta zdieľané bicykle v rámci projektu BikeKIA využívajú opäť od 1. mája. Rozhodnutiu spustiť bikesharing napriek mimoriadnej situácii predchádzala komunikácia vedenia mesta, partnerov a technického zabezpečovateľa projektu, ale najmä súhlasné stanovisko regionálneho hygienika. Na vypožičanie bude k dispozícii 120 bicyklov na 20 stanovištiach v meste. Počas prvého mesiaca prevádzky si užívatelia vypožičali bicykle takmer 16 000-krát. Od konca predchádzajúcej sezóny sa do systému BikeKIA registrovalo bezmála 3 000 nových užívateľov, z nich 1 808 v priebehu mája. Najviac výpožičiek sa uskutočnilo dňa 22. mája, kedy si bicykle požičali 907-krát. Pred otvorením novej sezóny za sprísnených hygienických opatrení bolo ťažké predpokladať záujem verejnosti. Obavy sa ukázali byť bezpredmetné, čo dokazuje aj zvyšujúci sa počet nových registrácií a výpožičiek bicyklov.

Zdieľané elektrické kolobežky v Žiline: Ďalšiu možnosť efektívnej, bezpečnej a ekologickej prepravy ponúka od štvrtka 23. júla mesto Žilina. Popri obľúbených zdieľaných bicykloch majú Žilinčania a návštevníci možnosť využívať na svoju prepravu po uliciach už aj zdieľané elektrické kolobežky. Popredná európska prepravná platforma Bolt v spolupráci so žilinskou samosprávou umiestnila na frekventovaných miestach v rámci celého mesta celkom 146 kolobežiek. Mesto k štandardným pravidlám služby v Žiline presadilo špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti účastníkov premávky, najmä chodcov, kvality a poriadku verejného priestoru. Z týchto dôvodov je celoplošné obmedzenie rýchlosti na území mesta na max. 20 km/h. V pešej zóne (Národná ulica, Námestie A. Hlinku, Mariánske námestie, Sad SNP, ulica A. Bernoláka a okolité uličky) a na Bulvári je z dôvodu bezpečnosti obmedzená rýchlosť na max. 10 km/h. Odstavovanie kolobežiek je možné výhradne na virtuálnych staniciach, ktoré sú vyznačené v aplikácii aj v mape.

Zmeny tarify v mestskej hromadnej doprave: Zmeny čakajú aj mestskú hromadnú dopravu v Žiline, ktorá bude od 1. apríla 2021 jazdiť podľa novej tarify. Tarifa v mestskej hromadnej doprave nebola v cenovej oblasti zmenená takmer 10 rokov, pritom sa rokmi rozširoval systém poskytovaných zliav bez úprav cien ostatného cestovného. Pri zmenách nebola dlhodobo zohľadňovaná inflácia ani vývoj počtu prepravených cestujúcich. Po novom budú mať všetky papierové i elektronické cestovné lístky v mestskej hromadnej doprave 12-minútovú alebo 60-minútovú platnosť a nahradia aktuálne jedno a dvojpásmové cestovné lístky. Zásadnou zmenou v navrhovanej tarife je aj to, že všetky cestovné lístky sú časové a prestupné na neobmedzený počet ciest podľa časovej platnosti cestovného lístka. Zmeny pocítia aj žiaci či seniori v kategórii od 62 do 69 rokov, ktorí si budú môcť nárok na bezplatnú dopravu uplatniť až po zaplatení ročného 20-eurového poplatku za zápis nároku na bezplatnú dopravu do dopravnej karty. Po novom môžu cestujúci v Žiline čakať aj väčšiu elektronizáciu služieb. Vybavenie dopravných kariet, predplatných cestovných lístkov či zriadenie a dobíjanie elektronickej peňaženky už bude možné aj prostredníctvom eShopu z pohodlia domova. Novou tarifou sa spúšťa platba platobnými kartami v každom vozidle mestskej hromadnej dopravy na označovačoch cestovných lístkov. Väčšia elektronizácia služieb by zároveň mohla priniesť postupné znižovanie používania klasického dopravného lístka, ktorý je dnes asi v 35 % pomere k používaniu elektronickej čipovej karty.

Modernizácia mestskej hromadnej dopravy: Mesto Žilina začalo v júli realizovať prvé kroky k rozsiahlej modernizácii trolejbusovej dráhy a výstavby údržbovej základne – trolejbusového depa v Žiline. Vyhlásené bolo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trolejových dráh v predpokladanej hodnote viac ako 2,4 mil. eur bez DPH a depa v predpokladanej hodnote viac ako 1,2 mil. eur bez DPH. Predmetom investičného projektu s názvom Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline bude modernizácia infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou rekonštrukčných prác bude trakčné vedenie, výstavba nových trolejbusových tratí, kompletná modernizácia trakčného systému, diaľkového ovládania, obratísk a trakčných meniarní s kompletným napájacím systémom. Štúdia realizovateľnosti ráta s investičnými nákladmi na stavbu približne 40 mil. eur bez DPH. Investičný projekt s názvom Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline má zasa za cieľ vytvoriť vhodné technické podmienky pre údržbu a opravy vozidiel dopravného podniku prostredníctvom modernizácie a dobudovania depa na Kvačalovej ulici. Náklady na realizáciu prác v zmysle štúdie uskutočniteľnosti sa odhadujú na sumu 16 mil. eur bez DPH. V pláne je časť objektov súčasnej základne na opravy a údržbu rekonštruovať, časť prebudovať stavebne aj technologicky a vystavať nové objekty. Práce zahŕňajú obnovu budov, spevnených plôch, komunikácií, odstavných plôch vrátane návrhu ich zastrešenia, riešenie kanalizácie, vzduchotechniky, silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov spolu so zabezpečením elektrickej požiarnej signalizácie.

 

Zeleň a životné prostredie

Pozitívne zmeny v Lesoparku Chrasť: Napriek obdobiu prísnych preventívnych opatrení spojených s koronavírusom, neprestalo mesto Žilina s údržbou lesov vo svojom vlastníctve. Najvýraznejšie práce sa v tomto období týkajú asanácie stromov v Lesoparku Chrasť, ktoré sú napadnuté škodcami. Mesto chce takto ochrániť bezpečnosť návštevníkov lesoparku, ale aj zabrániť šíreniu nákazy na zdravé stromy. Pri prácach v lese na približovanie dreva z lesných porastov navyše samospráva využíva kone, ktoré sú k prírode oveľa šetrnejšie ako ťažká technika. Prvú sezónu v tomto roku boli zároveň v lesoparku skúšobne umiestnené ovce, ktoré spásali mestské lúky.

Trend zachovávania zelených plôch: Samospráva skúšobne od mája 2020 na vytypovaných lokalitách v meste kosí menej, aby mali priestor na rast rastliny a byliny, ktoré v minulom období nestihli zakvitnúť. Zachovávanie plôch s nižšou intenzitou kosenia je moderným trendom údržby mestskej zelene a okrem estetickej funkcie spĺňa aj praktické úlohy v zachytávaní prachových častíc, emisií, vody či vo vytváraní rôznorodosti rastlín pre hmyz, drobné živočíchy a vtáctvo. V prípade mesta Žilina ide o pilotný projekt, ktorý bude viesť k zachovaniu kvitnúcich plôch v meste zatiaľ na piatich miestach. Na sídliskách Solinky (Limbová) a Vlčince (Sv. Bystríka) sa radnica rozhodla kosiť s nižšou intenzitou. Na sídliskách Vlčince (Obežná, Piešťanská) a Hájik (Korzo) bude mesto priestor rekultivovať likvidáciou pôvodného trávnatého porastu a založením novej kvitnúcej lúky. Lokality boli vybrané aj vzhľadom na polohu predškolských, školských a sociálnych zariadení, pre lepšiu dostupnosť a ako ďalší vzdelávací prvok v ekovýchove detí.

 Triedenie kuchynského bioodpadu: Žilina bude triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Povinnosť zabezpečiť jeho triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Správne vytriedený bioodpad je možné ešte zhodnotiť, teda spracovať na ďalšie využitie. Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Vytriedený kuchynský bioodpad budú môcť Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov, na tento účel bude do konca decembra v meste rozmiestnených 100 kusov. Triediť kuchynský bioodpad budú aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu odpadu v paneláku. Obyvatelia rodinných domov môžu na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu aj naďalej využívať kompostér vo svojej záhrade. Mesto Žilina ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností pripravilo pre každú domácnosť žijúcu v paneláku a bytových domoch štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu. Štartovacie balíčky sa budú odovzdávať v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina v decembri a v januári.

Projekty adaptácie na zmenu klímy: Aplikovať v Žiline opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy je zámerom projektu, s ktorým v žiadosti o grant uspela žilinská samospráva v novembri. Počas najbližších troch rokov preinvestuje Žilina viac ako 1,3 mil. eur na realizáciu niekoľkých opatrení zameraných najmä na zníženie zraniteľnosti najviac ohrozených skupín, detí a seniorov. Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina bude finančne podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Čo sa bude v rámci projektu realizovať: Revitalizácia Parku Sv. Juraja v Trnovom, nákup dvoch elektromobilov, nákup nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, výsadba lesa v Zástraní, zníženie energetickej náročnosti Materskej školy A. Kmeťa, revitalizácia lesoparku Chrasť, revitalizácia zeleného priestoru pred mestským úradom, zelená strecha na budove mestského úradu, výsadba jednotlivých stromov alebo kríkov v meste, Adaptačná stratégia mesta Žilina, zelené steny na vybraných budovách základných škôl, monitoring zníženia CO2 vo všetkých aktivitách…

 

BEZPEČNÉ A STAROSTLIVÉ MESTO

Bezpečnosť

Nový okrsok polície na sídlisku Hliny: Zlepšiť aktivity v oblasti prevencie a zabezpečenia verejného poriadku je úlohou nového kontaktného miesta Mestskej polície v Žiline, ktoré v marci vzniklo na žilinskom sídlisku Hliny. Okrsok sa nachádza v priestoroch Základnej školy Jarná a pre obyvateľov mesta bude k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hodiny. Činnosť v ňom pre tamojších obyvateľov zabezpečuje vždy jeden poverený príslušník mestskej polície. Po služobných miestnostiach mestskej polície na sídliskách Solinky a Hájik, ide o tretí okrsok, ktorý policajti otvorili. Zámerom je otvoriť nové oddelenie ešte na sídlisku Vlčince s pôsobnosťou aj pre sídlisko Solinky.

Sociálne služby

Bytová politika: Jednou z oblastí, ktorej sa venuje komunitný plán je sociálna a bytová politika. Záujem o nájomné byty každoročne narastá a súčasná kapacita bytov, ktoré má samospráva k dispozícií nedokáže pokryť dopyt všetkých záujemcov. Nové Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina zavádza nové kritéria prideľovania, pričom sa zohľadňuje najmä závažnosť situácie žiadateľov. Dôraz sa kladie na rodiny s deťmi, osamelých rodičov, osoby so zdravotným postihnutím, seniorov obete domáceho násilia či mládež opúšťajúcu detské domovy či pestúnsku starostlivosť. Do budúcna vedenie mesta zvažuje viaceré možnosti, ako zvýšiť počet mestských nájomných bytov. Jednou z nich je aj možnosť výstavby nových nájomných bytov. K 31. októbru evidujeme 236 žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu.

Podpora zdravotne znevýhodnených: Mesto v tomto roku rozvíjalo aj projekty zamerané na osoby so zdravotným postihnutím. Prioritou je najmä debarierizácia a uľahčenie komunikácie osobám so zdravotným znevýhodnením. Za týmto účelom zakúpilo Mestské divadlo v Žiline v tomto roku nové zariadenie na titulkovanie predstavení, čo umožní ľuďom s poruchami sluchu lepšie rozumieť hovorenému slovu. Taktiež je k dispozícii aj tlmočnícka služba pre sluchov postihnuté osoby, ktorú vykonáva Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS Žilina. Tému bezbariérovosti vnímame ako dôležitú a podnikáme kroky, ktoré by zlepšili život znevýhodneným obyvateľom nášho mesta. Na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sme pripravili  koncepcie rozvoja detských ihrísk a vonkajších verejných športových ihrísk v meste Žilina. Mestskí poslanci sa budú tiež zaoberať návrhom prioritných lokalít pre detské ihriská v jednotlivých volebných obvodoch či mestských častiach. Zámer na vybudovanie detského ihriska pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu bol schválený a v rozpočte na budúci rok sme zaradili finančné prostriedky na jeho realizáciu. Súčasne sme navrhli vhodné plochy pre vybudovanie takýchto ihrísk na území mesta, napríklad na mieste detského ihriska na ulici Lichardovej na sídlisku Hliny.

Poskytované sociálne služby pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením: Podarilo sa navýšiť počet terénnych sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici. Taktiež sa predĺžil aj čas poskytovania sociálnej služby v tomto zariadení počas pracovných dní. Komunitné centrum spolupracuje aj so siedmimi dobrovoľníkmi, ktorí aktívne pomáhajú pri príprave detí na vyučovanie, sprevádzajú ich na voľnočasové aktivity či zabezpečujú organizáciu voľnočasových aktivít. V priestoroch Základnej školy Hollého funguje klubovňa pre klientov Komunitného centra, ktorá je k dispozícií pre voľnočasové aktivity detí, ich prípravu na vyučovanie či prácu rodičov s deťmi. Do budúcna sa plánuje realizovať i nadstavba Komunitného centra, ktorá by umožnila poskytovať sociálne služby a poradenstvo väčšiemu počtu ľudí. V záujme zvýšenia bezpečnosti v uvedenej lokalite má samospráva na najbližšie obdobie pripravený projekt vybudovania kamerového systému.

Starostlivosť o osoby bez domova: Pripravené sú aj projekty zamerané na poskytnutie pomoci pre osoby bez domova. V spolupráci s Diecéznou Charitou Žilina plánuje mesto Žilina navýšiť kapacitu nocľahárne a rozšíriť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré sa bude nachádzať na Bratislavskej ulici.

Terénna sociálna práca: Zlepšiť podmienky sociálnych služieb v meste je cieľom projektu, ktorý mesto realizuje najbližšie tri roky.  Zo získaných takmer 120-tisíc eur budú prefinancované mzdy na ďalších troch terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia na území mesta Žilina.

Nová brožúra o sociálnych službách: Pre občanov samospráva v tomto roku pripravila informačnú brožúru – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorá obsahuje základné informácie o sociálnych službách poskytovaných na území mesta Žilina a kontakty na poskytovateľov týchto služieb. Prehľadný sumár informácií im pomôže ľahšie sa orientovať v poskytovaných službách a zároveň im uľahčí vybavenie konkrétnej sociálnej služby.

 

VZDELANÉ A AKTÍVNE MESTO

Kultúra a Šport

Reforma systému športovej podpory: V tomto roku mesto Žilina pripravilo reformu systému podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov. Cieľom zámeru navrhnutého do 31. decembra 2023 je nanovo definovať smerovanie športu v meste v oblasti športových grantov, dotácií a v podpore vrcholového športu. Systém, ktorého návrh je tvorený v úzkej pracovnej skupine zástupcov mesta na čele so mnou ako predkladateľom, v spolupráci so športovými klubmi a športovými manažérmi, je založený na štyroch pilieroch pokrývajúcich celú agendu športovej činnosti.

Prvým pilierom sú športové dotácie a určený je najmä pre športové kluby s výraznou podporou mládežníckeho športu. Druhý pilier tvoria športové granty na podporu projektov a významných podujatí v oblasti športu. Tretí pilier systému zameraný na podporu vrcholového športu sa rozčleňuje na tri platformy – extraligové kluby, vrcholových športovcov v individuálnom športe, profesionálny a mládežnícky hokej. Štvrtý pilier je fondom na podporu športu, ktorý je vytvorený z nevyčerpaných prostriedkov v prvom až treťom pilieri a príspevkov sponzorov.

Mestský hokejový klub Žilina s novým majiteľom: Mestský hokejový klub Žilina má nového majiteľa. Predaj  100-percentného balíka akcií v nominálnej hodnote 25-tisíc eur za cenu 31 925 eur schválili na zasadnutí v máji poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline spoločnosti LUPIZA, s. r. o. Novému majiteľovi klubu bude v zmysle zmluvy poskytnutá ľadová plocha a priestory pre športovú činnosť za symbolické 1 euro, dotácia od mesta vo výške maximálne 75-tisíc eur ročne na každú jednu jednotlivú hokejovú sezónu a možnosť využívať ľadovú plochu štyri hodiny denne. Spoločnosť LUPIZA sa zas zmluvne zaviaže, že v prípade fungovania v extralige prispeje navrch k dotácii od mesta do rozpočtu 450-tisíc eur a v prípade pôsobenia v prvej lige prispeje 150-tisíc eur.

Revitalizácia športového areálu Základnej školy Martinská: Žilinská samospráva by mala v budúcom období viac podporovať budovanie nových a rekonštrukciu už existujúcich športovísk a športových areálov v meste. Ísť by malo najmä o športoviská, ktoré fungujú pri základných školách v pôsobnosti mesta. Na uvedenej potrebe sa zhodli zástupcovia vedenia mesta a členovia športovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Žiline, ktorí sa vo štvrtok 27. augusta stretli na žilinskej Základnej škole (ZŠ) Martinská. Práve športový areál pri ZŠ Martinská by mal v nasledujúcom období prejsť revitalizáciou, na ktorú vyčlenilo mesto v rozpočte približne 300-tisíc eur.  V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl s vnútornými športoviskami, pri školách funguje aj 20 telocviční a jedna športová hala. Okrem nich sú k dispozícii aj vonkajšie športoviská s deviatimi multifunkčnými ihriskami a šiestimi dráhami.

Vrcholoví športovci dostali od mesta 50-tisíc eur: Žilina podporila tento rok vrcholových športovcov sumou celkom 50-tisíc eur. Z toho je 30-tisíc eur určených na podporu seniorských extraligových klubov v olympijských športoch, 10-tisíc eur pre extraligové kluby v neolympijských športoch a 10-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe. Maximálna výška podpory pre extraligový klub v olympijskom športe je 30-tisíc eur a v neolympijskom športe 5-tisíc eur. Športovci jednotlivci môžu byť podporení maximálne do výšky 3-tisíc eur.

Podpora žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur:  Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporila žilinská samospráva tento rok sumou viac ako 82-tisíc eur. Inštitúcie, ktoré uspeli v grantovom kole so svojimi žiadosťami, dostanú z rozpočtu mesta vyše 24-tisíc eur. Je to približne polovica z pôvodne ohlásenej sumy na podporu projektov a inštitúcii v Žiline, ktorá sa následkom úsporných opatrení v súvislosti s ekonomickými následkami koronavírusu upravila nadol. Do grantového systému v oblasti kultúry sa tento rok zapojilo celkom 39 projektov a celkovou sumou 40-tisíc eur bude podporených 27. Päť projektov nesplnilo podmienky výzvy. Na podporu športových aktivít bolo vyčlenených 17-tisíc eur. Žiadatelia podali spolu 31 projektov, finančnú podporu dostane 19 z nich. Podmienky poskytnutia grantu nesplnili štyri projekty. V oblasti vzdelávania žilinská radnica podporí 11 aktivít celkovou sumou 10-tisíc eur. V oblasti životného prostredia sa o podporu uchádzalo deväť projektov, z ktorých jeden nesplnil podmienky výzvy. Na uskutočnenie zvyšných je vyčlenených spolu 10-tisíc eur. Z celkovej sumy 10-tisíc eur na podporu projektov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa tento rok vyčerpá viac ako 5 700 eur na podporu piatich aktivít. So žiadosťami o inštitucionálnu podporu sa zapojilo päť subjektov, ktoré mesto podporí čiastkou viac ako 24-tisíc eur zo schváleného rámca 30-tisíc eur.

Ocenili sme významné osobnosti aj športovcov: Čestným občianstvom mesta Žilina ocenila tento rok žilinská samospráva dve osobnosti. Čestnou občiankou mesta sa stala Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Rovnaké ocenenie získal in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si tento rok prevzal kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta si odniesol svetoznámy fotograf Andrej Reiser. Okrem najvyšších ocenení mesta som udelil na slávnostnom oceňovaní v stredu 16. septembra aj Cenu primátora pedagogičke Emílii Wiesengangerovej.  Mesto tento rok v júni odovzdalo aj ceny za minuloročné úspechy najlepším žilinským športovcom z radov dospelých, mládeže, samospráva ocenila aj športové podujatie roka, najlepší kolektív či športových trénerov.  Športovcom Žiliny za rok 2019 sa stal thaiboxer, 28-ročný Milan Paleš z Diamond Gymu Žilina. Najlepší slovenský standup bojovník podpísal vlani v lete trojročný kontrakt s organizáciou Enfusion, ktorá mu garantuje desať zápasov vrátane titulového. Práve titul ECE Xtreme StandUp World Champion v kategórii 70kg získal tento rok v októbri v holandsom Alkmaare.

Prihláška na Európske hlavné mesto kultúry: Mesto Žilina sa od februára pripravuje na prihlásenie sa do výzvy na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Po prvom kole konzultácií s kultúrnou obcou a kľúčovými partnermi v meste, zámer prípravy a predloženia prihlášky v utorok 18. februára tento zámer odobrili žilinskí mestskí poslanci na svojom rokovaní. Mesto Žilina si od kandidatúry na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 sľubuje podporu a rozvoj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, vrátane získania nevyhnutných investícií zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. Kandidatúra nám okrem možností na zviditeľnenie mesta, ale aj posilnenie jeho identity poskytne v širšom kontexte priestor na vysporiadanie sa prostredníctvom kultúrneho programu s náročnými témami minulosti a súčasnosti.

 

Školstvo a mládež

Zvýšenie platov učiteľov: Učitelia a pedagogickí pracovníci na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina si v tomto roku polepšili. Okrem garantovaného 10 percentného zvýšenia platov, ktoré prijala vláda v minulom roku, dostali žilinskí učitelia a pedagogickí pracovníci ďalšie 4 percentá navyše v osobných príplatkoch. Návrh samosprávy vychádza z rokovaní vedenia mesta so školskými odbormi a z dlhoročných potrieb škôl v správe mesta.

 

Nové technické škôlky: Takmer 39 000 eur stálo vybudovanie technických kútikov na deviatich materských školách v Žiline. Jeden z nich, na Základnej škole s Materskou školou Gaštanová v Žiline, symbolicky odovzdali v stredu 19. februára zástupcovia samosprávy a Nadácie Kia Motors Slovakia. Cieľom technických škôlok je zvýšiť záujem detí o technické vzdelávanie, zlepšiť ich manuálnu zručnosť, podporiť detskú zvedavosť, technické myslenie, vedomosti o vede a technickom svete. Financie v rámci projektu, ktorý podporila Nadácia Kia Motors Slovakia, žilinské škôlky využili na rekonštrukčné práce súvisiace s prípravou technických kútikov, na nákup skríň, boxov, pracovných stolov, náradia a materiálu. Jedinou zmenou v porovnaní s bežnými náradiami a materiálmi pre dospelých bude využívanie mäkkého a ľahkého dreva balza, ktoré majú v obľube aj modelári.  Nové technické kútiky pribudli okrem Materskej školy Gaštanová aj na materských školách
v Zástraní, Zádubni, na uliciach Jarná, Bajzova, Gorazdova, Petzvalova a Trnavská. Projekt technických škôlok v meste Žilina je, čo sa rozsahu týka, unikátnym v rámci Slovenska.

Žilinské základné školy modernizujú odborné učebne: Viac ako 1 mil. eur bude stáť vybavenie nových jazykových, prírodovedných, polytechnických a špecializovaných učební s informačno-komunikačnou technikou na 12 vybraných základných školách v Žiline. Mesto v septembri získalo financie na modernizáciu škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V Základnej škole Lichardova sa vybuduje nová jazyková trieda a zmodernizuje učebňa fyziky a knižnica. V rámci projektu sa zmodernizujú odborné učebne aj na ZŠ Školská 49, Jarná, Do Stošky, Limbová, ZŠ a MŠ Gaštanová. Odborné učebne a knižnice sa obnovia aj na ZŠ Martinská, V. Javorku, Slovenských dobrovoľníkov a ZŠ a MŠ na Ulici sv. Gorazda 1 v Žiline. Na obnovu existujúcich a budovanie nových odborných a jazykových učební sa projekt zameria na ZŠ Námestie mladosti 1, ZŠ Karpatská zriadi školskú knižnicu a odborné učebne. V prvej etape projektu v nasledujúcich týždňoch pribudne v školách nový nábytok.

Nové pracovné miesta pre asistentov:  Mesto Žilina sa zapojilo aj do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameraný je na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných a materských školách prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg). Vďaka projektu na 19 základných a materských školách v Žiline mesto vytvorilo spolu 81 pracovných miest. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

Vynovené detské jasle na Puškinovej: Vynovené priestory budú môcť od augusta opäť využívajú deti a zamestnanci zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ulici v Žiline. Rekonštrukcia detských jaslí, ktorá sa uskutočnila od júna do augusta 2020, si z rozpočtu mesta vyžiadala takmer 90-tisíc eur. V jasliach na žilinskom sídlisku Hliny bola opravená poškodená strecha, ktorú následne zateplili. Rekonštrukčné práce zahŕňali aj celkovú obnovu elektroinštalácie, počas ktorej pribudli moderné a úsporné svietidlá. Celý objekt bol v závere prác vymaľovaný. Rekonštrukcia neobišla ani kuchyňu, v ktorej bolo obmenené nerezové zariadenie za celkom 1 600 eur.

Žilinské škôlky sa vďaka rozsiahlym rekonštrukciám postupne rozširujú: Viac ako 1,5 mil. eur stála rekonštrukcia Materskej školy Čajakova, Trnavská a Petzvalova v Žiline. Mesto na rozsiahle práce získalo peniaze z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V materskej škole na Čajakovej ulici vznikla nová trieda, v Materskej škole na Trnavskej zas pribudli dve nové triedy a jedáleň, vďaka čomu sa zvýšila kapacita miest o celkom 73 miest. V Materskej škole Petzvalova zateplili budovu, zmodernizovali osvetlenie, vykurovanie, či zabezpečili bezbariérový prístup. Od septembra vynovené školy opäť využívajú deti a učitelia. Nové nadzemné podlažie s triedou, vďaka ktorej sa zvýšila kapacita o 23 detí, vzniklo v Materskej škole Čajakova. Dve nové triedy pre 50 detí a jedáleň pre približne 90 detí po rekonštrukcii pribudli aj v Materskej škole Trnavská. Rozšíriť kapacitu školy o 42 detí vybudovaním nadstavby budovy je cieľom projektu, ktorý mesto začalo realizovať na Materskej škole Suvorovova v Žiline. Rekonštrukčné práce za viac ako 1 mil eur potrvajú do konca budúceho roka. Mesto investičnú akciu zafinancuje z vlastných zdrojov a z prostriedkov IROP. Investičnú akciu za celkom 440-tisíc eur zameranú na zníženie energetickej náročnosti radnica v júni ukončila aj v Materskej škole na Petzvalovej ulici v Žiline. Rekonštrukčné práce, ktoré trvali osem mesiacov, sa v škole dotkli zateplenia budovy, modernizácie osvetlenia a vykurovania, dobudovania núteného vetrania rekuperáciou či zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy.

 

Teraz najčítanejšie

Peter Fiabáne

Som srdcom Žilinčan. V tomto meste som sa narodil, vyrástol a žijem tu dodnes. Život som zasvätil športu, vybudoval som plavecký klub Nereus Žilina. Práve téma športu a láska k rodnému mestu ma priviedla ku komunálnej politike. 16 rokov som pôsobil ako mestský poslanec. V komunálnych voľbách 2018 som získal dôveru Žilinčanov a bol som zvolený za primátora nášho mesta. Viac o mne, mojom tíme a našich plánoch pre Žilinu sa dozviete na mojej facebookovej stránke, na www.planzilina.sk alebo na oficiálnych stránkach mesta -  www.zilina.sk.