Denník N

Igor Matovič verzus Richard Sulík. Na koho strane je pravda pri nákupe antigénových testov?

JE HNEV RICHARDA SULÍKA NA PREMIÉRA SR V SÚVISLOSTI S NÁKUPOM ANTIGÉNOVÝCH TESTOV, KTORÝM HO POVERILA VLÁDA OPRÁVNENÝ ? Odpoveď znie – určite nie. Premiér konal v súlade
so zákonom a aj v súlade so zdravým rozumom. Fakty jednoznačne hovoria v prospech Igora Matoviča.

Kde je pravda a prečo prišlo k tomuto podľa mňa zbytočnému konfliktu medzi premiérom Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom sa pokúsim vysvetliť v tomto článku.

Podľa právnej analýzy, ktorú mám k dispozícii bol už prvý nákup antigénových testov prostredníctvom SŠHR (Správa štátnych hmotných rezerv) v objeme 13 miliónov ks za viac ako 40 mil. EUR v rozpore so zákonom č. 372/2012 Z.z. o SŠHR. Predseda SŠHR Ján Rudolf, ako garant celého nákupu bohužiaľ svojou nekompetentnosťou spôsobil chaos v súvislosti s ďalším nákupom antigénových testov. To je hlavný a podľa mňa jediný dôvod, prečo už SŠHR nenakupuje ďalších 16 miliónov antigénových testov. Ján Rudolf v médiách prezentoval, že 13 miliónov  testov nakúpila SŠHR do pohotovostných zásob SŠHR. Ak by bol Ján Rudolf zorientovaný v problematike, tak by nikdy nemohol takúto vec predložiť na vládu. Skúsim jednoduchou formou objasniť legislatívny rámec, v ktorom sa bolo potrebné  pohybovať pri nákupe testov prostredníctvom SŠHR.

Legislatívny rámec:

 Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z.o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o SŠHR).

Podľa § 2 zákona o SŠHR sa na účely tohto zákona rozumie tvorbou štátnych hmotných rezerv ich vytváranie, dopĺňanie alebo zabezpečenie doplnenia pri riešení krízovej situácie2)podľa opatrení hospodárskej mobilizácie3) a úloh určených ministerstvami alebo ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

                                                                              I.

 Krízovou situáciou sa rozumie aj pandemická situácia (ohrozenie verejného zdravia II. stupňa). Musí ísť kumulatívne o:

  1. a) riešenie krízovej situácie (to znamená ide o taký materiál, ktorý priamo alebo nepriamo súvisí s potlačením pandemickej situácie) a zároveň
  1. b) musí mať ako právny základ vytvorený rámec v opatrení hospodárskej mobilizácie (nariadiť opatrenie môže vláda SR výlučne vo forme nariadenia vlády SR v súlade s § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov). Pre vylúčenie pochybností uvádzam, že opatrením hospodárskej mobilizácie nie je uznesenie vlády o potrebe nákupe tovaru, určovanie limitov, ani úlohy vyplývajúce pre SŠHR SR.

Nariadenie vlády SR č. 269/2020 Z.z. platné v čase nákupu, t.j. od 30.9.2020 ustanovuje v § 6 iba použitie už existujúcich hmotných rezerv, t.j. nie tvorbu nových rezerv.

                                                                                  II.

Antigénové testy boli podľa mediálnych vyjadrení predsedu SŠHR SR zaradené do pohotovostných zásob SŠHR SR ! 

  • § 19 ods. 4 zákona o SŠHR ustanovuje: pohotovostné zásoby sa tvoria v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a obvodnými úradmi v súlade s krízovým plánom SŠHR !!!

Nemám vedomosť, že by sa v krízovom pláne SŠHR SR nachádzali antigénové testy.

  • § 19 ods. 5 zákona o SŠHR ustanovuje: Správa rezerv vypracúva na obdobie dvoch kalendárnych rokov návrh tvorby pohotovostných zásob, ktorý schvaľuje vláda na základe odporúčania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.

Ani tu sa antigénové testy podľa zverejnených informácií nespomínajú.

Obstaranie pohotovostných zásob vo vzťahu k antigénovým testom bolo Štátnymi hmotnými rezervami SR vykonané v rozpore so zákonom v spojitosti s čl.2 ods. 2 Ústavy SR, t. j. OBSTARANIE PREBEHLO BEZ POTREBNÉHO PRÁVNEHO ZÁKLADU !!!

ZJEDNODUŠENE POVEDANÉ, JÁN RUDOLF ODBORNE NEZVLÁDOL PROCES OBSTARÁVANIA AG TESTOV !!!

Richarda Sulíka som ešte v lete upozorňovala na odborné zlyhania predsedu SŠHR, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť nemalé škody, ako ekonomické, tak aj škody vo vzťahu k SaS a zároveň som ho požiadala, aby sa stretol s externým právnym poradcom, ktorý auditoval SŠHR, aby mu objasnil stav, ktorý panuje na úrade SŠHR. Bohužiaľ Richard Sulík to odmietol. Ak by sa s ním stretol, tak verím, že by sme tu dnes nemali čo riešiť, pretože testy by obstarávala Správa štátnych hmotných rezerv naďalej a hlavne v súlade so zákonom o SŠHR. Určite stojí za zmienku aj informácia, že údajne externá právna kancelária vypovedala rámcovú zmluvu SŠHR z dôvodu straty dôvery, čo je ďalším silným dôkazom toho, ako Rudolf jednoducho stráca pevnú pôdu pod nohami. SŠHR je povinná zverejniť ukončenie takejto zmluvy aj v CRZ / centrálnom registri zmlúv /, ale do dnešného dňa tak neurobila. Zjavne Ján Rudolf nechce, aby laická, alebo odborná verejnosť videla dôvody ukončenia zmluvy zo strany externej právnej kancelárie. Budem sa určite prostredníctvom zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pýtať na to, prečo si SŠHR doteraz nesplnila svoju zákonnú povinnosť.

Kto je teda zodpovedný za to, že testy musí teraz obstarávať Ministerstvo hospodárstva?  Richard Sulík by mal otočiť svoj hnev na svojho nominanta Rudolfa a nie  na premiéra Igora Matoviča. Keď som nastúpila do funkcie podpredsedníčky SŠHR, tak mi externý právny poradca priniesol všetky potrebné právne normy, ktoré súviseli s výkonom mojej funkcie. Celý mesiac som študovala zákon o SŠHR, aby som bola v danej problematike zorientovaná. Bohužiaľ Ján Rudolf sa veľmi študovaniu zákona nevenoval a výsledok toho dnes vidíme. De facto musí jeho ,,šéf“ plniť úlohu, ktorú by inak plnil sám predseda SŠHR.

Samotné obstarávanie 16 miliónov ks antigénových testov v gescii ministerstva hospodárstva
na základe uznesenia vlády hovorí jednoznačne  kto a za akých podmienok má celý nákup zrealizovať. Úlohu mal vykonať podpredseda vlády a minister hospodárstva na základe špecifikácie určenej Ministerstvom zdravotníctva SR. Súčinnosť mal poskytnúť aj minister financií Eduard Heger. Nikde z uznesenia vlády nevyplýva premiérovi povinnosť participovať na tejto úlohe ! Preto argumentácia Richarda Sulíka, že písal premiérovi v tejto súvislosti list je až komická.

Očakávala som, že sa minister hospodárstva ujme tejto úlohy ako odborne zdatný minister. Zostala som preto nemilo prekvapená, keď Richard Sulík informoval verejnosť o svojom prvom kroku po zadaní úlohy. Listom sa totiž obrátil na NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad) s požiadavkou o výklad kompetenčného zákona, aby tak v snahe zvrátiť povinnosť obstarávať testy zastavil tento proces hneď na začiatku. Vo svojom statuse na FB som uviedla, že NKÚ SR nemá v kompetencii poskytovať výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, poskytovať odborné stanoviská, právne poradenstvo a ani inak metodicky usmerňovať ministra hospodárstva. Netuším, čo robia poradcovia Richarda Sulíka a netuším, kto mu vôbec takúto vec poradil, ale toto sú elementárne veci, ktoré by mal minister hospodárstva ovládať. Na čo má minister hospodárstva poradcov? Na čo má právne oddelenie, oddelenie verejného obstarávania, ,,odborníka“ predsedu SŠHR Jána Rudolfa, ktorý už má predsa bohaté skúsenosti s obstarávaním testov. Minister hospodárstva sa obrátil listom na NKÚ už
18. novembra 2020 a odpoveď, ktorá mu prišla 20.novembra 2020 ho zrejme nepotešila, pretože mu predseda NKÚ slušne vysvetlil to, na čo som ja poukazovala vo svojom príspevku. Po prvé predseda NKÚ v liste zdôraznil, že Najvyšší kontrolný úrad SR nie je oprávneným orgánom, ktorému prináleží výklad rozhodnutí vlády, alebo rozhodovanie v kompetenčných sporoch, ale napriek tomu zjavne
zo slušnosti predseda NKÚ predsa len poskytol svoj názor, v ktorom sa zastal premiéra Igora Matoviča, pretože podľa názoru NKÚ vláda má právomoc uložiť ministrovi hospodárstva v rámci realizácie jednotnej štátnej politiky aj úlohy, na ktorých sa vláda väčšinovo
uzniesla. Tým jasne povedal, že kompetenčný zákon porušený nebol. Vzhľadom k tomu, že minister hospodárstva nenašiel spôsob ako z obstarávania testov vycúvať, tak sa obrátil na ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) so žiadosťou o stanovisko, ako má postupovať pri verejnom obstarávaní antigénových testov. ÚVO prijalo žiadosť ministra hospodárstva 23.11.2020. Z týchto faktov je jasné, že 6 dní sa Richard Sulík snažil o to, aby testy obstarávať nemusel. Namiesto toho, aby hneď 19. novembra 2020 zriadil pracovnú skupinu zo skutočných odborníkov na verejné obstarávanie a právnikov, tak tu listami bombarduje inštitúcie, ktoré nemajú v popise práce vysvetľovať ministrovi, čo má robiť. Považujem za zavádzajúce na tlačovej besede tvrdiť, že ministerstvo zdravotníctva až na piatykrát poskytlo správnu špecifikáciu antigénových testov. Ak by bola totiž hneď v ten deň, teda 19. novembra zriadená pracovná skupina, tak by takúto špecifikáciu dokázali správne nastaviť za jeden deň, bez vypisovania listov. Takéto veci sa riešia operatívne a nie listami. V tomto duchu sa vyjadril aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie pán Hlivák, ktorý dňa 10.12.2020 v relácii Téma dňa na otázku moderátora pána Bielika, koľko by malo trvať obstaranie týchto testov podľa jeho názoru, tak sa jednoznačne vyjadril, že sa jedná o niekoľko dní !!! Zároveň však zdôraznil, že by sa tomu naozaj mali venovať odborníci a nie politici. Znova sa pýtam, prečo Richard Sulík nepoveril odborníkov na verejné obstarávanie touto úlohou. Na tlačovej besede spolu so svojou poradkyňou Janou Kiššovou minister hospodárstva poukázal na to, že najprv mal testy obstarávať rezort Ministerstva vnútra. Znova zavádzal verejnosť, pretože Ministerstvo vnútra nikdy nebolo zaviazané uznesením vlády na nákup testov. Takáto úvaha bola vyslovená len na krízovom štábe, avšak názor ÚKŠ (Ústredný krízový štáb) má len odporúčací charakter a nie je pre vládu záväzný. Posledné slovo má vždy vláda. Je to to isté ako je to aj s poradcami. Pani Kiššová môže ministrovi hospodárstva navrhovať riešenia, ale na konci dňa aj tak rozhodne minister a nie vždy to korešponduje s návrhmi poradcov. Nechápem preto, prečo Richard Sulík zavádza takto verejnosť, že Ministerstvo vnútra vycúvalo z tejto úlohy.

Ak sa mám teda držať faktov, tak ma Richard Sulík vôbec nepresvedčil, práve naopak. Premiér Igor Matovič v tomto prípade jednal plne v súlade so zákonom a dokonca aj so zdravým rozumom. To, že sa Richard Sulík chcel prikryť stanoviskami NKÚ a ÚVO a úmyselne naťahoval čas len dokazuje, že má veľký strach urobiť podobnú chybu, akej sa dopustil predseda SŠHR Ján Rudolf. Zároveň to však nesvedčí o veľkej odbornosti a fundovanosti poradného tímu ministra hospodárstva. Na záver by som uviedla, že moje zistenia sa opierajú o právny názor ľudí, ktorí majú v prvom rade záujem chrániť zákonnosť a dodržiavanie pravidiel tak, ako nám to ukladá Ústava SR.

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Šubová

Som bývalá podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv. Pracovala som na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj na Ministerstve životného prostredia SR, na sekciách eurofondov. Som oznamovateľka závažnej ekonomickej trestnej činnosti na oboch ministerstvách v súvislosti s čerpaním eurofondov. Mojím mottom je  : NULOVÁ TOLERANCIA KU KORUPCII A KLINTELIZMU.