Denník N

Ako funguje spolupráca inštitúcií pri prevencii a eliminácii násilia na ženách?

Znižovanie a prevencia násilia v partnerských vzťahoch a domácnostiach je dlhodobou víziou Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny od roku 2015. KMC od svojho vzniku podporuje v regiónoch multiinštitucionálnu spoluprácu inštitúcií, ktorej cieľom je pripraviť optimálnu stratégiu pre prevenciu násilia na ženách a realizovať ju.

K svojmu cieľu sa KMC približuje postupne a uvedomuje si, že boj proti násiliu na ženách nemôže byť úspešný ak k nemu neprizveme celú spoločnosť, jednotlivcov aj inštitúcie. Bez zapojenia rôznych aktérov totiž nie je možné účinne predchádzať násiliu, ani pomáhať ženám a ich deťom na ceste do bezpečia. Súčasne všetci, ktorí sú zapojení do tohto koordinovaného úsilia sa zvyčajne zameriavajú na svoje dlhodobejšie ciele, ktoré sa týkajú tejto špecifickej problematiky – plánujú a premýšľajú ako si čo najúčelnejšie rozdelia úlohy. Koordinácia rôznych organizácií a inštitúcií vyžaduje otvorenú komunikáciu a podporuje vzájomné porozumenie. Preto v regiónoch Slovenska dlhodobo podporujeme  multiinštitucionálne iniciatívy, ktoré majú za cieľ naplánovať optimálne kroky pre prevenciu násilia na ženách a realizovať ich.

Na tomto mieste Vám chceme tieto iniciatívy predstaviť slovami regionálnych koordinátorov a koordinátoriek multiištitucionálnej spolupráce Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.

Alena Jenčová-Alscherová, Žilina: „Multiinštitucionálna spolupráca v oblasti násilia na ženách a domáceho násilia nie je benefit, ale nevyhnutnosť. V prípade, že v regióne funguje, je obrovským prínosom pri práci s rodinami ohrozenými domácim násilím a ženami ohrozených násilím. Téma násilia páchaného na ženách je sama osebe veľmi širokospektrálna a nie je možné ju začleniť len v rámci jednej oblasti a odboru. Štatistiky ukazujú, že v najväčšej % miere je páchané násilie na ženách a to formou domáceho násilia. Keď máme ženu ohrozenú násilím, takmer vždy je tam aj dieťa, ktoré je tiež obeťou trestného činu. Takže už z tohto pohľadu je nutné riešiť proces v rámci viacerých odborov a zákonov. A to riešime len vzniknutú situáciu. Ak nechceme len hasiť vzniknuté krízové situácie, ale riešiť aj prevenciu a osvetu k novým formám násilia, je spolupráca nevyhnutná. Bez toho nie je možné hľadať riešenia a eliminovať násilie páchané na ženách. Pri komplexnom riešení je nevyhnutnosťou spolupráca ministerstiev: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva. Okrem toho je tiež potrebná vzájomná spolupráca medzi ďalšími subjektami – obcami a neziskovými organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby od pobytovej, ambulantnej až po terénnu. V Žilinskom kraji je veľmi dobre nastavená spolupráca na základe zosieťovania a vytvorenia platformy rôznych zástupcov, odborníkov a inštitúcií. Jediné, čím sa dá riešiť krízová situácia je vzájomná spolupráca. Na Slovensku je 48 akreditovaných subjektov, ktoré poskytujú služby rodinám v kríze. Takmer 95% z nich nie je schopných poskytovať všetky služby komplexne. Preto je nevyhnutná spolupráca na medzisektorovej úrovni, iba tak vieme riešiť danú problematiku a tému komplexne a efektívne.“

Barbara Bohony, Bratislava: „Z pozície regionálnej koordinátorky PMIS (partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce) vnímam  pozitívne, že na území Bratislavského kraja má spolupráca inštitúcií verejného a neverejného sektora, ktoré sa zaoberajú problematikou násilia páchaného na ženách, niekoľkoročnú tradíciu a kontinuitu. Multiinštitucionálna spolupráca je podporovaná zo strany samosprávneho kraja, čo je veľmi cenné a na Slovensku to nie je samozrejmosťou. Priamo na pôde BSK pôsobí pracovná skupina zložená zo zástupkýň a zástupcov mimovládneho sektora, samosprávy, štátnej správy a polície, ktorá spoluvytvára Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. Základom úspešnej spolupráce je dobrá komunikácia medzi jednotlivými článkami pomoci ženám. Máme tu podmienky na to, aby jednotlivé subjekty spolu komunikovali, deje sa to, aj keď často len na formálnej úrovni.

Široké portfólio služieb zabezpečuje mimovládny sektor, organizácie sú etablované, majú skúsenosti a vedia o sebe, môžu sa vzájomne podporovať a zlepšovať v kvalite služieb. Vnímam však aj ich únavu z dlhodobého „boja o prežitie“ a suplovania štátnej pomoci. Zo strany verejných inštitúcii je deklarovaná podpora, trvá však dlhší čas, kým sa prejaví v konkrétnych riešeniach, ktoré pomáhajú ženám v rámci systému sociálnej pomoci, dostupnosti služieb pre deti, ochrany pred násilím a pod. Vyzdvihla by som však, že v tomto procese napredujeme.

Pozitívne zmeny je vidieť najmä na lokálnej úrovni, kde vznikajú užitočné prepojenia v rámci komunít, zvyšuje sa povedomie verejnosti o problematike, kvalita služieb, osobná zainteresovanosť štátnych zamestnancov, scitlivenie v rámci pomáhajúcich profesií. Je tu obrovský potenciál, ktorý treba ďalej rozvíjať, prehlbovať diskusiu, hľadať spoločnú víziu a zmysluplné spojenia medzi inštitúciami.“

Apolónia Sejková, Prešov: „Multiinštitucionálna spolupráca bude mať v krajoch význam v situácii, keď sa stane problematika násilia páchaného na ženách a deťoch a domáceho násilia prioritou aj regionálnych samospráv. V Prešovskom kraji to tak nie je a všetky zúčastnené členky a zúčastnení členovia našej Pracovnej skupiny MIS sa na jej činnosti podieľajú z dôvodu svojho osobného i profesionálneho presvedčenia, že jedine integrovaný, multidisciplinárny prístup je to, čo môže pomôcť násilie v intímnych vzťahoch zastaviť. Na škodu veci je, že sa do činnosti tejto skupiny nezapájajú aj predstaviteľky a predstavitelia súdnej moci a reprezentanti prokuratúry, kde často narážajú ženy na nepochopenie podstaty násilia spôsobeného nerovnocenným postavením partnerov vo vzťahu.

Aj po mnohých rokoch stále platí, že najlepším riešením násilného partnerského vzťahu na Slovensku je nedostať sa do takého to vzťahu, čo znamená, že veľký dôraz by mal byť kladené práve na prevenciu a prácu s mladými ľuďmi, ktorí žijú v období, keď do takýchto vzťahov vstupujú. Toto presvedčenie našlo odraz aj v aktivitách navrhovaných členmi MIS do nášho regionálneho RAP.“

Juraj Janček, Trnava: „Projektom PMIS sa rozšírilo vnímanie odborníkov a zástupcov participujúcich subjektov o násilí páchanom na ženách. Vnímame aj zlepšenie kontaktov medzi zamestnancami – kontaktnými osobami v organizáciách a inštitúciách, ktoré môže v prípade potreby napomôcť pri rýchlej výmene informácií, prípadne pri možnostiach rozšírenia služieb pre ženy. Zapojenie do spolupráce je prospešné aj pre organizácie, ktoré sa môžu dostať do povedomia odbornej verejnosti a získajú tak partnerov, o ktorých sa môžu oprieť.“

Katarína Čierniková, Trenčín: „V trenčianskom regióne vnímam ako benefit vytvorenie PMIS, nakoľko vďaka členkám tejto skupiny sa problematika obetí domáceho násilia viac zviditeľnila a tvorbou regionálneho akčného plánu svojim spôsobom robili vo svojom pracovnom, aj súkromnom prostredí osvetu problematike násilia. Našťastie, aj po vytvorení tohto plánu zostali kontakty PMIS zachované. Pozitívne hodnotím spoluprácu medzi bezpečným ženským domom LUNA a Trenčianskym samosprávnym krajom. Ten v rámci riešenia situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 promptne reagoval a neváhal s dodaním ochranných pomôcok, dezinfekcie pre klientky a odborný personál BŽD LUNA. Ocenili sme, že pravidelne komunikovali s bezpečným ženským domom, informovali o nových usmerneniach a na konci kvartálu objednali ďalšie miesta ako aj navýšili rozpočet. Riaditeľka iniciovala humanitárnu pomoc s obchodným reťazcom LIDL, vďaka čomu vieme našim klientkám poskytnúť potravinovú pomoc. Najväčším dlhodobým problémom je podľa mňa nesystémové financovanie služieb obetiam domáceho násilia – samosprávne kraje prispievajú len vo výške cca 40% reálnych nákladov.“

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.