Denník N

Za zánik praktickej sestry zaplatíme všetci.

Parlament zrušil na návrh ministra zdravotníctva povolanie praktická sestra ignorujúc alarmujúci nedostatok ošetrovateľského personálu a nesúhlas členov tripartity, napriek tomu, že toto povolanie prilákalo do zdravotníckych škôl o 40% viac deviatakov. Viac ako zarážajúce je, že tak učinil zákonom o poisťovniach, ktorý so zdravotníckymi povolaniami nijako nesúvisí v čase keď bojujeme na všetkých frontoch s koronavírusom. Hlavným argumentom je vraj nesúlad s legislatívou EÚ. U susedov v ČR o žiadnom rozpore nieje reč a povolanie má všeobecnú podporu. Háčik asi bude spočívať v predvolebných sľuboch hnutia OĽANO nespokojným sestrám s titulom, ktoré sa transformovalo do programového vyhlásenia vlády. A to sa plniť musí aj keď nemá žiadnu logiku, ak sem nepočítame populizmus.

Prvým januárom prestanú na Slovensku existovať praktické sestry. Pochovala ich novela zákona o zdravotných poisťovniach. Zákon schválil parlament ako vládny návrh zákona 24.11.2020 takmer bez rozpravy a názov povolania z praktickej sestry mení na zdravotníckeho asistenta. Zrejme si nikto v pléne ani len nevšimol, že v prechodných ustanoveniach, na 26-tej strane dokumentu je o tom zmienka. Kto o tom dobre vedel, boli asi len členky zdravotníckeho výboru – jeho nezdravotnícka predsedníčka a predsedníčka sesterských odborov. To, čo tak vehementne obe predtým kritizovali na Zelníkovej novele zákona o liekoch, ktorý 16.05.2018 praktické sestry priviedol na svet, nielenže bolo s ich požehnaním opäť použité, ale dokonca posunuté do vyššieho levelu. Obe novely boli prijaté neštandardne – jedným zákonom bol upravený druhý bez pripomienkového konania. To je v zásadnom rozpore s legislatívnymi pravidlami a zákonodarcovia tým  len potvrdili svoju nekompetentnosť a morálnu úbohosť. Tu však podobnosť obidvoch noviel končí.

Tá prvá Zelníkova novela si kládla za cieľ zatraktívniť zdravotnícke povolanie pre budúcich študentov SZŠ, zvýšiť záujem o tieto školy a tým aj navýšiť počty ich absolventov. Išlo o dôležitú úlohu pre slovenské zdravotníctvo – zlepšiť personálne zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v nemocniciach i ambulanciách.

Úspešnosť novely sa prejavila veľmi rýchlo. Za dva roky od jej prijatia sa zvýšil záujem o  štúdium tohto odboru na SZŠ o 40,59 %. Toto číslo zároveň znamenalo zvyšovanie kvality žiakov na týchto školách, lebo školy si mohli začať vyberať spomedzi záujemcov tých najlepších. Pozitívne zmeny v Štátnom vzdelávacom programe odboru praktická sestra predznamenávali odštartovanie trendu zvyšovania kvality ošetrovateľského personálu s maturitou i kvality budúcich študentov ošetrovateľstva na vysokých školách.

Praktickú sestru sme neobjavili na Slovensku.  O rok skôr zdravotníckych asistentov premenovali v susednej Českej republike. Rovnako ako u nás klesal o toto povolanie záujem a s nízkymi kompetenciami nemalo v systéme zdravotnej starostlivosti veľké uplatnenie. Pomenovanie zdravotnícky asistent nebol nikdy laickou ani odbornou verejnosťou prijaté. Absolvent SZŠ (zdrávky) ostával neoficiálne naďalej sestričkou tak ako dlhé roky pred tým. Českí legislatívci siahli po pojme praktická sestra, ktorý je dlhodobo etablovaný v americkom systéme klasifikácie ošetrovateľského personálu.

Level Typical education requirement Scope of practice

Certified Nursing Assistant (CNA)

certifikovaný ošetrovateľský /zdravotnícky asistent

odborné štúdium v rozsahu 75 hodín sú vyškolení vykonávať obmedzený počet činností pod dohľadom registrovaných sestier: môžu merať životné funkcie, podávať predpísané lieky, umývať pacientov a prevážať pacientov v invalidnom vozíku.

Licensed Practical Nurse (LPN)

licencovaná praktická sestra

odborné štúdium v rozsahu 1 roka (12-18 mesiacov) Okrem výkonov asistenta je praktická sestra všeobecne kvalifikovaná na podávanie injekcií, vykonávať terapeutické masáže, pripravovať pacienta na operácie, viesť zdravotné záznamy pacientov, meniť  obväzy, niekde podávať infúzie. Podávajú správy o pacientových potrebách lekárskemu personálu.

Registered Nurse (RN)

registrovaná sestra

(všeobecná sestra)

 (2 r. štúdium)

(4 roky, absolutórium a titul)

– okrem výkonov asistentov a praktických sestier majú kvalifikáciu vykonať ošetrovateľskú diagnostiku, a dohliadať na prácu asistentov a praktických sestier

Advanced Registered Nurse Practitioner (ARNP)

Sestra s pokročilou praxou

-postgraduálne vzdelávanie -toto povolanie zahŕňa pôrodnú asistentku, sestru s pokročilou praxou, špecializovanú klinickú sestru a anesteziologickú sestru

 

Európe podobná klasifikácia chýba vzhľadom na veľkú rozdielnosť zdravotníckych i vzdelávacích systémov jednotlivých krajín. Aby bol umožnený voľný pohyb pracovnej sily medzi členskými krajinami EÚ bola 30.09.2005 prijatá smernica Európskeho parlamentu a rady o uznávaní odborných kvalifikácií. Smernica č. 36 upravuje v oblasti zdravotníctva 5 kategórií regulovaných povolaní – lekár, zubný lekár, farmaceut, pôrodná asistentka a sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť. Pre presnosť treba uviesť, že v doslovnom preklade ide o pojem ošetrovateľka (nurse). Tento pojem v slovenčine nezodpovedá celkom tomuto regulovanému povolaniu a slovenská legislatíva použila pojem sestra. Opomenutý však ostal prívlastok – zodpovedná za všeobecnú starostlivosť. Je to veľmi podstatné a má to svoje dôvody. Ako prvý možno spomenúť, že ošetrovateľstvo na Slovensku stále ani, tridsať rokov po revolúcii, nie je dostatočne vymedzené ako samostatná súčasť zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť za ňu ako celok stále preberá lekár. Zodpovednosť sestry je určená len za jednotlivé zrealizované úkony a nie za ošetrovateľskú starostlivosť ako časť zdravotnej starostlivosti čiastočne nezávislej od ordinácií lekára. V tom zároveň spočíva druhý a hlavný problém ošetrovateľstva na Slovensku. Slovenské ošetrovateľstvo prešľapuje na mieste, nevie si vybudovať adekvátnu pozíciu v zdravotnej starostlivosti a len pramálo prispieva k jej skvalitneniu. Nedarí sa mu to napriek tomu, alebo práve preto že až 12 fakúlt ošetrovateľstva, resp. ich vysunutých pracovísk v SR, produkuje bakalárky, magisterky, doktorky, docentky a profesorky či profesorov ošetrovateľstva ako na bežiacom páse. Chápem frustráciu mnohých vysokoškolsky vzdelaných sestier, ktoré boli oklamané strašením, že bez vysokej školy prídu o povolanie a dali sa na štúdium aj v zrelom veku. Chápem sklamanie tých, ktoré zistili, že s titulom sa ich postavenie na pracovisku výrazne nezmenilo oproti sestrám s maturitou. Rovnako chápem, že tento stav dostal do pohybu bojovníčky za emancipáciu svojho povolania a o jeho morálne a finančné docenenie. Zároveň treba povedať, že o prípadoch, kedy zamestnávateľ – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyslovene preferuje sestry s vysokoškolským vzdelaním pre ich erudovanosť v problematike a jednoznačne vyšší prínos pre prax oproti sestre bez titulu, veľmi nepočuť.

Otázku potrebnosti, či nepotrebnosti takého množstva vysokoškolsky vzdelaných sestier len podčiarkla praktická sestra so svojimi odbornými kompetenciami. Tie určuje naša vlastná legislatíva, lebo nejde o regulované povolanie z pohľadu EÚ. Stal sa z nej nepriateľ číslo jeden.  Na boj proti nej vyrukovala komora sestier so svojím odborovým združením zbraňami sebe vlastnými. Čím menej podložených argumentov, tým viac kriku a sťažovania sa na ubližovanie a hľadanie spojencov medzi ublíženými. Sestry sa nezabudli posťažovať aj v Bruseli. Európska komisia sa podnetom musela zaoberať a zistila asi to, čo bolo od začiatku jasné, že v slovenskej legislatíve nie je zadefinovaná všeobecná sestra, resp. sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, a tým nie je jasný rozdiel medzi sestrou a praktickou sestrou. Aké sú skutočné výhrady zo strany EK sa môžeme len domnievať, lebo MZSR nám odmietlo príslušnú dokumentáciu poskytnúť s odôvodnením, že je tajná!?

Slovenská republika namiesto toho, aby cez legislatívcov a zákonodarcov jasne zadefinovala všeobecnú sestru a zabezpečila tak zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania i samotnej profesie, zvolila cestu menšieho odporu. Zlikvidovala praktickú sestru, ktorá nie je ako povolanie regulovaná právnymi normami Európskej únie s očakávaním, že snáď nebude treba nikomu vysvetľovať, že takmer rovnaký rozsah praktických výkonov ako sestra s vysokoškolským vzdelaním dokáže zvládnuť aj tá bez titulu.

V Českej republike toto povolanie funguje bez problémov naďalej a Európska komisia nemá voči tomu žiadne výhrady. Na rozdiel od Slovenska sa takto majú šancu vysporiadať s nedostatkom sestier,  ktoré samy poukazujú na svoju preťaženosť, vyhorenosť, vekovú štruktúru a ich nedostatok v celom systéme poskytovania služieb pacientom.

Možno sa už len domýšľať, že aké ďalšie kroky budú túto profesiu čakať na Slovensku. Stále tu ostáva problém, že praktické výkony, ale aj vzťah k pacientom a povolaniu sa dokážu žiaci na stredných školách naučiť lepšie a za menej peňazí, ako na školách vysokých. Je možné predpokladať, že tlak na znižovanie kompetencií teraz už zdravotníckych asistentov bude opäť narastať. A to napriek tomu, že ošetrovateľského personálu je žalostne málo a vlastne tie výkony nemá kto urobiť. Čo evidentne nikoho na MZ SR a ani v zdravotníckom výbore NR SR netrápi je, že o zdravotnícke školy po tejto zmene opäť poklesne záujem, a že keď nebude dosť absolventov SZŠ, nebude mať kto študovať ošetrovateľstvo ani na vysokých školách. Zrejme ich netrápi ani to, že sa nakoniec nebude mať kto postarať o pacientov.

Súčasné vedenie Ministerstva zdravotníctva SR pri týchto krokoch nebralo v úvahu zásadný nesúhlas poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (AŠN SR, ANS. ASL), ani najväčšieho odborového zväzu v zdravotníctve (SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb).. Štátny tajomník, ktorý listom z 13. augusta prisľúbil, že ASZŠ prizve na rokovanie o praktických sestrách, sľub nedodržal. Odbor ošetrovateľstva MZSR si rokovanie so svojim „fanklubom“ zorganizoval 13. novembra, dokonca našiel jednu praktickú sestru, ktorá sa chce rozhodne nechať premenovať. MZSR spolu so zdravotníckym výborom NRSR potichučky v čase pandémie pripravilo legislatívnu zmenu, bez riadneho odôvodnenia a pripomienkového konania, tak, aby proti nej nikto nemohol protestovať, aby naplnilo populistický bod programového vyhlásenia vlády. Bravó. Stredné zdravotnícke školy, tisícky ich žiakov a absolventov dostali krásny vianočný darček.

Samotné sestry v nemocniciach pocítia na sebe toto Pyrrhovo víťazstvo. Niektoré zabúdajú, že práca v zdravotníctve je tímovou prácou a každý jeho člen je dnes viac ako inokedy potrebný. Vyblokovať tých, ktorí im majú pomáhať je cestou pre ešte väčší nedostatok odborného personálu pri lôžku pacienta. Nie sme presvedčení, že to budú bežné sestry vnímať pozitívne, veď to bude pre ne znamenať ešte väčšiu záťaž. Niektoré ich predstaviteľky však budú „oslavovať“, aj keď v skutočnosti nieje čo. Aj takto môže vyzerať obraz nekompetentnosti a morálnej úbohosti kompetentných. Pacienti budú odkázaní na pomoc personálu z tretích krajín, ak k nám príde pracovať. Je toto cieľom sestier?

Nemienime sa s týmto stavom zmieriť a žiadame MZSR vypracovať novelu zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nielen navráti povolanie praktická sestra, ale jasne zadefinuje povolanie všeobecná sestra s kompetenciami zodpovedajúcimi európskej judikatúre v súlade so všeobecnými normami legislatívneho konania za účasti všetkých dotknutých strán.

Som presvedčený, že obe povolania majú pre zdravotníctvo nenahraditeľný význam. Verím v skutočné – moderné ošetrovateľstvo, ktoré si vybuduje svoje postavenie aj na Slovensku skromným, pritom hrdým a poctivým prístupom k práci, k chorým, k štúdiu, vede … neustálym preukazovaním ochoty spolupracovať a rozvíjať sa!

Mgr. Miroslav Sekula prezident ASZŠ SR

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sekula

Absolvent SZŠ Lučenec - odbor zdravotná sestra- 1982, Absolvent FiFUK - Pedagogika - Starostlivosť o chorých - 1989. od r. 1989 učiteľ odborných predmetov na SZŠ Lc, od marca 2003 riaditeľ SZŠ Lc, od apríla 2010 Prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR