Denník N

Obstarávania, ktoré trvajú rok a viac a oblasti, kde sa veľmi nesúťaží. Čo všetko sme sa dozvedeli z otvorených dát o obstarávaniach slovenských samospráv?

Verejné obstarávanie je často označované za zdĺhavý a neefektívny proces, ktorý brzdí investície a dá sa ľahko zdržiavať alebo manipulovať. Cieľom verejného obstarávania by pritom malo byť s primeranou mierou byrokracie a času dosiahnuť otvorenú súťaž, ktorá vygeneruje najlepšie tovary a služby za najnižšiu cenu. Aby si občania urobili svoj názor na to, či je súčasné nastavenie verejného obstarávania optimálne, mali by mať k dispozícii viac než názory politikov a odborníkov. Optimálne je, ak majú aj konsolidované, prehľadné a vizualizované dáta. Čo všetko sa vieme o obstarávaniach samospráv dozvedieť z otvorených dát?

Článok vznikol na základe dát portálu Uvostat za roky 2014-2020.

Hodnota obstarávaní

Celková hodnota uzavretých zmlúv z obstarávaní bola 3,97 mld. EUR. (s DPH)

Ročne samosprávy na Slovensku uzatvárajú na základe obstarávaní zmluvy za niekoľko stoviek miliónov EUR, pričom najviac to bolo v roku 2015, kedy hodnota atakovala 1 mld. EUR (mimochodom, bol to posledný rok kedy bolo treba čerpať európske fondy v danom programovom období). Prevažnú väčšinu sumy tvoria obstarávania z vestníka verejného obstarávania, elektronické trhovisko tvorí len menšiu časť, ktorá sa navyše každoročne zmenšuje. Rok 2020 samozrejme ešte nie je uzatvorený, suma preto môže ešte narásť. Vzhľadom na údaje o vyhlásených obstarávaniach, ktoré sú pri roku 2020 menej ako polovičné oproti predchádzajúcemu roku však zrejme rok 2020 zostane najslabším rokom od roku 2014 z pohľadu sumy obstarávaní.

Obstarávania v najvyššej hodnote realizujú mestá, o niečo menšej obce a najmenší objem financií pretiekol cez VÚC. Významný je rozdiel pri podiele eurofondových obstarávaní. Obce realizujú prevažne eurofondové obstarávania, pri mestách a VÚC je podiel blízky jednej štvrtine.

Najväčší obstarávatelia

Najväčšími obstarávateľmi sú najmä vyššie územné celky, veľké mestá, ale nájdeme tu aj obce. Príklady sú obce Lesenice s len 516 obyvateľmi a Čierny Balog s vyše 5000 obyvateľmi, ktorý sa však počtom obyvateľov blíži k veľkosti mesta.

Samosprávne kraje najviac peňazí míňajú na služby verejnej dopravy, stavebné práce, plyn a služby hromadného stravovania.

Mestá míňajú najmä na stavebné práce (vrátane prác na električkových dráhach), služby súvisiace s likvidáciou odpadu, elektrickú energiu, verejnú dopravu a služby na čistenie a zametanie ulíc.

Napokon obce najviac financií vynakladajú na stavebné práce, stavebné práce na výstavbe kanalizácie, stavebné práce pri stavbe budov materských škôl, stavebné práce na cestách, budovách, inštalácia vonkajšieho osvetlenia a traktory/ťahače.

Zaujímavé je tiež pozrieť sa na najväčších obstarávateľov pri zohľadnení ich veľkosti. Na to sme použili údaj o počte obyvateľov, ktorým sme vydelili sumu obstarávaní. Výsledkom je graf nižšie, ktorý sme vypočítali pre mestá a ktorý zobrazuje sumu obstarávaní na 1 obyvateľa. Čím tmavší odtieň modrej farby, tým má mesto viac obyvateľov.
Medzi najväčšími obstarávateľmi aj najväčšími obstarávateľmi na obyvateľa sú zastúpené samosprávy naprieč celým Slovenskom, nebadať tu žiadne regionálne rozdiely.

 

Počet obstarávaní

Obstarávanie samo o sebe je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje kvalifikovaný personál, istý čas a aj skúsenosti. Zaujímavé preto môže byť pozrieť sa na to ktoré samosprávy majú vysoký počet obstarávaní.

V tejto hodnote vyniká ŽSK, ktorý má až vyše dvojnásobok obstarávaní oproti iným samosprávam. Z tabuľky zmizli obce, ktoré majú aj v prípade vysokej sumy obstarávaní skôr veľké ako menšie obstarávania a nezvládajú taký vysoký počet procesov obstarávania. Z grafu sme vylúčili obstarávania pomocou “elektronického trhoviska” keďže sú  procesne oveľa jednoduchšie a sú využívané skôr pri menších nákupoch. Pri týchto obstarávaniach v systéme EKS je najväčším obstarávateľom Komárno, ďalej Nové Zámky a Bratislava.

Najväčší dodávatelia

Medzi najväčších dodávateľov patria spoločnosti pôsobiace v oblasti výstavby, dopravy, dodávok energií, gastrolístkov alebo služieb spracovania odpadov.

Konkurencia

Jedným z indikátorov kvality verejného obstarávania je počet uchádzačov. Čím je vyšší, tým je vyšší predpoklad skutočnej súťaže ktorá tlačí na nízku cenu. Samozrejme, toto platí len v prípade že predmet obstarávania nie je na trhu špecifický a poskytuje ho málo dodávateľov alebo v prípade že uchádzači nie sú spolu spätí. To ale nemáme ako z dát overiť.

V tabuľke nižšie pre takzvaný CPV popis uvádzame medián z počtu súťažiacich, počet obstarávaní a celkovú sumu. Zoradením podľa celkovej sumy sme sa snažili v prvom rade brať ohľad na zákazky s vysokou sumou, keďže pri týchto je možné dosiahnuť najväčšiu úsporu.

Ako vidno z grafu, najväčší stredný počet uchádzačov majú zákazky stavebného charakteru, ako sú stavebné práce, oprava ciest (5), stavebné práce na stavbe cyklistických trás (6). Nižšie hodnoty sa naopak vyskytujú pri inžinierskych a stavebných prácach, práce na stavbe električkovej trate (3), elektrická energia, služby hromadného stravovania, záhradnícke služby (3) a najnižšie hodnoty 1 čo znamená najhoršiu mieru konkurencie dosahujú napríklad služby verejnej cestnej dopravy, likvidácia a spracovanie odpadu alebo čistenie a zametanie ulíc. Tieto obstarávania sú často napísané priamo pre konkrétneho dodávateľa.

 

Dĺžka obstarávania

Pri zisťovaní dĺžky trvania obstarávania sme brali do úvahy dátum oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a dátum podpisu prvej zmluvy. Ako zaujímavé vyšli hlavne rozdiely medzi jednotlivými druhmi tovarov a služieb (CPV kód).

Z najčastejšie obstarávaných tovarov a služieb (zoradené podľa počtu obstarávaní) trvalo najdlhšie verejné obstarávanie na učebné pomôcky a zariadenia, stredná dĺžka bola až takmer 300 dní! Je to veľmi veľa vzhľadom na to, že práve na školách často chýbajú učebnice a základné pomôcky. Naopak za najkratší čas sa dajú obstarať napríklad zariadenia na monitorovanie dopravy (47 dní), stavebné práce na stavbe športových zariadení (64 dní) alebo služby súvisiace s likvidáciou odpadu (70 dní).

Dashboard

Ak by ste si chceli pozrieť ako obstarávala ľubovoľná samospráva, prípadne si porovnať samosprávy medzi sebou, poslúži vám dashboard, kde si môžete vybrať samosprávu(y) a v grafoch uvidíte sumu obstarávaní, počet vyhlásených a počet dokončených obstarávaní, minimálny, stredný a maximálny počet uchádzačov a zároveň aj všetky uzatvorené zmluvy.

Dashboard je prístupný na webovej adrese: www.alvaria.sk/obstaravania

Rozšírenú verziu článku ktorý obsahuje aj interaktívne grafy a viac informácií o dátach nájdete na stránke Alvaria.sk.

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.