Denník N

Politická objednávka = umlčať ma !

Snaha umlčať ma ako prednostu OÚ v Prievidzi začala po tom, čo na podnet Najvyššieho kontrolného úradu SR som požiadal o vykonanie kontroly na Pozemkovom a lesnom odbore OÚ Prievidza. V tomto podnete  od NKÚ SR   sú popísané viaceré skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu,  že zo strany zodpovedných zamestnancov  tohto odboru  mohlo dôjsť k porušeniu zákona.

Súbežne s kontrolnou činnosťou začalo disciplinárne konanie s troma zamestnancami už spomínaného odboru. Dostali písomné upozornenie  za menej závažné porušenie služobnej disciplíny. Od tejto chvíle začali  na moju adresu  šíriť  vykonštruované a absurdné sťažnosti  napr.  to, že som ich na pracovisku šikanoval.

Dňa 19. 11. 2020  som predložil na MV SR generálnemu tajomníkovi služobného úradu JUDr. Ľubomírovi Šablicovi moje  stanovisko k nepodloženému a vymyslenému obvineniu. Vyšetrovanie nebolo ukončené ale MV SR cez média oznámilo, že práve to bol jeden z dôvodov môjho odvolania z funkcie prednostu OÚ v Prievidzi.

Chcem podotknúť,  že je povinnosťou prednostu OÚ organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadenými  zamestnancami v zmysle  § 113. Zákona o štátnej službe.

Pýtam sa teda:

a/  Prečo MV SR neukončilo vyšetrovanie hore spomínaného podnetu NKÚ SR ?

b/  MV SR pridelilo prešetrenie  sťažnosti  zamestnancov  OÚ v Prievidzi  na moje údajné šikanovanie oddeleniu vzdelávania zamestnancov MV SR. Pýtam sa, sú oni na to kompetentní ?

c/  Údajne prebieha ešte niekoľko šetrení v danej veci (voči mojej osobe? či aké?).  Prečo ma o nich doposiaľ neoboznámili?

d / Prečo MV SR účelovo zamlčalo, že sťažovatelia ( teda tí, ktorých som mal údajne šikanovať na pracovisku) už  boli disciplinárne potrestaní ?

e/ Kto dočasne riadi OÚ Prievidza ?

Odpovede stále nedostávam a teda asi sa niekto bojí, že nebudem mlčať !

Pavol Jusko,  bývalý prednosta Okresného úradu v Prievidzi

Teraz najčítanejšie