Denník N

Súdna mapa – odporujú jej naozaj len skorumpované justičné a iné živly ?

Okresný súd Revúca
Okresný súd Revúca

Vnímam, že médiá nevenujú rovnakú ( ak vôbec nejakú) pozornosť pripomienkam občanov Slovenska k súdnej mape, ktorých len ťažko možno spojiť s veľkými korupčnými aférami a neefektívnosťou fungovania justície

Kto sa oboznámil s pripomienkami  administratívnych zamestnancov súdov, primátorov miest, starostov obcí a iných úradov, k ministerkou navrhovanej súdnej mape, musí v prvom rade dôjsť k záveru, že žiadne neboli akceptované.

Ľudovo sa takejto situácii zvykne hovoriť aj  „hádzanie hrachu na stenu.“

Rozhodla som sa postupne zverejňovať niektoré konkrétne pripomienky k navrhovanej súdnej mape, ktoré som pre čitateľov vybrala a citujem ich z materiálov v úplnom znení.

Každý si môže urobiť vlastný názor o ich  povahe a o tom, či smerujú k snahám o zachovanie skorumpovanej, nefunkčnej a nedôveryhodnej justície.

Začnem pripomienkami z okresu Revúca, ktorý patrí medzi slovenské kraje s úžasným prírodným, aj historickým bohatstvom, ale aj k okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti, chudoby a zlej dostupnosti.

Okresný súd Revúca ( súdna mapa navrhuje jeho úplné zrušenie), je podľa stránky otvorená justícia celkovo 7. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov Slovenska. K navrhovanej súdnej mape (okrem iného) uvádza:

„..Okresný súd Revúca dosahuje dlhodobo veľmi dobré výsledky a ako jeden z mála súdov, podľa pravidelne aktualizovaných štatistík Analytickým centrom, pracuje s najnižšími zostatkami nielen v počte nevybavených, ale aj reštančných vecí v celoslovenskom meradle…

Ako vyplýva aj z analýzy uverejnenej v časopise súkromné právo 2/2020..súdy so  špecializovanými rodinnými sudcami,  patria spravidla medzi tie súdy, ktoré rodinnoprávnu agendu vybavujú len priemerne alebo najpomalšie zo všetkých súdov v Slovenskej republike. Na druhej strane sú to práve súdy s nešpecializovanými sudcami, vybavujúcimi kombináciu rôznych agend, ktoré dosahujú v celoslovenskom prepočte najlepšie výsledky…

Navrhovaný menší počet súdov.. nezaobíde sa bez ujmy na právach občanov, najmä v dôsledku zhoršenia dostupnosti občanov k spravodlivosti, a to aj v okrese Revúca…V súčasnosti patrí ..medzi jeden z najhorších z hľadiska infraštruktúry a dostupnosti okolitých okresných miest nielen pre hornatú krajinnú oblasť,…ale aj z hľadiska vysokej miery nezamestnanosti…Obyvatelia.. budú musieť dochádzať na súd nielen do 47 km vzdialeného mesta Rožňava, ale aj pre nedostatočné dopravné spojenie.., viackrát prestupovať. V obvode súdu.. žilo k 31.12.2019- 39537 obyvateľov. Za rok 2019 tento súd vybavil celkom 2923 vecí. …každý obyvateľ okresu Revúca príde do kontaktu so súdom priemerne v 5,71 veciach za život…“

ZO odborového zväzu justície v Revúcej dodáva : “ Väčšina sudcov pôsobiacich na Okresnom súde v Revúcej nepochádza z tohto regiónu, a preto nemajú žiadne väzby, ktoré by mohli ovplyvňovať ich rozhodovanie v konaniach. OS Revúca sa nachádza v regióne, ktorý už dlhodobo patrí medzi najchudobnejšie slovenské regióny s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá k septembru 2020 predstavovala 18,23 %. ..Okres Revúca sa umiestnil na prvom mieste  v poradí regiónov v rámci SR…podľa počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi.. s podielom 12,88 % ( priemer Slovenska je 2,53 %).

Myslíme, že ak by došlo k zrušeniu OS Revúca, nie každému zamestnancovi bude poskytnuté pracovné miesto na Obvodnom  súde Rožňava…Zrušenie súdu ovplyvní aj existenciu ďalších organizácii v Revúcej, ako je Okresná prokuratúra Revúca, ORPZ, značne ovplyvní činnosť opatrovníčok ÚPSVaR v Revúcej. ..Nie je zriedkavosťou, ak samotní zamestnanci súdu, resp. starostovia obcí poskytnú finančnú hotovosť, aby sa účastníci s maloletými deťmi mohli dostať v primeranom čase domov, ale aj na súd. (pozn. autora – stáva sa to aj na súdoch v Bratislave ?) Stávalo sa totiž, že stránky sa museli vybrať domov pešo (konkrétne do Tornale, vzdialenosť od Revúce 40 km).. Okresný súd .. sídli v budove patriacej Mestu Revúca, s ktorým má uzatvorenú nájomnú zmluvu za symbolické nájomné vo výške 66,38 € za celú budovu ročne.. Budova je vhodná pre prevádzku súdu…taktiež  má súd vytvorené aj vhodné priestory na výsluch maloletých detí – útulná detská izbička zariadená v tesnej blízkosti pojednávacej miestnosti. V roku 2019 bola rekonštruovaná predná časť budovy za sumu 14500,-eur…Je preto nesprávne, aby dobre fungujúci Okresný súd Revúca bol  zrušený.“

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca : “ V prípade zrušenia Okresného súdu v Revúcej .. by to vo veľkej miere skomplikovalo situáciu zamestnancom nášho úradu. Denným dochádzaním na súdne pojednávania do vzdialeného okresného mesta stratia veľké množstvo pracovného času, ktorý potrebujú využiť pre prácu s problémovými rodinami, ktorých je v okrese Revúca 2231, z toho ohrozených detí 3694..“

Mesto Revúca v stanovisku upozorňuje : “ Presťahovaním sídla okresného súdu môže dôjsť k strate 100 pracovných miest…Z ekonomicko-sociálneho pohľadu je efekt odlivu pracovníkov taktiež vážny, nakoľko sa bude jednať o odliv kvalifikovanej pracovnej sily.  Čo môže mať za následok zhoršenie štruktúry (vekovej, vzdelanostnej atď.) obyvateľstva okresného mesta.“

Podľa stanoviská obcí v okrese Revúca:

“ .. rapídne (sa) zníži dostupnosť súdu pre našich ( sociálne slabších) občanov. V mnohých oblastiach už prevláda rómska komunita a niekde je to spojené aj zo zvýšenou kriminalitou a množstvom sociálnych problémov. Títo ľudia sa budú mať problém dostávať  z niektorých obcí na súd, nielen pre zlé autobusové spojenie, ale aj pre ich finančné možnosti. A to vieme zo skúseností čo v reáli ako starostovia zažívame. Mnohý máme s kriminalitou v obciach viaceré skúsenosti a dostupnosť súdu zamedzí mnohým zbytočným prieťahom a urýchli veľa vecí…“

Ako advokátka mám aj osobnú skúsenosť s prácou tohto súdu a patrí medzi tie, ktoré radím k najlepším- ochota administratívnych pracovníkov, slušnosť pri jednaní, na pojednávaniach, promptné reakcie na žiadosť o štúdium spisu. A nie všetky moje žaloby tu boli úspešné… (:

Neviem, či sa dokážem vžiť do pocitov ľudí, ktorí okrem toho, že musia sledovať nárast nakazených  a čísla úmrtí v spojení s koronakrízou, chaotický prístup vlády k jej zvládaniu, sústavné hádky členov kabinetu, a ešte k tomu musia žiť v strese z existenčných hrozieb, ktoré ďalších vyženú z ich bydlísk a z tohto nádherného kraja, len na základe princípu kolektívnej viny za zlyhania iných sudcov (alebo súdov), hoci si svoje povinnosti roky  svedomito plnia.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..