Denník N

Prečo nás už aj Maďarsko nabije v hokeji?

Zdravie našich detí a celého národa, je to na čom nám musí záležať. Pandémia korona vírusu nám ukázala akú hodnotu má zdravie a aký význam má zdravý životný štýl.

V mojom predchádzajúcom blogu Kde sú časy povinných 12-minútoviek a hádzania kriketkou, alebo čo chcem zmeniť svojím vstupom do politiky, som spomínal aká je vysoká  úmrtnosť v dôsledku fyzickej pasivity v Európe ( 500 tisíc úmrtí ročne),  a ako sa naša spoločnosť nehýbe. Koreláciu medzi pohybom a zdravím nemusím ani rozoberať.

Slovensko by sa už konečne malo zobudiť a začať prakticky riešiť ako zabezpečiť pohyb školákov. Pre tento účel som si nechal vypracovať štúdiu Parlamentným inštitútom Národnej rady, kde som chcel zistiť aké má postavenie telesná výchova v vzdelávacom systéme Anglicka a Maďarska.

Rozoberme si dnes Maďarsko.

KAŽDODENNÁ TELESNÁ

V roku 2012 Maďarsko zaviedlo na školách povinnú telesnú výchovu v každom ročníku základnej a strednej školy v rozsahu 5-tich hodín, pričom nezabúdajú ani na predškolskú telesnú výchovu. [1]

Začali postupne a to, prvým, piatym a deviatym ročníkom, ktorým dali TV do rozvrhu každý deň. Každý rok pridávali ďalšie ročníky, aby sa školy zvládli pripraviť finančne ( využili aj eurofondy), metodicky aj infraštruktúrou. Celý proces implementácie zavŕšili v 2016/2017, kde deti od 6 rokov do 16 rokov majú každodenný pohyb v rámci školy. V praxi to znamená, že im stačilo 4-5 rokov na zmenu školského systému! Aj vy máte pocit, že nie až také ťažké, čo Maďarsko dokázalo?

 FYZIOTERAPIA

Maďari však nezostali len pri tvorbe každodennej TV, ale mysleli aj na žiakov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú u nás ospravedlňovaní nielen lekármi, ale aj príliš chrániacimi rodičmi, a to zavedením fyzioterapie, ktoré vedú špecialisti.

HODNOTIACI SYSTÉM

Maďarsko tak isto zaviedlo od piateho ročníka aj hodnotiaci systém fyzickej zdatnosti, ktorý odhaľuje fyzickú kondíciu žiakov na celoštátnej úrovni. [2] Niečo ako náš Monitor, ale v oblasti telesnej výchovy. To poskytuje nielen štatistické dáta, ale hlavne dáva prehľad kde majú deti silné stránky a v akých oblastiach sa môžu zlepšiť. Prečo by sme nemohli vytvoriť MONITOR aj na telesnú výchovu? Chceme predsa vedieť v akom fyzickom stave sú naše deti.

PROJEKTY KVALITNEJ TELESNEJ VÝCHOVY, SÚŤAŽE

S cieľom neustáleho rozvoja každodennej výučby telesnej výchovy na školách bol spustený projekt implementácie kvalitnej telesnej výchovy, do ktorého sa môžu prihlásiť verejné vzdelávacie inštitúcie,  a na ktorý bolo vyčlenených 2mld HUF (5,5 mil EUR). Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové pohybové kompetencie žiakov a vytvoriť podmienky pre kvalitnú výučbu telesnej výchovy na školách.[3]

Každoročne sa organizuje na celoštátnej úrovni žiacka olympiáda. Cieľom projektu je aj popularizácia rôznych športových disciplín v kruhu žiakov, nabádanie žiakov k pravidelnej fyzickej aktivite a v neposlednom rade rozpoznávanie a vyhľadávanie športových talentov.

Žeby bol pes zakopaný aj v kvalitnom systéme telesnej výchove, keď hodnotíme úroveň slovenského športu?

 SLOVENSKÓÓO

Stav na Slovensku asi všetci veľmi dobre poznáme, úroveň kvality výúčby, rozsah hodín a úroveň infraštruktúry dosahujú úroveň 26% priemeru štátov EÚ. [4]

Najčastejšou príčinou smrti u nás sú srdcovo cievne choroby. Koronavírus najviac postihuje ľudí s vysokým krvným tlakom, cukrovkou a obezitou. Aktuálne sme v počte úmrtí na Covid-19 na druhom mieste. Je mi jasné, že za to môže v prvom rade stav nášho zdravotníctva, ktoré sa za posledných 12 rokov len rozkradlo, ale aj nedostatok pohybu a nezdravý životný štýl by mohol byť príčinou. Nestálo by za to, aby sme sa rázne pustili do boja voči týmto civilizičným ochoreniam a mali zdravú populáciu?

 Vzhľadom na súčasnú krízu, kedy nám decká sedia zavreté doma, pohybujúc sa drvivú väčšinu času len v online priestore a kde môžu len snívať o zrušených krúžkov, pre ktoré by sa rodičia stali a tentokrát s obrovskou radsťou opäť taxikármi, aby zabezpečili svojim deťom ako taký pohyb a normálnu face to face socializáciu, by sme sa mali už nieže zamýšlať, ale rovno zaviesť povinnú TV vrátane zabezpečenia odborníkov na prvý stupeň základných škôl. Čo môže byť viac ako investícia do zdravia našich detí?

RIEŠENIA

Zdá sa veľmi ľahké navrhovať riešenia, tak sa o to máličko pokúsim:

  • Rozšírenie hodín povinnej telesnej výchovy
  • Odborníci na I.stupeň ZŠ
  • Monitoring fyzického stavu detí
  • Dobudovanie športovej infraštruktúry na školách
  • Rozumné zdroje financovania

Financovanie

  • Financovanie z eurofondov
  • Zriadenie tzv. Fondu pre telesnú výchovu a zdravie žiakov- štátny rozpočet- Plán rozvoja a obnovy
  • Určité percento z príjmov z hazardnách hier a stávkovania- TIPOS, určité percento zo zisku veľkých štátnych podnikov- SEPS, MH Manažment, atď
  • Daňové úľavy pre nadnárododné spoločnosti, ak prispejú určitým percentom z dani z príjmov
  • Zdravotné poisťovne

Pandémii fyzickej pasivity nečelíme len posledný rok, ale práve tento rok postihuje najväčšie percento ľudí. Snáď každému je jasné, že naše deti budú mať obrovské zdravotné problémy po pol roku online vyučovania, a to pokrivené chrbtice, obezitu, skrátené svalstvo, bolesti hláv, očí, absolútna strata pohybových návykov, ako aj straty záujmov o okolitý svet. Už včera bolo neskoro, takže poďme sa v v tomto pohnutom čase pustiť do reforiem!

POĎME DO TOHO SLOVENSKÓÓÓ.

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv

[2] Výsledky merania pohybových schopností žiakov z 2018/2019 k dispozícií online v maďarskom jazyku: https://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2020/02/Netfit-2020-kutatas-jelentes-3.pdf

[3] MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG. EFOP-3.2.8-16-2016-00001 – T.E.S.I.-2.0 – Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében. [online].[cit. 2020-10-07]. Dostupné na: https://www.mdsz.hu/efop-3-2-8-16-2016-00001-t-e-s-i-2-0-beavatkozasok-a-minosegi-inkluziv-testneveles-oktatas-es-kepzes-megvalositasa-erdekeben

[4] EUROPEAN PARLIAMENT – BRIEFING. Physical education in EU schools. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593559/EPRS_BRI(2016)593559_EN.pdf

Teraz najčítanejšie

Richard Nemec

Momentálne štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva. Dlhoročný reprezentant vo volejbale. Viacnásobný majster SR. Tréner detí aj dospelých. Poslanec Národnej rady SR.
Šport ma naučil pokore a disciplíne. Som hrdý otec 3 dcér a starý otec nádhernej vnučke.