Denník N

O rastlinných a iných spoločenstvách

Rozprávanie o interakciách rôznych rastlinných druhov medzi sebou, o ich koexistovaní a o tom, ako v určitých podmienkach spoločenstvo ako celok nie je schopné pretrvať, ale presadzujú sa iba silné individuality alebo skupinky jedincov, často geneticky či inak spriaznené.

K tomuto článku ma inšpiroval rozhovor, ktorý som viedol počas botanickej exkurzie pre asi 40 vedcov zo všetkých kútov sveta, ktorý objavovali krásy a jedinečnosti Slovenska v rámci medzinárodnej konferencie IAVS organizovanej českými kolegami z Masarykovej univerzity v Brne.

Kráčali sme po mokrých žulových kameňoch z Poľského hrebeňa Velickou dolinou, bolo po daždi, miestami sa ukazovala modrá obloha a s kolegyňou Susan K. Wiser, američankou pôsobiacou na Novom Zélande, sme sa rozprávali o modeli rozloženia vegetácie („pattern“) vo vysokohorskom prostredí.

Velická dolina s Dlhým plesom, typický tvar doliny modelovanej ľadovcom. Pohľad od Poľského hrebeňa ohraničujúceho Velickú dolinu od Litvorovej na severnej strane Tatier.
Velická dolina s Dlhým plesom, typický tvar doliny modelovanej ľadovcom. Pohľad od Poľského hrebeňa ohraničujúceho Velickú dolinu od Litvorovej na severnej strane Tatier.

Podobne ako aj v iných častiach sveta, aj v našich pohoriach je evidentná stupňovitosť vegetácie, ktorá je daná najmä klimatickými rozdielnosťami, ktoré sú ďalej determinované variabilitou v geologickom substráte podmieňujúcom typy pôd, dĺžkou trvania a rozmiestnením snehovej pokrývky či expozíciou voči vetru a mierou oslnenia (orientáciou voči konkrétnej svetovej strane).

Ukážka vegetačnej pásmovitosti, kde bukové lesy v nižších polohách striedajú smrečiny, na ktoré nadväzuje stupeň kosodrevinový, ktorý tvorí mozaiku s nelesnými spoločenstvami typickými pre (sub)alpínske lúky. Pohľad na severné svahy Malého Kriváňa v Malej Fatre, NPR Prípor.
Ukážka vegetačnej stupňovitosti, kde bukové lesy v nižších polohách striedajú smrečiny, na ktoré nadväzuje stupeň kosodrevinový, ktorý tvorí mozaiku s nelesnými spoločenstvami typickými pre (sub)alpínske lúky. Pohľad na severné svahy Malého Kriváňa v Malej Fatre, NPR Prípor.
Ďalší príklad, tento krát z Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách. V nižších polohách smrekové lesy, do istej miery ovplyvnené dočasným premnožením podkôrnikov (prirodzená súčasť ekosystémov horských smrekových lesov), sú vystriedané hustými kosodrevinovými porastmi na ktoré nadväzujú alpínske lúky. Lavínové žľaby sú tvorené nelesnou travinno-bylinnou vegetáciou, ktorá dokáže lepšie odolávať vplyvu pravidelných zosuvov más snehu, vody a kamenia než stromová či krovinová vegetácia.
Ďalší príklad vegetačnej stupňovitosti, tento krát z Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách. V nižších polohách smrekové lesy, do istej miery ovplyvnené dočasným premnožením podkôrnikov (prirodzená súčasť ekosystémov horských smrekových lesov), sú vystriedané hustými kosodrevinovými porastmi na ktoré nadväzujú alpínske lúky. Lavínové žľaby sú tvorené nelesnou travinno-bylinnou vegetáciou, ktorá dokáže lepšie odolávať vplyvu pravidelných zosuvov más snehu, vody a kamenia než stromová či krovinová vegetácia.

Zoskupenia rastlín, ktoré sú v „ideálnych“ podmienkach tvorené jednotlivými populáciami rôznych rastlinných druhov, tu na základe určitých vzťahov – konkurencie a selekcie, nielen medzi sebou navzájom, ale aj medzi rôznymi druhmi a okolím zároveň [často aj s výraznou mierou náhodných interakcií (povedzme šťastia)], žijú spolu v akejsi dynamickej rovnováhe v určitom čase a priestore. Týmto zoskupeniam rastlín hovoríme rastlinné spoločenstvá, a podobné ekvivalenty môžeme nájsť aj u živočíchov a samozrejme i ľudí.

Spoločenstvá vysokobylinných nív sú typické pre vlhké stanovištia s vyšším obsahom živín v pôde, najmä fosforu a dusíka. Počas zimy sú tieto kryté hrubou vrstvou snehu, ktorý pretrváva až do letných mesiacov. Nápadný je výrazný letný aspekt tvorený často mačuchou cesnačkovou (Adenostyles alliariae). Krivánska Malá Fatra, lavínové žľaby na severných svahoch Veľkého Kriváňa.
Spoločenstvá vysokobylinných nív sú typické pre vlhké stanovištia s vyšším obsahom živín v pôde, najmä fosforu a dusíka. Počas zimy sú tieto kryté hrubou vrstvou snehu, ktorý pretrváva až do letných mesiacov. Nápadný je výrazný letný aspekt tvorený napr. mačuchou cesnačkovou (Adenostyles alliariae). Krivánska Malá Fatra, lavínové žľaby na severných svahoch Veľkého Kriváňa.
Na žulovom podklade nájdeme porasty vysokobylinných nív v blízkosti horských potokov a pramenísk či plies. Vysoké Tatry, južné svahy Kriváňa nad Veľkým žľabom.
Na žulovom podklade nájdeme porasty vysokobylinných nív v blízkosti horských potokov a pramenísk či plies. Vysoké Tatry, južné svahy Kriváňa nad Veľkým žľabom.
Prameniskové spoločenstvá sú zaujímavé prevládaním machorastov v podraste. Z cievnatých rastlín tu nájdeme napr. záružlie močiarne (Caltha palustris). Vysoké Tatry, nad Skalnatou dolinou pod Lomnickým štítom.
Prameniskové spoločenstvá sú zaujímavé prevládnutím machorastov v podraste. Z cievnatých rastlín tu nájdeme napr. záružlie močiarne (Caltha palustris). Vysoké Tatry, nad Skalnatou dolinou pod Lomnickým štítom.

Rozsah tolerancie druhu k určitému ekologickému faktoru (alebo komplexu viacerých faktorov) v spojení s konkurenčnou schopnosťou iných druhov určuje, na akých rôznych stanovištiach sa môže konkrétny druh vyskytovať.

Vyfúkavané hrebene a temená kopcov na žulovom podklade sú porastené prevažne jednotlivými dominantami tráv, sitín a ostríc. Pohľad na hrebeň Pavlovho chrbta pod Kriváňom v ktorom dominujú trávy metluška krivolaká (Avenella flexuosa) a sitina trojzárezová (Juncus trifidus)
Vyfúkavané hrebene a temená kopcov na žulovom podklade sú porastené prevažne jednotlivými dominantami tráv, sitín a ostríc. Pohľad na hrebeň Pavlovho chrbta pod Kriváňom v ktorom dominujú trávy metluška krivolaká (Avenella flexuosa) a sitina trojzárezová (Juncus trifidus)
Nízko steblové kvetnaté trávniky s psicou tuhou (Nardus stricta) predstavujú pamätníkov dávnych časov, kedy bolo rozšírené pasenie v horských oblastiach. V súčasnosti zostali z týchto kedysi veľkoplošne rozšírených spoločenstiev iba fragmenty, ktoré sa v dôsledku prirodzenej sukcesie menia na iné typy vegetácie, prevažne zarastajú kríčkovitými a kosodrevinovými porastmi. Vysoké Tatry, Veľká Studená dolina, Vareškové pleso.
Nízko steblové kvetnaté trávniky s psicou tuhou (Nardus stricta) predstavujú pamätníkov dávnych čias, kedy bolo rozšírené pasenie v horských oblastiach. V súčasnosti zostali z týchto kedysi veľkoplošne rozšírených spoločenstiev iba fragmenty, ktoré sa v dôsledku prirodzenej sukcesie menia na iné typy vegetácie, prevažne zarastajú kríčkovitými a kosodrevinovými porastmi. Vysoké Tatry, Veľká Studená dolina, Vareškové pleso.

Takto nachádzame veľmi variabilné zoskupenia rastlín na stanovištiach akými sú prameniská, vetru vystavené hrebene, horské sedlá, bývalé pasienky, či sutiny. Geologický substrát a s tým spojené rôzne vlastnosti pôd prejavujúce sa rozmanitým obsahom prvkov či živín hrajú významnú úlohu v tom, aké druhy rastlín na nich nájdeme.

Vegetácia s dominantnou kostravou pestrou (Festuca versicolor) na slienitých vápencoch Bujačieho sedla v Belianskych Tatrách. Porasty sú počas vegetačnej sezóny nápadne oživené pestrofarebnými kvetmi druhov ako napr. silenka bezbyľová (Silene acaulis), kamzičník chlpatý (Doronicum clusii) či nezábudka alpínska (Myosotis alpestris)
Vegetácia s dominantnou kostravou pestrou (Festuca versicolor) na slienitých vápencoch Bujačieho sedla v Belianskych Tatrách. Porasty sú počas vegetačnej sezóny nápadne oživené pestrofarebnými kvetmi druhov ako napr. silenka bezbyľová (Silene acaulis), kamzičník chlpatý (Doronicum clusii) či nezábudka alpínska (Myosotis alpestris)
Na žulovom podklade je vegetácia zvyčajne druhovo chudobnejšia, výrazne kvitnúce druhy však nechýbajú ani tu. Zvonček tatranský (Campanula tatrae) a starček sivý (Senecio incanus) spestrujú inak jednotvárne dominujúce trávy a nízke kríčky, medzi ktoré patrí napr. brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus).
Na žulovom podklade je vegetácia zvyčajne druhovo chudobnejšia, výrazne kvitnúce druhy však nechýbajú ani tu. Zvonček tatranský (Campanula tatrae) a starček sivý (Senecio incanus) spestrujú inak jednotvárne dominujúce trávy a nízke kríčky, medzi ktoré patrí napr. brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus).
Rúbaniská a veterné polomy sa vyznačujú dominanciou ružovo kvitnúcej kypriny úzkolistej (Chamerion angustifolium) v bylinnej zložke. Prirodzené zmladenie jarabiny a postupne aj smreka, je nevyvrátiteľným dôkazom „samoobnovnej“ sily našich lesov aj bez ľudského finančného či energetického vkladu.
Rúbaniská a veterné polomy sa vyznačujú dominanciou ružovo kvitnúcej kypriny úzkolistej (Chamerion angustifolium) v bylinnej zložke. Prirodzené zmladenie jarabiny a postupne aj smreka, je nevyvrátiteľným dôkazom „samoobnovnej“ sily našich lesov aj bez ľudského finančného či energetického vkladu.

Tieto všeobecné pravidlá platia iba do určitej miery, povedzme dovtedy, kým podmienky nie sú natoľko extrémne, aby výrazným spôsobom limitovali existenciu samotného života v danom prostredí.

A tu sa dostávame k podstate nášho rozhovoru so Susan. Návštevníkovi našich hôr  a lesov neunikne skutočnosť, že od určitých nadmorských výšok sa vegetácia pokrývajúca povrch pôdy či skál, stáva menej a menej súvislou, relatívne zapojené lesy dubovo-hrabové, bukové a smrekové v podhorskom a horskom stupni, ktoré sú vyššie vystriedané kosodrevinou a nakoniec alpínskymi lúkami, postupne prechádzajú do mozaiky skál, sutín a nelesnej vegetácie. Tomuto vegetačnému stupňu, v ktorom nepriaznivé klimatické podmienky neumožňujú vývoj súvislej vegetačnej pokrývky, hovoríme subniválny. Keďže stupeň niválny v Karpatoch nemáme, je to najvyšší vegetačný stupeň pre naše pohoria, ktorý sa vyskytuje iba vo Vysokých Tatrách v nadmorských výškach nad ca 2300 m. Táto vegetácia je v najvyšších častiach hôr tvorená už len jednotlivými druhmi, prípadne jedincami či rôzne veľkými populáciami týchto vytrvalcov. Zároveň aj nároky rastlín na určitý geologický substrát či pôdnu reakciu a množstvo živín prestávajú zohrávať úlohu, konkurenčné prostredie prestáva byť výrazné a jediné na čom záleží, je prežitie.

Na príhodných miestach môžeme tak vedľa seba nájsť druhy typické pre horniny vykazujúce kyslú reakciu, na ktorých sa tvoria na živiny chudobné pôdy, s druhmi, ktoré v nižších polohách nájdeme výlučne na bázickom, čiže vápenatom substráte, ktorý sa vyznačuje živnejšími pôdami.

Silenka bezbyľová (Silene acaulis), ktorú v nižších polohách nájdeme skôr na vápencovom podklade si nažíva spolu s kostravou nízkou (Festuca supina), ktorá je častejšia na žulovom substráte. V nehostinných podmienkach subniválneho stupňa vytvorila silenka náležitý substrát pre kostravu, ktorá si vegetuje v nerozloženom humuse z jej listov. Vysoké Tatry, Mlynická dolina, masív Satana.
Silenka bezbyľová (Silene acaulis), ktorú v nižších polohách nájdeme skôr na vápencovom podklade, si tu nažíva spolu s kostravou nízkou (Festuca supina), ktorá je častejšia na žulovom substráte. V nehostinných podmienkach subniválneho stupňa vytvorila silenka náležitý substrát pre kostravu, ktorá si vegetuje v nerozloženom humuse z jej listov. Vysoké Tatry, Mlynická dolina, masív Satana.

V tých najvyšších polohách však už spoločenstvá nemajú taký vzhľad, ako v menej nehostinných podmienkach, nevytvárajú zapojené porasty, aké sme spomínali vyššie. Ide viac-menej len o jednotlivé druhy, ktoré sa na príhodných stanovištiach dokážu udržať a prežiť bez toho, aby mohli vytvoriť rozsiahlejší kompaktný porast. Podmienky sú tak extrémne, že tí jedinci či skupiny jedincov, ktoré tú prežívajú, sa zväčša nemusia starať o svoju konkurenciu, lebo tá je tu obmedzená na minimum, jediné o čo ide, je dokázať prežiť v tých náročných podmienkach a priviesť na svet potomstvo, ktoré zabezpečí prenos génov do ďalšej generácie. Často vidíme vedľa seba rásť druhy, ktoré by si za normálnych okolností konkurovali, neprehliadnuteľné je výrazné zastúpenie machorastov a najmä lišajníkov, nápadné a veľké kvety vytvárajú kontrast so sivým svetom skál, kameňov a sutín.

JS2_1258_s
Zapojená vegetácia s rastúcou nadmorskou výškou prechádza do stále rozvoľnenejších porastov v ktorých začínajú prevládať skaly, sutiny a kamenné polia. Vysoké Tatry, Kriváň, pohľad od Vyšnej priehyby.
JS2_1313_s
Vrcholy našich najvyšších štítov sú riedko porastené vegetáciou, ktorá ma mozaikovitý charakter, kde prevládajú machorasty a lišajníky v porovnaní s cievnatými rastlinami. Vrchol Lomnického štítu, pohľad na Kežmarský štít a Vidlový hrebeň na severných svahoch.
JS2_1595_s
Dolina 5 Spišských plies cestou do Baranieho sedla, ktoré ju oddeľuje od Veľkej zmrzlej doliny.
JS2_0929_s
Lomikameň karpatský (Saxifraga carpatica). Tiež jeden z druhov, ktorý je stálym osadníkom našich najvyšších končiarov. Nenájdeme ho nikde inde iba v Karpatoch. Vysoké Tatry, Lomnický štít.
JS2_1603_s
Rožec jednokvetý (Cerastium uniflorum), typický druh subniválneho stupňa. Vysoké Tatry, Baranie sedlo.
JS2_1611_s
Lipnica alpínska (Poa alpina) je jednou z mála rastlín, ktoré sa vyznačujú živorodosťou, čiže schopnosťou semien klíčiť ešte na materskej rastline. Patrí tiež medzi druhy, ktoré sa vyskytujú na našich najvyšších končiaroch. Vysoké Tatry, Baranie sedlo.
Iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis) na vrchole Lomnického štítu vo Vysokých Tatrách.
Iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis) na vrchole Lomnického štítu vo Vysokých Tatrách.

Môžeme tu vidieť paralelu s ľudskou spoločnosťou. Kým žijeme v relatívne komfortných podmienkach, aj napriek tomu, že život v nich nemusí byť najľahší, pokiaľ máme základné potreby naplnené: práca, bývanie, kariéra, voľný čas …, môžeme sa snažiť byť dobrými susedmi, pomáhať si, môžeme sa snažiť vytvoriť demokratický či iný systém, v ktorom môžu koexistovať rôzne názorové prúdy, skupiny či komunity. Ako náhle sa nám podmienky zhoršia, prvá prirodzená reakcia je chrániť si, čo nám podľa nášho presvedčenia patrí, na čo máme právo: na prostriedky, komfort, zdroje… a vtedy sa zväčša prejavia naše prirodzené vlastnosti, zväčša pudovo motivované, kedy je bližšia košeľa ako kabát a spoločnosť v tom ponímaní, ako ju poznáme z relatívne pokojných či ideálnych časov, sa prejaví v inom svetle, ukážu sa základné rozdielnosti, často aj absencia ochoty a snahy sa dohodnúť s tými, čo nezdieľajú náš názor. Spoločnosť sa začína fragmentovať, izolujú sa v nej menšie skupiny, ktoré si rozumejú do tej miery, že nepotrebujú ostatných zo svojho spoločenstva, a snažia sa takto prežiť časy extrémnych podmienok. V určitých prípadoch však môžeme vidieť aj extrémne protiklady, kedy ľudia v dôsledku snahy „prežiť“ musia spolupracovať do nevyhnutnej miery napríklad aj tam, kde by za normálnych okolností nikdy nespolupracovali.

Okolnosti nás nútia sa prispôsobovať a meniť isté návyky s cieľom pretrvať či už vedome alebo podvedome. V okolitej prírode, keďže sme jej neoddeliteľnou súčasťou, môžeme nachádzať mnohé paralely nášho bytia, čo videli resp. stále vidia mnohé komunity či spoločnosti žijúce v užšom vzťahu k prostrediu v ktorom vyrastali. … „Listen to the earth instead of building things on it all the time,…” hovorí Dan v knihe Neither Wolf Nor Dog.

Teraz najčítanejšie

Jozef Sibik

"Rieke je jedno, kto do nej vstúpi a ako hlboko sa ponorí." (Jan F. Ullrich)