Denník N

Otvorený list vláde a hlavnému hygienikovi alebo opäť chyba v matrixe (teda v lockdowne)

Kde bolo, tam bolo, bolo raz uznesenie vlády o celoplošnom skríningu a sprísnenom lockdowne. A toto uznesenie vlády bolo šité horúcou ihlou, preto si zasluhovalo opravu, a tak sa veru aj stalo. A dobre bolo. Ale len chvíľu, lebo potom prišla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva a uznesenie vlády zasluhuje ďalšiu opravu. A tak, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, vznikol tento otvorený list právničky členom vlády a hlavnému hygienikovi s vierou, že do tretice už ozaj dobre bude.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády, vážený pán hlavný hygienik,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o nápravu aktuálne platného právneho stavu týkajúceho sa zákazu vychádzania, zákazu vstupu do prevádzok a na pracovisko a výnimiek z týchto zákazov.

Dňa 17. 1. 2021 prijala vláda uznesenie č. 30, ktoré bolo zmenené a doplnené uznesením vlády zo dňa 20. 1. 2021 č. 44, ktorým obmedzila podľa č. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. 1. 2021 do 7. 2. 2021.

Dňa 21. 1. 2021 vydal Úrad verejného zdravotníctva na čele s hlavným hygienikom dve vyhlášky, druhou z nich bola vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá je účinná od 27. 1. 2021 do 3. 2. 2021.

Tým, že došlo súčasne k vydaniu uznesenia vlády o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania a vyhlášky ÚVZ o zákaze vstupu osobám do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok a zamestnancov na pracoviská a vydania týchto dvoch predpisov bolo nedostatočne koordinované, došlo k tomu, že niektoré skupiny osôb majú síce v čase od 27. 1. 2021 do 3. 2. 2021 podľa vyhlášky výnimku zo zákazu vstupu do prevádzky či na pracovisko, ale súčasne nemajú výnimku zo zákazu vychádzania. Znamená to teda, že síce môžu vstúpiť do prevádzok a na pracovisko aj bez testu, ale nemôžu vychádzať, pričom len ťažko vstúpite do nejakej prevádzky či na pracovisko bez toho, aby ste predtým vyšli z domu. Zároveň je v médiách aj kompetentnými osobami komunikované, že tieto osoby sa nemusia podrobiť testu na COVID-19, čo nie je pravda, pretože sa na nich naďalej vzťahuje zákaz vychádzania podľa uznesenia vlády.

Ide predovšetkým o tieto skupiny osôb:

  • Osobu, ktorá preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021 ( 1 ods. 2 písm. d) a § 2 ods. 2 písm. c) vyhlášky ÚVZ)
  • Osobu nad 65 rokov veku ( 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky ÚVZ) – osoby nad 65 rokov pritom nemajú výnimku zo zákazu vstupu na pracovisko bez testu
  • Dieťa do desiatich rokov veku ( 1 ods. 2 písm. g) a § 2 ods. 2 písm. e) vyhlášky ÚVZ)
  • Osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 ( 1 ods. 2 písm. h) a § 2 ods. 2 písm. f) vyhlášky ÚVZ)
  • Osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit ( 1 ods. 2 písm. k) a § 2 ods. 2 písm. i) vyhlášky ÚVZ)
  • Onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) zdôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológo alebo rádiológom plánovanej liečby (§ 1 ods. 2 písm. l) a § 2 ods. 2 písm. j) vyhlášky ÚVZ)
  • Osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19 (§ 1 ods. 2 písm. m) § 2 ods. 2 písm. k) vyhlášky ÚVZ)

Porušenie zákazu vychádzania je pritom priestupkom podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva, za ktorý hrozí pokuta do 1659 eur. Táto sankcia preto hrozí aj tým, ktorí porušia zákaz vychádzania podľa uznesenia vlády, a to aj keď podľa vyhlášky ÚVZ majú výnimku zo zákazu vstupu do prevádzok a na pracovisko zamestnanca.

Mám za to, že je v právnom štáte neakceptovateľný právny stav, kedy jeden právny predpis, konkrétne uznesenie vlády, ktoré má dokonca vyššiu právnu silu, keďže je vydané na vykonanie ústavného zákona, určité konanie zakazuje (vychádzanie) a zároveň iný právny predpis, konkrétne vyhláška ÚVZ, ktorá má nižšu právnu silu, ale je vydaná neskôr na základe odporúčania vlády, určité konanie, ktoré nie je možné vykonávať bez výnimky zo zákazu vychádzania pre tie isté skupiny osôb povoľuje (vstup do prevádzok a na pracovisko). Takáto právny stav je v rozpore s hodnotou právnej istoty, ale aj s princípmi bezrozpornosti právneho poriadku a ochrany legitímnych očakávaní. Adresáti týchto právnych noriem sú v neistote, aké pravidlá sa na nich vlastne vzťahujú a či nemôžu byť za svoje konania sankcionovaní. 

Na základe vyššie uvedeného preto navrhujem, aby vláda zjednala nápravu tohto právneho stavu. Ako jedno z možných riešení navrhujem upraviť uznesenie vlády č. 30 v znení uznesenie vlády č. 44 v bode B.:

  1. dopĺňa
  2. 1. bod B. 1. uznesenia vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 takto:

Za bod 33. sa vkladá nový bod 34., ktorý znie:

„34. osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení a na zamestnancov, na ktorých sa nevzťahuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.“

V uznesení by bolo možné priamo menovať, o ktorú konkrétnu vyhlášku ide. Ak by však došlo k zmene vyhlášky ÚVZ, bola by opäť nutná zmena uznesenia vlády, čo nie je ideálna riešenie. Navrhované riešenie taktiež vylučuje riziko, že by sa opäť na niektoré skupiny uvedené vo vyhláške ÚVZ zabudlo, preto nie sú vymenované jednotlivo, ale len odkazom na vyhlášku ÚVZ.

Keďže uvedené právne predpisy nadobúdajú účinnosť už 27. 1. 2021, prosím Vás o urýchlenú nápravu. Do budúcna by bolo ideálne, aby sa vláda koordinovala s ÚVZ a k podobným problémom nedochádzalo, keďže to oslabuje dôveru vo vládu a jej kompetentnosť, ako aj právnu istotu.

Za zohľadnenie pripomienok ďakujem.


Foto: SITA/Jana Birošová

Teraz najčítanejšie