Denník N

Funkčnosť mestskej zelene

Stromy, kríky a zeleň je súčasťou miest odjakživa. Sú dôležitým prvkom z viacerých dôvodov. Majú funkciu vodozádržnú, ochladzovaciu, protieróznu, upokojujúcu. Zelená farba je prirodzene ukľudňujúca, stromy a kríky tvoria protihlukové bariéry v meste, viažu na seba CO2 zo vzduchu a zvyšujú kvalitu ovzdušia v mestách. Majú skrášľovaciu funkciu v mestských častiach plných budov. Stromy prirodzene upokojujú ľudskú myseľ, dodávajú energiu, nabíjajú pozitívnou energiou.

A čo sú základné pozitíva funkcie stromov?

 1. Zmierňujú klímu a znižujú klimatickú krízu v mestách, zlepšujú ovzdušie – stromy, predovšetkým tie staršie, ktoré majú desiatky rokov a širokú korunu, majú funkciu regulácie teploty. Kým v lete znižujú teplotu vo svojom okolí vďaka vyparovaniu aj o 20-30 stupňov a zvlhčujú ho, v zime naopak zadržiavajú teplo a napomáhajú aj teplotným stratám budov. Pevný zdravý strom s veľkou korunou je najlepšou a najvýkonnejšou prírodnou klimatizáciou! Denne dokáže takýto strom odpariť aj 350-400 litrov vody a naviazať až 250-280kWh tepelnej energie. Hlavnou prednosťou stromov je tvorba kyslíka, ktorý je pre nás ľudí nevyhnutnosťou pre život a naopak viažu oxid uhličitý. Pre zaujímavosť, v čase letného dňa pri slnečnom svite dokáže jeden listnatý strom vytvoriť kyslík pre 10 ľudí za deň.
 2. Znižujú hluk, veternosť a prašnosť v meste – pás stromov v meste dokáže znížiť hlučnosť aj o 5dB-ov. Navyše v prípade víchrice dokážu eliminovať vietor a znižovať škody v mestách. Taktiež vyparovaním vody viažu prachové častice 25-28%, ktoré sa nachádzajú v ovzduší a zlepšujú kvalitu ovzdušia. Stromy pri obydliach nám pomáhajú žiť kvalitnejší život, nakoľko zachytávajú hluk z okolia. Listnaté stromy dokážu pohltiť až 25% hluku z okolia.
 3. Zlepšovanie pôdnych a vodných podmienok – stromy a kríky majú v meste veľmi dôležitú funkciu zlepšovania pôdnych podmienok. Svojím koreňovým systémom prevzdušňujú pôdu a viažu na seba mnoho organizmov, zabraňujú tak erózii pôdy. Navyše prevzdušňovaním pôdy napomáhajú zachytávať vodu a lepšie odvádzať do spodných častí. Zabraňujú tak záplavám v mestách a predovšetkým udržiavajú vodu v okolí, tá neodteká do kanalizačného systému, čo by malo za následok ešte väčšie finančné náklady pre mesto a tým pre obyvateľov.
 4. Biodiverzita a využiteľnosť – stromy, kríky a zeleň v mestách má veľký význam aj pre iné organizmy, nielen človeka. Viažu na seba živočíchy, organizmy, ktoré si tu tvoria hniezdne a životné podmienky. Stromy sú prirodzeným útočiskom pre vtáky, kde si tvoria hniezda. Zdravé parky v mestách dokážu vytvoriť zdravý ekosystém, kde rôzne druhy stromov viažu na seba rôzne druhy organizmov. Koreňový systém stromov tiež vytvára obrovské zázemie pre mnoho druhov húb, mikroorganizmov a drobných živočíchov, ktoré napomáhajú k zdraviu pôdy a tým aj ďalšej vegetácii. Dôležitým prvkom sú aj mŕtve stromy, ktoré sú útočiskom pre špecifické druhy hmyzu, hniezdiacich vtákov a dávajú život novým druhom vegetácie. Stromy majú aj dôležitú funkciu estetického prvku a relaxačnú funkciu pre obyvateľov. Majú prirodzenú funkciu ukľudňovať, nabiť človeka pozitívnou energiou a vypnúť od denno-denného stresu. Vytvárajú priestor pre aktívny oddych a šport v meste. Stromy a parky sú prostriedkom ako deti naučiť dôležitosti symbiózy ľudí a prírody. Ukázať ako funguje zdravý ekosystém. A v neposlednom rade, stromy a kry sú často zásobárňou liečivých bylín, listov, výhonkov, ktoré sú už odpradávna využívané v liečiteľstve.

Stromy, ktoré najčastejšie nájdeme v našom meste:

 1. Breza/Betula – jeden z najznámejších stromov v mestách. Nie je tomu inak ani u nás. Breza je pioniersky strom, ktorý sa často sadil a sadí v blízkosti obydlí, pretože sa ľahko ujme a rekultivuje narušené pôdne systémy. Breza je listnatý strom so špecifickou kôrou, ktorá sa v neskoršom veku odlupuje a vytvára pukliny. Strom je nenáročný, napriek tomu má široké využitie v nábytkárstve, farmácii aj v kuchyni.
 2. Lipa/Tilia – lipa je národným stromom. Pre svoj vzrast a funkčnosť je veľmi dôležitým prvkom v mestách. Veľká koruna stromu efektívne napomáha v mestách ochladzovaniu, znižovaniu hluku, hniezdeniu vtákov. Práve vďaka klimatickým zmenám sa v posledných rokoch na lipe objavujú chrobáky – oxycarenus lavaterae, ktoré sú početné a ľahko viditeľné. Pochádzajú z južnej Európy, odkiaľ sa postupne presúvajú aj sverejnejšie. Nie sú nijako škodlivé. Lipa má tiež svoje využitie, pre mäkšie drevo sa využíva hlavne v rezbárstve a kvety sa využívajú na čaj.
 3. Platan/Platanus – majestátny strom, ľahko rozpoznateľný. S veľkou korunou je strom veľmi prospešný v meste, kde dokáže efektívne tlmiť hluk, pohlcovať slnečné žiarenie a znižovať teplotu. Kôra stromu sa skladá z viacerých vrstiev rôznej farby a odlupuje sa, vďaka čomu je každý strom jedinečný. Tieto stromy sú často chránené. Asi medzi najznámejšie v našom meste patria 2 platany v parku pred obchodným domom Modrý Dunaj. Drevo z platanu sa využíva v pohrebníctve na výrobu rakiev.

Verím, že mnoho informácií z tohto článku je pre vás už známych, ale určite niektoré boli poučné. Hlavným zámerom článku však bolo poukázať na to, že stromy v meste sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a že je vo verejnom záujme sa o tieto naše stromy starať, ochraňovať a spraviť všetko pre to, aby ich počet nieže klesal, ale naopak, rástol. Stromy majú svoju hodnotu, majú spoločenský význam. Preto sa musíme o ne starať, jedine od nás závisí, či pre pár popadaných listov budeme žiadať rúbanie stromov. Či pre naše pohodlie obetujeme ďaleko viac. Stromy síce majú listy a plody, ktoré časom padajú a ktoré je treba pozbierať a odstrániť. Ale majú ďaleko väčší prínos pre naše funkčné a zdravé bytie – tienenie, znižovanie hluku, zvyšovanie vlhkosti vzduchu, znižovanie teploty, viazanie škodlivých látok zo vzduchu, biodiverzitu. Je len na nás, či budeme podporovať zásahy do mestskej zelene, alebo budeme spoločne bojovať za efektívny spôsob správy mestskej zelene. Žiadajme od ľudí, ktorí majú na starosti verejnú zeleň, aby:

 • Orezávanie stromov prebiehalo odborne a len v nevyhnutnej miere
 • Kosenie trávnikov prebiehalo menej intenzívne ako doposiaľ
 • Sadenie stromov bolo intenzívnejšie v našom meste a odborne riadené
 • Aby o výruboch stromov rozhodovali nielen obyvatelia pár bytov, ale aj odborníci
 • Aby sa o rozširovaní mestskej zelene viedli odborné diskusie naprieč spektrom

Vedeli ste, že?:

 • Stromy sa smú orezávať mimo vegetačného obdobia
 • Konáre stromov nad 5cm sa smú orezávať vo vegetačnom období
 • V meste máme aj invázne druhy drevín, ktoré sú nežiadúce a ich odstránenie je dôležité z hľadiska zachovania prirodzeného biotopu
 • Kosenie trávnika je veľkým zásahom do pozemného ekosystému – treba zachovať mozaikové kosenie, menej intenzívne kosenie pre zachovanie vyššej biodiverzity

V prílohe prikladáme aj pár fotiek stromov, ktoré v našom meste máme a tiež obrázky, ako sa u nás zodpovedné organizácie starajú o mestskú zeleň. Verte, tak by to naozaj nemalo byť. A je len na nás, obyvateľoch, aby sme žiadali od kompetentných, aby zásahy robili, odborne, cielene a hlavne opatrne. Buďme kritickí voči svojmu okoliu a dajme vedieť, keď vidíme podobné neodborné zásahy do našej zelene, ktorá patrí všetkým. Ďakujeme.

P.S.: Ak vidíte podobné neodborné zásahy, prípadne si myslíte, že by niečo malo prebiehať inak, kľudne nám napíšte Vaše postrehy a my sa tým budeme zaoberať.

Teraz najčítanejšie

HelloSzerdahely

O.Z. HelloSzerdahely: Cieľom združenia je podporovanie, propagovanie a presadzovanie ekologických opatrení. Podpora regionálnej kultúry a podpora pri údržbe kultúrnych pamiatok v meste a okolí. Spolupráca a pomoc obciam a mestám pri navrhovaní a realizácii sociálnych, zdravotných, športových a kultúrnych projektov a aktivít so zameraním na trvalú udržateľnosť. Konzultačná činnosť zameraná na prevenciu znečisťovania životného prostredia a ochranu zdravia ľudí.